Zarządzenie Nr 322/06 z dnia 22 lutego 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 322/06 z dnia 22 lutego 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 322/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 22 lutego 2006 roku

  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok

   • Na podstawie §11 Uchwały Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok Burmistrz Miasta Augustowa, zarządza co następuje:

    1. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 630.415 zł

w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 300.000 zł

- rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej” 300.000 zł

§ 4300 300.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 47.800 zł

z tego:

- rozdział 75023 „Urzędy Gmin” 15.500 zł

§ 4210 15.500 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 32.300 zł

§ 6059 32.300 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 6.820 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 6.820 zł

§ 4300 6.820 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 275.220 zł

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 275.220 zł

§ 4300 275.220 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 575 zł

- rozdział 85305 „Żłobki” 575 zł

§ 4010 575 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 630.415 zł

w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 300.000 zł

- rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej” 300.000 zł

§ 4210 13.000 zł

§ 4260 287.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 47.800 zł

z tego:

- rozdział 75023 „Urzędy Gmin” 15.500 zł

§ 6060 15.500 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 32.300 zł

§ 6639 32.300 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 6.820 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 6.820 zł

§ 4410 6.820 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 275.220 zł

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 275.220 zł

§ 6050 275.220 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 575 zł

- rozdział 85305 „Źłobki” 575 zł

§ 4040 575 zł

    1. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawarte są w załączniku do zarządzenia.

    1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 58.521.550 zł,

2. wydatki budżetu miasta 60.124.767 zł,

3. przychody 5.095.943 zł,

4. rozchody 3.492.726 zł,

5. deficyt budżetowy 1.603.217 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.587.984 zł.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

 • /Leszek Cieślik/

Załącznik

do Zarządzenia Nr 322/06

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 lutego 2006r.

        • Objaśnienia zmian w budżecie miasta na 2006 rok

Przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w tych samych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- gospodarki mieszkaniowej - w związku ze zmianami od bieżącego roku zasad pokrywania wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, którego Miasto jest wyłącznym właścicielem, administrowanego przez ATBS „KODREM” Sp. z o.o.,

- konieczność zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego,

- zmiany sposobu realizacji umowy z Województwem Podlaskim, w sprawie wspólnej realizacji i finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w ramach działań ZPORR współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- realizacji ustaleń Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2006r. w zakresie sposobu wykorzystania środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- zmian w planowanym wykorzystaniu środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z wydatków bieżących na inwestycyjne związane z projektowaniem i realizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej dla dzieci (plac zabaw) i młodzieży,

- urealnienia planu dotyczącego wypłaty funduszu nagród (13 - tek) w Żłobku.

2006-02-22 13:58:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12