OBWIESZCZENIE

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sasankowej, Arnikowej i projektowanej do ul. Arnikowej na działkach o numerach: 4331, 3870, 3994/2, 3994/5, 3993/17 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych na działkach o numerach 3993/16 i 3993/13.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 17.01.2007r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-01-11

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2007-01-11