obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

GKR i OŚ. 6220.4.2012 Data: 24.02.2012

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

zawiadamiam

że w dniu 21.02.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

Rozbudowa budynku krajalni i rozbudowa budynku magazynu nr 1

Burmistrz Miasta Augustów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I Suwałkach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest British American Tobacco Polska SA ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów

Informację na temat planowanej inwestycji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. nr 1

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-02-27

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2012-02-27