Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań miasta Augustów w sferze promocji

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań miasta Augustów

w sferze promocji

Burmistrz Miasta Augustów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania miasta w zakresie promocji miasta Augustów.

Rodzaj zadań publicznych:

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

- opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne miasta Augustów,

- organizację imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym, promujących Miasto Augustów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

24 850 zł — jest to łączna pula środków na wszystkie rodzaje zadań

Zasady przyznawania dotacji:

Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określa uchwała Nr XLIV/282/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie powierzania i wspierania wykonywania zadania publicznego, w trybie umowy sformułowanej z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Augustów, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, sporządzonej wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25).

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

O środki finansowe mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Termin i warunki realizacji zadania:

14.05.2012 r. — 31.12.2012 r.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

Sprawozdania należy sporządzać wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25).

Termin i warunki składania ofert:

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 25).

Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Oferty należy składać do dnia 30.04.2012r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 lub przesłać pocztą. W przypadku przesyłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Burmistrz Miasta Augustów w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze oceniać się będzie w szczególności:

- zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań, wykwalifikowana kadra,

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu miasta.

O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania konkursu bez podania przyczyn.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

Suma dotacji przyznanych podmiotom na realizację zadań w sferze promocji w 2011 roku wyniosła 70 000 zł.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-04-13

Opublikował: Joanna Kułakowska

Data publikacji: 2012-04-13