OGŁOSZENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ w dniu 8.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów,

b) zmiany uchwały nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

c) zmiany uchwały nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków korzystania z nieruchomości w szkołach, placówkach oświatowych i żłobku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

f) przekazania prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie, utworzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie,

g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 rok,

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

i) programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa,

j) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

k) zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej,

l) zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,

ł) dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru,

m) uchylenia Uchwały Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów,

n) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

6. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2016 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2015-12-01