Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Cmentarz komunalny”

Burmistrz Miasta Augustowa

 

28 marca 2017 r.

                                                                                             

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Cmentarz komunalny”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i uchwały Nr VIII/57/15 z dnia 28 maja 2015 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Cmentarz komunalny”, obejmującego obszar położony w zachodniej części Augustowa w rejonie przecięcia rzeki Turówki z granicą administracyjną miasta (działki nr 79/1, 79/2, części działek nr 74, 75, 80/1, 80/2 - obręb geodezyjny nr 1 gminy miejskiej Augustów) w sąsiedztwie części wsi Żarnowo Trzecie, Żarnowo Drugie i Biernatki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 05.04.2017 r. do 25.04.2017 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 26a, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 730 - 1530),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
    w Augustowie - strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2017”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Cmentarz komunalny” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a.

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26 o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi do projektu planu należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można składać:

 

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) należy składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a,
  • w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

 

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2017 r.

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

               

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-03-28

Wprowadzający: Magdalena Jasionowska

Modyfikujący: Magdalena Jasionowska

Data modyfikacji: 2017-04-05

Opublikował: Magdalena Jasionowska

Data publikacji: 2017-03-28