Lokalizacja inwestycji celu publicznego CSiR wszczęcie postępowania

Augustów, 26 marca 2020 r.

 

AGP.6733.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pani Elżbiety Wewiórskiej, działającej z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie masztu z odciągami (w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy posadowienia wyciągu narciarstwa wodnego na jeziorze Necko w Augustowie) na działce o numerze geodezyjnym 4959 obręb 2 w Augustowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 10 kwietnia 2020 r. można zapoznać się w tut. Urzędzie ul. 3 Maja 60 (w tym telefonicznie pod numerem 694 362 262), ze złożonym wnioskiem oraz zebranym materiałem w sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-03-26

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-03-26

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-03-26