Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Termin ważności strony 2016-10-24

Przetarg na sprzedaż działki oznaczonej Nr geodez. 31/2 o pow.1246 m kw położonej w Augustowie przy ul.Zarzecze

B U R M I S T R Z

B U R M I S T R Z

M I A S T A A U G U S T O W A

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

położonej w Augustowie,
przy ul. Zarzecze,

oznaczonej Nr geodez. 31/2 o pow. 1246 m kw,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00013316/8.

Cena wywoławcza 265 500,00 zł + 23%VAT

Wadium 50 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub jednorodzinną z usługami.

Stosownie do art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2100 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu, gdyż w ewidencji gruntów
i budynków oznaczony jest jako las.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

Przetarg odbędzie się dnia 21 października 2016 r. o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 17 października 2016 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440 .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości a w odniesieniu
do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu http://www.urzad.augustow.pl/

i w Biuletynie Informacji Publicznej http://um-augustow.pbip.pl/.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul.3 Maja 60, pokój Nr 4,

tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2016-09-19

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2016-09-19