Dokumentacja techniczna

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej następujących inwestycji: a)budowa ul. Prądzyńskiego i ul. Grzybienioej b)budowa ul. Ustronie c)budowa ul. Kilińskiego d)budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Bystrym wraz z umocnieniem nabrzeży oraz kładką e)budowa układu dróg dojazdowych do elektrycznego wyciągu nart wodnych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:

poniżej 30 000 euro

 1. Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego:
  Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski

  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:
  http://www.um.augustow.pl e-mail: andrzej rudak@urzad.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0
  /87
  tel.:
  643 42 19 fax: 643 42 19

 2. Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko:
  Józef Górski, Andrzej Rudak,Grzegorz Zajkowski
  b) telefon:
  643 42 19; 643 42 35
  c) e-mail:
  andrzej rudak@urzad.augustow.pl; grzegorz.zajkowski@urzad.augustow.pl
  d) nr lokalu
  2
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu:
  9:00-14:00

 4. Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych

 5. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej następujących inwestycji:

a) budowy ul. Prądzyńskiego i ul. Grzybieniowej

b) budowy ul. Ustronie

c) budowy ul. Kilińskiego

d) budowy ciągu pieszo-rowerowego nad kanałem Bystrym wraz z umocnieniem nabrzeży kanału oraz kładką

e) budowy układu dróg dojazdowych do elektrycznego wyciągu nart wodnych od ul. Zarzecze

Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU
miejsce realizacji zamówienia:
Augustów
rodzaj zamówienia: usługi
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
: Tak liczba zadań: 5
dopuszcza się składanie ofert równoważnych
: Nie
dopuszcza się składanie ofert wariantowych - warunki minimalne: __________

 1. Termin realizacji zamówienia:17.05.2004 r. wymagany

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości __________ zł.
  słownie: ______________ zł.

 3. Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt)
  100 %

 4. Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________

 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu
  2
  - innym miejscu: ____________
  - pocztą elektroniczną - adres ___________________
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza:
  24,40 zł.
  słownie:
  dwadzieścia cztery złoty 40/100

 6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 7. Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  25
  - inne miejsce ___________________________
  b)
  w terminie do 02.03.2004 godz. 12:00

 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu
  26
  - w innym miejscu ___________________________
  b) data: jak data składania ofert, godz.
  12:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2004-02-19

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2004-02-19