ogłoszenie o przetargu

Termin ważności strony 2006-08-03

na dzierżawę lokalu użytkowego

Untitled

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę na okres 3 lat lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce położonej w Augustowie przy ul. Rosiczkowej 4 oznaczonej numerem geodezyjnym 3661/3:

- powierzchnia użytkowa lokalu - 346 mkw

- przeznaczenie nieruchomości lokalowej - cele usługowo - handlowe

- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 500,00 zł + 22% VAT miesięcznie

- wadium - 500,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z hasłem „Przetarg - Rosiczkowa 4” z proponowanym czynszem dzierżawnym, rodzajem i charakterystyką planowanej usługi oraz dowodem wpłacenia wadium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.08.2006 r. do godz. godz. 14,00. Złożone materiały nie podlegają zwrotowi.

Termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 10.08.2006 r.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 2.08.2006 r. na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH Oddz. Augustów. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto.

Wadium może być wnoszone również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 3.08.2006 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 pokój Nr 4, tel. /087/ 643 42 23 lub /087/ 643 42 26.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego a przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2006-06-14

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2006-06-14