Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Termin ważności strony 2009-09-05

B U R M I S T R Z

M I A S T A A U G U S T O W A

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony

1. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ,

położonej w Augustowie przy ul.Młodości

oznaczonej Nr 2274/1 o pow.846 m kw

Kw Nr SU1A/00007300/8

Cena wywoławcza 147 000, 00 zł + 22%VAT

Wadium 28 000, 00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

2. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Augustowie przy ul.Tartacznej

oznaczonej Nr 1260/3 o pow.845 m kw

Kw Nr SU1A/00026 206/8

Cena wywoławcza 111 000, 00 zł + 22%VAT

Wadium 20 000, 00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest częściowo na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną oraz częściowo położona na terenie przeznaczonym pod usługi komercyjne. Dopuszcza się uzupełnienie funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 03.09.2009r. godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul.3 Maja 60.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Pierwszy przetarg odbył się 23.04.2009r.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 28.08.2009r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440 .

Wadium może być wnoszone również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603) .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój Nr 4,

tel. 087 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2009-07-28