Protokół Nr 5/03 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.09.03.

Untitled

P R O T O K Ó Ł Nr 5/03

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 25 września 2003 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- P. Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta;

- P. Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie zarządzenia Nr 65A/03 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Augustów w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.

  3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła przebieg wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku.

Komisja Budżetu i Finansów RM, po dokonaniu analizy i po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Leszka Cieślika - Burmistrza Miasta i Pani Elżbiety Choroszewskiej - Skarbnika Miasta, Komisja Budżetu i Finansów RM przyjęła informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku.

Ad. pkt 2

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta oraz Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta odpowiadali na pytania, głównie, związane z realizowaną inwestycją „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego”. Pytania dotyczyły również planowanych inwestycji, których realizacja będzie możliwa po uzyskaniu środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej, tak jak to miało miejsce w przypadku inwestycji „Unowocześnienia i Marketingu Kanału Augustowskiego”.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta, w związku z nieprawdziwymi informacjami ukazującymi się w prasie, podał faktyczne koszty realizowanej inwestycji „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego”.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / / Bogdan Dyjuk /

P R O T O K Ó Ł Nr /04

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 29 marca 2004 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- P. Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta;

- P. Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Augustów w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok.

  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: zmiany uchwały
    w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych
    w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Augustowa; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy - Miasta Augustów.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Pani Radna Anna Urban zapytała dlaczego na Związek Komunalny „Biebrza” trzeba płacić tak wysoką składkę ?

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta poinformował, iż ta składka jeszcze wzrośnie, ponieważ projekt budowy Powiatowego Zakładu Odpadów Komunalnych zaczyna nabierać kształtów. Przypomniał, iż prowadzone są starania, aby cały Zakład wybudować głównie ze środków finansowych z zewnątrz jednak, aby o takie dofinansowanie móc się ubiegać trzeba najpierw wykazać się swoim udziałem własnym. Im większy ten udział będzie tym większe może być finansowanie inwestycji. Udział własny to są pieniądze pochodzące ze składek.

Pan Radny Robert Jagłowski zapytał jaką ilość osób będzie obsługiwał przyszły Zakład ?

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta odpowiedział, iż Zakład będzie obsługiwał ponad 100 tys. osób.

Pani Radna Anna Urban zapytała na jaki cel zostanie przeznaczona dotacja do Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie
w kwocie 19 494 zł ?

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta odpowiedziała, iż w/w dotacja wynika z przepisów zawartych w ustawie.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 2

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarnik Miasta omówiła projekty uchwał Rady Miasta w sprawach: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych celem ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Augustowa; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy - Miasta Augustów.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów w/w projekty uchwał Rady Miasta zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy barku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / / Bogdan Dyjuk /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11