Protokół Nr XVII/04

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/03

0x01 graphic

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/04

z obrad XVII sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 kwietnia 2004 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta;

 • goście;

 • dziennikarze,

 • mieszkańcy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.20

i zakończono o godzinie 13.00

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RM i przyjęcie sprawozdania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji preliminarza finansowego za 2003 rok.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustów

- wystąpienie Burmistrza Miasta,

- przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie stanowisk poszczególnych Komisji Rady Miasta,

- dyskusja,

- głosowanie;

 1. zmian budżetu miasta na 2004 r.,

 2. zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta,

 3. utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej,

 4. nadania nazwy promenadzie spacerowej,

 5. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych (działki Nr 1/29 i 1/30),

 6. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 1. Zasięgnięcie opinii w sprawie nabycia przez miasto nieruchomości po byłych Silikatach.

 2. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podjętych przez Urząd Miasta czynności zmierzających do uwzględnienia wniosków składanych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z przenoszeniem na ich rzecz własności lokali.

 3. Odpowiedzi na interpelacje.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Zapytania i wolne wnioski.

 6. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XVII sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, gości.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Pan Radny Zdzisław Wasilewski - zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad podpunktu 6e, ponieważ projekt uchwały w sprawie nadania nazwy promenadzie spacerowej nie był opiniowany przez Komisje Rady Miasta.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że projekt uchwały nie wymagał konsultacji. Akcesja Polski do Unii Europejskiej staje się rzeczywistością i poprzez nadanie bulwarom nazwy Augustów zaakcentowałby datę 1 maja 2004 r. Swoje stanowisko w tej sprawie Państwo Radni będą mogli wyrazić podczas głosowania projektu uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał wniosek Radnego Zdzisława Wasilewskiego pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wykreśleniem podpunktu 6e głosowało 4 radnych, 12 przeciw, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta, za okres od 31 marca do 22 kwietnia 2004 r.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych.

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.pkt 5

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5 porządku obrad, tj. do przedstawienia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RM i przyjęcia sprawozdania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji preliminarza finansowego za 2003 rok. Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej RM z prośbą o przedstawienie sprawozdania.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że Komisja Rewizyjna RM na posiedzeniu 28 kwietnia 2004 r. zapoznała się z  wyjaśnieniami Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i stwierdziła, co następuje:

 1.  Kolonie letnie z programem profilaktycznym w Zakopanem - zdaniem Komisji  Rewizyjnej - zostały zorganizowane z naruszeniem postanowień zawartych  w ofercie   przetargowej,

 2.  Organizacja pracy poszczególnych zespołów tematycznych MKRPA budzi wiele  wątpliwości i zastrzeżeń z uwagi na nierównomierne obciążenie pracami  poszczególnych członków oraz nakładanie się godzin ich pracy w innych jednostkach   organizacyjnych,

 3. Dokumentacja dotycząca pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera liczne rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem za rok 2003 a informacjami, które zebrała Komisja Rewizyjna,

 4. Część osób pracujących w MKRPA, w wielu przypadkach, jest powiązana pracą w innych jednostkach organizacyjnych, które są finansowane przez MKRPA - co ma   istotny wpływ na ich stanowisko przy podejmowaniu decyzji o podziale środków,

 5. Prowadzone kontrole placówek sprzedaży alkoholu zdaniem Komisji Rewizyjnej są zbyt   częste,

 6. Zakres czynności pracownika etatowego Wydziału Edukacji budzi wątpliwości, czy dany   pracownik powinien otrzymać dietę za pracę w zespole motywującym,

 7. Nie jest przestrzegany regulamin MKRPA w punkcie dot. Pracy całej Komisji, co ogranicza możliwości omawiania problemów i podejmowania decyzji na forum całej   Komisji,

 8. Zdaniem Komisji Rewizyjnej funkcja Pełnomocnika i Przewodniczącego MKRPA nie powinna być łączona.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o odstąpienie od przyjęcia sprawozdania z pracy MKRPA za 2003 rok. Jednocześnie wniosła do Burmistrza Miasta o dokonanie zmian organizacyjnych i merytorycznych w pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że punkty 1,2,3,5,7,8 zostały przyjęte jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji, za przyjęciem punktu 4 był przeciwny jeden członek Komisji, natomiast przeciwko zapisowi punktu 6 głosowało dwóch członków Komisji.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, że wszystkie wnioski Komisji Rewizyjnej RM wymagają szczegółowego rozpatrzenia, wyjaśnienia i podjęcia przemyślanych decyzji. O podjętym stanowisku Państwo Radni zostaną od razu poinformowani. Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, istniejący konflikt wśród jej członków, wymaga obecnie głębokiej analizy, a następnie podjęcia stosownych kroków, nie wykluczając rozwiązania Komisji i powołania nowej.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o odstąpienie od przyjęcia sprawozdania z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta przychylił się do propozycji Pana Burmistrza, iż wnioski Komisji Rewizyjnej wymagają szczegółowej analizy. Powiedział, że gdyby nawet potwierdziły się zarzuty, to nie można od razu przekreślać całości prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ wykonuje ona bardzo dużo dobrej i potrzebnej pracy w mieście. Przewodniczący Rady podziękował członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dotychczasową działalność.

Następnie ogłosił przerwę w obradach do godz. 10.25.

Ad.pkt 8

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że wielu mieszkańców Augustowa jest zainteresowanych problemem uwłaszczenia. Temat ten jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta. W związku z tym, że na sesję przybyła duża grupa osób, Przewodniczący Rady zaproponował, aby punkt 8 - „Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podjętych przez Urząd Miasta czynności zmierzających do uwzględnienia wniosków składanych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z przenoszeniem na ich na rzecz własności lokali” był rozpatrzony przed punktem 6 porządku obrad. Zgłosił wniosek o zamianę kolejności rozpatrywania punktów. Poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za w/w zmianą w porządku obrad głosowało jednomyślnie 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie informacji o podjętych przez Urząd Miasta czynnościach zmierzających do uwzględnienia wniosków składanych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z przenoszeniem na ich rzecz własności lokali.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że pierwsza możliwość zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy osób fizycznych posiadających domy prywatne na działkach będących w użytkowaniu wieczystym. Ustawodawca dopuścił możliwość nieodpłatnej zamiany na rzecz użytkowników wieczystych, ale pod pewnymi warunkami. Przepis art. 1 ustawy z 25 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości /Dz.U.Nr 113, poz. 1209 ze zm stanowi, że „osoby fizyczne będące w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, nabywają z mocy prawa własność tych nieruchomości z dniem, w których decyzje, o których mowa w ust. 3, stały się ostateczne. Prawo własności nieruchomości nabywają także osoby, będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1. Decyzję o nabywaniu prawa własności nieruchomości wydaje starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa w odniesieniu do nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 3 stanowi podstawę wpisu go księgi wieczystej. Opłaty sądowe z tytułu założenia i wpisu do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości nabywanych na podstawie decyzji, o których mowa w  ust. 3 pokrywa Skarb Państwa. Koszty pomiarów, opracowań geodezyjnych, kartograficznych, związanych z postępowaniem w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 pokrywa Skarb Państwa. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw administracji publicznej w drodze rozporządzenia określi szczegółowy tryb wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3”. Burmistrz Miasta poinformował, że postępowanie zostało już wdrożone i przygotowywane są decyzje. Wyjaśnił, że w art. 1 jest mowa o dwóch datach: 26 maja 1990 r. i 24 października 2001 r. Trzeba być użytkownikiem wieczystym, aby spełnić ten warunek w tych dwóch datach lub ewentualnie być następcą prawnym. W Augustowie jest ok. 500 użytkowników wieczystych, którym zostało wdrożone postępowanie. Ustawodawca nie przewidział jednak takiej sytuacji, że ludzie przecież umierają. Jeżeli np. ktoś był użytkownikiem wieczystym 26 maja 1990 r., ale zmarł, to następca prawny mający prawo do użytkowania wieczystego przestaje spełniać warunki określone w ustawie. Powstała taka sytuacja, że w Augustowie jest 30% wieczystych użytkowników, którzy spełnią warunki określone w ustawie. Jest też drugi przepis, który dotyczy również członków spółdzielni mieszkaniowej i umożliwia spółdzielniom mieszkaniowym, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali przeniesienia na członków spółdzielni własności lokali domków jednorodzinnych. Przy przekształceniu gruntów będących własnością gminy osobom tym przysługuje ewentualna bonifikata, którą władny jest wydać burmistrz, za zgodą rady. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa określi przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu tej nieruchomości. Tak też i spółdzielnia wykonując ustawowy obowiązek podjęła uchwały określające przedmiot odrębnej własności lokali w poszczególnych budynkach. Z przedłożonego wykazu ilości zgłoszonych wniosków wynika, że ilość ich jest bardzo mała. Na podstawie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami burmistrz może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych. Wyodrębnienie własności lokali może również nastąpić przy istniejącym prawie użytkowania wieczystego. Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie bonifikaty w wysokości 90-kilku procent umniejsza w znacznym stopniu środki publiczne. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego jest jednym z elementów dochodów budżetowych miasta. Ponadto kwestią do szczegółowego rozpatrzenia jest sprawa gruntów z budynkami, w których zlokalizowane są lokale użytkowe. W 10 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się lokale użytkowe. Intencją ustawodawcy jest preferencja celów mieszkaniowych, natomiast lokale użytkowe są substancją związaną z uzyskiwaniem dochodów. Obecni członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nabycie własności lokalu to nie tylko przywilej, ale i obowiązek wynikający z zarządzania nieruchomością wspólną. Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzania umowy notarialnej. Burmistrz Miasta stwierdził, iż rozważy możliwość udzielenia 99% bonifikaty w stosunku do lokali mieszkalnych. Dzisiaj wydaje się, że bonifikata w ogóle nie powinna być przyznawana lokalom użytkowym. Powiedział, że projekt uchwały, który chciałby przedstawić Radzie Miasta do uchwalenia powinien być tak przygotowany, aby uchwała była możliwa do realizacji.

Pan Stanisław Lipiński - członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej powiedział, że ustawodawcy popełnili dużo błędów. Członkowie Spółdzielni chcą stanowić jedność, boją się, że ktoś może wykupić nieruchomości. Proszą, aby wszyscy mieszkańcy byli traktowani tak samo. Podziękował Burmistrzowi Miasta za chęć udzielenia pomocy.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że deklaracje Pana Burmistrza są jednoznaczne. Skoro władza ustawodawcza popełnia błędy, więc w tej sytuacji pośpiech nie jest wskazany. Chodzi o to, aby podjęta przez Radę uchwała nie wymagała szybkiej nowelizacji.

Pan Matyszczyk - mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej powiedział, że ludzie chcą mieć pewność. Może zaistnieć sytuacja, że powstanie kłopot z mieszkaniami, dłużników może być coraz więcej. Wyraził słowa uznania władzom miasta za chęć udzielenia pomocy mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pan Radny Kazimierz Kożuchowski - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej powiedział, że rozumie mieszkańców, który pragną zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Trwająca od kilku miesięcy współpraca Spółdzielni Mieszkaniowej z Urzędem Miasta praktycznie weszła już w ostatni etap realizacji. Obecnie są składane wnioski o wyodrębnienie prawa własności.

Pan Dąbrowski - mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej poprosił o wzięcie pod uwagę próśb mieszkańców i pozytywne ich załatwienie. Koszty związane z uwłaszczeniem nie są niskie i nie wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać z tej możliwości.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad.pkt 6 a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6a, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustów. Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta.

- Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta przedstawił wykonanie budżetu miasta za 2003 rok. /Wystąpienie Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta przedstawił uchwałę Nr RIO.V5/16/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Augustów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Augustów sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok.

/ Uchwała Nr RIO.V5/16/04 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Augustowa za 2003 rok. Poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 r. wysłuchała informacji Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu miasta za 2003 r., zapoznała się ze stanowiskiem Burmistrza Miasta dotyczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z opiniami pozostałych Komisji Rady Miasta w sprawie wykonania budżetu miasta za 2003 rok. Komisja Rewizyjna zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie wykonanie budżetu miasta za 2003 rok oraz wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium z tego tytułu Burmistrzowi Miasta.

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną RM wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym, a w szczególności dotyczy wykonania budżetu miasta za 2003 r., oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym. /Uchwała Nr RIO.V4A/25/04- stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Miasta z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu Miasta Augustowa za 2003 rok.

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM, członkowie obu Komisji 7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżety i Finansów RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM, członkowie obu Komisji 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję.

Pan Radny Wiesław Jeruć - powiedział, że nie przyjęcie sprawozdania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie stanowi przeszkody, aby Pan Burmistrz uzyskał absolutorium. Za udzieleniem absolutorium będą głosowali wszyscy członkowie lewicy.

Pan Radny Zbigniew Huszcza- poinformował, że na Targach Turystycznych, które odbyły się w Warszawie, program dotyczący unowocześnienia i modernizacji Kanału Augustowskiego zdobył wyróżnienie. Jest to inwestycja, która przyczynia się do rozwoju Augustowa. O zmianach, które dokonały się w Augustowie, wypowiadają się pozytywnie mieszkańcy i turyści.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVII/160/04 w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta została podjęta jednomyślnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miasta złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta, wszystkim pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych.

Następnie ogłosił przerwę w obradach do godz. 11.20.

Ad.pkt 6b

Po przerwie, Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 6b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok. Następnie udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów RM. Poinformował, iż członkowie Komisji projekt w/w uchwały zaopiniowali jednomyślnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVII/161/04 w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r. została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 6c porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta. Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 284.450 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki w Augustowie. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów. Poinformował, iż członkowie Komisji projekt w/w uchwały zaopiniowali jednomyślnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do rozpatrzenia punktu 6d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej. Projekt uchwały dotyczy utworzenia obwodu głosowania Nr 15 w Szpitalu w Augustowie dla wyborców przebywających w tymże Szpitalu w dniu 13 czerwca 2004 r. - wybory do Parlamentu Europejskiego - z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVII/163/04 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 6e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy promenadzie spacerowej. Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję dwie propozycje nadania nazwy nowopowstałemu ciągowi pieszemu położonemu nad rzeką Nettą na odcinku od ul. Mostowej do jeziora Necko: Bulwar Narodów Unii Europejskiej lub Bulwar Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada wybrała jedną z tych wersji i przegłosowała uchwałę. Otworzył dyskusję.

Pan Radny Zdzisław Wasilewski - powiedział, że jest przeciwny nadaniu promenadzie spacerowej nazwy Bulwar Unii Europejskiej. Rada Miasta nie powinna podejmować tej uchwały. Wniosek uzasadnił tym, że z dniem 1 maja 2004 r. Polska straci suwerenność wstępując do Unii Europejskiej. Radny Wasilewski powiedział, że liczy na zrozumienie Państwa Radnych, aby za 15-20 lat przyszłe pokolenie nie musiało zmieniać tej nazwy. Zgłosił wniosek o nadanie promenadzie nazwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pan Radny Kazimierz Kożuchowski - zwrócił uwagę, że Miasto nie byłoby w stanie doprowadzić bulwarów do tak pięknego wyglądu bez udziału środków strukturalnych z Unii Europejskiej. Być może „wiatr historii” kiedyś zmieni nadaną nazwę, natomiast dzisiaj wydaje się, że wstępując do Unii Europejskiej Polacy nie powinni stracić swojej tradycji, kultury, obyczajów. Radny Kożuchowski powiedział, że poprzez nadanie promenadzie spacerowej zaproponowanej nazwy Augustów upamiętni fakt pozyskanych funduszy z Unii Europejskiej. Zgłosił wniosek w sprawie podjęcie uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta - zaproponował, aby promenada otrzymała nazwę Bulwar Narodów Unii Europejskiej - nawet nie z tego względu, że bulwary zostały zmodernizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej, lecz bardziej z uwagi na upamiętnienie daty 1 maja 2004 r., kiedy akcesja Polski stanie się rzeczywistością. Pomimo różnych poglądów w tej sprawie Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym nazwa Bulwar Narodów Unii Europejskiej będzie promowała Augustów - miasto turystyczne. Burmistrz Miasta zaproponował, aby imię Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymała ulica w mieście lub ewentualnie druga część bulwarów, które mają być realizowane w przyszłości.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował w pierwszej kolejności przegłosowanie wersji dotyczącej nadania promenadzie spacerowej nazwy Bulwar Narodów Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za w/w propozycją głosowało 10 radnych. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie drugą wersję uchwały dotyczącą nadania nazwy Bulwar Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za nadaniem tej nazwy nie opowiedział się żaden radny. Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek Radnego Zdzisława Wasilewskiego dotyczący nadania promenadzie spacerowej nazwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania ma nadaniem w/w nazwy głosowało 3 radnych.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że najwięcej głosów otrzymała pierwsza wersja projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Bulwar Narodów Unii Europejskiej. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVII/164/04 w sprawie nadania nazwy promenadzie spacerowej została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6f

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta obecnie przystąpi do rozpatrzenia punktu 6f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Augustowa, położonych w Augustowie przy ul. Hotelowej nad jeziorem Necko, oznaczonych numerami geodezyjnymi: działka Nr 1/29 o pow. 0,3040 ha, działka Nr 1/30 o pow. 1,5531 ha. Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych w sprawie uchwały chciałby zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVII/165/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6g

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że obecnie Rada Miasta przystąpi do rozpatrzenia punktu 6g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Augustowa oznaczoną numerem geodezyjnym 3541/57 o pow. 1719 m2, położoną w Augustowie przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM zapytał, jaką opinię w tej sprawie przedstawił Pan Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych? Czy po wydzieleniu działek będzie możliwe przejście obok budynku szkoły?

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, że po dwukrotnym przeanalizowaniu w/w sprawy, Pan Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych wydał pozytywną opinię. Ilość dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3, z przyczyn demograficznych, cały czas ulega zmniejszeniu i może dojść do sytuacji, że za kilka lat klasy I-III znajdujące się w tym obiekcie mogą być zlikwidowane i przeniesione do głównego budynku szkoły.

Pan Radny Kazimierz Kożuchowski - dodał, że budowa budynku jest możliwa, ale tylko na wspólnej działce. Budowa bloku 4.klatkowego na jednej działce jest niemożliwa.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że rozumie wątpliwości Pana Radnego Dyjuka dotyczące przejścia, ale to wszystko zostanie uwzględnione w planie inwestycyjnym. Pozwolenie na budowę może być wydane po spełnieniu wszystkich określonych warunków.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński- Przewodniczący Rady Miasta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XVII/166/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej została podjęta 13 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o przedstawienie sprawy nabycia przez miasto nieruchomości po byłych Silikatach.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zakład Silikaty najpierw nabył od Syndyka Masy Upadłościowej właściciel korporacji budowlanej w Białymstoku, ale w krótkim czasie zbankrutował. Syndyk wydał ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, zgłosił się nabywca, ale zaoferowana przez niego kwota nie jest wysoka i wynosi 150.000 zł. Ponadto nabywca nie posiadał sprecyzowanej koncepcji zagospodarowania tego terenu i prawdopodobnie nic z tym nie zrobi. Burmistrz Miasta stwierdził, że w tej sytuacji Miasto mogłoby również rozważyć możliwość nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności budynków po byłych Silikatach i wystąpić do Syndyka Masy Upadłościowej o przystąpieniu do ewentualnego przetargu. Zadłużenia korporacji i Syndyka, które powstały, nie są już możliwe do odzyskania. Jeżeli Miasto nabyłoby tę nieruchomość, to od razu przystąpiłoby do prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, który jest położony w dobrym miejscu miasta, ale jest tak zdewastowany, że praktycznie nadaje się tylko pod usługi produkcyjne. Po nabyciu nieruchomości na stan miasta, opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, będzie można zainteresować tym terenem poważnych inwestorów. Burmistrz Miasta stwierdził, że mając pozytywną opinię Państwa Radnych będzie kontynuował prace w tym kierunku i prowadził dalsze negocjacje.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że propozycja Pana Burmistrza świadczy o gospodarności. Zapytał, czy w sprawie nabycia przez Miasto nieruchomości po byłych Silikatach, ktoś z Państwa Radnych jest odmiennego zdania?

Radni nie zgłosili sprzeciwu. Rada Miasta wyraziła pozytywną opinię, udzielając Burmistrzowi Miasta zgody na rozpoczęcie prac zmierzających do nabycia nieruchomości po byłych Silikatach.

Ad.pkt 10

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji?

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół Nr XVI/04 z obrad XVI sesji Rady Miasta Augustów z dnia 30 marca 2004 r., który z wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 11

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Miasta z prośbą o przedstawienie planów pracy Komisji do końca 2004 roku.

Pan Zbigniew Huszcza- Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przedstawił plan pracy Komisji:

 1. Wizytacja obiektów Augustowskich Placówek Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Sportu i Rekreacji oraz innych związanych z działalnością kulturalną, sportową czy rekreacyjną.

 2. Opracowanie wniosków do projektu budżetu miasta na rok następny.

 3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na rok następny.

 4. Wyrażenie opinii w sprawie wysokości dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie działalności stowarzyszeń, klubów sportowych w danym roku budżetowym.

 5. Wyrażenie opinii w sprawie planu pracy oraz planowanych imprezach masowych organizowanych przez APK, MOSiR, CSiR w danym roku.

 6. Wyrażenie opinii w sprawie przedłożonych sprawozdań z rocznej działalności APK, MOSiR, CSiR.

 7. Wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok poprzedni.

 8. Stała współpraca z APK, MOSiR, CSiR oraz stowarzyszeniami, klubami sportowymi działającymi na terenie miasta.

Pan Eugeniusz Chełmiński - Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia:

 1. Rozpatrywanie protestów i zarzutów wnoszonych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie opinii na obrady sesji Rady Miasta.

 2. Przegląd aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego i wskazanie dokładności opracowań kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

 3. Analiza projektu budżetu miasta na 2005 rok.

 4. Wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok poprzedni.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM:

1. Zapoznanie się z informacją o sposobie realizacji budżetu miasta za I, II, III i IV

kwartał 2004 r.

2. Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zmian w budżecie                  miasta na 2004 rok, zaciągania kredytów i pożyczek, nabywania i zbywania                 nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opiniowanie innych                 projektów uchwał Rady Miasta powiązanych z budżetem /w miarę potrzeb/.

4. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2004 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu budżetu miasta na                  2005 rok.

Komisja zastrzega sobie zmiany w harmonogramie prac.

Pan Tadeusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM powiedział, że plan pracy Komisji będzie przedstawiony na następnej sesji Rady Miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM:

1.  Realizacja zadań ustawowych i kontroli zleconych przez Radę.

2. Dokonanie kontroli kalkulacji stawek za wodę i odprowadzanie ścieków                  oraz  jakości wody dostarczanej do mieszkań.

3. Sprawdzenie zasadności przydziału mieszkań komunalnych.

4. Rekontrola Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po przedstawieniu planów pracy przez Przewodniczących Komisji, Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania plany pracy zostały przyjęte przez Radę Miasta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapoznał z programem uroczystości, które odbędą się z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Do wzięcia udziału w uroczystościach proszony jest Poczet Sztandarowy. Przewodniczący Rady zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby wystąpić w Poczcie Sztandarowym?

Do Pocztu Sztandarowego zgłosili się następujący radni:

  1. Pan Radny Dariusz Górny

  2. Pan Radny Zbigniew Huszcza

  3. Pan Radny Bogdan Dyjuk.

Pan Jerzy Demiańczuk - Zastępca Burmistrz Miasta zaprezentował wstępną koncepcję kładki pieszo-rowerowej łączącej dzielnicę Borki z dzielnicą Zarzecze. Poinformował, iż w  bieżącym roku planuje się wykonanie projektu technicznego, aby w zależności od rozpatrzenia wniosków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kładka mogła być wykonana w 2006 roku. Zastępca Burmistrza zwrócił się z propozycją, aby Państwo Radni ewentualne spostrzeżenia i wnioski dotyczące koncepcji przekazywali Burmistrzom celem ujęcia w specyfikacji na realizację dokumentacji technicznej.

Ad.pkt 12

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XVII sesji Rady Miasta Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-07-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2004-07-02