Protokół Nr 17/05 z pos.Kom.Urb.,Ochr.Środ.,Roln.i Kom.Mienia z 26.09.2005 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 17/05

z posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 września 2005 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta,

- Pan Jerzy Demiańczuk – Z-ca Burmistrza Miasta,

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk, ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jeziorem Necko, dzielnicą Borki i ulicą Rajgrodzką, zwanego „Ślepsk II,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa obejmującego tereny położone między: istniejącym lasem, Al. Jana Pawła II, ulicą Glinki, drogą łączącą ul. Mazurską z ul. Rajgrodzką i działką nr 298.

2. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, obejmujących:

- dzielnicę Wojciech,

- dzielnicę Wypusty,

- część dzielnicy Lipowiec i Osiedle Bema,

- część dzielnicy Zarzecze oraz Osiedle Przylesie,

- część dzielnicy Zarzecze w odniesieniu do terenu położonego przy ul. Zdrojowej,

stanowiącego kompleks zabudowy hotelowej – ZH-1,

- tereny położone między drogą Augustów – Białystok a jeziorem Sajno.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia na najbliższą sesję Rady Miejskiej projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy „Bulwar Związku Nauczycielstwa Polskiego” ciągowi pieszemu nad rzeką Nettą wzdłuż ulicy Portowej oraz nadania nazwy „Rondo NSZZ „Solidarność” rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Chreptowicza i Mazurskiej.

4. Ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Mostowej i Kilińskiego w Augustowie.

Posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Ryszard Eugeniusz Chełmiński – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

a)

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury UM omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk, ograniczonych: działkami nr 255/14 i 255/5, jeziorem Necko, dzielnicą Borki i ulicą Rajgrodzką, zwanego „Ślepsk II.

Po dokonanej analizie, Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

b)

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury UM omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa obejmującego tereny położone między: istniejącym lasem, Al. Jana Pawła II, ulicą Glinki, drogą łączącą ul. Mazurską z ul. Rajgrodzką i działką nr 298.

Po dokonanej analizie, Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pan Jerzy Demiańczuk – Z-ca Burmistrza Miasta omówił projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, obejmujących:

- dzielnicę Wojciech,

- dzielnicę Wypusty,

- część dzielnicy Lipowiec i Osiedle Bema,

- część dzielnicy Zarzecze oraz Osiedle Przylesie,

- część dzielnicy Zarzecze w odniesieniu do terenu położonego przy ul. Zdrojowej,

stanowiącego kompleks zabudowy hotelowej – ZH-1,

- tereny położone między drogą Augustów – Białystok a jeziorem Sajno.

Po zapoznaniu się z projektami w/w planów, Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM zaopiniowała je pozytywnie i przekazała do dalszych uzgodnień.

Ad.pkt 3

Pan Ryszard Chełmiński – Przewodniczący Komisji poinformował, iż Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował wprowadzenie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2005 r. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Bulwar Związku Nauczycielstwa Polskiego” ciągowi pieszemu nad rzeką Nettą wzdłuż ulicy Portowej oraz nadania nazwy „Rondo NSZZ „Solidarność” rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Chreptowicza i Mazurskiej.

Pan Radny Zdzisław Wasilewski – stwierdził, że „Solidarność” zasługuje na godniejsze miejsce niż rondo. Zaproponował, aby imieniem NSZZ „Solidarność” zostały nazwane bulwary.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że na sesję Rady Miejskiej będą zaproszeni wnioskodawcy, którzy przedstawią uzasadnienie wniosków w sprawie nadania nazwy bulwarom i rondu.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM postanowiła obecnie nie wyrażać opinii w tej sprawie. Podjęcie uchwał pozostawiono do decyzji Rady Miejskiej.

Ad.pkt 4

Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM ponownie rozpatrzyła wniosek Państwa Janiny i Janusza Wróblewskich zam. w Augustowie przy ul. Złotej 13 /działka nr 3286/2/ w sprawie zmiany ściśle określonej linii zabudowy od ul. Mostowej i ul. Kilińskiego /działka nr 3286/2/ wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą oraz wniosek mieszkańców z 16.12.2004 r.: Pana Bogdana Grajewskiego zam. w Białymstoku przy ul. Żurawiej 55a /działka nr 3287/, Pana Piotra Czulewicza zam. w Augustowie przy ul. Orzeszkowej 17 /działka nr 3289/2/, Pana Kazimierza Leończuka zam. w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 8a/7 i Pana Janusza Wróblewskiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Mostowej i Kilińskiego w Augustowie.

Po przeprowadzonej wnikliwej dyskusji, Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM zgłosiła wniosek, aby przy opracowywaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w teren był objęty tym planem. Procedurę należy uruchomić w możliwie najkrótszym czasie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/Ryszard Chełmiński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11