Protokół Nr XXIII/05 z obrad sesji Rady Miasta Augustów z 20 stycznia 2005 r.


0x01 graphic

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/05

z obrad XXIII sesji Rady Miasta Augustów, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60

w dniu 20 stycznia 2005 r.

W obradach sesji wzięło udział 17 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

 • pracownicy Urzędu Miasta,

 • goście,

 • dziennikarze,

 • mieszkańcy miasta.

Obrady rozpoczęto o godzinie 8.05

i zakończono o godzinie 9.05

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. upoważnienia Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/7/04/U/47/04 zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Projektu Z/2.20/I/1.1.1/7/04 Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie - Etap I,

 2. udzielenia poręczenia pożyczki,

 3. zmian budżetu miasta na 2005 r,

 4. ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowych zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

 5. zmian w składzie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miasta Augustów.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Zapytania i wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1

Obrady XXIII sesji Rady Miasta Augustów otworzył Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta. Powitał radnych, pracowników Urzędu Miasta, Prezesa Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” Sp. z o.o. Pana Dariusza Bednarczyka, redaktora gazety „Przegląd Augustowski” Pana Jerzego Buzona. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad.pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad sesji? Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie w punkcie 5. podpunktu f. dotyczącego podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Augustowa.

Więcej propozycji ani uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianą, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został podjęty jednomyślnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta, za okres od 13 do 17 stycznia 2005 r.

Ad.pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/7/04/U/47/04 zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Projektu Z/2.20/I/1.1.1/7/04 Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie - Etap I. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały. Wyjaśnił, że jednym z warunków udzielenia dofinansowania w ramach zintegrowanego programu operacyjnego jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji. Chodzi o zobowiązanie beneficjenta - miasto do wykonania inwestycji w terminie, zgodnie z umową i harmonogramem.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w sprawie uchwały zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXIII/229/05 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/7/04/U/47/04 zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Projektu Z/2.20/I/1.1.1/7/04 Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie - Etap I została podjęta jednomyślnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5ab

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały, która dotyczy udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczonej na realizację zadania „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów”. Poinformował, iż obecnie jest wykonywany pierwszy etap programu budowy powiatowego centrum recyklingu, w ramach którego Związek Komunalny Biebrza realizuje zadanie zakupu środków selektywnej zbiórki na terenie powiatu augustowskiego. Wartość kontraktu wynosi 3,5 mln zł, połowę środków finansowych Związek pozyskał z innych źródeł, natomiast pozostała część będzie musiała być uzupełniona pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, której otrzymanie jest uwarunkowane podjęciem przez radę gminy stosownej uchwały. Miasto Augustów postanowiło poręczyć umowę Związku w części dotyczącej zakupów przypadających na powiat augustowski. Następnie Burmistrz Miasta oraz Prezes Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” sp. z o.o. Pan Dariusz Bednarczyk zapoznali Państwa Radnych z listą zakupów, przyjmowanych przez PT „Necko” od firmy, która wygrała przetarg.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt w/w uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXIII/230/05 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zmiana budżetu miasta jest konsekwencją podjętej uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza. Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 r.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta projekt w/w uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXIII/231/05 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 r. została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowych zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw. Przewodniczący Rady wniósł w projekcie uchwały następujące poprawki:

- § 1. projektu uchwały powinien otrzymać brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się na 2005 rok regulaminy, określające wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom:

  1. dodatku motywacyjnego (załącznik nr 1),

  2. dodatków funkcyjnych (załącznik nr 2),

  3. dodatków za warunki pracy (załącznik nr 3),

  4. dodatku za wysługę lat (załącznik nr 4),

2. Ustala się na 2005 rok szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw (załącznik nr 5)”.

- § 6. pkt 1 regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego powinien otrzymać brzmienie:

„1) po raz pierwszy zatrudnieni są w tej szkole/placówce i przepracowali mniej niż 1 rok szkolny”;

- § 6. pkt 3 regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego powinien otrzymać brzmienie:

„3) otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela przez okres obowiązywania kary do czasu jej zatarcia”.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta podziękował Panu Leszkowi Cieślikowi - Burmistrzowi Miasta i Pani Elżbiecie Choroszewskiej - Skarbnikowi Miasta za życzliwe podejście do spraw nauczycielskich, za pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Komisję ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego nauczycielom, dzięki czemu dodatek na 2005 rok wzrośnie o 1%. Życzył, aby inne samorządy podejmowały również takie uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że sprawę dodatku motywacyjnego należy rozumieć w ten sposób, iż w przyszłym roku od możliwości budżetowych miasta będzie zależało utrzymanie dodatku motywacyjnego
w wysokości 3%.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że dzisiaj będą uchwalone regulaminy na 2005 rok, natomiast rzeczywiście może zdarzyć się, że w 2006 r. wszystkie wskaźniki ulegną zmianie. Decyzja o wysokości dodatku będzie należała do Rady Miasta.

Pan Tadeusz Wierzbicki - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przedstawił opinię Komisji, która na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2004 r. zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie, 8 głosami za, zwiększenie dodatku motywacyjnego nauczycielom do co najmniej 3% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM zgłosił wątpliwość dotyczącą zapisu w § 1. regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego, z którego wynika, że dodatki przyznaje z własnej inicjatywy burmistrz - dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Augustów, dyrektor szkoły lub placówki - zatrudnionym nauczycielom lub z wnioskiem może wystąpić, zgodnie z § 4. regulaminu, bezpośrednio zainteresowany nauczyciel i związki zawodowe działające w szkole/placówce. R. B.Dyjuk stwierdził, że dodatek motywacyjny jest kompetencją pracodawcy za zaangażowanie w pracy. Zapis w regulaminie jest niewłaściwy. W tym wypadku dyrektor będzie musiał zawiadomić nauczycieli, że otrzymają dodatek po złożeniu wniosku zgodnego z zapisem w § 4. Oznacza to również, że nagrodę dyrektor przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela. W związku z tym zaproponował, aby § 1. otrzymał brzmienie:

„§ 1. Dodatki motywacyjne przyznaje z własnej inicjatywy:

 1. Burmistrz - dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Augustów,

 2. Dyrektor szkoły lub placówki - zatrudnionym nauczycielom

z zastrzeżeniem § 4”.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że zgodnie z § 1. dodatki przyznaje z własnej inicjatywy burmistrz albo dyrektor lub dodatkowo z wnioskiem o przyznanie dodatku może zwrócić się osobiście nauczyciel lub związki zawodowe. Generalnie dodatek przyznaje burmistrz lub dyrektor

Pan Radny Bogdan Dyjuk - uznał, że otrzymanie dodatku przez nauczyciela wiąże się ze złożeniem wniosku.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że jeżeli nauczyciel nie otrzyma dodatku, to składając wniosek będzie miał możliwość obrony.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta powiedział, że zaproponowany zapis jest szerszy, korzystniejszy dla nauczycieli, ponieważ daje możliwość zaprezentowania się i ubiegania się o dodatek tym nauczycielom, którzy nie zostali zauważeni przez dyrektora. Weryfikacja, ocena wniosku i decyzja zawsze będą należały do dyrektora czy burmistrza.

Pani Anna Urban - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta zgłosiła wniosek, aby dyrektor szkoły do 8 oddziałów oraz dyrektor szkoły od 9 do 16 oddziałów otrzymywał taką samą wysokość dodatku funkcyjnego jak dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę, że wprowadzenie zmian w regulaminie spowoduje powrót do procedury uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Pani Radna Joanna Lisek - wyraziła przekonanie, że związki zawodowe na pewno opowiedziałyby się za podwyższeniem stawki dodatku funkcyjnego.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że realizacja wniosku wiązałaby się z dodatkowymi wydatkami budżetowymi. Przypomniał o zwiększonym dodatku motywacyjnym.

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że w szkołach, oprócz dyrektora, jest utworzone stanowisko wicedyrektora, natomiast w przedszkolach jest tylko dyrektor.

Pani Anna Urban - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta wycofała wniosek zwracając uwagę na niskie zarobki nauczycieli. Stwierdziła jednak, że wysokość dodatku funkcyjnego powinna być wyrównana szczególnie dyrektorom szkoły od 9 do 16 oddziałów i dyrektorom przedszkoli czynnych ponad 5 godzin dziennie. Zaproponowała uwzględnienie wniosku w 2006 roku.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM wycofał wniosek dotyczący zmiany zapisu w regulaminie, gdyż wymaga on przeanalizowania.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXIII/232/05 w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowych zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw została podjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że Rada Miasta przystąpi obecnie do realizacji punktu 5e porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miasta Augustów. Przypomniał, że na poprzedniej sesji Pan Radny Bogdan Dyjuk złożył rezygnację z członkostwa w Komisji i w związku z tym dzisiaj Rada Miasta podejmie uchwałę w sprawie odwołania radnego oraz jednocześnie dokona uzupełnienia składu Komisji w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady otworzył listę zgłoszeń kandydatów.

Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Grabowego.

Pan Radny Bogdan Grabowy - wyraził zgodę na pracę w Komisji.

Więcej kandydatów nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miasta Augustów. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXIII/233/05 została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXIII/234/05 została podjęta jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 7

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

Uwag nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół Nr XXII/04 z obrad XXII sesji Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004 r., który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 8

Zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXIII sesji Rady Miasta Augustów.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

5

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-03-21

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-03-21