Protokół Nr XXVI/05 z sesji z 25.05.2005 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVI/05

z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60 w dniu 25 maja 2005 r.

W obradach sesji wzięło udział 17 radnych – lista obecności w załączeniu.

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego;

- goście;

- dziennikarze;

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.02

i zakończono o 10.45

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2005 rok;

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

c) zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap – budowa ścieżek rowerowych”/;

d) zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – budowa ścieżek rowerowych”/;

e) zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie”/;

f) nabycia na własność miasta Augustowa nieruchomości;

g) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”;

h) powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450 lecia – nadania praw miejskich miastu Augustów;

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad.

Powitał radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli prasy.

Ad. pkt 2

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad polegającej na wykreśleniu pkt 5f, czyli podjęcia uchwały w sprawie nabycia na własność miasta Augustowa nieruchomości i wprowadzenie pkt. 6 dot. wyrażenia opinii na temat nabycia na własność miasta Augustowa nieruchomości. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść inne uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad ?

Pan Radny Zdzisław Józef Wasilewski wnioskował o zmianę kolejności podejmowania uchwał w następujący sposób:

5a) w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących

pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Budowa ciągów

komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap – budowa ścieżek

rowerowych”/;

5b) w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących

pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Ciągi komunikacyjne nad

Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – budowa ścieżek rowerowych”/;

5c) w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących

pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Termomodernizacja budynku

Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie”/;

5d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia limitów wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne;

5e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 r.;

i dalej jak w propozycji porządku obrad.

Następnie Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad wraz
z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miasta, za okres od 29 kwietnia 2005 r. do 24 maja 2005 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 5a

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap – budowa ścieżek rowerowych”/. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos ?

Pan Wiesław Jeruć – członek Komisji Budżetu i Finansów RM poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów RM pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące spraw finansowych będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Pan Radny Zdzisław Wasilewski poinformował, iż Komisja Budżetu
i Finansów RM niejednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. Stwierdził, iż Miasto jest już i tak bardzo zadłużone. Mogą nadejść takie czasy, kiedy subwencje i dotacje zostaną znacznie ograniczone lub w ogóle ich nie będzie
a Miasto na bazie własnych środków finansowych będzie musiało realizować powierzone zadania. Przypomniał, iż pomoc społeczna boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Stwierdził, iż nie widzi potrzeby, aby tak się spieszyć z zaciąganiem kredytów, ponieważ pieniądze z Unii Europejskiej nie skończą się z dnia na dzień.

Pani Radna Elżbieta Sturgulewska wyraziła swoje zaniepokojenie stanem zadłużenia miasta.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta powiedział, iż zaciągając kredyt należy mieć na uwadze jego koszt. Kredyty na współfinansowanie w/w inwestycji zaciągnięte będą z Banku Ochrony Środowiska na bardzo preferencyjnych warunkach. Miasto mogłoby zrealizować te inwestycje bez zaciągania kredytów, ale są one tak korzystne, że nierozsądnym byłoby z nich nie skorzystać. Zapytał, dlaczego Państwo Radni zgadzają się na zaciągnięcie kredytu na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych
w Augustowie” a na realizację pozostałych dwóch inwestycji już nie ? Jeżeli jest możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych na realizację ścieżek rowerowych to nie można tej szansy zaprzepaścić. Samorząd musi się rozwijać. Dzięki realizowanym inwestycjom augustowskie firmy mają pracę. Rozdawnictwo nie jest wyjściem z trudnej sytuacji finansowej. Przy podejmowaniu decyzji nie można kierować się zbliżającymi wyborami parlamentarnymi.

Pani Radna Elżbieta Sturgulewska stwierdziła, iż każdy jest reprezentantem jakiejś społeczności i ma prawo do własnego zdania. Odpowiedziała, iż zgadza się na realizację inwestycji „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie”, ponieważ kredyt będzie zaciągnięty z Banku Ochrony Środowiska.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta odpowiedział, iż kredyty na realizację ścieżek rowerowych również będą zaciągnięte z Banku Ochrony Środowiska, co jest zapisane w projektach uchwał.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miejski oświadczyła, iż jest osobą odpowiedzialną i wszelkie decyzje finansowe podejmuje z wielką rozwagą. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji analizowane są wszystkie ewentualne minusy i nic nie jest robione pochopnie. Jeżeli można sięgnąć po pieniądze na bardzo preferencyjnych warunkach to trzeba z tego skorzystać. To, że Państwo Radni podejmą uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów nie oznacza, że Miasto te kredyty otrzyma, ponieważ chętnych do skorzystania z takiej możliwości jest wielu.

Pan Radny Zdzisław Wasilewski poinformował, iż głosował za zaciągnięciem kredytu na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie”, ponieważ budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Stwierdził, że skoro w/w inwestycje można zrealizować bez zaciągania kredytów to tak należy zrobić. Ciągłe zaciąganie kredytów doprowadzi Augustów do stagnacji. Powiedział, iż Rada Miejska nic nie czyni w tym kierunku, aby przeciwdziałać bezrobociu. Nie ściągnięto do miasta inwestorów.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miejski poinformowała, iż nie wiadomo jeszcze czy miasto otrzyma dofinansowanie na realizację w/w inwestycji z UE. Jeżeli tak się nie stanie to wówczas kredyty uzyskane na tak preferencyjnych warunkach będzie można przeznaczyć na spłatę kredytu komercyjnego, który zaciągnięto na budowę pływalni miejskiej.

Należy pamiętać, iż nad płynnością budżetową czuwa nie tylko: Burmistrz, Skarbnik czy Rada Miejska, ale również Regionalna Izba Obrachunkowa.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż miasto Augustów rozwija się, i za to jest chwalone. Rozwój miasta jest jednak możliwy tylko dzięki zaciąganym kredytom i jeżeli są to jeszcze kredyty preferencyjne to należy z nich korzystać.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVI/253/05
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap – budowa ścieżek rowerowych”/ została podjęta 12 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5b

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – budowa ścieżek rowerowych”/. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVI/254/05
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – budowa ścieżek rowerowych”/ została podjęta 12 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5c

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych
w Augustowie”/. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVI/255/05
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta /”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie”/ została podjęta jednogłośnie, 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5d

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVI/256/05
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne została podjęta 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5e

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Udzielił głosu Pani Elżbiecie Choroszewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Elżbieta Choroszewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt w/w uchwały.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVI/257/05
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 r. została podjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5f

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt.5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Poinformował, iż Kapituła Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”, na posiedzeniu w dniu 17 maja 2005 r., pozytywnie zaopiniowała uhonorowanie medalem: Pani Marii Koterbskiej, Pani Ireny Krzywińskiej
i Polskiego Radia Białystok
. Wniosek o uhonorowanie wyżej wymienionych zgłosił Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta Augustowa.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej
i Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta Augustowa
przedstawili zasługi proponowanych do odznaczenia.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w uchwały ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVI/258/05
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” została podjęta jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5g

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450 lecia – nadania praw miejskich miastu Augustów. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta omówił projekt w/w uchwały
i zaproponował uzupełnienie składu Komitetu Organizacyjnego o osoby:

- Pana Jerzego Demiańczuka,

- Pana Romana Krzyżopolskiego,

- Pana Zbigniewa Huszczy.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na wzięcie udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił propozycję, aby w składzie Komitetu Organizacyjnego znalazła się również Pani Anna Urban – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

Pani Anna Urban – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej wyraziła zgodę na członkostwo w Komitecie Organizacyjnym.

Więcej kandydatur nie zgłoszono i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie, uzupełniony
o w/w osoby, projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXVI/259/05 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450 lecia – nadania praw miejskich miastu Augustów została podjęta jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6 porządku obrad, tj. do wyrażenia opinii na temat nabycia na własność miasta Augustowa nieruchomości. Udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślikowi – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie w/w sprawy.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta poinformował, iż Nadleśnictwo Augustów wystąpiło z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Urzędu Miejskiego lokali mieszkalnych znajdującycych się w budynkach przy
ul. Turystycznej.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM wyjaśniła, iż sprawa dotyczy lokali:

- przy ul. Turystycznej 11 /mieszkań nr 1 i 2/;

- przy ul. Turystycznej 11a /mieszkania nr 1/;

- przy ul. Turystycznej 15 /mieszkań nr 3 i 4/.

W trakcie przygotowywania sprawy okazało się, że nie są to wszystkie mieszkania w tych budynkach, które są własnością Nadleśnictwa Augustów.
W złożonym wniosku Nadleśnictwo Augustów nie zaproponowało następujących lokali:

- przy ul. Turystycznej /mieszkania nr 3/;

- przy ul. Turystycznej 11a /mieszkań nr 5 i 7/.

Mieszkania, których nie zaproponowano do przekazania Nadleśnictwo Augustów zamierza przeznaczyć do sprzedaży we własnym zakresie.
W związku z wynikłą sytuacją sprawę należy kompleksowo rozpoznać.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w w/w sprawie ?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawę nabycia na własność miasta Augustowa nieruchomości:

- przy ul. Turystycznej 11 /mieszkania nr 1 i 2/;

- przy ul. Turystycznej 11a /mieszkanie nr 1/;

- przy ul. Turystycznej 15 /mieszkania nr 3 i 4/.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Państwo Radni jednogłośnie, 15 głosami za, wyrazili pozytywną opinię w sprawie przejęcia w/w nieruchomości.

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zgłosić wniosek bądź zapytanie ?

Pani Anna Urban – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oświadczyła, iż poczuła się dotknięta wypowiedzią Pana Leszka Cieślika - Burmistrza Miasta, w której to nawiązał do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Poprosiła, aby Pan Burmistrz nie obrażał radnych, którzy mają odmienne zdanie i odwagę, aby je wyrazić.

Pan Leszek Cieślik – Burmistrz Miasta przeprosił Państwa Radnych, którzy poczuli się dotknięci i wyjaśnił, że nie było jego zamiarem obrażenie kogokolwiek.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Państwa Radnych o szczegółach dotyczących wyjazdu do Rzymu do grobu Papieża - Jana Pawła II.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 23 maja 2005 r., wystosowane do Redaktora Naczelnego „Gazety Współczesnej”:

„W świątecznym numerze 97 „Gazety Współczesnej” z dnia 20 maja 2005 r. na stronie 3 zamieszczony został artykuł zatytułowany „Kolegium odwoławcze wytknęło błąd burmistrzowi – Przedsiębiorcy zacierają ręce”. Autor artykułu twierdzi, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach uchyliło decyzję umożliwiającą budowę parkingu przy mającym powstać Centrum Handlowym „Kaufland” w Augustowie.

Informacja ta nie jest zgodna z prawdą i dlatego powołując się na przepis art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe /Dz. U. Nr 5, poz. 24/ proszę o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji.

W sprawie tej w dniu 13 maja br wpłynęło do Kolegium pismo Starosty Augustowskiego z dnia 4 maja 2005 r., w którym Starosta prosi o zajęcie stanowiska czy decyzja Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 20 września
2004 r. ustalająca warunki zabudowy na budowę parkingu na około 210 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i towarzyszącej infrastruktury – zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego w Augustowie jest zgodna
z prawem. W sprawie tej pismem Kolegium z dnia 13 maja 2005 r. zwrócono się do Burmistrza Miasta Augustowa o nadesłanie akt tej sprawy.

Do chwili obecnej akt tej sprawy Kolegium nie otrzymało, a tym samym nie zajmowało i nie mogło w tej sprawie zajmować żadnego stanowiska. Zdziwienie, więc budzą nieprawdziwe stwierdzenia artykułu, iż Kolegium oceniło, że decyzja o warunkach zabudowy tego terenu wydana została
z naruszeniem prawa, i że została ona uchylona orzeczeniem Kolegium oraz, że przyczyną tego uchylenia miało być nie uwzględnione przez Burmistrza Augustowa zastrzeżeń Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Nie wiem jakie będzie orzeczenie składu orzekającego Kolegium, który to skład w przyszłości będzie rozpatrywać tą sprawę. Podkreślam jednak, iż Kolegium dotychczas nie rozpatrywało tej sprawy i nie wydawało żadnego orzeczenia, zaś twierdzenie, iż Kolegium uchyliło tą decyzję, a nawet wskazanie przyczyn dla jakich miało ono uchylić decyzję lokalizującą parking jest całkowicie bezpodstawne.

Inną sprawą jest to, iż decyzją Kolegium z dnia 28 kwietnia 2005 r. rozpatrując odwołanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Augustowie uchylono decyzję Burmistrza Augustowa z dnia 25 marca 2005 r. odmawiającą wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Burmistrza Augustowa z dnia 20 września 2004 r. o ustaleniu warunków zabudowy parkingu na 210 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
i wznowiono postępowanie w tej sprawie, przekazując akta sprawy Burmistrzowi Augustowa do dalszego prowadzenia tej sprawy. Nie świadczy to jednak w żadnym wypadku o tym aby, jak twierdzi to autor artykułu, decyzja Burmistrza Augustowa z dnia 20 września 2004 r. o ustaleniu warunków zabudowy parkingu na 210 miejsc postojowych miała zostać uchylona przez Kolegium. Decyzja Burmistrza Augustowa z dnia 20 września 2004 r.
o ustaleniu warunków zabudowy parkingu na 210 miejsc postojowych
w dalszym ciągu obowiązuje, a jej ewentualne wzruszenie może nastąpić czy to w wyniku wznowienia postępowania, czy też stwierdzenia nieważności, do czego jednak dotychczas nie doszło”.

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił wszystkich zebranych do wzięcia udziału w uroczystości 15 - lecia samorządu terytorialnego, na którą składają się:

- msza święta w Bazylice NSJ o godz. 11.00;

- po mszy świętej spotkanie radnych czterech kadencji Rady Miejskiej
w Augustowie, pracowników samorządowych i zaproszonych gości w sali parafialnej przy ul. Ks. Skorupki.

Ad. pkt 9

Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXVI sesji Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczył:

/ Ewa Szczepańska / Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-07-18

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-07-18