Protokół Nr 4/07 z posiedz. Kom. Prom., Kult., Sportu i Turystyki z dnia 11.04.07 r.

PROTOKÓŁ NR

PROTOKÓŁ NR /07

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonych list obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Anna Jastrzębska - po. Dyrektora Augustowskich Placówek

Kultury w Augustowie

- Andrzej Zarzecki - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a :

1. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności za 2006 r. złożonych przez:

- Augustowskie Placówki Kultury,

- Centrum Sportu i Rekreacji,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności za 2006 r. Augustowskiej

Organizacji Turystycznej.

Posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki otworzył Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM. Zapoznał obecnych z zaproponowanym porządkiem obrad, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Anna Jastrzębska - po. Dyrektora Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie złożyła sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury za 2006 r. oraz odpowiadała na pytania zadawane przez członków Komisji.

Po przeprowadzonej dyskusji i w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM jednogłośnie, 6 głosami za, zaopiniowała w/w sprawozdanie.

Pan Andrzej Zarzecki - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
złożył sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji
za 2006 r. oraz odpowiadał na pytania zadawane przez członków Komisji.

Po przeprowadzonej dyskusji i w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM jednogłośnie, 6 głosami za, zaopiniowała w/w sprawozdanie.

Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM, po omówieniu sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2006 r., zaopiniowała to sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Ad. pkt 2

Pan Zbigniew Huszcza - Dyrektor Biura Centrum Informacji Turystycznej złożył sprawozdanie z działalności Augustowskiej Organizacji Turystycznej za 2006 r.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji

ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

/Zbigniew Huszcza/

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11