Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją Rewizyjną RM w Augustowie

z dnia 18 grudnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął:

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy,

- Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM,

- Pani Krystyna Juchniewicz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

- Pan Tomasz Wojszko - Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.

w Augustowie.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

5. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2008 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją Rewizyjną RM otworzył Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budzetu i Finansów RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Krystyna Juchniewicz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Po analizie, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM oraz Komisja Rewizyjna RM projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymującym się.

Ad.pkt 2

Pani Krystyna Juchniewicz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM oraz Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. omówili projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Opłata za pobór wody w porównaniu do 2007 r. wzrośnie o 4,9%, natomiast za odprowadzanie ścieków o 3%. Planuje się wprowadzenie podwyżek od 1 lutego 2008 r.

Po analizie, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM oraz Komisja Rewizyjna RM projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została zaopiniowana pozytywnie 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010.

Pan Radny Bogusław Samel – zapytał, czy zjawisko narkomanii w Augustowie nasila się, czy jest opanowane?

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM odpowiedział, że w Augustowie istnieje problem narkomanii, zjawisko to kształtuje się na poziomie poniżej średniej krajowej. Prowadzone przez policję działania prewencyjne są dowodem na istnienie zjawiska narkomanii w Augustowie.

Pani Bożenna Łukaszewicz – powiedziała, że młodzież zna miejsca, łącznie z terenem szkoły, gdzie może kupić narkotyki. Narkomania jest zjawiskiem przerażającym, dzisiaj szczególnie niebezpiecznym problemem jest łącznie narkotyków z alkoholem, gdzie dochodzi do uzależnienia krzyżowego. Potrzebne są działania profilaktyczne i w tym zakresie szczególna rolę spełniają świetlice socjoterapeutyczne.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, że świetlice socjoterapetyczne spełniają rolę wychowawczo-opiekuńczą. Przekształcenie wszystkich placówek w mieście wymaga poniesienia wysokich nakładów finansowych, istnieje potrzeba skorzystania ze środków Unii Europejskiej. Na przekształcenie 6 świetlic w Augustowie trzeba byłoby przekazać cały budżet profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, i narkomanii. Szczególnie dużo pieniędzy potrzeba na funkcję wspomagającą, wyżywienie. Namiastką świetlicy socjoterapeutycznej jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, któremu brakuje kadry i pieniędzy.

Pani Radna Anna Dźwilewska – powiedziała, że w przedstawionych dokumentach brakuje informacji na temat zadań, które będą realizowane w poszczególnych latach.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że zadania są opisane w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010. W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie profilaktyki uzależnień i wiedzy o problemach alkoholowych i narkomanii pracownikom socjalnym, lekarzom i pielęgniarkom. Szkolenie będzie miało na celu doskonalenie pracowników w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Lekarzowi będzie łatwiej zdiagnozować uzależnienie młodego człowieka. Zorganizowanie świetlic socjoterapeutycznych należy od decyzji organu prowadzącego.

Pani Radna Anna Urban – powiedziała, że świetlice w mieście są bardzo potrzebne, ale wymagają wsparcia zewnętrznego. Jeżeli nie będzie kadry i pieniędzy, to trzeba będzie je zamykać. Członkowie Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM odwiedzili wszystkie jednostki oświatowe w mieście i obecnie posiadają szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania świetlic, które wykonują dużo dobrej roboty.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski – zapytał, ile dzieci jest objętych opieką świetlic.

Pani Radna Anna Dźwilewska – powiedziała, że w Augustowie istnieje 6 świetlic wsparcia dziennego, w tym Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom, „Przystań”, „Nasza Ostoja”, „Cordis”, świetlica Sióstr Urszulanek. Świetlice, które pracują od godzin porannych do godz.18.00 i obejmują swoją opieką ok. 300 dzieci. Tego typu placówki są w mieście bardzo potrzebne.

Pan Radny Stanisław Łoniewski – powiedział, że w Augustowie wiele rodzin potrzebuje różnego rodzaju pomocy.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM oraz Komisja Rewizyjna RM projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010 zaopiniowały pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 4

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM oraz Komisja Rewizyjna projekt w/w uchwały zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 5

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła procedurę opracowywania i uchwalania budżetu miasta oraz główne jego założenia. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu miasta na 2008 r. wraz z prognozą łącznej kwoty długu, informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami /Uchwała Nr RIO.V.0131-6-11/07 z dnia 3 grudnia 2007 r./. Skarbnik Miasta powiedziała, że w porównaniu do 2007 r. dochody budżetu na 2008 r. w wysokości 71.646.972 zł wzrastają o 7,6%. Wydatki na 2008 r. wynoszą 73.237.680 zł, w tym wydatki na inwestycje – 12.661.600 zł (17,3% wydatków). W porównaniu do 2007 r. dochody budżetu na 2008 r. wzrastają o 6%. Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo dochody i wydatki budżetu miasta. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 21,5% ogółu dochodów, podatki i opłaty – 19,6%, część oświatowa subwencji ogólnej – 18%, dotacje celowe z budżetu państwa – 14%, dochody z Unii Europejskiej – 11,2%, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – 6,4%, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie – 5,2% dochodów, pozostałe dochody – 4,1%. Udział wydatków bieżących wynosi 78,9%, wydatków majątkowych – 21,1%. W wydatkach bieżących, które zabezpieczają realizację podstawowych zadań samorządu, 37,1% na kwotę 21.426.837 zł przypada na wynagrodzenie we wszystkich jednostkach budżetowych miasta, 7% - 4.040.038 zł, na pochodne od wynagrodzeń, 6,4% na kwotę 3.715.898 zł, na dotację 1,4% - 789.960 zł, na obsługę długu 0,5% na kwotę 288.073 zł, tytułem wydatków na poręczenie oraz na pozostałe wydatki bieżące 47,6% na kwotę 27.515.274 zł. Na oświatę i wychowanie przeznacza się 31% ogółu wydatków, na pomoc społeczną – 17,5%, na gospodarkę mieszkaniową – 10%, na administrację publiczną – 8,8%, na kulturę fizyczną i sport – 7%, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5,6%, na turystykę – 5,3%, na obsługę długu – 1,5%, na pozostałe wydatki – m.in. rezerwę ogólną – 0,9% - 656.074 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – 700.000 zł, utrzymanie żłobka – 589.898 zł, świetlice szkolne – 425.132 zł, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 213.600 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 492.165 zł. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo zadania inwestycyjne oraz środki na ich realizację w 2008 r., wydatki na programy i projekty w 2008 r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, omówiła plan przychodów i rozchodów na 2008 r., plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych z porozumieniu między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawiła przychody i wydatki zakładu budżetowego, wykaz dotacji dla instytucji kultury, dotacje z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta, plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prognozę kwoty długu i spłat na 2008 r. oraz lata następne. Skarbnik Miejski powiedziała, że planuje się budowę dróg powiatowych i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowej, ul. Komunalnej, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, ul. Borki, ul. Cienistej, ul. Wiśniowej, ul. Wrzosowej, ul. Śliwkowej, ul. Zacisze, ul. Wspólnej, ul. Konwaliowej, ul. Orlej, rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego. Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 183.600 zł. Na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji – 185.000 zł. Na audyt uzdrowiska – 20.000 zł. Na termomodernizację Przedszkola Nr 1 – 220.000 zł (w tym 187.000 zł z UE). Na termomodernizację Przedszkola Nr 6 – 430.000zł (w tym 365.500 zł z UE). Na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa – 1.000.000 zł (w tym z UE 850.000 zł). Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza – 80.000 zł. Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II – 500.000 zł. Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa – 100.000 zł. Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa – 700.000 zł ( w tym 595.000 zł z UE). Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 5.500.000 zł (w tym z UE 2.975.000 zł). Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego- 40.000 zł. Na koniec 2008 r. zadłużenie miasta wyniesie 20.518.576 zł, tj. 28,6% planowanych dochodów, natomiast spłaty pożyczek, kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat wynikających z tytułu poręczeń wraz z odsetkami – 4.427.325 zł, tj. 6,18% planowanych dochodów, a deficyt budżetowy – 1.590.708 zł. W 2008 r. Miasto planuje przeznaczyć do sprzedaży zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Wojska Polskiego 13, zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. 3 Maja 14a, 3 niezabudowane działki położone przy ul. Żytniej, 2 niezabudowane działki położone przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 1 niezabudowaną działkę położoną przy ul. Młodości, działki po Silikatach.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM otworzyła dyskusję.

Pan Radny Bogusław Samel – zapytał, jaka jest procedura pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 r.

Pan Adam Sieńko – Burmistrz, Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy omówił procedurę pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację planowanych inwestycji w mieście. Gmina Miasto Augustów wraz z Gminą Płaska zgłosiły projekt rozbudowy infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej w strefie Kanału Augustowskiego do listy indykatywnej projektów kluczowych regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu ma szansę rozpocząć się już w 2008 r. Projekt został umieszczony we wstępnym indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 54/680/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z 5 grudnia 2007 r. Pozostałe projekty będą składane w trybie konkursowym.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie projekt budżetu miasta 2008 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM oraz Komisja Rewizyjna projekt budżetu miasta na 2008 r. zaopiniowały pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

O P I N I A

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Z DNIA 18 grudnia 2007 R.

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Augustowie w składzie:

1. Joanna Lisek - Przewodnicząca,

2. Anna Dźwilewska - Zastępca Przewodniczącego,

3. Anna Urban - Członek,

4. Bogusław Samel - Członek,

5. Bożenna Łukaszewicz - Członek,

po analizie projektu budżetu miasta na 2008 rok stwierdza, że przedłożone dokumenty potwierdzają zasadność przyjętych założeń budżetu miasta na 2008 rok.

Komisja Budżetu i Finansów RM opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu i wnioskuje do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2008 wraz z załącznikami do tej uchwały w zaproponowanej wersji.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/Joanna Lisek/

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej RM

/Jerzy Dobrowolski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-01-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-04