Protokół ze wspolnego posiedzenia z dnia 4 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr

P R O T O K Ó Ł Nr /07

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM
i Komisji do
spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM
z dnia 4 grudnia 2007 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Adam Sieńko - Burmistrz

Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy;

- Pan Andrzej Kurczyński - Przewodniczący Rady Miejskiej;

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta;

- Agata Bronakowska - Zastępca Kierownika

Wydziału Finansowego UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- zmian budżetu miasta na 2007 rok,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków

transportowych,

- zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek

opłaty od posiadania psów,

- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu

budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

2. Sprawa podatku rolnego, leśnego i opłaty targowej na 2008 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM i Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzyła Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie obu Komisji wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 r., 5 głosami za, przy barku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie
z komunikatem Prezesa GUS z 13 lipca 2007 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 wyniósł 2,2%. Skarbnik Miasta poinformowała, że projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,2% w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w 2007 r., natomiast w przypadku stawki dla budynków i ich części związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budowli wysokość stawki podatku pozostaje na poziomie 2007 r.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie obu Komisji wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych. Poinformowała, że wysokość stawek w podatku wzrasta o 2,2% w porównaniu do wysokości stawek obowiązujących w 2007 r. W 2008 r. podatkiem nie będą objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie obu Komisji wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych,
8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. Wyjaśniła, że w 2008 r. zamiast podatku od posiadania psa będzie pobierana opłata w wysokości 30 zł. W porównaniu do 2007 r. stawka rocznej opłaty nie ulegnie zmianie.

Pani Anna Urban - członek Komisji zgłosiła wniosek, aby Rada Miejska odstąpiła od poboru opłaty za posiadanie psa, ponieważ wpływy z tego podatku są niewielkie jak również jego ściągalność nie jest zadowalająca.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie obu Komisji wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów, 8 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Poinformowała, iż projekt uchwały zakłada pozostawienie stawki dotacji dla CSiR na poziomie roku 2007.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Joanna Lisek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie obu Komisji jednogłośnie, 9 głosami za, wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Ad. pkt 2

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta poinformowała, że podstawą naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłaszana każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Według Komunikatu Prezesa GUS cena 1 kwintala skupu żyta za okres pierwszych
3 kwartałów 2007 r. wynosi 58,29 zł za 1 kwintal i kwota ta stanowi podstawę naliczenia podatku na 2008 r. Rada Miejska może podjąć uchwałę o obniżeniu ceny 1 kwintala skupu żyta i wówczas obniżona cena będzie podstawą naliczenia podatku rolnego. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r. ogłaszana każdego roku przez Prezesa GUS. Cena ta, wg komunikatu wynosi 147,28 zł za 1 m3 drewna i przy zachowaniu tej ceny podatek na 2008 r. od 1 ha lasu wynosić będzie 0,220 m3 x cena skupu drewna, a lasy ochronne 50% stawki. Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r.
Pani Skarbnik poinformowała, iż proponuje się, aby nie zwiększać stawek opłaty targowej i pozostawić ją na poziomie 2007 r.

Komisja Budżetu i Finansów RM i Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM postanowiły podtrzymać wysokość stawek obniżenia średniej ceny skupu żyta i średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r. Wyrażono również opinię, aby nie zwiększać
w 2008 r. stawek opłaty targowej.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM

/Joanna Lisek/

Przewodniczący Komisji ds.

Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

4

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-01-02

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2008-01-02