Protokół 37/10 z pos. Kom. Budż. i Fin. z dnia 14 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/10

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM
z dnia 14 października 2010 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta,

- Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,

- Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami UM,

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości;

b) zmian budżetu miasta na 2010 r.;

c) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;

d) trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją;

e) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzyła Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1a

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości.

Po dokonanej analizie, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości, który Komisja Budżetu i Finansów RM zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Ad. pkt 1b

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r.

Pan Radny Bogusław Samel zapytał, dlaczego oszczędności na budowie ulic: Tytoniowej, Komunalnej i I Pułku Ułanów Krechowieckich w wysokości ponad 1,5 mln zł przeznacza się podwyżki nauczycielom? Stwierdził, że subwencja oświatowa powinna uwzględniać podwyżki nauczycielom. Oszczędności z inwestycji powinno przeznaczyć się na inne inwestycje, bo
w przeciwnym wypadku jest to tzw. „przejadanie” budżetu.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że subwencja oświatowa nie zabezpieczyła podwyżek nauczycielom i dlatego zaszła konieczność wykorzystania oszczędności z ww. inwestycji.

Po dokonanej analizie, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 r., który Komisja Budżetu i Finansów RM zaopiniowała pozytywnie, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 1c

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, który Komisja Budżetu i Finansów RM zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,
6 głosami za.

Ad. pkt 1d

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją, który Komisja Budżetu i Finansów RM zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Ad. pkt 1e

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, który Komisja Budżetu
i Finansów RM zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/Joanna Lisek/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2010-10-19

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2010-10-19