Prot.Nr 6/11 z pos.Kom.ds.Urb.,Ochr.Środ.,Roln.i Kom.Mienia RM z 14.12.2011r.


P R O T O K Ó Ł Nr 6/11

z posiedzenia Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 grudnia 2011 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pani Radna Małgorzata Grygo

- Pan Kazimierz Kożuchowski- Burmistrz Miasta,

- Pan Józef Górski- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska UM,

- Pan Zbigniew Smykowski - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

- Pani Krystyna Milanowska- Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie nazw nowych ulic miejskich.

2. Zapoznanie się z pismami mieszkańców ul. Wioślarskiej.

3. Zapoznanie się ze stanem prawnym gruntu pod blokami Nr 5 i 11 przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich.

4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM w Augustowie otworzył Pan Dariusz Górny – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Krystyna Milanowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM przedstawiła wnioski w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Augustowa:

- wniosek Pana Krzysztofa Przekopa w sprawie nadania ulicy o numerze geodez. 471, obręb I, nazwy - ul. Miłosna. Jest to ulica dojazdowa do jego nieruchomości położonej w Kolonii Augustów;

- wniosek Państwa Katarzyny i Jerzego Dobkowskich w sprawie nadania nazw nowym ulicom, zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy „Ślepsk”, obejmującym grunty stanowiące m.in. ich własność, położone przy ul. Rajgrodzkiej. Są to ulice: Srebrna, Błękitna, Perłowa, Tęczowa, Barwna, Turkusowa, Brunatna, Purpurowa;

- propozycje nazw nowych ulic na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy „Ślepsk I”: Szuwarowa, Jesienna, Wycieczkowa, Zagajnik, Senna, Plantowa, Promienna, Urocza;

- propozycje nazw nowych ulic miejskich na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy „Ślepsk II”: Łagodna, Ukryta, Chłodna, Senna, Chmurna, Śmiała, Zamiejska, Zagórna.

Pani Krystyna Milanowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM poprosiła o dokonanie spośród przedstawionych propozycji wyboru nazw 6 ulic w dzielnicy „Ślepsk I” oraz 3 ulic w dzielnicy „Ślepsk II”.

Po dokonanej analizie, Komisja do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM dokonała wyboru następujących ulic w dzielnicy „Ślepsk I”: Szuwarową, Jesienną, Wycieczkową, Zimową, Plantową, Uroczą; w dzielnicy „Ślepsk II”: Łagodną, Ukrytą, Chłodną.

Następnie Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poddał pod głosowanie propozycje nazw nowopowstałych ulic na terenie miasta Augustowa, które w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Radna Małgorzata Grygo zwróciła się w imieniu mieszkańców ul. Wioślarskiej o ujęcie w budżecie miasta na 2012 rok budowy ulicy Wioślarskiej, która jest ulicą gruntową. Mieszkańcy od wielu lat zwracają się z prośbą o modernizację ulicy, ale zadanie nie jest realizowane. Budowa ulicy jest każdego roku odkładana. W piśmie, które otrzymali mieszkańcy było m.in. napisane, iż „wniosek zostanie przyjęty i zadanie inwestycyjne obejmujące budowę nawierzchni twardych na ul. Wioślarskiej zostanie wprowadzone do projektu budżetu miasta Augustowa na 2010 r.” Pani Radna Małgorzata Grygo zwróciła również uwagę na pilną potrzebę budowy ulicy Masztowej i Krętej.

Pan Józef Górski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM przedstawił korespondencję w tej sprawie, która trwa kilka lat. Wyjaśnił, że potrzeby w zakresie inwestycji są ogromne, kwestią wyboru jest przyjęcie zadania do realizacji. Należy zdawać sobie sprawę z wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku są ujęte w budżecie miasta na 2011 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021. Wieloletni plan inwestycyjny zawiera Strategia Rozwoju Miasta Augustowa na lata 2008-2015. Kierownik WGKRiOŚ zapoznał z odpowiedzią na pismo Pani Radnej Małgorzaty Grygo z 16.01.2011 r. w sprawie budowy ul. Wioślarskiej. Wyjaśnił, że w budżetach miasta Augustowa na lata 2011-2012 będą zarezerwowane środki finansowe na przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym, a więc na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji łącznie z decyzją pozwoleniem na budowę. Prace projektowe będą obejmowały następujący kompleks dróg gminnych, ulice: Wioślarską, Ukośną, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichą, Sadową, Garncarską, Złotą. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej kanalizację deszczową, roboty drogowe oraz ewentualnie niezbędną i konieczną przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych sfinansowane zostanie w pozycji budżetowej „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”. Realizację robót budowlano- montażowych planuje się rozpocząć od 2013 roku, będa one przebiegały w latach 2013-2015. Stwierdził również, że niezbędna jest także budowa ul. Masztowej i Krętej.

Pan Radny Bogusław Samel powiedział, że Strategia Rozwoju Miasta Augustowa wymaga weryfikacji, ponieważ zweryfikowało ją życie. Zaproponował sporządzenie harmonogramu, ustalenie kolejności budowy dróg.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że ważną sprawą jest wyznaczenie kryteriów budowy dróg, umożliwią one przejrzystość podczas konstrukcji harmonogramu. Zwrócił uwagę na potrzebę sprawdzenia poczynań Pana Z., którego ciężki sprzęt niszczy nawierzchnie ulic.

Pan Dariusz Górny - Przewodniczący Komisji stwierdził, że członkowie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM przed kolejnym posiedzeniem Komisji chcieliby zapoznać się z harmonogramem budowy dróg, który jest zawarty w Strategii Rozwoju Miasta Augustowa. Poprosił o dostarczenie ww. harmonogramu członkom Komisji.

Ad.pkt 3

Pan Zbigniew Smykowski - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówił stan prawny gruntu pod blokami Nr 5 i 11 przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich. Wyjaśnił, że lokale mieszkalne w budynkach przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich Nr 5 i 11 są wyłączone ze sprzedaży, ponieważ uchwała Rady Miejskiej nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast przygotowywane są warunki do stworzenia podstaw umożliwiających ich sprzedaż. Będzie to możliwe po:

1) usunięciu z działki blaszanych garaży,

2) zainstalowaniu w każdym z budynków odrębnych węzłów na centralne ogrzewanie i ciepła wodę z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, przygotowanymi indywidualnie przez projektantów, z uwagi na małą powierzchnię i kubaturę pomieszczeń, w których mogą być zlokalizowane, gdyż zgodnie z informacją przedłożoną przez Pana Burmistrza, konserwator zabytków nie wyraził zgody na zmiany architektury budynków. Obecnie ciepłą wodę mieszkańcy uzyskują z pogrzewaczy elektrycznych, tzw. bojlerów,

3) dokonaniu podziału nieruchomości na 3 odrębne działki, z możliwością przeznaczenia niezabudowanej działki na budowę budynku mieszkalnego i przypisanie pozostałych działek odpowiednio do budynku Nr 5 i 11,

4) wyrażenie zgody przez Radę Miejską w stosownej uchwale.

Pan Zbigniew Smykowski powiedział również, że nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie sprzedaży lokali, gdyż do każdego metra kwadratowego lokalu mieszkalnego przypisywana jest stosowna powierzchnia działki, na której jest on posadowiony. Rozpoczęcie sprzedaży w chwili obecnej uniemożliwiłoby lub bardzo utrudniło wyodrębnienie w przyszłości ww. trzeciej działki. Ponadto z chwilą sprzedaży pierwszego mieszkania zawiązuje się wspólnota mieszkaniowa i jak wiadomo z doświadczenia każda wspólnota zainteresowana jest uzyskaniem precyzyjnego określenia powodów, z których to ponosi jakiekolwiek koszty. Obecnie w starej kotłowni pomiędzy budynkami Nr 5 i 11 znajduje się węzeł cieplny tylko na centralne ogrzewanie. Ponadto występują straty energii cieplnej ze względu na dużą odległość węzła od budynku. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Augustowie zadeklarowało wybudowanie w 2012 roku, na swój koszt, odrębnych węzłów cieplnych na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę dla budynków Nr 5 i 11. Nie obciążą więc te zadnia lokatorów ani budżetu miasta. Ze względu na stanowisko konserwatora zabytków niemożliwe jest dobudowanie pomieszczenia na węzeł, w związku z powyższym istnieje konieczność wygospodarowania w budynkach stosownych pomieszczenia, co wymaga dokonania uzgodnień z lokatorami. Takie rozmowy są prowadzone.

Pani Radna Krystyna Wilczewska zapytała, kiedy nastąpi sprzedaż lokali mieszkalnych? Zwróciła się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że po spełnieniu ww. wymagań rozpoczęcie sprzedaży lokali mieszkalnych będzie możliwe w 2013 r., po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Ad.pkt 4

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że mieszkańcy nieruchomości za sklepem „Adaśko” przy ul. Mostowej proszą o podjęcie działań zmierzających do zlikwidowanie przejścia od strony ul. Kilińskiego, ponieważ za sklepem powstała „pijalnia”.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że mieszkańcy planowali postawienie bramy i zamykanie jej na noc. Poinformował o istniejącej możliwości sprzedaży lub wydzierżawienia gruntu na uzupełnienie przyległych nieruchomości. Mieszkańcy mogą wystąpić z pismami w tej sprawie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, kto jest odpowiedzialny na odśnieżanie ul. Turystycznej?

Pan Józef Górski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że odśnieżanie należy do zarządczy drogi, czyli do Powiatowego Zarządu Dróg.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Komunalizacji Mienia RM

/Dariusz Górny/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2011-12-30