Protokół Nr 8/11 z pos.Kom.ds.Promocji,Kultury,Sportu i Turystyki RM z 14.10.2011r.


P R O T O K Ó Ł Nr 8/11

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie w Augustowie

z dnia 14 października 2011 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Wypracowanie wniosków do budżetu miasta na 2012 rok.

Posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Zbigniew Huszcza - Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przed wypracowaniem wniosków do budżetu miasta na 2012 rok i przekazaniem ich Burmistrzowi Miasta, członkowie Komisji przypomnieli dzisiaj wszystkie wypracowane wnioski i spostrzeżenia z posiedzeń Komisji oraz dokonali wyboru najpotrzebniejszych wniosków, które są możliwe do zrealizowania. Przewodniczący Komisji odczytał wnioski i spostrzeżenia Komisji dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Augustowskich Placówek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, promocji miasta, plaży miejskiej.

Po przeprowadzonej wnikliwej dyskusji, Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM wypracowała wnioski do budżetu miasta na 2012 rok, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący Komisji ds.Promocji,

Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14