Protokół Nr 5/12 z pos.Kom.Rewizyjnej RM z 9.01.2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 5/12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 9 stycznia 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pan Zbigniew Smykowski - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie skargi Pana Mariana Chodorowskiego na działalność Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miejskiego.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkańców budynku przy ul.Turystycznej 20B na działalność Burmistrza Miasta i TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska — Zastępca Przewodniczącego Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja Rewizyjna RM rozpatrzyła wstępnie skargę Pana Mariana Chodorowskiego na działalność Burmistrza i urzędników Urzędu Miejskiego. Pan Marian Chodorowski w złożonej skardze z 13.12.2011 r. poinformował, iż otrzymał lokal mieszkalny, który musiał wyremontować na własny koszt i określił, że przy podpisaniu umowy i protokołu zostało wykreślone pomieszczenie gospodarcze. /Skarga Pana Mariana Chodorowskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Komisja Rewizyjna RM dokonała wizji lokalnej na gruncie.

Następnie Komisja Rewizyjna RM dokonała analizy przedstawionych dokumentów w powyższej sprawie: protokołu zdawczo-odbiorczego z 4.10.2011 r. dot. przyznania lokalu mieszkalnego oraz przynależnej komórki, umowy najmu lokalu mieszkalnego z 4.10.2011 r. oraz dwóch podań Pana Mariana Chorodowskiego z 5.12.2011 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 6.12.2011 r.) z prośbą o przydzielenie pomieszczenia gospodarczego na opał, a także z upoważnieniem z 27.12.2011 r. Prezesa ATBS „Kodrem” Sp. z o.o. do zawarcia umowy na najem pomieszczenia gospodarczego na składowanie opału. /Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu/.

Komisja Rewizyjna RM zapoznała się z wyjaśnieniami Pana Zbigniewa Smykowskiego - Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, którzy poinformował, że przy budynku mieszkalnym, w którym znajduje się przyznany Panu Marianowi Chodorowskiemu lokal mieszkalny znajduje się również przynależna do tego lokalu komórka z oddzielnym zewnętrznym wejściem, która jest pomieszczeniem gospodarczym przynależnym do ww. lokalu mieszkalnego. Według Pana Zbigniewa Smykowskiego to ta komórka jest ujęta w ww. protokole przekazania i umowie najmu. Ponadto Panu Marianowi Chodorowskiemu administrator ATBS „Kodrem” Sp. z o.o. przygotował dodatkowe pomieszczenie gospodarcze na składowanie opału, inne niż to, które posiadał poprzedni najemca. Poinformował też, że poprzedni najemca nie wykorzystywał dodatkowego pomieszczenia na gromadzenie opału lecz podnajmował je osobom trzecim.

Pani Krystyna Wilczewska - Wiceprzewodnicząca Komisjipoprosiła o wyjaśnienie, dlaczego komórka oznaczona nr 4 w budynku gospodarczym odrębnym od budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal mieszkalny Pana Mariana Chodorowskiego i w którym posiadają pomieszczenia gospodarcze pozostali najemcy ww. budynku mieszkalnego, nie została przyznana Panu Marianowi Chodorowskiemu. Gdzie nastąpił błąd?

Pana Zbigniew Smykowski - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że błąd nastąpił przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, gdzie niepotrzebnie wykreślono zapis „w budynku gospodarczym”. W czasie przygotowania procedur zawarcia umowy z Państwem Marzeną i Marianem Chodorowskimi były prowadzone przygotowania dot. zapewnienia miejsc na lokalizację pojemników na śmieci na osiedlu przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich. Ponadto przygotowywane było dokonanie podziału działki komunalnej, na której posadowione są budynki komunalne nr 5 i 11 w celu umożliwienia sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Na tych obszarach posadowione są tymczasowe garaże (blaszaki) osobom, które posiadają umowy najmu na zajmowany pod nimi teren. Państwu Chodorowskim zostało wstrzymane przyznanie pomieszczenia gospodarczego, ponieważ istnieje potrzeba uregulowania istotnych dla funkcjonowania osiedla spraw, m.in. umożliwienia przygotowania warunków związanych z przygotowaniem miejsca na wybudowanie altan śmietnikowych, umożliwienia przygotowania warunków do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach nr 5 i 11. Ponadto w 2012 r. powstała możliwość budowy węzłów cieplnych w budynkach nr 5 i 11, dlatego też istnieje potrzeba pozyskania na ten cel pomieszczeń gospodarczych. W związku z powyższym Państwu Chodorowskim zostało zaproponowane inne pomieszczenie, które miało zaspokoić ich potrzeby w zakresie składowania opału. Pan Marian Chodorowski zaakceptował to rozwiązane 5.12.2011 r. Następnie 13.12.1011 r. administrator ATBS „Kodrem” Sp. z o.o. zwrócił się o przekazanie ww. pomieszczenia, przygotowanego przez grupę remontową administratora, ale Pan Marian Chodorowski odmówił jego przyjęcia. W związku z powyższym Burmistrz Miasta upoważnił Prezesa ATBS „Kodrem” Sp. z o.o. do zawarcia umowy najmu w sprawie przydziału powyższego pomieszczenia na opał, zgodnie z przyjętymi ustaleniem z 5.12.2011 r.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że Państwo Chodorowscy mają zabezpieczoną komórkę na składowanie opału. Natomiast Miasta nie stać jest na przydzielanie mieszkania komunalnego wraz z garażem. Przy zmianie lokatora istniała szansa na odzyskanie garażu.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zgłosiła wniosek o zasięgnięcie opinii prawnej, czy zgodnie z § 2 umowy najmu lokalu i protokołem zdawczo-odbiorczym komórka gospodarcza nr 4 jest przynależna do lokalu mieszkalnego.

Pani Krystyna Wilczewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM zgłosiła wniosek, aby na następnym posiedzeniu Komisji zostały również przedstawione umowy pozostałych najemców lokali.

Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna RM postanowiła zasięgnąć opinii prawnej, czy zgodnie z umową najmu lokalu zawartą między stronami: Gminą Miastem Augustów reprezentowaną na podstawie umowy w sprawie administracji zleconej przez Prezesa Zarządu Augustowskiego TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie a Państwem Marzeną i Marianem Chodorowskimi oraz protokołem zdawczo-odbiorczym komórka gospodarcza nr 4 jest przynależna do lokalu mieszkalnego. Postanowiono na następnym posiedzeniu Komisji zapoznać się z umowami pozostałych najemców lokali.

Ad.pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji RM odczytała skargę mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B na działalność Burmistrza Miasta Augustowa i TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie. Lokatorzy skargę motywują tym, że jako najemcy lokali, którzy płacą comiesięczny czynsz, pozostają bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony TBS”Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie. Nie ma żadnego zainteresowania budynkiem, w którym mieszkają. - /Skarga mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Komisja Rewizyjna RM po przeprowadzonej dyskusji postanowiła na następnym posiedzeniu Komisji, które odbędzie się 17.01.2012 r. /wtorek/ o godz. 12.00, dokonać wizji lokalnej na gruncie oraz zapoznać się z wykazem lokatorów budynku, którzy mają zaległości w opłatach czynszu za mieszkanie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej RM

Krystyna Wilczewska

Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-09-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14