Protokół Nr 7/12 z posiedz.Kom.Rewizyjnej RM z 30.01.2012r.

P R O T O K Ó Ł Nr 7/12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wziął:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta Augustowa.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie skargi Pana Mariana Chodorowskiego na działalność Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miejskiego.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B na działalność Burmistrza Miasta i TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja Rewizyjna RM rozpatrzyła skargę Pana Mariana Chodorowskiego na działalność Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miejskiego.

Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji poinformowała, że zgodnie z umową najmu zawartą między stronami, Państwo Chodorowscy otrzymają komórkę gospodarczą nr 4. Umowa najmu została zrealizowana właściwie. Zapytała, czy Pan Zbigniew Smykowski przekroczył swoje kompetencje?

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż zapoznał się z opinią radcy prawnego w powyższej sprawie. Państwo Chodorowscy otrzymają pomieszczenie gospodarcze nr 4, które jest przynależne do lokalu mieszkalnego. Natomiast ATBS „Kodrem” dokona przeglądu wszystkich komórek gospodarczych, ponieważ okazuje się, że najemcy odpłatnie wynajmują te pomieszczenia na garaże. Burmistrz Miasta przeprosił członków Komisji Rewizyjnej RM za niezrealizowanie warunków zawartej umowy, w której § 2 stanowi, iż przedmiotem najmu są pomieszczenia przynależne do lokalu, a w szczególności komórka gospodarcza nr 4. Stwierdził, że Pan Zbigniew Smykowski przekroczył swoje kompetencje, niepotrzebnie przejął rolę administratora, który zgodnie z zawartą umową powinien przekazać Państwu Chodorowskim komórkę gospodarczą Nr 4. Burmistrz Miasta powiedział, że administrator poniesie konsekwencje niezrealizowania warunków umowy, być może będzie to kara finansowa.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zwrócił uwagę, że nie można jednoznacznie określić zasadności skargi, ponieważ Pan Marian Chodorowski zgłaszał wiele innych spraw, których Komisja Rewizyjna RM nie rozpatrywała, np. sprawy skradzionego drewna.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta poinformował, że zasięgnął opinii w powyższej sprawie, Policja nie otrzymała zawiadomienia dotyczącego skradzionego drewna.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że błąd nastąpił przy podpisywaniu umowy. Nadszedł czas na uporządkowanie sprawy garaży, ponieważ Miasta nie stać jest na przydzielanie mieszkania komunalnego wraz z garażem.

Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji zaproponowała, aby odbyły się dwa głosowania nad zasadnością skargi: pierwsze - w części dotyczące działalności Burmistrza Miasta; drugie: w części dotyczące działalności administratora.

Komisja Rewizyjna RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uznała jednogłośnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, że skarga w części dotycząca działalności Burmistrza Miasta jest niezasadna. Komisja Rewizyjna RM uznała, 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się, że skarga w części dotyczącej działalności administratora jest zasadna.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski wyjaśnił, że wstrzymał się od głosowania, ponieważ skarga Pana Mariana Chodorowskiego jest obszerna. To, czy skarga jest zasadna, czy nie wymaga przesłuchania wszystkich stron, szczegółowej analizy, natomiast Komisja Rewizyjna RM takiej wiedzy nie posiadała.

Ad.pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska - Zastepca Przewodniczącego Komisji odczytała skargę mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B na działalność Burmistrza Miasta Augustowa i TBS„Kodrem”, którzy skargę motywują tym, iż „jako najemcy lokalów, którzy płacą comiesięczny czynsz absolutnie zostają bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony TBS ”Kodrem”. Większość usterek, które zgłaszają, jest bagatelizowana. W sprawie centralnego ogrzewania jest zawiła sytuacja, gdyż od 3 lat pozostają sami z problemem. Wielokrotnie zgłaszali problem z dużymi kosztami centralnego ogrzewania i do dnia dzisiejszego pozostali z odpowiedzią, iż to wina nieocieplonego budynku, po czym są odsyłani do Pana Burmistrza, iż w jego decyzji jest, czy będą finanse na ocieplenie tego budynku. Na dzień dzisiejszy pozostali z olbrzymimi zadłużeniami za centralne ogrzewanie. Zwrócili również uwagę, iż klatka schodowa nie była malowana od 15 lat. Takich zażaleń mają więcej, aczkolwiek nie sposób wszystkiego przelać na kartkę. Ze strony TBS „Kodrem” spotkali się z niekompetencją, niedbalstwem, brakiem jakiegokolwiek porządku oraz zainteresowania się zgłaszanymi problemami. Na to wszystko Pan Burmistrz nie podjął się rozwiązania problemu. Nie wyszedł z pomocą zwykłym „szarym” mieszkańcom Augustowa”. Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że na poprzednim posiedzeniu Komisji była przeprowadzona wizja lokalna ww. budynku. Członkowie Komisji zwrócili się z wnioskiem do Pana Burmistrza o zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy, oceny murów budynku, czy znajduje się w nich grzyb, czy pleśń. Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu - Burmistrzowi Miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta powiedział, że ekspertyza budynku to koszt 20 tys.zł, jednak należy wziąć pod uwagę możliwości finansowe Miasta. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że po przekazaniu budynku i gruntu w Silikatach na stan mienia komunalnego została podjęta decyzja o wprowadzeniu do budynku ogrzewania olejowego. Kiedyś olej kosztował 60 groszy, dzisiaj jest inaczej, nikt nie chce do tego dopłacać. Burmistrz Miasta powiedział, że lokatorzy przede wszystkim oczekują, że Miasto będzie dopłacało do kosztów ogrzewania, ale nie jest to możliwe, nie ma takiego prawa. Powiedział, iż rozważał możliwość postawienia pieców na węgiel, doprowadzenia gazu, rozważał również możliwość opróżnienia budynku, przeniesienia lokatorów w inne miejsce. Ocieplenie budynku nie rozwiąże problemu kosztów ogrzewania. Zwrócił uwagę na zadłużenia niektórych osób w opłatach za czynsz. Burmistrz Miasta powiedział, że z powodu braku środków finansowych nie jest w stanie rozwiązać problemu wszystkich mieszkań komunalnych w Augustowie, jednak pomimo tego, że wiele budynków czeka na realizację, podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2012 r. termomodernizacji budynku przy ul. Turystycznej 20B, który jest ujęty w Planie remontów i modernizacji w budynkach komunalnych, zlecił także wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Stwierdził, że koszt termomodernizacji jest duży i wynosi 120 tys.zł.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Krystyna Wilczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji poddała pod głosowanie zasadność skargi. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rewizyjna RM uznała jednogłośnie, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, że skarga mieszkańców budynku przy ul.Turystycznej 20B jest niezasadna, ponieważ ww. budynek jest ujęty w Planie remontów i modernizacji w budynkach komunalnych na 2012 r. Zwrócono się z wnioskiem o udzielenie mieszkańcom odpowiedzi na piśmie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej RM

Krystyna Wilczewska

Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-03-14