Protokół ze wspóln.pos.Kom.Budżetu i Fin.z Kom.Rodz.,Eduk.Zdr.iSpr.Społ.RM z 27.12.12

P R O T O K Ó Ł Nr /12

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

2. Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta,

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2023.

3. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM otworzyła Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła aktualne zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2023.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2023 zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2023 zaopiniowała pozytywnie 1 głosem za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie na dzisiejszym posiedzeniu Komisji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że nie wyraża zgody na wprowadzenia ww. punktu do porządku posiedzenia, który został odrzucony na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zwróciła uwagę, że podjęcie uchwały należy do kompetencji Rady Miejskiej. Ponadto punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nie został ujęty w porządku obrad.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej zgłosi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Następnie Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przedyskutowała wstępnie plan pracy Komisji na 2013 rok.

Członkowie Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM zwrócili się z wnioskiem o skontrolowanie działalności schroniska bezdomnych zwierząt w Radysach.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/Bożenna Ziemak/

Przewodnicząca

Komisji ds. Rodziny, Edukacji,

Zdrowia i Spraw Społecznych RM

/Anna Maria Szałwińska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-01-18

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-01-18