Prot.ze wspóln.pos.Komisji Rady Miejskiej z 7.03.2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr /13

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM, Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM, Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM, Komisji Budżetu i Finansów RM, Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 7 marca 2013 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Joanna Lisek — Radna Rady Miejskiej w Augustowie,

- Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM ,

- Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Augustowie,

- Pan Grzegorz Augusewicz — Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

w Augustowie,

- dziennikarze.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Sprawa oświaty w Augustowie.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM, Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM, Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM, Komisji Budżetu i Finansów RM, Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie. Powitała Państwa Radnych, zaproszonych gości, media.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że tematem dzisiejszego wspólnego posiedzenia Komisji będzie oświata. Sprawa dotyczy Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4. Przewodnicząca Rady powiedziała, iż problem w oświacie nie stanowi tajemnicy, ponieważ dotyczy całego kraju. Już wcześniej było wiadomo, że istnieje niż demograficzny i należało coś w tym kierunku robić. Dlatego Klub Radnych „Nasze Miasto” zaproponował utworzenia zespołu szkół samorządowych poprzez połączenie Gimnazjum Nr 1 ze Szkołą Podstawową Nr 4. Następnie Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu — Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą o przedstawienie informacji na temat ilości dzieci, jak ta sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i obecnie, jakie są prognozy na przyszłość.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, iż wczoraj został zaproszony do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, ale nie powiedziano, że ma przyjść przygotowany. Powiedział, że Klub Radnych „Nasze Miasto” jeszcze nie powstał, kiedy przed dwoma laty w Wydziale Edukacji UM zrodził się pomysł połączenia dwóch szkół. Kierownik poprosił, aby Klub Radnych „Nasze Miasto” nie przypisywał sobie czegoś, czego sam nie wymyślił. Wyjaśnił, iż przed dwoma laty podczas budowy Szkoły Podstawowej Nr 4 wystąpił do Burmistrza Miasta o zmianę sieci szkół lub ewentualne inne rozwiązania systemowe. Pomysł utworzenia sieci szkół został przedłożony w Szkole Podstawowej Nr 4. Kierownik powiedział, że od wielu lat przedkłada informację dotyczącą oświaty, np. w październiku 2012 r. odbyło się spotkanie prezentacyjne na temat sytuacji w oświacie, ale na to spotkanie przyszło niewielu radnych. To nie jest tak, że wcześniej nieznana była obecna sytuacja, ale też nie wiadomo, co stanie się za dwie kadencje i jacy radni zadecydują o pewnych sprawach, które dzisiaj nie są znane. Natomiast już wcześniej mogło dojść do połączenia Gimnazjum Nr 1 ze Szkołą Podstawową Nr 4, lecz z powodów organizacyjnych nie było to możliwe. W Gimnazjum Nr 1 było utworzonych 11 oddziałów, potem - 9, w bieżącym roku szkolnym — 8. Kierownik powiedział, że oddziały nie miałyby możliwości pomieszczenia się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, która ma pewną stabilizację dotyczącą obwodów szkolnych i ilości uczęszczających dzieci. Obecnie sytuacja dojrzała być może do tego, że po oddaniu bloku sportowego i po rozbudowie szkoły należy skłonić się ku stwierdzeniu, iż może powstać zespół szkół samorządowych. Kierownik wyjaśnił, że zespół szkół jest jednym tworem administracyjnym, w którym będą pracowały dwie szkoły — Gimnazjum Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 4. Jest on możliwy do utworzenia pod warunkiem, że Gimnazjum Nr 1 usytuowane w Szkole Podstawowej Nr 4 nie będzie większe jak 6-oddziałowe i będzie miało połowę oddziałów sportowych. Kierownik stwierdził, że naturalną rzeczą jest i po to została rozbudowana Szkoła Podstawowa Nr 4, aby w takim budynku istniały oddziały sportowe. Następnie podkreślił, że wprowadzenie Gimnazjum Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 4 powinno odbywać się bardzo spokojnie. Zwrócił uwagę na bardzo bogatą tradycję i historię szkoły gimnazjalnej. Następnie zwrócił uwagę na skutki finansowe tego przedsięwzięcia, stwierdzając, że pieniądze są ważne, ale odzyska się ich zaledwie 7% całego budżetu w tej szkole. Kierownik zapytał, jaki jest cel dzisiejszego spotkana? Przedstawił zarządzenie Burmistrza Miasta dotyczące nowego roku szkolnego, które zostało wprowadzone w życie i na podstawie którego w Gimnazjum Nr 1 mają powstać 2 oddziały. Następnie Kierownik omówił zagadnienie demografii w mieście, poinformował, iż w bieżącym roku z klas szóstych do klas gimnazjalnych przejdzie 287 uczniów. Przedłożył i omówił tabelę dotyczącą demografii uczniów, którzy zostali przypisani do istniejących obwodów szkolnych oraz symulację oddziałów z obliczeniami. Stwierdził, że być może w 2020 roku trzeba będzie podjąć decyzję o konieczności otwarcia gimnazjum. Ponadto Kierownik zwrócił uwagę, że po połączeniu szkół może dojść do konieczności dociążenia Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Mickiewicza o dodatkową ilość uczniów. W tej sytuacji niespotykaną rzeczą będzie, aby powstała tak potężna i ciasna szkoła. Kierownik powiedział, że dyskutując nad zgłoszoną propozycją trzeba najpierw poznać prawidła, które będą musiały być zastosowane w następnych latach. Zwrócił uwagę, iż mając na względzie symulację oddziałów trzeba będzie wprowadzić zmianowość. Stwierdził, że Państwu Radnym zależy na obniżeniu kosztów kształcenia 1 ucznia. Następnie Kierownik zapoznał z procedurą likwidacyjną szkoły, która jest bardzo skomplikowanym procesem. Podkreślił, że utworzenie zespołu szkół samorządowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 jest możliwe do przeprowadzenia.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że tematem dzisiejszego posiedzenia nie jest licytacja, kto był pomysłodawcą utworzenia zespołu szkół samorządowych i kiedy to nastąpiło. Natomiast radni od 2 lat nie słyszeli o takim pomyśle, który zrodził się w Klubie Radnych „Nasze Miasto” i został głośno przedstawiony. Gdyby pomysł utworzenia zespołu szkół został przedstawiony wcześniej, to byłby przedyskutowany przez radnych na zorganizowanych spotkaniach. Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na wypowiedź Kierownika Wydziału Edukacji UM dotyczącą oddziałów sportowych. Poinformowała, że w tym przypadku procedura będzie bardziej prosta, ponieważ nie jest wymagana decyzja Kuratora Oświaty, ponieważ szkoły mogą być łączone na zasadach określonych przez organ prowadzący. Stanowi o tym art. 68 ustawy o systemie oświaty.

Pan Roman Krzyżpolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM nie zgodził się z ww. wypowiedzią na temat przestawionej procedury. Wyjaśnił, że nie jest wymagana pozytywna opinia Kuratora Oświaty w przypadku, jeżeli łączona szkoła posiada klasy integracyjne lub sportowe. Natomiast Gimnazjum Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 4 nie posiadają w swojej nazwie klas integracyjnych.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że nie mówiła o klasach integracyjnych tylko o oddziałach sportowych. Tak jest zapisane w art. 68 ustawy o systemie oświaty. Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu dyrektorów szkół.

Pan Grzegorz Augusewicz — Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 powiedział, że obiekt Szkoły Podstawowej Nr 4 jest piękny, wiedzą o tym zakłady pracy i osoby odwiedzające szkołę lub korzystające z hali sportowej. Rozbudowa budynku szkoły była przeprowadzona z myślą o bazie sportowej bez tworzenia gimnazjum. Przedstawiony dzisiaj pomysł będzie wymagał wysiłku, aby budynek pomieścił 6 oddziałów gimnazjalnych i będzie musiał przejść wymaganą procedurę, uzyskać opinię rady pedagogicznej oraz rady rodziców. Dyrektor powiedział, że pojawiły się bardzo różne głosy rodziców, istnieją zwolennicy i przeciwnicy połączenia szkół. Zwrócił uwagę na założenia wprowadzonej w 2000 r. reformy, która tworzyła gimnazja w Polsce. Dyrektor powiedział, że będzie bardzo trudno uzyskać pozytywną opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty i stwierdził, że w wielu przypadkach sprawa trafia do Ministerstwa Edukacji. Dyrektor powiedział, że w nowym obiekcie szkoły, który jest piękny i wielki, zostały dobudowane tylko 2 pracownie lekcyjne, a pozostała część dotyczy obiektu sportowego. Jednak przy regularnym dopełnianiu co roku szkoły o 2 oddziały możliwe będzie utworzenie zespołu szkół. Trzeba tylko zastanowić się nad fizycznym sposobem oddzielenia szkół, aby na jednym poziomie nie znajdowały się klasy „O” z gimnazjalnymi. Dyrektor zwrócił uwagę na politykę państwa, która brnie w stronę łączenia przedszkoli ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjów ze szkołami średnimi. Następnie Dyrektor powiedział, że w obecnej sytuacji, kiedy zostało podjęte przez Burmistrza Miasta zarządzenie dotycząca liczebności i tworzenia oddziałów, nie będzie możliwości połączenia szkół od 1 września 2013 r., m.in. będzie to wiązało się z wytyczeniem nowych obwodów szkolnych. Wyraził nadzieję, że może w końcu uda się samorządom miejskiemu i powiatowemu dojść do porozumienia w sprawie obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 4.

Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 stwierdził, że dzisiaj padło słowo „likwidacja”. Zapytał, czy budynek szkoły Gimnazjum Nr 1, która jest najstarszą szkołą w mieście, noszącą imię jednego z największych Polaków — Marszałka Józefa Piłsudskiego, która przetrwała okupację sowiecką, niemiecką i czasy komunizmu, ma upaść w wolnej Polsce? Dyrektor przypomniał, że w tej szkole uczyło się kilka pokoleń augustowian i nie wyobraża sobie takiej sytuacji. Następnie powiedział, że Gimnazjum Nr 1 zostało pozostawione „samo sobie”, ponieważ wszystkie szkoły zostały wyremontowane. Zwrócił uwagę, że po powołaniu kiedyś dwóch gimnazjów wyniki nauczania w Gimnazjum Nr 1 nie odbiegały od reszty szkół i jest to łatwe do udowodnienia. Dyrektor stwierdził, że nie była to dla miasta szczęśliwa decyzja, ponieważ spowodowała, że co prawda część dzieci miała bliżej do szkoły, ale również część z niej odeszła. W tym momencie szkoła pozostała tylko dla jednej części miasta i w opinii publicznej nie cieszy się najlepszą opinią. Dyrektor powiedział, że w minionym roku szkolnym zostały podjęte działania zmierzające do obniżenia kosztów placówki, m.in. zostało zlikwidowane stanowisko wicedyrektora, zostały zwolnione trzy osoby oraz ograniczeniu uległy godziny bibliotekarza i pedagoga. Dyrektor powiedział, że w bieżącym roku szkolnym kilka osób planuje przejść na emeryturę i są to kolejne działania, które w sposób radykalny przybliżają stan finansów szkoły do poziomu innych szkół. Natomiast nie wyobraża sobie sytuacji, aby Gimnazjum Nr 1 było zlikwidowane. Następnie przypomniał, iż kiedyś były powołane dwa zasadnicze gimnazja, z których jedno miało być tymczasowe. Zaproponował powrót do tej idei umożliwiającej przeniesienie Gimnazjum Nr 3 do Gimnazjum Nr 1. Jeśli chodzi o pomysł utworzenia zespołu szkół samorządowych, to decyzja w tej kwestii należy do Państwa Radnych. Zwrócił się z prośbą, aby Państwo Radni decydując o sprawach oświaty „nie zgubili po drodze ludzi”, bo dosyć jest już chyba bezrobocia w Augustowie. Jeśli utworzenie zespołu szkól będzie ostatecznością, to trzeba to będzie zrobić w sposób logiczny, aby ww. czynnik nie został utracony. Dyrektor poprosił o czas na spokojnie przeprowadzenie procedury, aby decyzja nie była pochopna.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła, o nie podburzanie atmosfery, ponieważ nikt nie mówi o likwidacji Gimnazjum Nr 1 i takie słowo nie padło na dzisiejszym posiedzeniu. Radni szanują dorobek i tradycje szkoły. Natomiast jest pomysł na utworzenie zespołu szkół samorządowych. Przewodnicząca Rady powiedziała, iż czynnik ludzki jest bardzo brany pod uwagę, ale przede wszystkim pod uwagę są brane dzieci i nauczyciele, którzy przejdą do pracy w zespole szkół na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Przewodnicząca Rady poprosiła o prowadzenie dyskusji w przyjaznej każdemu atmosferze.

Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 powiedział, iż rozumie wypowiedź Pani Przewodniczącej Rady, ale będąc dyrektorem szkoły reprezentuje załogę i poczucie wśród pracowników jest takie, że szkoła ma być zlikwidowana. Taki pogląd może dominować wśród pracowników i mieszkańców Augustowa, ponieważ ukazujące się artykuły w prasie mają wpływ na odbiór społeczny. Dyrektor powiedział, że nie da się dyskutować ze społecznym odczuciem.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że zadaniem dyrektora szkoły jest sprostowanie nieprawdziwych informacji. Następnie otworzyła dyskusję.

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że chciałby odnieść się do wypowiedzi Pana Romana Krzyżopolskiego — Kierownika Wydziału Edukacji UM. Wyjaśnił, że pomysł utworzenia zespołu szkół samorządowych nie pochodzi z Wydziału Edukacji UM ani Klubu Radnych „Nasze Miasto”, tylko z sytuacji, która dzieje się w Polsce. Pomysł polega na tym, aby to zrobić teraz, ponieważ ilość urodzeń dzieci do 2035 r. wymusza podjęcie takiej decyzji. Przewodniczący Komisji powiedział, że dzięki wspólnemu pomysłowi Wydziału Edukacji UM i Klubu Radnych „Nasze Miasto” będzie można już chyba przejść do kwestii technicznych, a nie do poglądów, czy to zrobić. Przyznał rację Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1, iż najlepszym rozwiązaniem jest słowo: kompromis. Przewodniczący Komisji poinformował, że z przeprowadzonej rozmowy z Kierownikiem Wydziału wynikało, że najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja szkoły.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, że nigdy nie sugerował likwidacji Gimnazjum Nr 1.

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM przypomniał, że dyskusja na ten temat odbyła się na posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM. Przewodniczący Komisji powiedział, że Radni Klubu „Nasze Miasto” uważają, że kompromisem jest utworzenia zespołu szkół samorządowych i sprawi on, że przynajmniej nauczyciele z Gimnazjum Nr 1 zachowają swoje miejsca pracy. Przewodniczący Komisji powiedział, że względy społeczne, a nie ekonomiczne powodują problem z oświatą w mieście. Kompromisem jest połączenie szkół, a nie likwidacja.

Pani Anna Szalwińska — Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM zapytała, jakie korzyści wynikają z połączenia szkół?

Pan Roman Krzyżpolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że najpierw trzeba liczyć się z kosztami, a potem okaże się, czy będą z tego korzyści. Nauczycieli dzisiaj skutecznie chroni Karta Nauczyciela. Kierownik poinformował, że na siedmiu nauczycieli, którzy stracili w bieżącym roku pracę, trzech nauczycieli złożyło papiery w Sądzie Pracy i prawdopodobnie wygrają sprawy w sądzie. Tworząc zespół szkół samorządowych należy mieć także na względzie regulację ilości etatów w Gimnazjum Nr 1, zwolnienia nauczycieli. Kierownik zwrócił uwagę na niepełne etaty nauczycieli w gimnazjach. Następnie powiedział, że zespół szkół samorządowych nie może powstać w 2013 r. z różnych, prawnych względów. Odczytał zarządzenie Burmistrza Miasta Augustowa dotyczące nowego roku szkolnego, w którym została określona liczba uczniów w poszczególnych obwodach szkolnych i ilość oddziałów, biorąc pod uwagę, iż jest realizowany nabór w Gimnazjum Nr 4 oraz w Gimnazjum Zespołu Szkół Społecznych.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że zarządzenie zawsze można zmienić. Natomiast nie będzie sprzeczała się z Panem Kierownikiem, ponieważ posiada inne informacje od Burmistrza Miasta. Dzisiaj Pan Burmistrz jest nieobecny, ale jeszcze wypowie się na ten temat.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że nie chciałby licytować się czyim pomysłem jest utworzenie zespołu szkół samorządowych i jakie korzyści mogą być osiągnięte. Natomiast od pewnego czasu mówi się o tym, że przeniesienie Gimnazjum Nr 1 mogłoby spowodować, że ten budynek nie pozostanie pustostanem. Takie pytania padały na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Są pewne pomysły, aby nie tylko zyskać finansowo na przeniesieniu Gimnazjum Nr 1 poprzez np. redukcję kosztów utrzymania budynku, ale również dodatkowe oszczędności mogłoby dać umieszczenie w tym budynku Urzędu Miejskiego oraz Wydziałów porozrzucanych w czterech miejscach miasta. Są to pomieszczenia wynajmowane, natomiast kamienica przy ul. Wojska Polskiego wymaga remontu. Pan Przewodniczący Komisji powiedział, iż chciałby odnieść się do spostrzeżenia Pana Kierownika dot. kumulacji dwóch roczników w gimnazjum w latach 2020/21. Powiedział, że jest to być może efekt nieprzemyślanych decyzji obecnego rządu czy ministra, ale wydaje się, że to będzie nieuniknione i trzeba będzie sobie poradzić z tą sytuacją. Przewodniczący Komisji powiedział, że dzieci na dwie zmiany uczą się w niejednej szkole, również augustowskiej. Zmianowość istnieje w Zespole Szkól Samorządowych przy ul. Mickiewicza. Przewodniczący Komisji poruszył kwestię obwodów szkolnych oraz niedoborów uczniów w trzech obwodach przypisanych do gimnazjów. Stwierdził, że gimnazja mogłyby być zasilone uczniami, którzy są teraz „wysysani” do Gimnazjum Nr 4. W związku z tym należy przypisać obwód do Gimnazjum Nr 4 i wtedy uzyska się dwa oddziały w gimnazjach miejskich oraz subwencję.

Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 zapytał o plany zagospodarować terenu przyległego do szkoły?

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, iż teren ten może służyć jako parking klientom ZUS, KRUS, UM i Sądu.

Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 zwrócił uwagę, że ww. teren jest boiskiem sportowym. Następnie powiedział, iż chciałby przekazać Państwu Radnym pismo, które zostało napisane przez Radę Pedagogiczną i pracowników Gimnazjum Nr 1 (Pismo — stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM stwierdził, że z wypowiedzi osób związanych z oświata wynika, że nikt nie jest przeciwny utworzeniu zespołu szkół samorządowych, tylko do tego trzeba dobrze przygotować się pod względem technicznym. Po to został zmniejszony w bieżącym roku nabór o jeden oddział do Gimnazjum Nr 1, aby w następnym roku można było przenieść oddziały do Szkoły Podstawowej Nr 4. W zespole szkół nie może być większe gimnazjum jak 6-oddziałowe. Reasumując oznacza to uporządkowanie sieci szkolnej, obwodów, co jest bardzo pracochłonną czynnością wymagającą przeliczeń, uzgodnień, konsultacji rad pedagogicznych, rodziców i uchwał Rady Miejskiej. Kierownik powiedział, iż propozycja Wydziału Edukacji UM jest taka, aby Gimnazjum Nr 1 nie było likwidowane, tylko będzie wchodziło w skład zespołu ze Szkołą Podstawową Nr 4. Stwierdził, że obecnie korzyści płynące z połączenia są takie, że pracę straci co najmniej 15 pracowników. Kierownik poparł propozycję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM, aby po wyprowadzeniu Gimnazjum Nr 1 do tego budynku został przeniesiony Urząd Miejskiej i wszystkie jego wydziały rozrzucone w różnych częściach miasta. Kierownik powiedział, że wtedy budynek nie zniszczeje i zostanie wyremontowany za 5-7 mln zł. Podkreślił, że popiera utworzenie zespołu szkół samorządowych, ale nie od 1 września 2013 r.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, jakie Pan Kierownik widzi rozwiązanie w przypadku pozostawienia sytuacji takiej jaka jest w tej chwili przy braku uczniów? Czy pozostanie ta sama kadra nauczycielska?

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, że bez względu na to, czy zespół szkół zostanie utworzony, to z Gimnazjum Nr 1 na pewno będzie musiało odejść co najmniej 5-6 nauczycieli. Likwidatorem etatów i tak jest dyrektor Gimnazjum Nr 1. Kierownik zwrócił uwagę, że to dyrektorzy gimnazjów do projektu przygotowują liczbę godzin i zatrudnienie. Podkreślił, że nauczyciel ma zgodnie z Karta Nauczyciela prawo do obniżenia pensum do połowy.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że odnośnie czasu pracy w zespole szkół nauczycieli nie obowiązuje Karta Nauczyciela.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że Karta Nauczyciela nie zwiększa ilości czasu pracy nauczyciela w zespole, który jest tworem administracyjnym składającym się z określonej liczby szkół z jedną administracją. Po utworzeniu zespołu szkół nie będzie „wielkiego porządku z nauczycielami”. Etat nauczyciela i ilość pracy jest ta sama. Kierownik zwrócił uwagę na przyczyny występujących problemów związanych z kosztami. Omówił różnice w subwencjach na wykonywanie zadań nauczycieli w mieście i powiecie.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że radni chcą pomóc Wydziałowi Edukacji UM w realizacji propozycji deklarowanych przez Pana Kierownika. Zwrócił uwagę na koszty remontu budynku Gimnazjum Nr 1, który prędzej, czy później będzie musiał być wyremontowany. Obecnie warunki do nauki w tej szkole nie są idealne. Przewodniczący Komisji stwierdził, że realizacja zamierzeń polegających na utworzeniu zespołu szkół ma duże szanse na zrozumienie społeczeństwa. Jeśli wszyscy będą zgodni i poznają funkcje społeczne i ekonomiczne tego przedsięwzięcia, to konsensus jest na „wyciągnięcie ręki”. Likwidacja szkoły byłaby najbardziej odczuwalna dla miasta, jednak ze względów społecznych połączenie szkół będzie najlepszym rozwiązaniem. Przewodniczący Komisji wyraził przekonanie, że do połączenia mogłoby dojść jeszcze w bieżącym roku z racji tego, że do końca lutego można było podjąć uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji. Poprosił o zrozumienie tematu i zastanowienie się nad kwestiami technicznymi.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM podkreślił, że połączenie szkół jest możliwe od 1 września 2014 r. Podjęcie uchwały intencyjnej związane jest z potrzebą przygotowania dwóch teczek papierów, które w 100% trzeba przedłożyć do likwidowanej placówki i Kuratora Oświaty. Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie połączenia szkół w każdym czasie, ponieważ taką możliwość gwarantuje ustawa. Kierownik zwrócił uwagę, że arkusz organizacji zespołu szkół jest również zatwierdzany do 31 maja, tak jak arkusz każdej placówki. Zespołem szkół kieruje dyrektor wybrany w drodze konkursu. Kierownik podkreślił, że przeprowadzenie całego procesu w terminie 1-2 miesięcy nie jest możliwe.

Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 poprosił, aby Państwo Radni pochopnie nie podejmowali decyzji w powyższej sprawie. Chodzi o uniknięcie błędów. Dyrektor poinformował, że na pewno trzy osoby odejdą na emeryturę, a w przypadku pozostałych sześciu pracowników byłby bardzo ostrożny. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie godzin, to nie ma prawa go zwolnić.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że po przeanalizowaniu tematu doszedł do wniosku, że nie należy spieszyć się z tą decyzją. Dzieci nie powinny uczyć się na dwie, czy trzy zmiany, ponieważ jest to stresujące i niebezpieczne. Szkoła rzeczywiście znajduje się na uboczu i od lat jest zaniedbana, niedofinansowana, nie posiada odnowionego boiska ani ogrodzenia. Natomiast przed szkołą stoi wśród kwiatów piękny pomnik wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan Radny zaproponował, aby Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM dokonała oględzin szkoły i przeanalizowała możliwość podniesienia standardu budynku.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz poruszyła kwestię praktycznego działania radnych, aby można było przeanalizować alternatywne koncepcje, porównać skutki innych rozwiązań i znaleźć najwłaściwsze pod względem społecznym, ekonomicznym, ludzkim. Pani Radna powiedziała, że nie należy oszczędzać na jakości nauczania i kształcenia, bo ono jest najważniejsze. Zgłosiła wniosek, aby wszystkie Komisje Rady podjęły działania zmierzające do powstania innych koncepcji zmian w oświacie, które muszą być w najbliższym czasie przeprowadzone.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, że koncepcja powstała podczas rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4, ale była też koncepcja wcześniejsza. Ta szkoła miała być rozbudowana o blok 6-oddziałowego gimnazjum, ale z powodów finansowych zaniechano tego projektu. Kierownik przypomniał, iż przed dwoma laty zaproponował Burmistrzowi Miasta koncepcję utworzenia zespołu szkół w Gimnazjum Nr 1, czyli zmniejszenia ilości dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3, na co Pan Burmistrz nie wyraził zgody. Obecnie w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Mickiewicza uczy się 1280 uczniów na półtorej zmiany. Jest to jedyna szkoła, która pracuje najdłużej w Augustowie. Kierownik powiedział, iż proponował powrót do Szkoły Podstawowej Nr 1 dwunastoklasowej i utworzenie zespołu szkół w Gimnazjum Nr 1. Natomiast jeśli planuje się uzyskanie budynku z przeznaczeniem na ratusz, to szkoły „zacisną pasa” i zmieszczą się w budynkach. Zwrócił uwagę, iż będzie musiała być przeprowadzona „rewolucja” związana z utworzeniem nowych obwodów do szkół podstawowych i sieć taka, jaka jest, czyli cztery szkoły podstawowe, trzy gimnazja, w tym nowe obwody do gimnazjów.

Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 powiedział, iż odnosi wrażenie, że chodzi o pozyskanie budynku Gimnazjum Nr 1 i jego eksploatację. Przypomniał, że społeczeństwo Augustowa w okresie międzywojennym wyłożyło ogromne środki finansowe na to, aby to był budynek szkoły. Dyrektor stwierdził, że lepiej jest wybudować nowy budynek niż wyremontować stary, który jest zagrzybiony i są ogromne problemy z konserwatorem zabytków.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady stwierdziła, że tym bardziej w takich warunkach nie powinny uczyć się dzieci. Budynek wymaga remontu bez względu na to, czy będzie mieściła się w nim szkoła, czy Urządiejski.

Pan Janusz Borysewicz — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 poinformował, iż od kilku lat starał się o remont budynku. Istnieje plan termomodernizacji uzgodniony z konserwatorem zabytków, istnieje także wspaniała wizja boiska, która nie doczekała się realizacji.

Pan Grzegorz Augusewicz — Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 powiedział, że byłoby lepiej, aby obiekt Szkoły Podstawowej Nr 4 był dociążany uczniami ze szkół podstawowych, a nie gimnazjalnych. Warto zastanowić się nad obwodami szkolnymi, ponieważ od 1 września 2014 r. w szkołach zwiększy się liczba oddziałów.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że radni myślą o pozyskaniu środków finansowych, które można by pozyskać ze sprzedaży nieruchomości zajmowanej przez Urząd Stanu Cywilnego. Pieniądze mogłyby być przeznaczone na remont budynku Gimnazjum Nr 1. Przewodniczący Komisji stwierdził, że głównym problemem miasta jest brak pieniędzy i radni spotykają się po to, aby dyskutować na temat oszczędności. Takiej konieczności nie byłoby, jeśli w budżecie miasta byłaby wystarczająca ilość środków finansowych. Jeśli chodzi o obwód Szkoły Podstawowej Nr 4, to musiałby być on powiązany z obwodem dla któregoś z gimnazjów, czyli dzieci zaczynające naukę w pierwszej klasie nie zostaną w tej szkole tylko przejdą do gimnazjum. Obwody będą musiały być cały czas korygowane, ponieważ problem wyżu demograficznego powstanie od roku szkolnego 2020/2021.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, iż należy odpowiedzieć na pytanie, jakie gimnazjum ma powstać w zespole szkół? Stwierdził, że ze względu na warunki, wybudowaną halę sportową, nie będzie to gimnazjum humanistyczne. Powinno to być gimnazjum z oddziałami sportowymi. Jeśli chodzi o nazwę, to oczywistym jest, że nie powinna ona ulec zmianie, czyli Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pani Bożenna Ziemak — Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM powiedziała, że w momencie tworzenia gimnazjów w mieście, gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 miało być przejściowe, potem zrobiło się stałe. Nie zostało to chyba nigdzie zapisane, ale tak było. Czy jest możliwe przeniesienie Gimnazjum Nr 3 do Gimnazjum Nr 1? Przewodnicząca Komisji zapytała, czy zespół szkól w Szkole Podstawowej Nr 4 będzie nosił nazwę zespołu szkół sportowych, czy zespół szkół z klasami sportowymi, a może zespół szkół o rozszerzonym profilu wychowania fizycznego? W Szkole Podstawowej Nr 3 znajdują się takie klasy, których utworzenie zajęło bardzo dużo czasu. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż nie ma wielkiego „pędu” do tworzenia klas sportowych. Natomiast rzeczywiście nowe klasy mogą być o rozszerzonym profilu wychowania fizycznego z piłki nożnej, które mogą być tworzone w każdej szkole. Jak to będzie wyglądało, kiedy w szkole będzie jedna klasa sportowa i jedna ogólna i do klasy sportowej przyszłaby młodzież z innego obwodu?

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że działalność klas sportowych jest prowadzona tylko w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Mickiewicza i w tym roku być może uda się odtworzyć jedną klasę pływacką. Kierownik powiedział, że najbardziej właściwa jest idea tworzenia w Szkole Podstawowej Nr 4 gimnazjum z klasami sportowymi. Obecnie możliwości tej szkoły są bardzo duże. Program został tak ułożony, aby z hali sportowej w tygodniu korzystały dzieci z augustowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Inaczej przez połowę dnia hala byłaby niewykorzystana.

Pani Radna Anna Urban zapytała, jaki jest przewidywany dalszy porządek posiedzenia, ponieważ formuła dyskusji powoli się wyczerpuje? Powiedziała, że obowiązki zawodowe zmuszają do opuszczenia posiedzenia.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady powiedziała, że dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane na temat utworzenia zespołu szkół samorządowych. W trakcie dyskusji padło wiele pomysłów, przemyśleń. Dzisiaj może temat ten nie będzie przegłosowany, ale warto go przeanalizować, wspólnie przedyskutować. Państwo Radni zostaną powiadomieni o terminie następnego spotkania, którego tematem będzie dalsza dyskusja i głosowanie nad pomysłem.

Pani Radna Anna Urban poprosiła o przedstawienie tematyki następnego spotkania, w którym udział powinien wziąć także Burmistrz Miasta.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że Pan Burmistrz został zaproszony na dzisiejsze spotkanie, ale nie mógł wziąć w nim udziału. Dlatego też posiedzenie będzie zorganizowane w takim terminie, aby Pan Burmistrz mógł w nim uczestniczyć. Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Pani Radna Ewa Perkowska powiedziała, że została powiadomiona telefonicznie bez podania tematyki spotkania. Natomiast w tym momencie można sobie rozmawiać do wieczora. Zwróciła uwagę na treść podpisanego przez Burmistrza Miasta zarządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, więc w tym momencie dyskusja jest bez sensu.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady stwierdziła, że każda dyskusja ma jakiś sens.

Pani Radna Ewa Perkowska poparła wypowiedź, że dyskusja ma sens w zależności od tego, jaki ma ktoś punkt widzenia. Zwróciła uwagę, że nie była powiadomiona o tematyce spotkania.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady wyraziła smutek, ponieważ Pani Radna nie znała tematu posiedzenia Komisji, jednak innym radnym był on znany. Wyjaśniła, że poprosiła o zorganizowanie spotkania, aby pomysł zespołu szkół był omówiony na posiedzeniach Komisji.

Pani Radna Ewa Perkowska stwierdziła, że artykuły w prasie nie są powiadomieniem radnych o tematyce spotkania.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że nie będzie prowadziła dyskusji na temat sposobu zawiadamiania radnych. O spotkaniu Komisji informowała radnych Pani Sekretarz. Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Komisji, podziękowała za dzisiejszą dyskusję, poprosiła o przemyślenie i przedyskutowanie tematu. Na zakończenie udzieliła głosu Panu Tomaszowi Dobkowskiemu - Przewodniczącemu Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM stwierdził, że w tej chwili można tylko myśleć nad terminem utworzenia zespołu szkół, ponieważ wszyscy są zgodni co do pomysłu jego utworzenia.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-03-28

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-03-28