Protokół nr XXX z sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 listopada 2013 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXX/13

z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 listopada 2013 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.04

i zakończono o 12.34

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2013 r.,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 – 2023,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

e) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w latach
2014 – 2016,

f) podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej Sp. z o.o.,

g) rozpatrzenie skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,

h) powierzenia innym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty
i wychowania,

i) przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Augustów zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy,

j) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie w celu jego przekształcenia w samorządową jednostkę budżetową Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
i nadania jej statutu.

k) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

6. Informacja dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji na temat planowanej inwestycji na stadionie przy ul. Tytoniowej.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2012/2013.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII sesji RM z 30.09.2013 r. i XXIX sesji RM z 18.10.2013 r.

10.Zapytania i wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pismo nauczycieli bibliotekarzy augustowskich szkół publicznych
i Biblioteki Pedagogicznej w Augustowie, w którym zwracają się z prośbą
o umożliwienie wystąpienia na sesji Rady Miejskiej, /zał. nr 2/. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż w związku z powyższym na dzisiejszą sesję zaprosiła przedstawicieli nauczycieli bibliotekarzy, którzy w formie krótkiej prezentacji multimedialnej zapoznają Państwa Radnych ze swoją pracą.

Pani Monika Rowińska – nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie, w imieniu swoich kolegów i koleżanek podziękowała Państwu Radnym za to, że umożliwili to wystąpienie. Wystąpienie ma na celu zapoznanie Państwa Radnych z pracą bibliotekarzy, ponieważ to Państwo Radni decydują o losach augustowskich bibliotek. Pani Monika Rowińska, w formie krótkiej prezentacji multimedialnej, przedstawiła Państwu Radnym zakres pracy, jaki wykonują na co dzień nauczyciele bibliotekarze augustowskich szkół publicznych i Biblioteki Pedagogicznej
w Augustowie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że dzisiaj na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podejmowana będzie uchwała intencyjna w sprawie rezygnacji Zarządu Województwa z prowadzenia bibliotek publicznych i będą prowadzone rozmowy na temat ewentualnego przejęcia ich przez samorządy gmin.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała przybyłym na sesję nauczycielom bibliotekarzom za możliwość zapoznania się z pracą augustowskich bibliotekarzy. Pani Przewodnicząca poinformowała, że za chwilę nastąpi kolejna prezentacja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którą przedstawi Pani Joanna Kułakowska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska UM.

Pani Joanna Kułakowska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM zapoznała Państwa Radnych z prezentacją multimedialną ze szkolenia poświęconego nowemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych przepisów prawnych, które było współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż wpłynęło pismo firmy Pani Małgorzaty Derda „Niebo
w gębie” w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa do celów reklamowych, /zał. nr 3/. Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby wprowadzić do porządku obrad punkt 5k dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. Zapytała, czy ktoś
z Państwa Radnych chciałby wnieść inne uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad?

Uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku obrad o pkt 5k. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowała propozycja rozszerzenia porządku obrad o pkt. 5k została przyjęta jednogłośnie 19 za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta złożyła sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 21.10.2013 r. do 19.11.2013 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała Pana Burmistrza, jak na dzisiaj wygląda sprawa związana z przeprowadzką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Urzędu Stanu Cywilnego do budynku Gimnazjum nr 1?

Pan Radny Jerzy Dobrowolski poruszył sprawę dotyczącą uzdrowiska Augustów. Zapytał, jakie kroki, czy też działania podjęto w tej sprawie? Czy przewidziano rozwiązanie alternatywne, jeżeli chodzi o status uzdrowiska?

Pan Radny Tomasz Dobkowski poruszył sprawę odśnieżania bulwarów w tym roku. Czy rozstrzygnięto już przetargi, i czy będą one odśnieżane w tym roku?

Druga interpelacja dotyczyła oświaty. Pan Radny zapytał, czy przyjęto już jakiś kierunek w tym względzie by na początku roku nie okazało się, że jest za późno na jakiekolwiek rozmowy? Czy opracowano już strategie, i czy przystąpiono przynajmniej do przygotowań, jeżeli chodzi o zmiany?

Trzecia interpelacja dotyczyła e-urzędu, który wypadał z realizacji
w związku z tym, że nie otrzymano środków finansowych. Pan Radny zapytał, czy Pan Burmistrz zastanawia się by modernizację sieci informatycznej urzędu przeprowadzić w ramach środków własnych? Czy przeprowadzono w tym względzie, jakiekolwiek symulacje kosztów?

W czwartej interpelacji zapytał, czy Rada Miejska będzie w tym roku zajmowała się sprawą wywozu odpadów komunalnych od przedsiębiorców
w świetle nowoobowiązującej ustawy śmieciowej? Pan Burmistrz zapytał, czy przedsiębiorcy będą regulować należności za wywóz nieczystości ryczałtowo, czy pozostaniemy przy obecnym rozwiązaniu, czyli płaceniu za wagę, czy m3 oddawanych odpadów?

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, na jakim etapie znajduje się budowa nowego cmentarza?

Pan Radny wyraził żal i zdziwienie, że w lokalnej prasie zarzucono Panu Burmistrzowi, że wywiesił flagi w mieście w związku z uroczystościami peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie
w poszczególnych parafiach, co miało miejsce na przełomie października
i listopada tego roku. W prasie stwierdzono, że wywieszenie flag wiązało się na pewno z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Pan Radny poinformował, że flagi wywieszono na jego prośbę, jak również prośbę augustowskich proboszczów.

Ad. pkt 5a

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Radna Joanna Lisek zapytała Pana Romana Krzyżopolskiego – Kierownika Wydziału Edukacji UM, czy pieniądze, które zwiększa się na oświatę, w pełni zabezpieczą jej potrzeby do końca tego roku?

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM odpowiedział, że tak.

Pani Bożenna Ziemk – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za. Również Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM na tym samym posiedzeniu projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXX/224/13 została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 4 głosach wstrzymujących się, /zał. nr 4/

Ad. pkt 5b

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 - 2023. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemk – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za. Również Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM na tym samym posiedzeniu projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 - 2023. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXX/225/13 została podjęta 16 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się, /zał. nr 5/.

Ad. pkt 5c

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż proponuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości o 0,9%, co w skali budżetu miasta przyniesie niewiele ponad 100 tys. zł. Pan Burmistrz powiedział, że powyższa zmiana została zaproponowana z uwagi na to, że jeśli ktoś
z przedsiębiorców znajdzie się w potrzebie wówczas można zastosować częściowe lub całkowite umorzenie podatku. Pan Burmistrz poprosił Państwa Radnych o przeanalizowanie tej propozycji i podjęcie uchwały, czego efektem będzie niewielki wzrost podatku.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy projekt budżetu miasta na 2014 rok zawiera zwiększone o 0,9% stawki podatku od nieruchomości?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta potwierdził,
i podkreślił, że jest to tylko projekt budżetu miasta na 2014 rok.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że jego zdaniem projekt budżetu miasta na 2014 rok Państwo Radni powinni otrzymać z odpowiednim wyprzedzeniem, aby móc się z nim zapoznać w kontekście proponowanego wzrostu podatku. Państwo Radni otrzymali projekt budżetu dopiero przed tą sesją. Warto wiedzieć, na co planuje się przeznaczyć kwotę, która wynikłaby ze wzrostu podatku.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zaapelował do Państwa Radnych, aby nie podnosili stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, ponieważ kwoty, które w związku z tym zostaną dodane do budżetu można
w prosty sposób zaoszczędzić w mieście. Nawet samo pokazanie przedsiębiorcom i firmom transportowym, że w naszym mieście nie co roku jest podwyżka, będzie dobrym sygnałem na przyszłość. Stawki podatku powinny pozostać na poziomie tegorocznym.

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu
w dniu 28 listopada 2013 roku nie wyraziła ani pozytywnej, ani negatywnej opinii na temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, ponieważ za głosowały 2 osoby, 2 były przeciw i 2 wstrzymały się od głosu.

Pan Zbigniew Huszcza – członek Komisji Uzdrowiskowej RM poinformował, iż Komisja Uzdrowiskowa RM na posiedzeniu w dniu
27 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 1 głosem za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, iż Komisja ds. Promocji, Kultury Sportu i Turystyki RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. nie wyraziła pozytywnej ani negatywnej opinii na temat projektu uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ponieważ za głosowała 1 osoba, 1 była przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju RM poinformował, iż Komisja Rozwoju RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. wyraziła negatywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, przy braku głosów za, 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się.

Pan Marcin Koszewski – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. wyraziła negatywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, przy braku głosów za, 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, iż Komisja Rewizyjna RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. nie wyraziła ani negatywnej, ani pozytywnej opinii na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, ponieważ
1 osoba głosowała za, 1 była przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała w ww. sprawie nie została podjęta, ponieważ za głosowało 2 radnych, 9 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu, /zał. nr 6/.

Ad. pkt 5d

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu
w dniu 28 listopada 2013 roku projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Pan Zbigniew Huszcza – członek Komisji Uzdrowiskowej RM poinformował, iż Komisja Uzdrowiskowa RM na posiedzeniu w dniu
27 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, iż Komisja ds. Promocji, Kultury Sportu i Turystyki RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie przeciw
i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju RM poinformował, iż Komisja Rozwoju RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. wyraziła negatywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, przy braku głosów za,
3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się. Pan Radny powiedział, że stawki podatku od środków transportu w Augustowie są na dosyć niskim poziomie, ponieważ są one o połowę niższe od maksymalnych. Należy pamiętać, że są floty samochodów, które liczą np. po kilkaset ciągników siodłowych i firmy te mogą opodatkować się w różnych gminach. Gdybyśmy mieli wiedzę, o jakie wysokości można by jeszcze obniżyć te stawki, wówczas byłoby to zachętą do rejestrowania swojej działalności i opodatkowania się przez firmy transportowe właśnie w Augustowie. Warto zastanowić się nad tym podatkiem w przyszłości.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, iż Komisja Rewizyjna RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. wyraziła negatywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ponieważ 1 osoba głosowała za, 1 była przeciw, a 4 wstrzymały się od głosu.

Pan Marcin Koszewski – Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM poinformował, iż Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. wyraziła negatywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, przy braku głosów za, 3 głosach przeciwnych
i 2 głosach wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała w ww. sprawie nie została podjęta, ponieważ za głosowało 3 radnych, 6 było przeciw
a 10 wstrzymało się od głosu, /zał. nr 7/.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że chciałby, aby w tym miejscu Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta przedstawiła Państwu Radnym informację Burmistrza Miasta na temat stawek podatków rolnego i leśnego na 2014 rok.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, iż podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał roku podatkowego. Cena ta publikowana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i w tym roku wyniosła 69,28 zł za 1 kwintal i jest niższa od ceny z poprzedniego roku o ponad 6 zł. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatek rolny na 2014 rok wynosić będzie, w przypadku gospodarstw rolnych, równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, czyli 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy. W przypadku pozostałych właścicieli użytków rolnych równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, czyli 346,40 za 1 ha. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta, ale wniosek Pana Burmistrza jest taki, aby ww. ceny pozostawić bez zmian i wyliczać ten podatek zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS.

Pani Skarbnik poinformowała, że podstawą wyliczenia podatku leśnego jest średnia cena skupu drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze
3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku cena ta wyniosła 171,05 za 1 m3 i jest niższa od ceny z poprzedniego roku o 15,37 zł. Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna, czyli 37,63 zł za 1 ha. W przypadku lasów ochronnych jest to połowa tej wartości, czyli 18 zł
i 0,82 zł. Pan Burmistrz wnioskuje, aby ceny te pozostawić bez zmian.

Ad. pkt 5e

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016. W głosowaniu wzięło udział
18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXX/226/13 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 8/.

Ad. pkt 5f

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXX/227/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 9/.

Ad. pkt 5g

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa, /zał. nr 10/.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poprosił Panią Przewodniczącą o ogłoszenie kilkuminutowej przerwy
w obradach sesji z uwagi na pewne niejasności w uzasadnieniu projektu uchwały.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach sesji.

Wznawiając obrady po przerwie, Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż w związku z tym, że
w uzasadnieniu projektu uchwały wkradł się błąd zarządzono przerwę
w obradach po to, by dokonać zmiany. Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Marcinowi Kleczkowskiemu – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej RM
z prośbą wyjaśnienie, na czym polega zmiana.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM odczytał zmienioną treść uzasadnienia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż poprawka dotyczyła nieudzielenia odpowiedzi skarżącemu. Na Komisji Rewizyjnej prowadzono dyskusję, czy odpowiedzi powinno się udzielić w formie pisemnej. Prośba o udzielenie odpowiedzi na piśmie była również zawarta w piśmie. Komisja Rewizyjna uznała, że odpowiedzi powinno się udzielić na piśmie. Jeden z członków Komisji Rewizyjnej był przeciwny oddaleniu przez Radę Miejską skargi. Pomimo tego, że odpowiedzi na pismo z 30 maja 2013 r. nie udzielono na piśmie, to Pan Mirosław B. uczestniczył w wieloetapowym postępowaniu, które przedstawił Pan Burmistrz. Uczestniczył również w oględzinach. Uchybienia, które wskazał Pan Mirosław B. w skardze do Wojewody, to problem na tyle szeroki, że zlikwidowanie wszystkich niedogodności i nieprawidłowości uderzałoby
w wielu mieszkańców, nie tylko tego budynku, ale i mieszkańców miasta, którzy w różny sposób, mówiąc oględnie, wykorzystują pomieszczenia gospodarcze przyległe do mieszkań komunalnych. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że były pewne nieprawidłowości w działalności Burmistrza, jednak nie były one tak rażące. W piśmie pojawiły się stwierdzenia, które poddawały
w wątpliwość czy niektóre z poruszanych kwestii należy traktować poważnie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Pana Marcina Kleczkowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM, aby dokładnie określił, które elementy uzasadnienia projektu uchwały powinny być zmienione?

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, iż zmiana głównie dotyczyła konieczności udzielenia odpowiedzi na piśmie, chociaż w piśmie zwrócono się jedynie o udzielenie odpowiedzi, bez określenia, w jakiej formie. Dodano również ostatnie zdanie, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła rażących nieprawidłowości.

Pan Radny Dariusz Górny – członek Komisji Rewizyjnej RM wyjaśnił, iż problem polega na tym, że Pan Mirosław B., widząc pewne nieprawidłowości, zgłosił uwagi do pana Burmistrza i poprosił o usunięcie usterek. W pierwszej fazie, usterki nie zostały usunięte i nie udzielono również na to zgłoszenie żadnej odpowiedzi. W związku z tym Pan Mirosław B. zdecydował, że złoży skargę na działalność Pana Burmistrza do Wojewody. Wojewoda w trybie nadzoru poprosił Pana Burmistrza, aby się zajął tą sprawą. Pan Burmistrz po tej interwencji sprawą się zajął i usterki zostały usunięte. Pan Mirosław B., w swoim wystąpieniu skarżącym, zarzuca Panu Burmistrzowi, iż nie udzielił odpowiedzi.

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zauważył, iż Panu Mirosławowi B. udzielono ustnej odpowiedzi, nawet
w sytuacjach, kiedy uczestniczył w oględzinach, w towarzystwie pracowników Urzędu Miejskiego i TBS „Kodrem”. W związku z tym
w uzasadnieniu napisano, iż nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, ponieważ zabrakło odpowiedzi na piśmie. Można powiedzieć, że
Pan Mirosław B. o pisemną odpowiedź nie prosił wprost, a ustne odpowiedzi otrzymywał na bieżąco kilkakrotnie, podczas trwania oględzin miejsc,
w których występowały nieprawidłowości.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta wyjaśniła, iż zmiana uzasadnienia projektu uchwały polegałaby na wprowadzeniu innego zapisu
w zdaniu: „Z wyjaśnień Burmistrza Miasta Augustowa oraz przekazanych Komisji dokumentów wynika, że nieprawidłowości wskazane przez Pana Mirosława B. w piśmie z dnia 30.05.2013 r. zostały wyeliminowane, zaś Pan B. w piśmie prosił o ich wyeliminowanie prosząc o udzielenie odpowiedzi”, czyli
o skreślenie „nie” i „na piśmie”. Następna zmiana polega na dodaniu wyrazu „rażących” w zdaniu: „W świetle uzyskanych wyjaśnień i przeprowadzonego postępowania Komisja nie stwierdziła rażących nieprawidłowości w działaniach Burmistrza Miasta Augustowa, mimo braku odpowiedzi. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej skargę złożoną przez pana Mirosława B. uznała za bezzasadną”.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy w efekcie nieprawidłowości zgłoszone przez Pana Mirosława B., zostały usunięte po interwencji Pana Wojewody, czy przed?

Pan Aldona Samel – Sekretarz Miasta wyjaśniła, że nieprawidłowości zostały usunięte jeszcze przed interwencją Wojewody.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie treść uzasadnienia projektu uchwały zaproponowanego przez Pana Marcina Kleczkowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizynej RM.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zaproponowana treść uzasadnienia została przyjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXX/228/13 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się, /zał. nr 11/.

Ad. pkt 5h

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie powierzenia innym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM
z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały
w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia innym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania. W głosowaniu wzięło udział
17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXX/229/13 została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 12/.

Ad. pkt 5i

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Augustów zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Augustów zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy. W głosowaniu wzięło udział
17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXX/230/13 została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 13/.

Ad. pkt 5j

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w celu jego przekształcenia w samorządową jednostkę budżetową Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie i nadania jej statutu. Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały
w ww. sprawie?

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poinformował, iż Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r. zajmowała się tą sprawą, ponieważ wpłynął wniosek Pana Andrzeja Zarzeckiego – Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie przekształcenia 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Zbigniew Huszcza poinformował, iż w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zrezygnował z przewodniczenia tą Komisją. Podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za kilkunastoletnią współpracę, za życzliwość, za pomoc w wielu sprawach. Podziękował pracownikom Augustowskich Placówek Kultury, Pani Dyrektor obecnej i poprzedniej. Podziękował Panu Andrzejowi Zarzeckiemu – Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji oraz poprzedniemu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również wszystkim tym, z którymi przez ostatnie 15 lat współpracował.

Pani Krystyna Wilczewewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała Panu Zbigniewowi Huszczy za wieloletnią współpracę. Powiedziała, że wszyscy szanują decyzję podjętą przez Pana Radnego Zbigniewa Huszczę.

Pani Radna Joanna Lisek zwróciła uwagę, iż w przedłożonym projekcie uchwały nie ma nic na temat pracowników Centrum Sportu i Rekreacji.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego poinformowała, iż Rada Miejska nie jest władna, nie ma zresztą upoważnienia ustawowego, do decydowania o obsadzie, w związku z przekształceniem zakładu. Pan Kierownik może udzielić wyjaśnień, ale kwestie i decyzje, należą do kierownika zakładu pracy, a nie do Rady Miejskiej.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji poinformował, że jeżeli chodzi o zatrudnienie w Centrum Sportu i Rekreacji, to obecnie nie przewiduje się w tym względzie żadnych zmian.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, jaką gwarancję w takim razie ma Pan Dyrektor, że pozostanie nadal dyrektorem?

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji stwierdził, że w tym względzie osobą decyzyjną jest pan Burmistrz.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta, aby rozwiać wątpliwości, stwierdził, że na stanowisku dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji nie przewiduje żadnych zmian.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w celu jego przekształcenia w samorządową jednostkę budżetową Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie i nadania jej statutu. W głosowaniu wzięło udział
19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXX/231/13 została podjęta 10 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych
i przy 5 głosach wstrzymujących się, /zał. nr 14/.

Ad. pkt 5k

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5k porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. Przypomniała, że wcześniej zostało odczytane pismo w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXX/232/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 15/.

Ad. pkt 6

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. do zapoznania się z informacją dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji na temat planowanej inwestycji na stadionie przy ul. Tytoniowej. Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Andrzejowi Zarzeckiemu – Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
powiedział, że inwestycja na stadionie przy ul. Tytoniowej znajduje się we wczesnym stadium planowania i poszukiwania środków. Inwestycja przede wszystkim polegałaby na odbudowie stadionu lekkoatletycznego. W marcu tego roku rozpoczęto starania, jeżeli chodzi
o poszukiwanie możliwości różnego rodzaju form finansowania. Augustów, jeżeli chodzi o bazę lekkoatletyczną, przegrywa z każdym sąsiednim miastem. W związku z tym nawiązano rozmowy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki
i owocem tych rozmów jest pismo, którego fragment Pan Dyrektor odczytał: „...informuję, iż Augustów umieszczono wśród 42 miejscowości na liście priorytetowych inwestycji dla lekkiej atletyki, która została złożona
w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Znalazły się tam takie inwestycje, na których Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki najbardziej zależy. Lista podanych inwestycji zawiera te, które mogą być uznane, jako strategiczne dla rozwoju sportu. Wnioski o dofinansowanie do 50% wartości inwestycji mogą być skierowane bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i Turystyki bez wstępnego składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.” Szacunkowy koszt ww. inwestycji, czyli stadionu III, IV kategorii, to kwota ok. 10 mln zł. Należy pamiętać, że są to na razie wstępne i bardzo ogólne wyliczenia. Kategoria III czy IV będzie wystarczająca, ponieważ zaspokoi potrzeby mieszkańców, zapewni rozwój sportowcom i pozwoli na ściągnięcie grup sportowych z Polski na zgrupowania i obozy sportowe. W sytuacji, gdy uda się pozyskać 50% wartości inwestycji wówczas pozostałej kwoty będzie można poszukiwać wśród innych partnerów zainteresowanych powstaniem tego rodzaju obiektu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, jaki zakres prac planuje się wykonać podczas ww. inwestycji, ponieważ III czy IV kategoria stadionu niewiele wszystkim mówi?

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
zacytował przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki mówiące o kategoriach stadionów: „Na stadionach III kategorii przeprowadzane mogą być: mistrzostwa Polski z pełnym programem konkurencji oraz mityngi międzynarodowe. Dla przeprowadzenia tych zawodów wymagane jest, aby zamontowane na tych stadionach urządzenia spełniały następujące wymagania: bieżnia okrężna 400 m z krawężnikiem wewnętrznym, z liczbą 8 torów na prostej i 8 na okrężnej; rów z wodą do biegów z przeszkodami; jedna skocznia do skoku wzwyż z minimalną długością rozbiegu 20 m, dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce z rozbiegiem o minimalnej długości 40 m, dwukierunkowe skocznie do skoku w dal i trójskoku, dwie rzutnie do pchnięcia kulą z sektorem rzutów o długości, co najmniej 25 m; dwie rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegami o długości nie mniejszej niż 33,5 m. Stadion kategorii III musi mieć dodatkowy obiekt do rozgrzewki z bieżnią z nawierzchnią syntetyczną o dł. 200 m /prosta + wiraż/, z minimalną liczbą torów – 4 na prostej; skocznię do skoku wzwyż; skocznię do skoku w dal o dł. 40 m. Na obiekcie rozgrzewkowym na stadionie kategorii III niezbędna jest również rzutnia do pchnięcia kulą z zamontowanym kołem o średnicy 2,135. Na stadionach III kategorii wymagane jest wykonanie nawierzchni bieżni
i rozbiegów na stadionie głównym i na stadionie rozgrzewkowym z nawierzchni syntetycznej z grupy prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych lub nawierzchni poliuretanowych z pełnego poliuretanu. Wymagane jest również zastosowanie odwodnienia otwartego lub szczelinowego z pokrywą na prostych oraz szczelinowego z pokrywą. Stadiony III kategorii muszą obowiązkowo posiadać przynajmniej jedną trybunę z miejscami siedzącymi dla minimum 1000 – 2000 widzów. Stadion III kategorii ponadto musi obowiązkowo posiadać pomieszczenia pomocnicze, pokoje dla zawodników, trenerów, organizatorów, szatnie, przebieralnie z ciepłą wodą, łazienki z toaletami, pomieszczenia dla sędziów i dla komisji odwoławczej, sala do konferencji prasowej, pomieszczenia techniczne. Niezbędne jest również wyposażenie stadionu
w sprzęt zawodniczy, informacyjny, sędziowski, pomocniczy.” Pan Dyrektor powiedział, że kwestia czy stadion będzie III czy IV kategorii to jest to sprawa do dyskusji. Stadion III kategorii jest średniej kategorii stadionem lekkoatletycznym, którego w tym regionie nie ma. Suwałki złożyły wniosek
o zmianę kategorii stadionu z IV na III. Można również obniżyć kategorię, ale to zamyka możliwości organizacji zawodów wyższej rangi. Położenie w pobliżu Litwy, Łotwy i Białorusi daje możliwość organizacji w przyszłości zawodów międzynarodowych. Pan Dyrektor stwierdził, że zanim ziszczą się plany budowy stadionu do lekkiej atletyki to Augustów w tym roku rusza z projektem narciarskim przy współpracy z Gołdapią i Druskiennikami w zakresie rozwoju narciarstwa biegowego. Program ten znalazł swoje odzwierciedlenie w projekcie przyszłorocznego budżetu. Od stycznia do lutego planowana jest organizacja
3 zawodów biegowych, które rozpoczną się w Gołdapii przez Druskienniki
i zakończą się w Augustowie. Zawody będą miały charakter otwarty, ponieważ jest to jeden z elementów projektu. Kolejnym etapem jest zakup sprzętu do narciarstwa biegowego w postaci 50 kompletów nart biegowych jak też sprzętu do organizacji utrzymania tras biegowych w postaci ratraka i skutera śnieżnego z całym osprzętem i oprzyrządowaniem wymaganym do realizacji tych przedsięwzięć. Narciarstwo biegowe i przygotowane do tego trasy będą produktem zimowym Augustowa i całego regionu. Życzeniem jest, aby narciarstwo biegowe weszło do tradycji augustowskiego sportu. Przebieg trasy na razie znajduje się w fazie wstępnej. Pierwsza trasa treningowa zostanie zorganizowana na stadionie miejskim. Powstał pomysł, aby część bulwarów miejskich również zagospodarować na potrzeby narciarzy, głównie z tego powodu, że są one oświetlone. Dalszym etapem będą rozmowy
z Nadleśnictwem, aby udostępniło w przyszłości pewien obszar leśny do przygotowania tras leśnych.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy nie ma obaw, że skoro stadion w Suwałkach, który wg Pana Dyrektora, posiada IV kategorię i jest deficytowy, to wielomilionowa inwestycja w Augustowie w efekcie również będzie przynosiła straty, tak jak ma to miejsce w przypadku basenu? Pan Radny podkreślił, że uważa, iż funkcjonowanie pływalni w Augustowie jest jak najbardziej zasadne, natomiast to, że kosztuje Miasto z roku na rok coraz więcej jest faktem. Suwałki obecnie starają się o podniesienie kategorii stadionu i rodzi się pytanie, czy tego typu obiektów w naszej okolicy nie będzie zbyt wiele? Pan Radny zapytał, czy tego typu inwestycja nie będzie zagrożeniem dla budżetu miasta z racji małego wykorzystania obiektu?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że w takiej sytuacji można postąpić dwojako: albo nie robić nic, albo być konkurencyjnym dla innych miejscowości. Wszystkim zależy chyba na tym drugim.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
zauważył, że z jakiegoś powodu Suwałki starają się
o podniesienie kategorii stadionu, natomiast można powiedzieć, że Augustów obecnie nie ma wogóle takiego obiektu. Powinno się rozwijać bazę lekkoatletyczną, zważywszy na fakt, że mamy takie walory przyrodnicze. Należy mieć na względzie również bazę hotelową i gastronomiczną, które również na tym skorzystają. Pan Dyrektor stwierdził, że miejscowości, które mają tego typu obiekty, np. Olecko, które zdecydowało się na budowę
i unowocześnienie bazy sportowej, na takich inwestycjach tylko korzystają. Na rozwoju bazy sportowej skorzystają również prowadzący usługi turystyczne. Należy pamiętać, że jeżeli na obiektach sportowych nie zarobi Miasto, to zarobią mieszkańcy prowadzący: hotele, sklepy czy restauracje a będzie to również miało wpływ na zatrudnienie, przynajmniej w okresie letnim. Część tego zysku, w formie podatku, wróci do budżetu miasta.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, jakim obiektem był augustowski stadion jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy organizowano na nim mistrzostwa międzynarodowe w łyżwiarstwie szybkim. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że rozwój bazy sportowej jest dobrym kierunkiem rozwoju miasta.

Pan Radny Jarosław Radzio zadał pytanie dotyczące dalszej części toru lodowego. Zapytał, czy będzie on modernizowany?

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
powiedział, że teren całego stadionu zostanie zagospodarowany. Kwestia usytuowania poszczególnych obiektów i zastanowienia się nad odpowiednią dokumentacją jest jeszcze otwarta.

Pan Radny Marcin Koszewski zapytał, czy podczas rozmów prowadzonych z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki padły konkretne deklaracje, co do zawodów, które mogłyby odbywać się na stadionie miejskim? Pan Radny stwierdził, że jak najbardziej popiera całe przedsięwzięcie, ale nie chciałby, aby cała sprawa skończyła się tak, jak to ma miejsce w przypadku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4. Planowano tam przecież organizować koncerty, różnego rodzaju zawody sportowe, które jednak się tam nie odbywają.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
powiedział, że w przypadku organizacji imprez sportowych, czy innych, osoba, która chce zorganizować imprezę na danym obiekcie najpierw musi złożyć ofertę. Oferta ta musi być na tyle atrakcyjna, aby Polski Związek Lekkiej Atletyki mógł się nią zainteresować. Przykładem mogą tu być zawody pływackie Grand Prix Polski na augustowskim basenie, które odbywają się cyklicznie już od kilku lat. Pierwszym etapem jest przygotowanie obiektu,
a dopiero później staranie się o przydzielenie imprezy sportowej.

Pani Radna Bożenna Ziemak powiedziała, że w Augustowie trenuje się lekką atletykę. Klub UKS Technik Augustów ma bardzo rozwiniętą sekcję lekkoatletyczną, która liczy się nie tylko w naszym województwie, ale również w Polsce. Nawiązano kontakty z Wojewódzkim i z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Ministerstwie Sportu i wygląda na to, że Klub UKS Technik ma również szansę na pozyskiwanie zawodów dla naszego miasta. Z rozmów z ludźmi, którzy przyjeżdżają na zawody rangi ogólnopolskiej wynika, że poszukują nowych terenów do organizacji dużych zawodów. Osoby te pytały, dlaczego
w Augustowie nie ma odpowiedniej bazy sportowej. O konieczności modernizacji stadionu miejskiego myślano już od wielu lat i w końcu zaczyna się to powoli realizować. Pani Radna powiedziała, że będzie to bardzo dobry obiekt, który może nie zarobi, ale da się utrzymać. Tendencja do wyszukiwania nowych terenów jest w tej chwili ogromna i należy ten moment wykorzystać. Augustowską bazę sportową będzie można wykorzystywać przez cały rok, ponieważ żadna miejscowość w okolicy nie ma takich warunków, jakie mamy my. Pani Radna powiedziała, że przyjęto dobrą drogę, aby w Augustowie zaczęło się dziać lepiej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Radnego Marcina Koszewskiego, powiedział, że chciałby, aby inne obiekty sportowe w Augustowie cieszyły się takim powodzeniem jak hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4. Podczas wakacji czy ferii zimowych obłożenie tego obiektu jest maksymalne i toczy się niemal walka o wolne terminy.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM poinformował, iż hala sportowa utrzymuje się z wpłat, które określono
w cenniku korzystania z tego obiektu i na chwilę obecną Miasto nie musi dofinansowywać jej utrzymania.

Pan Radny Marcin Koszewski stwierdził, że chodziło mu o możliwość organizowania imprez o większym zasięgu, o jakich mówił chociażby Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji. Wynajmowanie hali dla augustowskiej młodzieży jest potrzebne, ale Panu Radnemu chodziło
o szerszy aspekt.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa stwierdził, że hala sportowa wynajmowana jest również grupom spoza Augustowa na sportowe obozy szkoleniowe. Pojawiają się również chętni do organizacji np. gali bokserskiej. Pan Burmistrz zaprosił wszystkich, aby zobaczyli, ilu kibiców przychodzi na mecze piłki siatkowej.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że nie rozumie planowania tego typu inwestycji bez pieniędzy. Przecież Augustów ich nie ma. Pan Radny stwierdził, iż ww. inwestycja to dopiero plany, które zrealizują się dopiero wtedy, gdy gospodarka naszego miasta wróci na tory rozwoju i wzrostu. Obecnie nie ma pieniędzy na budowę ulic, a co dopiero obiektów sportowych.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa powiedział, że inwestycja nie ma szans na realizację w roku 2014, czy 2015. Należało jednak poczynić pewne zabiegi, aby mogła zostać zrealizowana w przyszłości. Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł, z czego część będzie pochodziła z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostała część być może zostanie sfinansowana przez prywatnego inwestora i takiego trzeba będzie poszukiwać.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że od dawna apeluje o to, aby pozyskiwać inwestorów z branży sportowej i przekazywać
w administrowanie tego typu obiekty za symboliczną złotówkę, po to, aby mogły one funkcjonować w mieście. Należy pamiętać, że utrzymanie bazy sportowej zawsze wiąże się z wydatkami. Państwo Radni mieli okazję oglądać wizualizację kompleksu sportowego i wówczas dyskutowano o konieczności pozyskania inwestora, który będzie zainteresowany realizacją inwestycji.
W zamian, grunty pod inwestycją można oddać za symboliczną złotówkę, tylko po to, aby taki obiekt znalazł się w mieście. Osoba, która zna się na prowadzeniu tego typu obiektów powinna na tym zarabiać, a Miasto nie miałoby problemu z wydatkami. Ponadto powinno się takiemu przedsiębiorcy udzielić ulgi w podatku od nieruchomości, by po kilku latach taki podatek mógł do Miasta wpływać. Na takim zabiegu Miasto może tylko zyskać i w ten sposób pogodzić sferę sportową z gospodarczą. W innym przypadku nie stać nas, i nie będzie nas stać, na tego typu inwestycje.

Pan Radny Jarosław Radziopowiedział, że obok toru na boisku lekkoatletycznym możnaby również umieścić boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Wówczas na takim boisku można zarabiać nie tylko w sezonie letnim, ale również zimowym, ponieważ w tym czasie rozgrywa się wiele meczów sparingowych na sztucznej trawie. W pobliskim Olecku jest takie boisko i zajęte jest ono od rana do wieczora.

Ad. pkt 7

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. do zapoznania się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2012/2013. Państwo Radni otrzymali ww. informację w formie elektronicznej. Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2012/2013, /zał. nr 16 i 17/.

Pan Radny Adam Wysocki zwrócił uwagę na dużą rozpiętość, jeżeli chodzi o dopłaty w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczególnych szkołach. Zauważył, że najniższe dopłaty otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 2. Pan Radny zapytał, czy przypadkiem nie jest tak, że Szkoła przez tak niskie dopłaty ma nienajlepszą sytuację materialno – lokalową? Pan Radny stwierdził, że
w porównaniu do innych szkół jest ona zaniedbywana. Pan Radny zapytał, czy może w ostatnim czasie coś się w tym względzie zmieniło, i czy Szkoła może liczyć na poprawę tej sytuacji?

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM zwrócił uwagę, iż w wydatkach na oświatę przewiduje się pewne środki finansowe na remonty. Pan Kierownik wyjaśnił, iż niskie dopłaty do Szkoły Podstawowej nr 2 wynikają z tego, że jest to Szkoła bardzo dobrze wyważona, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Szkoła ta jest również jedną z najbardziej oszczędnych, jeżeli chodzi o wszelkie opłaty. Koszt prowadzenia tego obiektu nie są wysokie. Pan Kierownik powiedział, że widzi możliwość wypracowania oszczędności w Zespole Szkół Samorządowych. Powiedział, że chciałby, aby poziom realizacji zadań oświatowych był na wysokim poziomie, racjonalnie
w stosunku do wydatków. Pan Kierownik poinformował, że projekt budżetu dla oświaty jest o 670 tys. zł niższy w stosunku do tego roku. Ponadto dokonano pewnych uzgodnień i udało się go skorygować o 1,3 mln zł, jeżeli chodzi
o subwencję, czyli tak naprawdę w kolejnym roku miejskie placówki oświatowe będą gospodarowały środkami niższymi o ok. 2 mln zł. Oszczędności można znaleźć we wszystkich placówkach, czego przykładem może być Gimnazjum
nr 1, gdzie koszt jednego ucznia obniżył się z kwoty 8.036 zł do 5.860 zł. Oszczędności zostały spowodowane zmniejszeniem ilości oddziałów oraz zmniejszeniem zatrudnienia.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że zastanawiamy się cały czas nad szkołami z małą ilością dzieci, gdzie koszty dopłaty wynoszą około 5 tys. zł, a we wcześniejszych latach 7-8 tys. zł. tymczasem przestaje się zwracać uwagę na Zespół Szkół Samorządowych. W Szkole Podstawowej nr 2 przy 623 uczniach dopłata ze strony miasta wynosi 1.293 zł, a w Zespole Szkół Samorządowych przy 967 uczniach dopłata wynosi 2.000 zł. Pan Radny stwierdził, że przy wypracowywaniu oszczędności równolegle trzeba zwracać uwagę na tego typu sytuacje. Wyznacznikiem, jeżeli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie pod względem finansowym, powinna być Szkoła Podstawowa nr 2.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM zwrócił uwagę, że specyfika prowadzenia zajęć w szkołach jest różna i o tym należy pamiętać analizując koszty. Wagą przeliczenia klasy sportowej jest podwyższony wskaźnik o 0,25%, a subwencja na każdego ucznia wynosi
5.200 zł. W Zespole Szkół Samorządowych są klasy sportowe i są to klasy
o małej liczbie uczniów. W takiej sytuacji zachodzi konieczność większego dotowania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku klas integracyjnych.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że byłoby dobrze dysponować danymi dotyczącymi ilości nauczycieli odchodzących na emeryturę w najbliższych latach. Cała reforma miejskiej oświaty polega na tym, że nauczyciele odchodzą na emeryturę i na ich miejsce nie zatrudnia się nowych. Takie zabiegi ratują cały budżet, dlatego dane, o których wspomniał powinny znaleźć się w powyższym opracowaniu. Wówczas będzie wiadomo, kiedy oświata będzie mniej kosztować.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM odpowiedział, że takie dane nie będą znane do końca roku szkolnego. Pan Kierownik powiedział, że w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z września tego roku określono bardzo dokładnie liczbę uczniów w klasie I,
i jest to 25 osób. Z szacunków wynika, że w przyszłym roku trzeba będzie powołać o 2 lub 3 klasy pierwsze więcej niż w tym roku. Wszystko zależy od tego, ile dzieci 6-letnich pójdzie do szkoły. W efekcie oznacza to, że każdy następny rok to zwiększenie liczby oddziałów w poszczególnych szkołach,
a nauczyciele nie będą chcieli odchodzić na emeryturę.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że nie powinniśmy się cieszyć z faktu, że wzrośnie liczna oddziałów w szkołach, ponieważ znowu odczuje to budżet miejski. Podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7%, o które aktualnie walczą, również nie powinny cieszyć, chyba, że miasto otrzyma dodatkowe subwencje z budżetu państwa. Mniejsza liczba dzieci w klasach nie powinna nikogo cieszyć, ponieważ w ślad za tym nie idą pieniądze z subwencji.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że nie powinien cieszyć fakt, że starsi nauczyciele nie będą chcieli odchodzić na emeryturę skoro młodzi nauczyciele nie mają pracy.

Pan Radny Adam Wysocki zapytał, czy Szkoła Podstawowa nr 2
w najbliższym czasie może liczyć na poprawę sytuacji materialnej?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że nie widzi złej sytuacji w Szkole Podstawowej nr 2. Na bieżąco wymieniana jest stolarka, uregulowano sprawy rozdziału energii cieplnej, zamontowano zawory termostatyczne, pokryto również dach. W najbliższym czasie nie uda się tam na pewno wybudować dużej sali gimnastycznej, ale trzeba będzie wygospodarować dodatkowe środki finansowe na wymianę posadzek.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że Gimnazjum nr 1 przede wszystkim zasługuje na jak największe wsparcie finansowe na przeprowadzenie niezbędnych remontów. Pan Radny zapytał, czy na ten cel przewidziano środki finansowe w projekcie przyszłorocznego budżetu?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie przewidziano środków finansowych na remont Gimnazjum nr 1.

Pan Radny Adam Wysocki powiedział, że zadając pytanie dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2 chodziło mu raczej o otoczenie i boisko. Zapytał, czy teren dookoła szkoły można zagospodarować bardziej przyjaźnie, nawet z racji tego, że w zerówce jest spora liczba uczniów, a nie ma tam nawet placu zabaw? Pan Radny stwierdził, że były okazje, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na budowę placów zabaw i taki powstał przy Szkole Podstawowej nr 6. Pan Radny podkreślił, że Szkoła Podstawowa nr 2, pomimo beznadziejnego zaplecza sportowego, osiąga znakomite wyniki i z racji tego faktu zasługiwałaby na to, aby otoczenie wokół Szkoły zostało uporządkowane i wyremontowane.
W najbliższym czasie powinno się w tym względzie podjąć działania.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że
w projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowana jest budowa boiska przy Gimnazjum nr 2, ale nie będzie to „Orlik”. Na ten cel zaplanowano 200 tys. zł i ze strony Ministerstwa Sportu obiecano nam podobną kwotę. Przy Szkole Podstawowej nr 2 budowę boiska planuje się wykonać w 2015 roku, pod warunkiem, że będziemy mogli liczyć na dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu, a na razie takie zapewnienia są.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, czy dyrektorzy placówek szkolnych są kompetentni, aby we własnym zakresie pozyskiwać środki finansowe zewnętrzne?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że dyrektorzy szkół pozyskują duże środki finansowe, z reguły na realizację, tzw. projektów miękkich i są to naprawdę duże pieniądze. Z takich pieniędzy m.in. kupowany jest sprzęt do pracowni komputerowych, czy bibliotek.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że skoro są takie osiągnięcia to, dlaczego o tym się nie mówi i nie chwali się dyrektorów, którzy pozyskują największe środki finansowe?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że na szkołach wywieszane są banery informujące o pozyskanych środkach finansowych. W ramach tych programów, m.in. organizowana jest wymiana młodzieży. Pan Burmistrz poinformował, że Gimnazjum nr 2 zostało wyróżnione, jako drugie w województwie i otrzymało certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w III Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Szkoła promująca zdrowie – wyzwanie czy rzeczywistość polskiej szkoły”.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że kilka miesięcy temu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM, na które zapraszał Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM. W tym zaproszeniu Pan Kierownik stwierdził, że na tym spotkaniu przedstawiony zostanie projekt nowej sieci szkół. Pan Radny przybył na to posiedzenie, ponieważ projekt ten chciał poznać, ale niestety nie został on przedstawiony.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM stwierdził, że nie przypomina sobie, aby na tym spotkaniu miał być przedstawiany projekt nowej sieci szkół. Trwały natomiast prace przygotowawcze do opracowania kierunków sieci szkół.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że na tym spotkaniu nie przedstawiono, żadnych konkretów. Pan Radny zapytał, czy są prowadzone obecnie prace nad nową siecią szkół? Czy Państwo Radni będą mogli poznać szczegóły?

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, że wypowiadał się już na ten temat na łamach lokalnej prasy. Stwierdził, że sieć szkół w Augustowie, jego zdaniem jest uporządkowana
i właściwa.

Ad. pkt 8

Na interpelację Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta i Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, iż odbyło się spotkanie
z parlamenatrzystami i z Zarządem Związku Gmin Uzdrowiskowych,
a następnie Walne Zgromadzenie Gmin Uzdrowiskowych, na którym Pani Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP zobowiązała się do utworzenia sejmowej komisji ds. uzdrowisk i taka komisja powstała. Pan Burmistrz poinformował, że 9 października 2013 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk, w której również uczestniczył Pan Burmistrz, postanowiono, że następne spotkanie komisji oraz gmin uzdrowiskowych odbędzie się w Ministerstwie Zdrowia. Dnia 29 listopada tego roku miało miejsce spotkanie z Wiceministrem Zdrowia,
w którym uczestniczyło ponad 30 gmin uzdrowiskowych i dyskutowano m.in. na temat wykreślenia w ustawie uzdrowiskowej definicji zakładu przemysłowego w strefie C lub wykreślenie nazwy zakład przemysłowy. Na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia podjęto decyzje o powstaniu Zespołu Gmin Uzdrowiskowych, który opracuje wnioski dotyczące zmian, jakich oczekuje się od ustawodawcy i Ministerstwa Zdrowia. Wnioski zostaną złożone do Pani Zofii Czernow – Przewodniczącej Sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk. W efekcie wnioski zostały opracowane i 26 listopada 2013 r. złożone na ręce Pani Zofii Czernow. Najprawdopodobniej na początku grudnia Związek Gmin Uzdrowiskowych spotka się z Sejmową Komisją ds. Uzdrowisk, gdzie ostateczne stanowisko zostanie przedyskutowane. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez Panią Zofię Czernow – Posła na Sejm RP i grupę posłów tych postulatów do Sejmu celem dokonania zmian w ustawie uzdrowiskowej.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że wszystkim w tym momencie chodzi o konkrety, ponieważ na temat statusu uzdrowiska padło wiele słów, a naszego miasta nie stać na ufanie politykom. Pan Radny stwierdził, że właściwym kierunkiem byłoby podjęcie działań dwutorowo, czyli czekanie na rozstrzygnięcia ustawodawcze, ale sprawy związane z rozwojem miasta powinny pójść innym odrębnym torem.

Pan Radny Tomasz Dobkowski przypomniał, że na jednym z posiedzeń Komisji zapytał Pana Burmistrza, czy nie lepiej by było spotkać się jeszcze raz
z gminami uzdrowiskowymi i zespołem roboczym i zmienić tylko i wyłącznie sprawę dotyczącą przebiegu strefy C po granicach administracyjnych miasta. Chodzi tu o wielowątkowość wszystkich wniosków, co bardzo wydłuży proces zmiany ustawy uzdrowiskowej, a w momencie gdyby lobbowano za zmianą tylko jednego zapisu, który mówiłby o tym, że strefa C biegnie po granicach administracyjnych miasta, wówczas wszystko przebiegłoby sprawniej
i rozwiązałoby wszystkie problemy naszego miasta. Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, czy ma już jakieś zdanie na ten temat?

Pan Burmistrz odpowiedział, że dokonanie takich zmian, o jakich mówi Pan Radny wymaga takiego samego trybu zmiany ustawy jak przy wprowadzeniu większej ilości zmian. Pan Burmistrz stwierdził, że nie może zabiegać o wprowadzenie tylko takich zmian w ustawie, jakich życzy sobie Augustów. Na Komisji Uzdrowiskowej RM Pan Burmistrz przedstawił propozycje zmian ustawy, które wnoszą pozostałe gminy uzdrowiskowe. Należy pamiętać, że w pojedynkę nie uda się niczego uzyskać.

Pan Radny Tomasz Dobkowski wyjaśnił, że w jego wypowiedzi chodziło raczej o to, że tych wniosków jest bardzo dużo.

Pan Burmistrz powiedział, że gminy uzdrowiskowe mają różne oczekiwania, jeżeli chodzi o zapisy ustawy uzdrowiskowej. Sopot ma problem
z zachowaniem poziomu hałasu. Gminy, szczególnie w górach, mają problem
z parkingami. Inne gminy borykają się z problemem ograniczeń, jeżeli chodzi
o wielkość obiektów handlowych, czy użytkowych. Ponadto jest zakaz budowy stacji telefonii komórkowej, zakaz budowy zapór piętrzących wodę, zakaz wyrębu drzew w strefie uzdrowiskowej C i wiele, wiele innych. Mówiąc
o szybkiej zmianie ustawy uzdrowiskowej należy mieć również na względzie potrzeby innych gmin. Pan Burmistrz powiedział, że Pani Poseł Zofia Czernow jest bardzo zaangażowana w sprawy miast uzdrowiskowych i jest szansa na wprowadzenie zmian w ustawie jeszcze wiosną 2014 r. Pan Burmistrz żalił się, że zmianami ustawy uzdrowiskowej poza Panem Posłem Rybakowiczem nie zainteresował się żaden parlamentarzysta z naszego regionu. Jeżeli chodzi
o Augustów to z naszej strony uwagi do ustawy sejmowej zostały przygotowane i przekazane Pani Przewodniczącej parlamentarnego zespołu ds. uzdrowisk.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, iż na następną sesję powinno się zaprosić posłów, którzy byli kiedyś na sesji i obiecywali nam pomoc w sprawie zniesienia zapisu „zakład przemysłowy”. Dobrze byłoby usłyszeć, co parlamentarzyści, którzy składali obietnice, w tej sprawie zrobili.

Pan Burmistrz poinformował, iż w najbliższym czasie w Augustowie organizowane jest seminarium, w którym m.in. weźmie udział Dyrektor Departamentu Ministerstwa Zdrowia, który odpowiedzialny jest za uzdrowiska. Pan Burmistrz powiedział, że postara się, aby Pan Dyrektor spotkał się przynajmniej z Komisją ds. Uzdrowiska RM.

Pani Przewodnicząca przypomniała, że Pan Burmistrz na posiedzeniu Komisji powiedział, że sprawa najprawdopodobniej przyjmie taki kierunek, że nie będzie wykreślony zapis „zakład przemysłowy”, tylko będą podane zakłady, które można lokalizować na terenie uzdrowiska. Zapytała Pana Burmistrza, jakie jest jego zdanie na ten temat?

Pan Burmistrz stwierdził, że to nie są jego słowa tylko słowa Pana Mariana D.. Pan Burmistrz powiedział, że Augustów ze swojej strony wystąpił
o wykreślenie z ustawy „zakładu przemysłowego”.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że w dyskusji na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, jak i na dzisiejszym spotkaniu słyszy się głosy, że brakuje konkretnych działań. Oczywiście można również powiedzieć, że podjęte działania są konkretne, niemniej jednak słyszy się taki zarzut. Pan Radny poprosił Pana Burmistrza, aby odniósł się do niego. Pojawił się np. pomysł ograniczenia wielkości strefy C i stworzenia dzielnicy uzdrowiskowej
i na te pomysły nie ma konkretnych odpowiedzi ze strony Ministerstwa. Dlaczego nie można w taki, a nie inny sposób zmienić strefy C? Dlaczego nie można utworzyć dzielnicy uzdrowiskowej? Dlaczego oficjalnie miasto Augustów nie wychodzi z zapytaniem odnośnie możliwości ograniczenia strefy C i wydzielenia dzielnicy uzdrowiskowej ?

Pan Burmistrz zauważył, że Pan Radny pyta o rzeczy oczywiste, czyli
o sposób, w jaki wyznacza się strefy, a to zapisano w ustawie. Pan Burmistrz stwierdził, że aby zmienić strefę w inny sposób niż określa ustawa powinno się ją najpierw zmienić.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta stwierdziła, iż rozumie, że
w Augustowie dąży się do tego, aby przejąć rozwiązania krakowskie, jeżeli chodzi o uzdrowisko. W Krakowie uzdrowiskiem są Swoszowice, które do
1975 r. były samodzielną gminą. Po kilku latach Kraków wchłonął tę miejscowość i znalazło się uzdrowisko na terenie Krakowa. Miasto podzielono na dzielnice i w ramach jednej z nich utworzono osiedle Swoszowice i nadano mu status uzdrowiska Swoszowice. Określono ją jako jednostkę niższego rzędu, ale było to możliwe tylko dlatego, że Kraków nigdy nie miał statusu uzdrowiska. W Augustowie sprawa wygląda w ten sposób, że to Miasto posiada status uzdrowiska. Najpierw powinno się wygasić status uzdrowiska Augustów
i zacząć całą procedurę od nowa. Ponadto na terenie tego osiedla, wydzielonym z dzielnicy, musi znaleźć się kopalina.

Pan Burmistrz powiedział, że wskazano pięć miejsc na terenie Augustowa, gdzie może znajdować się borowina i zlecono firmie, która prowadzi prace w tym zakresie, aby przeprowadziła odpowiednie badania.
W miejscu, gdzie takie złoża zostałyby znalezione można utworzyć dzielnicę. Pojawiły się głosy, że status uzdrowiska został zawieszony, ale jest to nieprawda, ponieważ statusu uzdrowiska zawiesić nie można. Ponadto status uzdrowiska będzie można uzyska terminowo, na 10 lat, z wyjątkiem Supraśla, gdzie termin ten określono na 5 lat.

Pan Radny Marcin Koszewski poprosił Pana Burmistrza o podanie przybliżonej daty, kiedy Ministerstwo odniesie się do wniosków gmin uzdrowiskowych, aby zmiana ustawy mogła być możliwa.

Pan Burmistrz odpowiedział, że ustawę zmienia Sejm, a nie Ministerstwo. Powiedział, że w swojej wypowiedzi opiera się na słowach Pani Przewodniczącej zespołu parlamentarnego ds. uzdrowisk, która ma nadzieję, że zmian uda się dokonać do wiosny. Trudno jest jednak dokładnie określić, kiedy to nastąpi.

Na interpelacje Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta i Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta.

Pan Burmistrz powiedział, że na bulwarach planuje się wykonanie ścieżki do narciarstwa biegowego. Pan Burmistrz powiedział, że bulwary będą odśnieżane, może nie wszystkie, ponieważ część bulwarów zimą jest w ogóle nie uczęszczana. Miasto wyłoniło w drodze przetargu firmę, która będzie prowadziła akcję odśnieżania miasta i jest nią PT „Necko” Sp. z o.o.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą oświaty poinformował, że likwidacja szkół nie jest planowana. Zwrócił uwagę, iż porównując koszty
z zeszłego roku z rokiem 2013 można zaobserwować, że nie ma jednostki oświatowej, w której koszty by nie spadły. Pan Burmistrz powiedział, iż oczekuje, że w 2014 r. ww. tabela również będzie przedstawiała spadające koszty. Nie można oczekiwać, że na subwencji oświatowej Miasto będzie zarabiać. Wystąpiono do Starostwa w sprawie uzgodnienia sprawy obwodów szkolnych, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Kiedy taką odpowiedź uzyskamy wówczas wspólnie z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych RM będzie można przystąpić do pracy. Pan Burmistrz, na zapytanie Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego, stwierdził, iż nie jest do końca zadowolony z funkcjonowania oświaty w mieście.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą wywozu odpadów komunalnych od przedsiębiorców w świetle nowoobowiązującej ustawy śmieciowej Pan Burmistrz stwierdził, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym zakwestionowano sposób ustalania stawek, sprawę tą, należy na razie odłożyć. Trzeba poczekać na działanie Sejmu w tej sprawie. Pan Burmistrz stwierdził, iż jest zwolennikiem objęcia przepisami tej ustawy również przedsiębiorców.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poinformowała, iż Miasto uczestniczy w projekcie pod nazwą wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego, w części II - administracja samorządowa. W ramach tego projektu będą realizowane takie zadania jak: cyfrowy urząd, geograficzny system internetowy MAT /który obejmie tylko Województwo Podlaskie i Powiat Augustowski/, platforma edukacyjna – chodzi tu
o elektroniczny dziennik, który będzie funkcjonował w Zespole Szkół Samorządowych w Gimnazjum. Na realizację ww. przedsięwzięcia Miasto otrzyma 500 tys. zł, wkład własny to 82.949 tys. zł. Projekt zostanie wdrożony w 2014 roku.

Na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta i Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury, Planowania i Gospodarki Przestrzennej UM.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury, Planowania
i Gospodarki Przestrzennej UM, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą lokalizacji nowego cmentarza poinformowała, że aby założyć cmentarz trzeba najpierw, aby w planie miejscowym teren, który został wskazany, był przeznaczony właśnie na te funkcję. Plany miejscowe muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Temat cmentarza jest już od dawna opracowywany. Przeprowadzono badania gruntowe, aby sprawdzić, czy teren, który wybrano pod cmentarz się na to nadaje. Dopiero wtedy, gdy okazało się, że wybrany teren może być przeznaczony pod cmentarz taką zmianę można było wprowadzać do studium uwarunkowań, które w tej chwili jest realizowane. Studium nowoobowiązujące nie przewiduje nowych terenów pod cmentarz, jedynie cmentarz w Studzienicznej i rozbudowę cmentarza na ul. Zarzecze. Po zbadaniu gruntu, w obecnie opracowywanym studium przeznacza się nowe tereny pod cmentarz. Pani Kierownik wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku uda się podjąć uchwałę intencyjną dotyczącą planu miejscowego. Jakiś czas będziemy realizować te dwa dokumenty równolegle. Studium powinno być realizowane z wyprzedzeniem, ponieważ najpierw musi być studium, a dopiero później plan miejscowy, ale żeby nie tracić czasu równolegle będzie realizowany plan miejscowy. Zasadniczą sprawą jest jeszcze zawarcie porozumienia z gminą Augustów, dlatego, że cmentarz byłby zlokalizowany na granicy z gminą Augustów.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, co stanie się, jeżeli nie zostanie zmieniona ustawa uzdrowiskowa i nie będziemy mogli lokalizować przemysłu w granicach miasta?

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury, Planowania
i Gospodarki Przestrzennej UM odpowiedziała, że jeżeli będziemy uzdrowiskiem, a w ustawie nie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany to na etapie uzgadniania projektu studium, takiego uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia nie otrzymamy.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że z tego można zrozumieć, że w przyszłości również w planie zagospodarowania przestrzennego takich terenów również nie będzie można przeznaczyć pod cmentarz. Można mówić
o tym, że jeżeli zmieni się ustawa uzdrowiskowa, to będzie można opracować studium, ująć w nim nowy cmentarz, a następnie zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury, Planowania
i Gospodarki Przestrzennej UM powiedział, że Miasto jest na etapie tworzenia tego studium i już w tej chwili zakładany jest rozwój miasta, mając nadzieję, że ta ustawa się jednak zmieni. W tej chwili, na wszelki wypadek,
w opracowywanym studium brany jest pod uwagę również drugi teren lokalizacji cmentarza. Teren ten znajduje się w południowo – zachodniej części Miasta i jest on własnością Wspólnoty Gruntowej.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dotyczącą wywieszenia flag przed Świętem Niepodległości stwierdził, że wywieszając flagi wcześniej, w związku z uroczystościami kościelnymi, nie złamał prawa, ponieważ flaga może być wywieszona cały rok. Wcześniejsze wywieszenie flag nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami, ponieważ flagi zostały wywieszone, a następnie po 11 listopada zdjęte. Nie trzeba było wywieszać ich dwa razy i dwa razy zdejmować. Pan Burmistrz stwierdził, że w tym względzie nie powinno się przesadzać, ponieważ jak komuś nie podobają się barwy narodowe to zawsze można zmienić kraj. Pan Burmistrz stwierdził, że często spotyka się z zarzutami, że na uroczystości żałobne flagi w mieście nie są opuszczane do połowy. Przepisy prawne mówią, że w związku z żałobą flagi na maszcie można opuszczać do połowy lub wywiesić na nich kir, a w Augustowie wywieszany jest kir, ponieważ na naszych masztach nie ma możliwości opuszczenia flag do połowy, ponieważ uległyby one zniszczeniu.

Na interpelację Pani Radnej Małgorzaty Grygo odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli chodzi o przeprowadzkę wydziałów i jednostek urzędu do budynku Gimnazjum nr 1 na ul. Młyńskiej to sytuacja wygląda następująco:

- Świetlica Środowiskowa – już funkcjonuje,

- obecnie przenoszony jest Urząd Stanu Cywilnego – nastąpi to do końca tego roku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – do końca I kwartału 2014 r..

Straż Miejska przeniesiona zostanie do budynku Straży Pożarnej.

Ad. pkt 9

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 9 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołów z obrad XXVIII sesji RM z 30.09.2013 r.
i XXIX sesji RM z 18.10.2013 r. Zapytała, czy są uwagi do przedłożonych protokołów?

Uwag nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie protokoły z obrad XXVIII sesji RM
z 30.09.2013 r. i XXIX sesji RM z 18.10.2013 r., które w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zostały przyjęte 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Ad. pkt 10

Zapytania i wolne wnioski

Pani Anna Szałwińska Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała Państwa Radnych, że w Dniu Pracownika Socjalnego 21 listopada Minister Pracy
i Polityki Społecznej przysłał wyróżnienie dla instytucji i podmiotów pracujących w dziedzinie pomocy społecznej. Przyznano 14 nagród i 14 wyróżnień i wśród tych instytucji znalazł się nasz augustowski MOPS. Pani Radna złożyła serdeczne gratulacje Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za tak ważne wyróżnienie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącej i Radnych Rady Miejskiej:

- z pismem Panów Dariusza Piontkowskiego i Jarosława Zielińskiego Posłów na Sejm RP z dnia 6 sierpnia 2013 r., w którym zwrócili się z apelem o uczczenie ofiar Obławy Augustowskiej jako największej zbrodni komunistycznej po II wojnie światowej dokonanej na mieszkańcach powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i sokólskiego, poprzez nadanie nazw i imion ulicom, placom, rondom, skwerom czy instytucjom publicznym , /zał. nr 18/;

- z pismem mieszkańców budynku przy ul. Wojska Polskiego 13A
o umożliwienie wykupu całego budynku przez lokatorów zamieszkałych przy ul. Wojska Polskiego 13A, /zał. nr 19/;

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM przypomniała, że w uchwale z 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zapisano, iż nie przeznacza się do sprzedaży nieruchomości położonych w centrum Miasta. Pani Kierownik zwróciła uwagę, iż budynek przy ul. Wojska Polskiego również zalicza się do centrum. Pani Kierownik powiedziała, że sprawa wymaga dokładnego przeanalizowania.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poddał w wątpliwość deklarację, że wszyscy mieszkańcy ww. budynku w efekcie będą zainteresowani wykupem mieszkań.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na następną sesję zostaną przygotowane stosowne materiały, a następnie zapoznała Państwa Radnych z pozostałą korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącej i Radnych Rady Miejskiej:

- z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 października 2013 r.,
w którym informuje, że w dniu 4 listopada 2013 r. odbędzie się posiedzenie RIO, przedmiotem, którego będzie badanie uchwały nr XXVIII/215/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 – 2023
i podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego, /zał. nr 20/;

- z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 listopada 2013 r.,
w której po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały
nr XXVIII/215/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 – 2023 postanowiono umorzyć postępowanie, /zał. nr 21/;

- z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 października 2013 r. odnośnie uchwały nr XXVIII/214/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok, /zał. nr 22/;

- z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie z dnia
1 października 2013 r., w którym zwraca się do Rady Miejskiej o wsparcie działań podejmowanych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji
w Augustowie w zakresie zwalczania zjawisk patologicznych i zachowań
o charakterze chuligańskim na terenach przywodnych w obszarze miasta Augustów. Poprosił o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie określenia miejsc i obszarów na terenie miasta objętych stałym zakazem sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, /zał. nr 23 i 24/. Debata odbędzie się 5 grudnia 2013 r. o godz. 16.00. w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9. Pani Przewodnicząca zachęciła Państwa Radnych do wzięcia udziału w debacie, ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i kuracjuszy jest bardzo ważną sprawą. Komendant zaproponował projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta powiedziała, że dotychczas sytuacja wygląda w ten sposób, że policja karze mandatami osoby spożywające alkohol na bulwarach. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości wymienia miejsca,
w których nie można spożywać alkoholu i wśród tych miejsc nie ma bulwarów. Co nie oznacza, że w tych miejscach można spożywać alkohol i zakłócać porządek publiczny. Nie mniej jednak, aby policja mogła tych mandatów udzielać Rada Miejska powinna podjąć uchwałę, zwiększając katalog miejsc, gdzie alkoholu spożywać nie wolno. Z pisma Komendanta wynika jednak, że nie chodzi tylko o zakaz spożywania alkoholu na bulwarach, ale również
o ustanowienie zakazu sprzedaży i spożywania we wszystkich miejscach otaczających augustowskie akweny. Takie działanie spowodowałoby likwidację jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenach wokół akwenów.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej potwierdziła słowa Pani Sekretarz i stwierdziła, że Państwo Radni powinni zastanowić się,
w jakim zakresie uchwała w ww. sprawie może być podjęta. Po debacie będzie można powrócić do tematu i podjąć stosowną uchwałę.

- z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia
4 października 2013 r. o wynikach analiz oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta Augustowa i Przewodniczącej Rady Miejskiej, złożonych Wojewodzie Podlaskiemu, /zał. nr 25/;

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poinformowała, że wpłynęło również pismo Urzędu Skarbowego w Augustowie odnośnie oświadczeń majątkowych Państwa Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych za 2012 rok. W piśmie wskazano błędy, jakie znalazły się w oświadczeniach i są to zazwyczaj błędy czysto techniczne.

- ze skargą z dnia 29 października 2013 r. „Pałac na Wodzie” Falkowski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”, /zał. nr 26/;

- z pismem Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem a Powiatem odnośnie przebudowy ul. 3 Maja na odcinku od Rynku Zygmunta Augusta do ul. Hożej, /zał. nr 27/;

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien poinformować o fakcie, iż nie otrzymał środków finansowych w Narodowym Programie, ponieważ Miasto musi wiedzieć, czy utrzymywać środki finansowe w budżecie 2014 r. na wspólną realizację projektu, czy też nie. Z tego powodu wystąpiono z zapytaniem w tej sprawie do Powiatu. Konieczne środki finansowe zostały utrzymane w budżecie Miasta. Pan Burmistrz powiedział, że jego zdaniem ww. inwestycję należy realizować.

- z pismem Pana Eugeniusza Ł. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie umorzenia opłaty za wywóz śmieci. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Miejska nie jest władna do tego, aby podjąć uchwałę w tym względzie, /zał. nr 28/.

Ad. pkt 11

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XXX sesję Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-12-30