Protokół Nr XXXI z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 30.12.2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13

z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 w dniu 30 grudnia 2013 r.

W obradach sesji wzięło udział 18 radnych - lista obecności w załączeniu. /zał.nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.02

i zakończono o godzinie 11.00

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2013 r.,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023,

c) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

d) podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o. o. w Augustowie.

6. Zasięgnięcie opinii w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji RM z 29.11.2013 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że przed przystąpieniem do otwarcia ostatniej w 2013 r. XXXI sesji Rady Miejskiej pragnie udzielić głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że na dzisiejszej, ostatniej w 2013 r. sesji Rady Miejskiej chciałby wręczyć nagrody Burmistrza Miasta Augustowa pedagogom miejskich placówek oświatowych, którzy swoją pracą przez cały rok szkolny pokazali, że można wiele zrobić nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz szkoły.

Następnie Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poprosił Panią Izabelę Piasecką – Zastępcy Burmistrza i Panią Krystynę Wilczewską – Przewodniczącą Rady Miejskiej o wspólne wręczenie nagród. Nauczyciele wśród oklasków odbierali przyznane nagrody:

- Pani Alicja Gudewicz z Przedszkola Nr 1,

- Pani Barbara Limanowska z Przedszkola Nr 2,

- Pani Krystyna Matejko z Przedszkola Nr 3,

- Pani Ewa Aneta Szyper z Przedszkola Nr 6,

- Pan Bogusław Soból ze Szkoły Podstawowej Nr 2,

- Pani Dorota Głowacka z Zespołu Szkół Samorządowych,

- Pani Dorota Gryc z Zespołu Szkół Samorządowych,

- Pani Monika Sylwia Paszkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4,

- Pani Małgorzata Kleczkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 6,

- Pani Anna Dąbrowska z Gimnazjum Nr 1,

- Pani Beata Granacka z Gimnazjum Nr 2.

(Wykaz nauczycieli nagrodzonych w 2013 r. nagrodą Burmistrza Miasta Augustowa – stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.pkt 1

Obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad?

Uwag, ani propozycji nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowania porządek obrad sesji, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi on załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta, za okres od 3.12.2013 r. do 13.12.2013 r.

Po przedstawieniu sprawozdania, Pani Radna Joanna Lisek poprosiła o wyjaśnienie zapisu ujętego w sprawozdaniu z 3 grudnia 2013 r., który dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśniła, że wszystkie wymienione lokale zostały przeznaczone do sprzedaży, natomiast na jedną nieruchomość będzie udzielana bonifikata w wysokości 40%. Pan Radny Marcin Kleczkowski poprosił o wyjaśnienie zapisu, który dotyczył przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,0108 ha położonej przy ul. 3 Maja za kwotę 1.070.000 zł. Zapytał, czy są to dwa budynki z placem znajdujące się naprzeciw Bazyliki p.w. NSJ? Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta odpowiedziała, że tak.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za złożenie sprawozdania.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Jarosław Radzio powiedział, że mieszkańcy zgłaszają uwagi, iż w czasie wywozu odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” Sp. z o.o. nie stawia pojemników z powrotem na posesje. Pan Radny powiedział, że są różni ludzie, w różnym wieku i chciałby zwrócić uwagę, aby pojemniki wracały na swoje miejsce.

Druga interpelacja dotyczy rozliczenia opłaty śmieciowej, minęło pół roku, a po tym czasie miały być przedstawione Radzie Miejskiej ponowne rozliczenia.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki - interpelacja dotyczy budowy cmentarza. Jeśli nowy cmentarz ma powstać na terenie gminy, to czy na ten temat były prowadzone rozmowy z mieszkańcami i z wójtem Gminy Augustów?

Pan Radny Marcin Kleczkowski - interpelacja dotyczy inwestycji, której realizacja dobiega końca - chodzi o bulwary nad Kanałem Bystrym i zakończenie bulwaru, który wychodzi wprost na szosę i kończy się słupkami na linii asfaltu – i to już jest niebezpieczne. Pan Radny przypomniał, że zgłaszał zapytanie na powyższy temat i Pan Burmistrz mówił o porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym chciałby wiedzieć, na jakim jest to etapie i jaki jest realny termin połączenia bulwaru z chodnikiem na ulicy Waryńskiego?

Następnie Pan Radny zapytał, czy Pan Burmistrz zamierza podjąć inicjatywę Komendanta Powiatowego Policji i przedłożyć uchwałę Radzie Miejskiej dotyczącą przeciwdziałaniu w zakresie zjawisk patologicznych związanych z piciem alkoholu przy akwenach wodnych, aby policja mogła skutecznie ścigać takie osoby?

W dalszej kolejności Pan Radny przypomniał, że na XXX sesji Rady Miejskiej była złożona deklaracja dotycząca informacji Zarząd Powiatu Augustowskiego na temat braku możliwości współfinansowania przebudowy ulicy 3 Maja. Na tej sesji Pan Burmistrz powiedział, że zwróci się z zapytaniem do Rady Powiatu, czy zostaną zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji. Pan Radny powiedział, że w związku z przedłożoną deklaracją chciałby wiedzieć, czy Pan Burmistrz zwrócił się z ww. zapytaniem i czy została udzielona odpowiedź.

Ad.pkt 5a

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska obecnie przystąpi do realizacji punktu 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013r. projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pani Radna Joanna Lisek stwierdziła, że zwiększenie środków na wykup nieruchomości odbędzie się kosztem oszczędności w oświacie. Zapytała, czy szkoły na koniec roku rzeczywiście nie miały żadnych potrzeb, iż można było zabrać kwotę 77.944 zł?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej były zwiększane budżety placówek zgodnie z zapotrzebowaniem. Placówki miały zabezpieczone plany do końca roku, ponadto w grudniu 2013 r. Miasto otrzymało dodatkową subwencję oświatową w wysokości ponad stu dwunastu tysięcy złotych, która została wprowadzona do budżetu. Stąd powstały oszczędności, które można było przeznaczyć na niezbędny wykup nieruchomości, który musi być dokonany jeszcze w 2013 roku.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy w 2013 roku zostały zapłacone jakiekolwiek pochodne grudniowe w szkołach?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że placówki oświatowe mają zabezpieczone wszystkie plany łącznie z pochodnymi, również na pochodne wynagrodzeń.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała Nr XXXI/233/13 została podjęta 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5b

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska obecnie przystąpi do realizacji punktu 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła ww. projekt uchwały.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013r. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymującym się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod glosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała Nr XXXI/233/13 została podjęta 11 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5c

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska obecnie przystąpi do realizacji punktu 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Udzieliła głosu Panu Tomaszowi Wojszko – Prezesowi Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami został złożony wniosek o zatwierdzenie nowych cen wody i ścieków. Proponowane ceny, w przypadku wody, wzrosną średnio o 1,85%, natomiast w przypadku ścieków o 3,98%. Kalkulacja cen oparta jest na niezmienionych kosztach materiałów energii oraz usług. Założony wzrost kosztów cen jest na poziomie 0,4%, w przypadku wody – na poziomie 1,2%, natomiast w przypadku ścieków jest koszt obniżony o 0,2%. Poszczególne składniki wzrostu kosztów kształtują się w załączonych tabelach, które zostały złożone wraz z wnioskiem. Amortyzacja jest przyjęta na poziomie ubiegłego roku, w wynagrodzeniach jest przyjęty poziom inflacyjny, czyli 2,4%. Koszty materiałów i energii zostały przyjęte na poziomie ubiegłego roku, wzrost za korzystanie ze środowiska jest niewielki, założony jest wzrost podatków i opłat.

(Dokumenty dotyczące podwyższenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że 30 września 2013 r. Burmistrz Miasta przedstawiając sytuację finansową Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie powiedział, że strata za poprzedni rok wynosi sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Pan Radny zapytał, na ile na wysokość tych strat wpływa amortyzacja? Czy nie jest tak, że Spółka przynosi zyski, a proponowana podwyżka jest motywowana stratami księgowymi? Uchwała, którą dzisiaj ma podjąć Rada Miejska, jest tak naprawdę zwiększeniem majątku Spółki, a przez to zwiększenie amortyzacji, czyli kosztu „czysto księgowego”, zapisu papierowego, który powoduje, że w sensie „czysto księgowym” Spółka przynosi straty. Pan Radny stwierdził, że tutaj nie ma żadnego impulsu dla Spółki, żeby szukała lepszych, mniej kosztownych rozwiązań, usprawnień ekonomicznych, organizacyjnych. Pan Radny poprosił Pana Prezesa o ustosunkowanie się do zapytania, na ile amortyzacja środków, które są przyjmowane na majątek, wpływa na wysokość strat Spółki?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. wyjaśnił, że amortyzacja urządzeń zaopatrujących w wodę wynosi 620.000 złotych; ścieków - 937.000 złotych.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że Pan Prezes mówi o podwyżce, natomiast zysk Spółki wynosi milion złotych. Amortyzacja jest zawsze kosztem „czysto księgowym”.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. wyjaśnił, że amortyzacja jest naliczana poniżej obowiązujących wskaźników. Nie można dopuścić do tego, aby amortyzacja była na poziomie bliskim zera, bo wtedy to jest bardzo niebezpieczne.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że Spółka otrzymuje w darze od Miasta urządzenia, które amortyzuje. Spółka nie ponosi kosztów zakupu urządzeń, co tak naprawdę jest zamysłem odpisu amortyzacyjnego, żeby ulżyć firmie, która wcześniej poniosła koszty związane z zakupem majątku. Pan Radny podkreślił, że spółka nie kupuje majątku tylko dostaje go w darze. Dzisiaj ma dostać kolejny dar. Pan Radny przyznał, że jest to zgodne z ustawą o rachunkowości, ale Spółka przynosząc zyski występuje o podwyżkę stawek.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. zwrócił uwagę, że amortyzację ktoś wymyślił po to, aby majątek po latach mógł być odtwarzany i odnawiany. Bez amortyzacji byłoby niemożliwe prowadzenie działalności.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za podjęciem uchwały nie głosował żaden radny, 11 radnych głosowało przeciw i 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.

Ad.pkt 5d

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska obecnie przystąpi do realizacji punktu 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie. Projekt uchwały dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie o kwotę 439.500,00 złotych. Podwyższony kapitał zostanie wniesiony w formie aportów rzeczowych - środków trwałych: a) kanalizacja sanitarna i wodociągowa: ul.3 Maja, ul. Ogrodowa w Augustowie – kanalizacja sanitarna z przyłączami. Wartość – 431.446,61 złotych; b) kanalizacja sanitarna i wodociągowa: ul. 3 Maja, ul.Ogrodowa w Augustowie – przyłącza wodociągowe. Wartość – 8.053,39 złotych.

Przewodnicząca Rady Miejskiejzapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zaznaczył, że podjęcie uchwały zostało spowodowane koniecznością dostosowania do wysokości udziałów. Jeden udział wynosi pięćset złotych.

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała Nr XXXI/235/13 została podjęta 14 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. do wyrażenia przez Państwa Radnych opinii w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Pismo mieszkańców budynku przy ul. Wojska Polskiego, którzy wystąpili z wnioskiem o wykup mieszkań, Pani Przewodnicząca odczytała na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca odczytała wyjaśnienia dotyczące tej sprawy przygotowane przez Panią Krystynę Wasilewską – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM: „Wyjaśnienia dotyczące podjęcia opinii
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 13a oraz w budynku położonym przy ul. Zygmuntowskiej 6/5. Do Rady Miejskiej wpłynęły wnioski 8 mieszkańców budynku przy ul. Wojska Polskiego 13a o wykup całego budynku przez lokatorów w nim zamieszkałych. Pani Teresy S. o wykup lokalu mieszkalnego położonego w Augustowie przy ul. Zygmuntowskiej 6, którego jest najemcą. W uchwale nr XXIX/182/08 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony §2 ust 2 pkt 1 stanowi: „Nie przeznacza się do zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w centrum miasta stanowiących w całości własność gminy.” Natomiast § 1 ust. 3 pkt 7 jako centrum miasta wskazuje Rynek Zygmunta Augusta oraz ulice: Wojska Polskiego, 3 Maja, Mostową, Kopernika, Kościuszki, Polną, Szkolną, Zygmuntowską i Kilińskiego. Wymienione w powyższych wnioskach budynki w całości stanowią własność gminy miasta Augustów, czyli nie można ich przeznaczyć do sprzedaży.” Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania w tej sprawie? Zapytała, kto z Państwa Radnych pozytywnie opiniuje wyjaśnienia, które przed chwilą odczytała, czyli jest za tym, aby tych budynków nie sprzedawać, ponieważ jest to własność miasta? Pani Przewodnicząca stwierdziła, że jest wprawdzie uchwała, ale w porządku obrad dzisiejszej sesji jest punkt odnośnie zaopiniowania tej sprawy, dlatego należy się nią zająć.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że opowiada się za tym, aby osoby, które chcą wykupić mieszkania komunalne, mogły wykupić cały budynek. Jeszcze w czasie, kiedy burmistrzem miasta był Pan Leszek Cieślik miała miejsce taka sytuacja, że mieszkańcy zadeklarowali, że wykupią cały budynek, a w efekcie mieszkania komunalne wykupiły tylko dwie osoby. Wówczas zaczynają się problemy. Żeby deklaracja mieszkańców, że mieszkania zostaną wykupione w całym budynku, była wiarygodna wówczas można by przystać na taką ofertę. Niestety przedstawiona oferta wydaje się być niewiarygodna. Sprzedaż jednego mieszkania w budynku nie rozwiązuje problemu, natomiast lepszym rozwiązaniem jest przesiedlanie tych osób do innych budynków, aby gmina sama mogła zająć się sprzedażą tego obiektu w całości, ponieważ są to atrakcyjne działki. Pan Burmistrz wnioskował do Państwa Radnych o niezmienianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, kto z Państwa Radnych opowiada się za wyrażeniem negatywnej opinii w sprawie sprzedaży ww. lokali?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał Pana Burmistrza, czy widzi możliwość, aby wykup lokali mieszkalnych, o których była mowa, był jednak możliwy? Gdyby np. deklaracje ze strony mieszkańców były bardziej wiarygodne? Pan Burmistrz mówił o wstępnej deklaracji mieszkańców, która jest później weryfikowana, mówiąc krótko przez życie, ponieważ ludzie często wycofują się w związku z kosztami, czy z innymi problemami. Pan Radny zapytał, czy Pan Burmistrz widzi prawnie dopuszczalną możliwość sprzedaży tych mieszkań, ponieważ mieszkańcy ci podejmują jednak pewne zobowiązanie, mówią, że chcą wykupić, ponieważ mają na ten cel pieniądze?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że gdyby faktycznie złożona deklaracja o wykupie mieszkań w całym budynku byłaby spełniona wówczas taka transakcja jest możliwa. Trzeba byłoby poważnie zastanowić się, jaka forma zapewnienia, że lokale faktycznie zostaną wykupione, byłaby właściwa pod względem prawnym.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że pojawiły się wątpliwości wśród Państwa Radnych, czy nad ww. sprawą powinno się głosować. Odpowiedź Pani Krystyny Wierzbińskiej – Radcy Prawnego UM w tej sprawie była taka, że jeżeli Państwo Radni w formie glosowania wyrażą pozytywną opinię w sprawie sprzedaży ww. lokali mieszkalnych wówczas przygotowana zostanie uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania oraz wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o zmienionej treści.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny UM poinformowała, że jeżeli Państwo Radni podejmą taką decyzję, że przedmiotowa uchwała jest uchwałą, która ogranicza sprzedaż lokali, to wówczas przygotowany zostanie nowy projekt uchwały.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że rozumie to, co powiedziała Pani Prawnik, natomiast obecnie obowiązuje uchwała, która mówi o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. Z tego, co pamięta, Rada Miejska nie głosowała, ani negatywnie, ani pozytywnie i w ogóle nie podchodziła do głosowania w sprawie wyrażenia opinii na ten temat. Dlatego w tym momencie Pan Burmistrz powinien udzielić odpowiedzi w formie decyzji administracyjnej, a Rada Miejska powinna tylko przyjąć ten fakt do wiadomości.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny UM jeszcze raz powtórzyła, że decyzja należy do gestii Rady Miejskiej. Rada nie może uniknąć stanowiska w tej sprawie. Jeżeli Państwo Radni wyrażą taką opinię wówczas odpowiedni projekt uchwały zostanie przygotowany, a jeżeli nie, to uchwała pozostanie w stanie prawnym, w jakim obowiązuje do tej pory. Oczywiście nikt Państwa Radnych nie naciska.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że rozumie, iż Rada Miejska powinna na dzisiejszej sesji wyrazić, bądź też nie, zgodę na sprzedaż mieszkań komunalnych tylko w tym zakresie,
o jakim była mowa.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny UM odpowiedziała, że chodzi tu o wyrażenie opinii Państwa Radnych w ww. sprawie i w zależności od niej zostanie przygotowany projekt uchwały. Wyrażona opinia będzie przesłanką do przygotowania projektu uchwały o zmianie uchwały, ale na razie takiej opinii Państwo Radni nie wyrazili.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, iż w taki właśnie sposób tę sprawę zrozumiała i wyrażenie opinii przez Państwa Radnych byłoby przesłanką do podjęcia dalszych prac. Natomiast w punkcie porządku obrad sesji wyraźnie jest mowa o zasięgnięciu opinii w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przy ul. Zygmuntowskiej i przy
ul. Wojska Polskiego.

Pani Radna Joanna Lisek upewniła się, że w tej zmienionej uchwale nie byłoby zapisu, że do sprzedaży przeznaczany jest tylko budynek przy
ul. Wojska Polskiego? Zmiana polegałaby na „otwarciu furtki” i umożliwieniu wykupu mieszkań komunalnych w całym centrum miasta.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Państwa Radnych, czy mają wolę, aby zmienić uchwałę w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych? Taką opinię, bądź nie, należy wyrazić. Pani Przewodnicząca kolejny raz zapytała, czy Państwo Radni wyrażają wolę zmiany uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych? Poprosiła Państwa Radnych o przystąpienie do głosowania.

Pan Radny Marcin Koszewski zauważył, że nie zna treści obowiązującej uchwały dlatego nie wie, czy chce ją zmienić, czy też nie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w związku z zaistniałą sytuacją ogłosiła 10 - minutową przerwę w obradach sesji. Poprosiła Panią Aldonę Samel – Sekretarz Miasta o przygotowanie treści uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i zapoznanie z nią Państwa Radnych po przerwie. Wówczas Państwo Radni będą mogli się do niej ustosunkować.

Wznawiając obrady po przerwie, Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta o wyjaśnienie powstałych wątpliwości, by Państwo Radni mogli wyrazić stosowną opinię w ww. sprawie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta powiedziała, że chce wyjaśnić, dlaczego Państwo Radni proszeni są o wyrażenie opinii w ww. sprawie. Poinformowała, że mieszkańcy ulic: Wojska Polskiego i Zygmuntowskiej zwrócili się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Augustowie o umożliwienie im kupna lokali w budynkach będących własnością gminy miasta Augustów. W 2008 roku wolą Rady było ograniczenie sprzedaży lokali
w budynkach komunalnych i wyłączenie ze sprzedaży ulic centrum Augustowa: Wojska Polskiego, 3 Maja, Mostowej, Kopernika, Kościuszki, Polnej, Szkolnej, Zygmuntowskiej i Kilińskiego. Po to, aby móc odpowiedzieć tym mieszkańcom, czy ich wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie, powinno się znać wolę Rady, czy podtrzymuje swoje stanowisko z 2008 r., czy też chce zmienić uchwałę i być może wyłączyć ulice: Wojska Polskiego
i Zygmuntowskiej i tym samym dopuścić do sprzedaży lokali. Gdyby ten wniosek wpłynął do Burmistrza, to Burmistrz odpowiedziałby na to pismo w taki sposób, że ze względu na uchwałę Rady Miejskiej z 2008 roku sprzedaż lokali w tych budynkach nie jest możliwa.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Państwa Radnych, czy mają jakieś pytania związane z tym tematem?

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMpowiedziała, że przedmiotowa nieruchomość, to nie tylko jeden budynek 13a, ale sprawa dotyczy całej nieruchomości 3507/2, co oznaczono grubą linią na mapce pomocniczej i na tej nieruchomości znajduje się kilka budynków. Sprzedaż lokali w tym jednym budynku zablokowałaby dalsze decyzje odnośnie sprzedaży lub wykwaterowania tych mieszkańców
i przeznaczenia tego terenu na inne cele, ponieważ to jest dość atrakcyjne miejsce. Mapka została przygotowana w ten właśnie sposób celowo, aby Państwo Radni zwrócili na to uwagę. Mimo wniosku mieszkańców budynku 8a i ich deklaracji, że chcą wykupić cały budynek, Pani Kierownik zasugerowała, aby ewentualną sprzedaż rozpatrywać w kontekście całej nieruchomości.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Państwa Radnych, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian do uchwały dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych i dopuszczenie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego i ul. Zygmuntowskiej?
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wprowadzeniem zmian nie głosowała żadna osoba. W związku z powyższym uchwałę w przedmiotowej sprawie postanowiono pozostawić w niezmienionej treści.

Ad. pkt 7

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Na interpelację Pana Radnego Jarosława Radzio odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą nieodstawiania pojemników na śmieci, po ich wypróżnieniu, z powrotem na posesje przez pracowników firmy PT „Necko” wyjaśnił, iż obowiązkiem mieszkańców jest wystawienie pojemników przed posesją lub tuż przy ogrodzeniu posesji. Firma PT „Necko” nie odbiera pojemników ze śmieciami, których nie wystawiono w widocznym miejscu i nie może szukać ich na posesji. Pan Burmistrz zapewnił, że zwróci uwagę firmie PT „Necko”, jeżeli miała miejsce sytuacja, że pojemnik został wystawiony prawidłowo, a następnie opróżniony przez pracowników PT „Necko” i pozostawiony w innym miejscu. Pojemnik powinien być odstawiony na to samo miejsce, z którego był wzięty.

Pan Radny Jarosław Radzio powiedział, że w swojej interpelacji mówił
o sytuacjach, gdzie pojemnik stał tuż za ogrodzeniem.

Pan Burmistrz przypomniał, że druga interpelacja, którą zgłosił Pan Radny dotyczyła nowej stawki wynikającej z ustawy śmieciowej. Pan Burmistrz przypomniał, że w październiku tego roku przedstawiał Państwu Radnym wstępną kalkulację dotyczącą opłat za odbiór odpadów komunalnych
z prywatnych posesji. Minęło pół roku od wejścia w życie nowych przepisów prawnych i trzeba będzie dokonać nowej przymiarki odnośnie wysokości opłat za wywóz nieczystości. Zaznaczył, że od nowego roku zmienia się sposób opłat naliczanych gminie przez odbiorcę za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina przestanie płacić 6 zł od mieszkańca, a będziemy płacić za tzw. tonaż. Pan Burmistrz poinformował, że miasto dostarcza ponad 500 ton nieczystości, zmienia się również stawka za nieczystości. W styczniu, dane finansowe zostaną przeanalizowane i uzyskana kalkulacja za jeden miesiąc zostanie przedstawiona Państwu Radnym. Oczywiście, jeżeli będą różnice
w opłatach i będą one na korzyść mieszkańców, to zostanie przedstawiony Państwu Radnym wniosek o zmianę stawki za wywóz nieczystości komunalnych z posesji prywatnych.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, ile wynosiły opłaty za wywóz nieczystości komunalnych przed wejściem w życie przepisów ustawy „śmieciowej”? Ile ton śmieci wówczas odbierano z miasta?

Pan Burmistrz odpowiedział, że było to ok. 200 ton odpadów komunalnych z terenu miasta. Pan Burmistrz poinformował, że na nasze wysypisko dostarczanych jest łącznie ok. 800 ton śmieci miesięcznie. Pan Burmistrz powiedział, że mówi tylko o śmieciach odbieranych od gospodarstw indywidualnych. Pan Burmistrz powiedział, że sądził, że w okresie wakacyjnym odpadów komunalnych będzie więcej, jednak po wakacjach ten stan nadal się utrzymuje. Mieszkańcy indywidualni wytwarzają ok. 500 ton śmieci miesięcznie. Do wstępnej kalkulacji przyjęto 230 ton. Tonaż w tym momencie nie był tak ważny, ponieważ opłatę wyliczano od 1 mieszkańca.

Na interpelację Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą prowadzenia rozmów z mieszkańcami i z wójtem Gminy Augustów na temat lokalizacji nowego cmentarza, poinformował, że część terenów po stronie miasta należy do miasta, a część to tereny prywatne. Podobnie sytuacja wygląda po stronie gminy Augustów. Rozmowy z mieszkańcami na temat lokalizacji nowego cmentarza wstępnie są już prowadzone. Do Burmistrza zgłosiły się dwie osoby
z zapytaniem, kiedy miasto zamierza odkupić grunt będący ich własnością.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że w jego interpelacji chodzi mu
o to, że rozmawiał z Panem Wójtem gminy Augustów. Gmina w tym momencie jest ważnym partnerem do rozmowy, ponieważ, aby lokalizacja nowego cmentarza mogła być możliwa, gmina powinna uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzględniony zostanie cmentarz. Pan Radny stwierdził, że uchwalenie nowego planu wymaga czasu. Pan Radny stwierdził, że w tym wypadku sprawę należy przyspieszyć i w pierwszej kolejności podjąć rozmowy.

Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał już z Panem Wójtem Gminy Augustów na temat konieczności wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby uwzględniały one lokalizację cmentarza. Gmina już do tej sprawy się przygotowuje.

Na interpelacje Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

W odpowiedzi na pierwszą interpelację Pana Radnego dotyczącą konieczności połączenia bulwaru nad Kanałem Bystry z ul. Waryńskiego stwierdził, że ww. inwestycja, jak Pan Radny słusznie zauważył, dopiero dobiega końca. W momencie zakończenia inwestycji połączenie bulwarów
z ul. Waryńskiego będzie zrealizowane. Na bulwarach nad Kanałem Bystrym dodane zostaną jeszcze inne elementy typu drabinki zejściowe do Kanału i inne. Pan Burmistrz poinformował, iż do wakacji sprawa zostanie zrealizowana.

W odpowiedzi na drugą interpelację dotyczącą tego, czy Burmistrz zamierza podjąć inicjatywę Komendanta Powiatowego Policji i przedłożyć Radzie Miejskiej uchwałę związaną z zakazem spożywania alkoholu przy akwenach wodnych poinformował, iż obecnie obowiązująca ustawa takie możliwości karania dopuszcza, ponieważ mówi ona o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Pan Burmistrz oświadczył, że na pewno nie przychyli się do takiej inicjatywy w zakresie, jaki został przedstawiony przez Policję. Takie działanie ograniczyłoby sprzedaż napojów alkoholowych nawet
w restauracjach, które znajdują się tuż przy bulwarze nad Rzeką Nettą. Pan Burmistrz zapewnił, że propozycja Komendanta Policji zostanie dokładnie przeanalizowana, ponieważ spożywanie alkoholu na ławeczkach nad rzeką Nettą nie powinno mieć miejsca.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz poinformowała, iż w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości nie ma takiego pojęcia jak miejsce publiczne, natomiast są wydzielone parki, ulice i place. W związku z tym ustawa
o wychowaniu w trzeźwości nie reguluje porządku na bulwarach. Pani Radna apelowała do Pana Burmistrza i do Rady Miejskiej o przedyskutowanie tego tematu i znalezienie bardzo rozsądnych rozwiązań i „złotego środka”. Pani Radna podkreśliła, że jest bardzo przeciwna ograniczaniu handlu, natomiast są bardzo dobre rozwiązania, także w naszym kraju, dotyczące pogodzenia rozwoju przedsiębiorczości, jak też zwiększenia miejsc pracy, z wychowaniem młodzieży. O tym powinno się bardzo szczegółowo mówić na posiedzeniach Komisji RM. Pani Radna zadeklarowała swoją osobę w rozmowach, gdzie może być pomocna i służyć wiedzą w zakresie prawa, ale i kanonów, które funkcjonują w kraju, jak również za granicą. Pani Radna powiedziała, że na pewno znajdzie się rozwiązanie tego problemu. Jako nauczycielka, matka, kobieta, powiedziała, że powinniśmy wspierać takie organa jak policja, w rozwiązywaniu trudnych, społecznych sytuacji w mieście, nawet mając na uwadze taką kwestię, że jeżeli coś się np. stanie, to abyśmy nie czuli się za to współodpowiedzialni. Naprawdę są bardzo dobre rozwiązania, na których możemy się wzorować i pogodzić jedno z drugim. Jeszcze raz poprosiła
o zajęcie się tą kwestią.

Pan Burmistrz stwierdził, że Pani Radna Bożenna Łukaszewicz na pewno zgodzi się z nim, że propozycja Policji w takim kształcie, w jakim ją przedstawiono, jest nie do przyjęcia.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz odpowiedziała, że przedstawiona przez Policję propozycja jest tak globalna i dotyczy wprowadzenia zakazów w takim zakresie, że nie jest to możliwe do zrealizowania. Powiedziała, że powinniśmy tworzyć prawo, które konsekwentnie będzie można egzekwować.

Pan Burmistrz powiedział, że mamy Komisję ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w najbliższych miesiącach, wspólnie, jeszcze do wakacji, uda się wypracować taką uchwałę, która będzie służyła bezpieczeństwu, a nie będzie uderzała w przedsiębiorczość.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że Pan Burmistrz zaczyna swoja wypowiedź od stwierdzenia, że nie zamierza występować z taka inicjatywą.
W takich sprawach, jak słusznie zauważyła Pani Radna, potrzeba naszego zdecydowania i konkretnej postawy. Pan Radny zacytował wypowiedź Pani Sekretarz z poprzedniej sesji Rady Miejskiej: „Ustawa o wychowaniu
w trzeźwości wymienia miejsca, w których nie można spożywać alkoholu
i wśród tych miejsc nie ma bulwarów, co nie oznacza, że w tych miejscach można spożywać alkohol i zakłócać porządek publiczny. Nie mniej jednak, aby policja mogła tych mandatów udzielać Rada Miejska powinna podjąć uchwałę, zwiększając katalog miejsc, gdzie spożywać alkoholu nie wolno.” Pan Radny poprosił Pana Burmistrza o zdecydowaną postawę, o inicjatywę, a nie spoglądanie na Komisje, ponieważ dyskusje na ten temat będą trwały pół roku.

Pan Burmistrz jeszcze raz powtórzył, że nie przedstawi Radzie Miejskiej uchwały w kształcie, w jakim została zaproponowana przez Komendanta Policji. Właściwy projekt uchwały będzie mógł być wypracowany w szerszym gronie
w oparciu o Komisje i tak też zostanie zrobione. Pan Burmistrz dodał, że Miasto w okresie wakacji dopłaca do pracy Policji po to, aby pilnowała porządku, m.in. na bulwarach.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że zmiany w prawie miejscowym mają być także komunikatem dla społeczności lokalnej i mają być też wzmocnieniem dla rodziców. Radni, których wybrało społeczeństwo, powinni wspierać rodziny i pod uwagę powinno się brać wiele różnych czynników. To, że inicjatywa wyszła od Policji, powinno być przyjęte pozytywnie, a Rada Miejska, w tej chwili powinna również wziąć współodpowiedzialność.

Pan Burmistrz, odpowiadając na interpelację dotyczącą ewentualnego współrealizowania przebudowy ulicy 3 Maja i ostatecznego stanowiska na ten temat Zarządu Powiatu stwierdził, że w tej sprawie do tej pory nic się nie zmieniło. Nadal jedna i druga strona utrzymują, że są zainteresowane przebudową ulicy 3 Maja. Nie otrzymano na ten cel środków z tzw. „schetynówek”. Pieniądze na ten cel poszukiwane są z innych źródeł. Odpowiedź w tej sprawie Pan Burmistrz otrzymał na piśmie.

Ad. pkt 8

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXX sesji RM z 29.11.2013 r. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do ww. protokołu?

Uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół z XXX sesji Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2013 r. został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 9

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała z korespondencją, która wpłynęła do Rady Miejskiej: z pismem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” w Augustowie, który zwrócił się z prośbą o ujęcie działań Klubu w budżecie Miasta Augustowa na 2014 rok i udzielenie pomocy w organizacji drugoligowego sezonu siatkarskiego 2013/2014 oraz 2014/2015 (Pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu).

Pan Radny Adam Wysocki powiedział, że po otrzymaniu pisma Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” zostały przeprowadzone rozmowy i dzisiaj chciałby, aby Pan Tomasz Wiszyński – Prezes Zarządu UKS ”Centrum” Augustów przedstawił sytuację Klubu i oczekiwania, jakie mają zawodnicy oraz Pan Prezes w stosunku do władz Miasta. Pan Radny przypomniał sytuację Klubu Sportowego „Ślepsk Augustów”, który reprezentował miasto i awansował do pierwszej ligi, a potem okazało się, że nie ma pieniędzy na jego działalność. Teraz sytuacja Klubu „Centrum” wygląda w ten sposób, że drużyna gra znakomicie i zajmuje pierwsze miejsce w drugiej lidze, ze sporymi szansami na awans do pierwszej ligi. W związku z tym zawodnicy chcieliby mieć jasną sytuację, czy awans do pierwszej ligi ma sens, bo dość znacząca jest różnica w budżecie między klubem drugoligowym a pierwszoligowym. Jeżeli UKS„Centrum” ma teraz trudności z zakończeniem sezonu przy posiadaniu skromnego budżetu, to czy drużyna powinna walczyć o awans do wyższej ligi? Pan Radny zapytał, czy miasto Augustów stać jest na pierwszoligową drużynę? Zawodnicy chcieliby mieć jasność tej sytuacji, na ile mogą liczyć i czy mogą czuć się potrzebni? Żeby nie było tak, iż awansując do pierwszej ligi poproszą o środki finansowe i otrzymają odpowiedź, że nie jest to możliwe.

Pan Tomasz Wiszyński – Prezes Zarządu UKS „Centrum” Augustów wyjaśnił, że zwracając się z pismem do Rady Miejskiej miał na myśli budżet drugoligowy. Co będzie, jeżeli drużyna awansuje do pierwszej ligi? Obecnie sytuacja finansowa Klubu jest bardzo dobra. Pan Prezes powiedział, że pierwszy raz Klub zwraca się bezpośrednio do Rady Miejskiej z zapytaniem, ale bez konkretów odnośnie kwoty, chociaż budżet drużyny drugoligowej jest mniejszy i wynosi około dwieście tysięcy złotych. Pan Prezes powiedział, że posiada bardzo szczegółowe kosztorysy, których dzisiaj nie przedstawia, ponieważ chciałby zacząć rozmowę na temat wyrażenia chęci dalszej współpracy z Radą Miejską, czy istnieje możliwość wsparcia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów bezpośrednio z budżetu miasta, na co pozwala ustawa o sporcie i ustawa o finansach publicznych? Pan Prezes powiedział, że środki, które Klub otrzymuje z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są ograniczone, ponadto w Augustowie działa więcej klubów, które także liczą na wsparcie. Pan Prezes powiedział, że drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” gra na poziomie ogólnopolskim, co pozwala na wsparcie drużyny bezpośrednio z budżetu. Zapytał, czy istnieje taka możliwość, aby Rada Miejska przychyliła się do złożonego wniosku?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Radna Bożenna Ziemak powiedziała, że Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów dostarcza mieszkańcom miasta niesamowitych emocji i jeśli ktokolwiek był chociaż raz na meczu, to wie, jak bardzo jest to potrzebne. Dlatego też Rada Miejska powinna zastanowić się nad tym, aby Uczniowki Klub Sportowy „Centrum” Augustów był traktowany tak samo jak Augustowski Klub Sportowy ”Sparta” i tak samo finansowany z budżetu miasta.

Pan Radny Adam Wysocki powiedział, że zaletą pracy wykonywanej w Uczniowskim Klubie Sportowym „Centrum” Augustów jest to, że większość zawodników grających w drużynach seniorskiej, juniorskich i młodzieżowych to wychowankowie Augustowa. Podkreślił, że w Augustowie siatkówka bardzo dobrze się rozwija, młodzież chce uprawiać ten sport i odnosić sukcesy. Jest to wartość sama w sobie, której nie można zaprzepaścić. Pan Radny powiedział, że jakiś czas temu miał okazję rozmawiać z kapitanem jednej z drużyn, która grała w lidze suwalskiej i która obecnie przyjeżdża do Augustowa na rozgrywki amatorskiej ligi siatkówki, bo w Suwałkach nie ma takiej możliwości. Kapitan drużyny był pod ogromnym wrażeniem, ponieważ suwalska liga amatorska nigdy nie osiągnęła tak wysokiego poziomu, który osiągają drużyny z Augustowa. Pan Radny powiedział, że nie można zaprzepaścić takiej szansy w sytuacji, kiedy w Augustowie panuje moda na siatkówkę. Jeżeli Augustów wypadnie „z obiegu”, to później ciężko to będzie odbudować. Przykładem jest zaprzepaszczona sytuacja w kajakarstwie. Pan Radny powiedział, że chciałby uniknąć podobnej sytuacji w siatkówce, kiedy w Augustowie odbywają się rozgrywki pierwszej ligi, rozgrywki młodszych drużyn, juniorzy wygrywają rozgrywki w Województwie Podlaskim. Pan Radny powiedział, że w Augustowie cały czas jest marnowana okazja na promocję, na rozwój, na rozwinięcie możliwości dzieci i młodzieży poprzez sport. Stwierdził, że niby coś tam się dzieje, ale to wszystko opiera się na pracy kilku osób - zapaleńców. Pan Radny powiedział, że jego marzeniem jest to, aby odżył sport w Augustowie, jednak bez pieniędzy nie będzie to możliwe. Powiedział również, że zdaje sobie sprawę z obecnej sytuacji miasta, ale jakiś wyborów trzeba dokonywać.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za wystąpienie i powiedziała, że przyłącza się do ww. apelu. Wyraziła nadzieję, że podczas prac w Komisjach Rady Miejskiej nad budżetem miasta na 2014 rok Państwo Radni pochylą się nad wnioskiem USK ”Centrum” Augustów i będą starali się pomóc augustowskim sportowcom. Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za sukcesy, osiągnięcia i promowanie miasta w tak piękny sposób.

Pan Tomasz Wiszyński – Prezes Zarządu UKS „Centrum” Augustów podziękował Państwu Radnym za wysłuchanie i serdecznie zaprosił na mecz, aby można była na własne oczy przekonać się, jaka panuje atmosfera. Najbliższy mecz odbędzie się w najbliższą sobotę z AZS Olsztyn o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiejpodziękowała za zaproszenie i życzyła jeszcze większych sukcesów w Nowym Roku. Powiedziała, że Rada Miejska będzie wspierała działalność Klubu na tyle, na ile będzie to możliwe.

Pani Radna Bożenna Ziemak powiedziała, że na mecze przychodzą małe dzieci i osoby starsze. Panująca, wspaniała atmosfera odciąga młodzież od patologii stwarzanej przez alkohol, więc warto zastanowić się nad dofinansowaniem sportu w Augustowie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił wniosek, aby Pan Burmistrz podczas przedkładania projektu budżetu Miasta Augustowa na 2014 rok uzupełnił go o obszerny komentarz, przykładem innych miast i samorządów, które szczegółowo opisują poszczególne, nawet najdrobniejsze pozycje. Pozwala to na rzetelną dyskusję nad budżetem zarówno w Komisjach, jak i na sesji Rady Miejskiej.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy Burmistrz Miasta zrobił coś w sprawie dzielnicy uzdrowiskowej? Powiedział, że na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej RM zapadły takie decyzje, że trzeba zdobyć na ten temat odpowiedź na piśmie z Ministerstwa Zdrowia, bo na razie są to tylko ustne deklaracje. Pan Radny stwierdził, że obecnie jest to jest najważniejsza sprawa miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że mapa z zaznaczoną strefa „A” ochrony uzdrowiskowej, którą proponował Pan Bogusław Falkowski - Właściciel Pałacu na Wodzie, została skierowana wraz z pismem do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wydanie stosownej opinii.

Pan Radny Tomasz Dobkowski wyjaśnił, że chodzi o pomysł utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej w granicach administracyjnych miasta, iż Komisja Uzdrowiskowa RM poprosiła Pana Burmistrza o wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Obecnie większość mieszkańców Augustowa twierdzi, że jeżeli można utworzyć taką dzielnicę, to dlaczego nic nie robi się w tym kierunku, bo wtedy można zachować uzdrowisko i prowadzić gospodarkę na określonym poziomie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że na spotkaniu z Panem Włodzimierzem Śliwińskim Naczelnikiem Wydziału ds. Uzdrowisk zapadły takie ustalenia, że w styczniu 2014 r. dojdzie do spotkania w Ministerstwie Zdrowia celem przedstawienia propozycji Miasta Augustowa dotyczących dzielnicy uzdrowiskowej. Po tym spotkaniu zostanie przedłożona Radzie Miejskiej stosowna odpowiedź na piśmie.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że chciałby przedstawić bardzo bulwersującą sprawę, która dotyczy PPHU LAS-DANMEX Sp. z o.o. w dzielnicy Lipowiec. Pan Radny powiedział, że znany jest mu ogrom pracy, jaki trzeba włożyć w powstanie i funkcjonowanie firmy. Natomiast w artykule jednej z gazet ukazał się artykuł, w którym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wszczął postępowanie zmierzające do likwidacji PPHU LAS-DANMEX Sp. z o.o. Pan Radny powiedział, że dogłębnie zbadał tę sprawę, spisał spostrzeżenia, które wraz z oświadczeniami PPHU LAS-DANMEX Sp. z o.o. obecnie odczyta Radzie Miejskiej:

„ Szanowni Państwo! Czuję, że jestem zobowiązany przedstawić sytuację, jaka zaistniała w naszym mieście w dzielnicy Lipowiec, a konkretnie w firmie LAS-DANMEX Sp. z o.o.

Oświadczenie PPHU LAS-DANMEX: Firma LAS-DANMEX Sp. z o.o. w Augustowie istnieje już dziewiętnaście lat, została założona w październiku 1994 roku. W czasie swojej działalności, w ciągu tych dziewiętnastu lat terminowo i rzetelnie opłacaliśmy wszystkie podatki i zobowiązania wobec urzędów miasta Augustowa, i tak: ok. 480 tys.zł dla Urzędu Miejskiego w Augustowie jako podatek od nieruchomości; ok. 100 tys.zł dla Starostwa Powiatowego w Augustowie jako opłatę roczną za grunt; ok. 500 tys.zł dla ZUS–u w Augustowie; ok. 120 tys.zł dla Urzędu Skarbowego w Augustowie jako podatek dochodowy PIT i CIT; ok. 600 tys.zł dla Urzędu Skarbowego w Augustowie – podatek VAT. Razem to ok. 1 800 000 zł opłat i podatków w ciągu dziewiętnastu lat działalności. W tym czasie nie ubiegaliśmy się o żadne umorzenia i kredyty, podatki były płacone terminowo. W latach poprzednich firma zatrudniała ok. 10 – 15 osób, plus ok. 5 osób sezonowo na umowy zlecenia. Obecnie pracuje na jednej zmianie 7 osób, z pracy tej utrzymują oni swoje rodziny. Przez pierwsze siedemnaście lat działalności nie mieliśmy żadnych problemów z sąsiadami zamieszkującymi obok firmy. Problemy zaczęły się ok. 2 lata temu w chwili, gdy Pani Anna J. kupiła dom przy ul. Dębowej. Rozpoczęły się ciągłe kontrole w firmie – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Straży Miejskiej i Policji. Firma nasza została zmuszona do zmniejszenia produkcji, a tym samym narażona na utratę płynności finansowej, zerwania kontaktów z odbiorcami palisady /w tym zagranicznymi”.

„Niestety z przykrością należy stwierdzić, że sami zainteresowani, czyli właściciele spółki nie są obecnie w stanie fizycznym być obecni z nami i nie mają już sił, aby walczyć o powrót do normalności Aktualnie po koszmarze, który przeszli z powodu nieustannego nękania nieuzasadnionymi kontrolami, jeden z właścicieli mimo młodego wieku jest po zabiegu kardiochirurgicznym, drugi jest pod stałą opieką kardiochirurgiczną. Firma więc stoi na straconej pozycji. Pytam zatem, po co zajmować się spółką, która tworzy budżet miasta, tworzy miejsca pracy o które tak trudno w naszym mieście, która nie jest dłużnikiem żadnej państwowej instytucji, nigdy nie ubiegała się o żadne ulgi, czy zwolnienia z podatków? Pytam, po co zajmować się zakładem, który swą tradycją sięga carskich czasów i tworzy zabytkową tkankę tego pięknego zakątka i jest wspaniałą historią królewskiego Augustowa? A może po co zajmować się nielicznymi już rodzinami, które utrzymują się z działalności gospodarczej Augustowa? To są moi i wasi przyjaciele, nasi i wasi bliźni -mieszkańcy Augustowa.Zatrzymajmy się nad przyczyną powstania konfliktu, o którym każdy z nas tu obecnych doskonale został poinformowany ustnie lub poprzez media. Podstawowym problemem jest uchwalenie nieprzemyślanego planu przestrzennego zagospodarowania tego miejsca. Jednak funkcjonowanie obok siebie firmy LAS-DANMEX, która spełnia wszelkie normy dla danej działalności i pracuje w godzinach dziennych (dokładnie od 4 do 6 godzin dziennie) i przestrzeni mieszkalno - usługowej! Podkreślam mieszkalno-usługowej, nie powinno wywoływać takiej postawy zainteresowanej mieszkanki. Szukałem odpowiedzi, co wywołało u Pani Ani takie poruszenie, że nie szczędziła zleceń kontrolnych szeregu zainteresowanym jednostkom. Osobiście odwiedzałem kilkakrotnie zakład o różnych godzinach, chodziłem po całym terenie spółki i działkach sąsiadujących. Pani Ania ma problem z występującym hałasem, boli ją, że wilgotne trociny wyrzucane z wentylatorów, czy włączony silnik ciągnika, który transportuje na odległość kilku metrów bale o długości aż 2-3metry lub wózek widłowy, który te nieszczęsne bale zdejmuje i to już na hali, zaburzają spokój mieszkańców. Z pewnością nie ma co porównywać tej katorgi, którą przeżywa mieszkanka z hałasem przejeżdżających kilku tysięcy tirów przez ulice naszego miasta, szczególnie Wojska Polskiego i Chreptowicza, gdzie raczej nie widziałem osłaniających paneli czy wysokich drzew. A może to też nieporównywalny dyskomfort ze startującym pociągiem, gdzie metalowe koła ocierają się o metalowe szyny. Nie wiem czy mieszkanka miała okazję słyszeć odjazd lub przyjazd pociągu na dzielnicy Lipowiec w pobliżu ulicy, na której mieszka. Słyszałem, że okoliczne posiadłości zatruwane są trocinami drzewnymi – podobno trującymi. Niestety jest jeszcze sprawa psa, który też wytwarza hałas. Nie wiem nic o pomiarach, czy zainteresowana jednostka była skłonna sprawdzić przekroczenia. Może warto zastanowić się nad badaniami w kierunku uregulowań prawnych pod tym kątem. Moja osobista refleksja brzmi następująco: z miłości o własny czubek nosa dążę z pełną determinacją do ułożenia takiego rzeczy porządku, aby przedsiębiorcy mogli odpocząć, pracownicy mieli więcej czasu dla swoich rodzin, a że przy okazji nie będą mieli co włożyć do garnka? - to już kwestia doskonale rozwiniętej pomocy społecznej. Może będziemy żyć wiecznie? W związku z tą przykrą sytuacją, jaka dzieje się w naszym ukochanym przez nas wszystkich mieście, pozwolę podzielić się jeszcze z Państwem pewnymi przemyśleniami na temat niedawno nadawanego filmu - „Titanic". Scenariusza filmu nie muszę Państwu przybliżać. Słynny statek zbudowany i wykończony był z największą dokładnością i precyzją, jak na owe czasy. Obsługa, marynarze pracowali z godnym sobie oddaniem i poświęceniem. Jednak jak to jest i w naszym życiu, odzwierciedlone były i tam przeciwstawne zachowania, wartości: dobro i zło, głupota i rozsądek, pokora i pycha, szacunek dla drugiego człowieka, pomoc słabszym i pokrzywdzonym, a także skrajny egoizm, podsycony strachem. Do czego można porównać przedstawione losy „Titanica” dzisiaj? Może do dzisiejszej Polski, Augustowa, a może do nas samych? My też jesteśmy takimi „Titanicami”. Stworzeni zostaliśmy precyzyjnie z największą dokładnością i nadzieją, że w swoim życiu będziemy nieść innym pokój, pomoc rodzinie, swoim bliskim, ale także innym bliźnim na miarę swoich możliwości. Czasami ta nasza „miłość” może spowodować „zamiłowanie", gdy z wielką czułością, głaskaniem pod włos miłowanego, aż mu się odechce tego głaskania. Uważam, że trzeba mówić o tego rodzaju problemach, które dzieją się na naszych oczach, w naszym ukochanym mieście, ponieważ jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za nasz okręt. Lekceważenie, zaniechanie, brak reakcji - może skutkować katastrofą. „SOS zbliża się góra lodowa, jesteście na złym kursie", Proszę Was, drodzy Państwo, niech poruszy się nasze serce, rozum, niech nasze ręce zaczną działać, nie dopuśćmy do zatonięcia. Nie dopuszczajmy do paradoksów w naszym codziennym życiu. W oderwaniu od tych myśli, będąc ostatni raz na omawianej przeze mnie problemowej posesji, rozmawiałem z Panią Anią. Mieszkanka stojąc na balkonie swego domu, rozmawiała ze mną stojącym przy furtce. Stwierdziłem, że nie słyszę żadnych odgłosów z zakładu LAS-DANMEX. Jednak Pani Ania miała odmienne zdanie: rzekomo to wina wiatru, zatem hałas jest rozwiewany w innym kierunku - niestety! Spróbowałem poinformować zainteresowaną, że za niesłuszne oskarżenia i nękanie można zapłacić karę nawet do 100.000 zł. Pytała mnie, kto miałby to płacić. Stwierdziłem, że każdy kto tak „umiłował" drugiego człowieka i między innymi ten zakład. Na zakończenie chcę przywołać takie słowa: „Największe marzenie człowieka, jeżeli nie są zgodne z Bożą Wolą, będą jego największym przekleństwem, bo w ostatnią podróż zabierzemy ze sobą tylko to, co uczyniliśmy z bezinteresownej miłości. Jeszcze jedno: spróbujmy zagłębić się w słowa znanej piosenki: nasze plany i marzenia coś niweczy raz po raz, Tylko Boże Miłosierdzie nie zawiedzie nigdy nas. Szczęść Boże wszystkim”.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za wystąpienie. Uznała, że w ocenianiu nie należy popadać w skrajności i trzeba zachować rozsądek. Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że chciałaby uzupełnić wystąpienie Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego o informację przedłożoną przez właścicieli PPHU LAS-DANMEX dotyczącą ostatniej kontroli. W dokumentach napisane jest, że przeprowadzone 28 listopada 2013 r. oględziny nie wykazały zapylenia terenu zakładu oraz terenów przylegających do zakładu. Ponadto zostały przeprowadzone pomiary hałasu w trzech punktach i w tylko w jednym punkcie stwierdzono nieznaczne jego przekroczenie. Tym punktem nie jest miejsce zamieszkania Pani Anny J.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że chciałby odnieść się do ww. sprawy, którą zajmowała się Komisja Rewizyjna RM. Pan Radny powiedział, że tematem zainteresowania nie jest niedziałający od lat tartak, który znajdował się na końcu ul. Tartacznej, tylko zakład drzewny usytuowany przy ul. Turystycznej, produkujący palisady. Pan Radny wyjaśnił, iż nie jest tak, że ktoś dąży do zamknięcia zakładu drzewnego – oby funkcjonował jak najdłużej, dawał miejsca pracy i satysfakcję właścicielom. Jeżeli chodzi o uciążliwość zakładu, to tak jak Pan Radny Zygmunt Zawadzki zauważył, to prawo lokalne stanowi o sposobie użytkowania nieruchomości. Tłumaczenie takie, że właściciele, którzy mają domy na terenie byłego tartaku, m.in. przy ul. Dębowej i ul. Świerkowej wiedzieli, gdzie się budują, jest mieszczące się w takiej logice, jak zdobywano „dziki zachód”, czyli szli osadnicy na zachód, zajmowali teren i tam stanowili prawo. Pan Radny stwierdził, że dzisiaj mieszkańcy kupując działki po tartaku poznali przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, iż ww. nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkalne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, których tak naprawdę uciążliwość powinna być ograniczona do granicy działki. Jeżeli chodzi o hałas, to wiele pomiarów wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegaturę w Suwałkach wskazuje na przekroczenie poziomu hałasu. Potwierdzeniem tego jest fakt, że właściciele PPHU LAS-DANMEX Sp. z o.o. występowali do Starosty Augustowskiego o znaczące podniesienie dopuszczalnego poziomu hałasu. Czy właściciele firmy występowaliby z wnioskiem do Starosty, gdyby takich przekroczeń hałasu nie było? Pan Radny powiedział, że mówienie o tym, że Pani Anna J. prowadzi wojnę z właścicielami PPHU LAS-DANMEX Sp. z o.o. zmierzającą do likwidacji zakładu jest ogromnym przekłamaniem i niesprawiedliwością wobec mieszkańców, którzy pragną spokojnie żyć. Pan Radny powiedział, że półtora roku temu właściciele firmy LAS-DANMEX Sp. z o.o. sami zadeklarowali, iż mogą usunąć uciążliwości i wskazali, po kontrolach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że mogą przenieść wentylatory na drugą stronę hali. Pomimo złożonych deklaracji, nałożonych kar i zarządzeń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, problemu nie zlikwidowali. Pan Radny powiedział, że następną kwestią jest bezczynność organów państwowych – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który nie egzekwuje nałożonych przez siebie różnego rodzaju kar. Zaapelował, aby radni opierali się na faktach.

Pani Radna Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że oparła się na faktach - protokole z kontroli.

Pani Radna Anna Urban pogratulowała Panu Radnemu Zygmuntowi Zawadzkiemu wystąpienia, iż dobrze stało się, że ujął się za przedsiębiorcami. Pani Radna stwierdziła, że Rada Miejska powinna wspierać przedsiębiorców, bo około dwadzieścia procent wynosi bezrobocie w Augustowie. Rzucanie „kłód pod nogi” przedsiębiorcom do niczego dobrego nie prowadzi. Pani Radna powiedziała, że z pewnością dotykają mieszkańców niedogodności związane z funkcjonowaniem zakładu drzewnego, ale w drodze kompromisu można się w jakiś sposób pogodzić, a nie nękać przedsiębiorców.

Pani Radna Ewa Perkowska powiedziała, że chciałaby odnieść się do danych, które posiada Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej, które są jednoznaczne. Pani Radna uznała, że w związku z powyższym dalsza dyskusja nie ma sensu, podziękowała stronom za przedstawienie sytuacji i poprosiła o zakończenie dyskusji.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że Rada Miejska nie ma większego wpływu na zachowanie ludzi, aczkolwiek powinna wspierać przedsiębiorców i w miarę możliwości będzie to czynić.

Pan Radny Marcin Kleczkowski podkreślił, że chciałby przeciwstawić się takiej tezie, że ktoś chce zamykać zakład. Absolutnie nie chodzi o zamykanie PPHU LAS-DANMEX. Pan Radny powtórzył, aby takich rzeczy nawet nie sugerować, bo nigdy, na żadnym etapie, do tego nie dążył, jest to przekłamanie i niesprawiedliwość. Pan Radny powiedział, że nie byłoby żadnego problemu, gdyby przedsiębiorcy dostosowali się do złożonych przez siebie deklaracji.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podkreśliła, że właściciele zakładu otrzymali protokół z oględzin, które są pozytywne i mają tylko w jednym punkcie dostosować poziom hałasu.

Ad. pkt 10

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiejpo wyczerpaniu porządku obrad zamknęła XXXI sesję Rady Miejskiej. Złożyła najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku, zdrowia i spełnienia marzeń.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrza Miasta życzył zdrowia i nowych sił w 2014 roku. Oby spełniły się marzenia.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2014-01-28

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-01-28