Protokół ze wspól posiedz. Kom. ds. Promocji i Kom. Uzdrowiskowej z dn. 15.01.13 r.

P R O T O K Ó Ł Nr /13

ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki RM i Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie

z dnia 15 stycznia 2013 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa,

- Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pan Ireneusz Gnojnicki – Naczelny Lekarz Uzdrowiska,

- przedstawiciele Augustowskiej Organizacji Turystycznej.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2013 rok.

2. Ustosunkowanie się do pisma PT „Necko” w sprawie komunikacji miejskiej.

3. Sprawy różne

4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2013 rok.

Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki RM i Komisji Uzdrowiskowej RM otworzył Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta przedstawiła projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2013 oraz dokumenty towarzyszące projektowi.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM i Komisji Budżetu i Finansów RM w dniu 14 stycznia 2013 r. zgłoszono wnioski o wprowadzenie do projektu budżetu na 2013 r. następującej zmiany:

- wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Perstuńskiej, Straży Leśnej, Lelewela, Retmańskiej, Flisaków, Stawy, zamiast dokumentacji projektowej na ul. Pensjonatową;

- i zamiast ulic: Ziołowej, Rucianej, Miętowej, Widłakowej, wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wioślarską, Ukośną, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichą, Sadową, Garncarską, Masztową.

Pan Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski przyjęto pozytywnie. Pan Burmistrz poprosił o przegłosowanie ww. wniosków, jeżeli Państwo Radni się
z nimi zgadzają.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM zauważył, że, jeżeli chodzi
o ulice dzielnicy Limanowskiego to można je było wykonać przy okazji realizacji projektu zagospodarowania bulwarów nad Kanałem Bystrym. Pan Radny stwierdził, że Pan Burmistrz nadal ignoruje zdanie radnych i oświetlenie uliczne w godzinach nocnych nadal jest wyłączane. Pan Radny zapytał, czy
w 2013 r. przewiduje się realizację jakichkolwiek inwestycji na pływalni miejskiej? Pan Radny stwierdził, iż Pan Burmistrz dokonał zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM i dwóch pracowników odpowiedzialnych za promocję przeszło do pracy do Augustowskich Placówek Kultury. W tej kwestii Pan Burmistrz również nie zapytał o zdanie Państwa Radnych. Pan Radny stwierdził, że projekt budżetu
w sferze promocji nie jest przygotowany, ponieważ nie wynika z niego, jakie zadania będą realizowane. Pan Zbigniew Huszcza stwierdził, że skoro głos Radnych notorycznie jest ignorowany to nie ma sensu, aby Komisje Rady nadal istniały. Pan Radny zapytał również, dlaczego z projektu budżetu na 2013 rok zdjęto 2/3 środków przewidzianych na budowę drogi przy targowisku miejskim?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że ulice Dzielnicy Limanowskiego zostały wpisane do projektu, o którym wspomniał Pan Radny, ale musiały zostać wykreślone, ponieważ w przeciwnym razie projekt zostałby odrzucony. Pan Burmistrz powiedział, że dokonano wstępnych wyliczeń i najprawdopodobniej wystarczy środków na oświetlenie miejskie tak, aby mogło być ono włączone całą noc. Pan Burmistrz poinformował, że droga przy targowisku miejskim zostanie wykonana, ponieważ ze wstępnych wyliczeń wynika, że środki finansowe przewidziane na przebudowę targowiska wystarczą również na budowę tej drogi.

Pan Jarosław Radzio zadał pytanie dotyczące wydatków na promocję. Zapytał również, z czego wynika różnica 10.000 zł w kosztach zaplanowanych na utrzymanie dwóch „Orlików”.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta stwierdziła, że różnica kosztów utrzymania „Orlików” wynika z tego, że w przypadku jednego z nich nie można wyodrębnić wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem „Orlika” przy ZSS i dlatego w tej pozycji zapisano kwotę o 10.000 zł, ale kwota ta jest uwzględniona w kosztach Szkoły.

Pan Stanisław Kisiel – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej stwierdził, że jeżeli chodzi o zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim czy
w innych jednostkach organizacyjnych to kompetencje w tej kwestii powinien ustalić radca prawny. Nie mniej jednak Pan Burmistrz tego typu decyzje powinien konsultować z radnymi. Pan Przewodniczący stwierdził, że projekt budżetu powinien być zapisany w bardziej przejrzysty sposób i wydatki, chociażby takie jak te związane z utrzymaniem „Orlika”, powinny być zapisane w taki sposób, aby nie budziły niczyich wątpliwości.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim należą do kompetencji Burmistrza Miasta.

Pani Radna Anna Szałwińska poprosiła o przegłosowanie propozycji zmian projektu budżetu na 2013 r., które zgłoszono na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 14 stycznia 2013 r., o których wcześniej wspomniał Pan Burmistrz.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie wniosek w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy
1 głosie wstrzymującym się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie wniosek w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa RM projekt budżetu miasta na 2013 rok zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM nie wyraziła pozytywnej, ani negatywnej opinii na temat projektu budżetu miasta na 2013 rok, ponieważ za głosowała 1 osoba, 1 była przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu.

Ad. pkt 2

Komisja Uzdrowiskowa RM wspólnie z Komisją ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zapoznały się z pismem PT „Necko” sp. z o.o., w którym sygnalizuje, iż kwota przeznaczana przez Miasto na zakup usług komunikacji miejskiej nie jest dostosowana do wysokości strat, jakie komunikacja miejska przynosi.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, iż na PT „Necko” sp. z o.o. składa się komunikacja miejska jak również zakład oczyszczania miasta. Wyliczenia przedstawione w ww. piśmie powinny zawierać liczby dotyczące zakładu oczyszczania miasta, a nie tylko komunikacji miejskiej, która w każdym mieście, nie tylko w Augustowie, przynosi straty. Natomiast zakład oczyszczania miasta przynosi zysk.

Komisja Uzdrowiskowa RM wspólnie z Komisją ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM uznały, iż powrócą do sprawy w terminie późniejszym.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Komisji Uzdrowiskowej RM

/Stanisław Kisiel/

Przewodniczący Komisji ds.

Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

Ad. pkt 3

Pan Radny Adam Wysocki zgłosił wniosek, aby w projekcie budżetu na 2013 r. wygospodarować środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę stadionu miejskiego. Pan Radny zwrócił uwagę, iż stadion znajduje się w opłakanym stanie i jego remont jest konieczny. Pan Radny stwierdził, że aby skorzystać z dotacji unijnych trzeba mieć gotowy projekt. Przebudowanie stadionu będzie kolejnym elementem bazy sportowej
z prawdziwego zdarzenia, jaką dysponuje Miasto i poszerzy tym samym ofertę na sezon letni.

Pani Radna Bożenna Ziemak poparła wniosek Pana Radnego Adama Wysockiego.

Pan Andrzej Gniedziejko - Prezes Augustowskiej Organizacji Turystycznej powiedział, że zmiany organizacyjne wprowadzone przez Pana Burmistrza, a polegające na tym, że Centrum Informacji Turystycznej od 1 stycznia 2013 r. podlega pod Augustowskie Placówki Kultury spowodowały, że AOT został pozbawiony dochodów ze sprzedaży pamiątek i gadżetów.
Z wcześniejszych ustaleń z Panem Burmistrzem wynikało, że po przeprowadzeniu reorganizacji sprzedaż pamiątek będzie należała do AOTu. Tak się jednak nie stało, ponieważ sprzedażą pamiątek od 1 stycznia 2013 r. zajmują się Augustowskie Placówki Kultury. Problem polega również na tym, że dochody z ww. sprzedaży AOT ujął w swoim budżecie na 2013 r.

Pan Prezes powiedział, że AOT jako priorytet swojej działalności uważa wdrożenie do realizacji opracowania, jakim jest strategia markowego produktu Kanał Augustowski. Pan Prezes powiedział, że w związku z powyższym oczekuje wsparcia, również finansowego, ze strony Rady Miejskiej i Pana Burmistrza.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM powiedział, że w ostatnim czasie zorganizowano w Augustowie konferencję dla dziennikarzy, niestety nie zaproszono na nią Radnych. Ponadto wśród zwiedzanych przez dziennikarzy obiektów nie znalazł się Kanał Augustowski i jest to nieporozumienie skoro Miastu zależy na jego wypromowaniu.

Ad. pkt 4

Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM ustaliła plan pracy Komisji na 2013 r.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji ds.

Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

Ad. pkt 3

Komisja Uzdrowiskowa RM zapoznała się z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. W Statucie wprowadzono zmianę polegającą na pomniejszeniu strefy A i wyłączeniu z niej terenu Szpitala, aby móc wybudować na nim lądowisko dla helikopterów.
O wyłączony teren poszerzona zostanie strefa B.

Pan Radny Zbigniew Huszcza powiedział, że należałoby przeanalizować koszty i możliwości prawne wydzielenia z terenu miasta dzielnicy uzdrowiskowej. Takie działanie spowoduje, że Miasto nie straci statusu uzdrowiska i nie ograniczy rozwoju przedsiębiorczości.

Ad. pkt 4

Komisja Uzdrowiskowa RM ustaliła plan pracy Komisji na 2013 r.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Komisji Uzdrowiskowej RM

/Stanisław Kisiel/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-04-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-04-30