Protokół ze wspóln.pos.Kom.Budżetu i Fin.z Kom.Rodz.,Eduk.Zdr.iSpr.Społ.RM z 28.12.2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr /13

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie

z dnia 28 listopada 2013 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta Augustowa,

2. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

3. Elżbieta Lulewicz – Inspektor w Wydziale Finansowym UM,

4. Mieszkańcy miasta,

5. Przedstawiciele mediów.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie materiałów na XXX sesję RM.

2. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społęcznych RM otworzył Pani Anna Szałwińska - Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1a

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1b

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 r.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisji Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1c

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisji Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1d

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, które zajmowały się opiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie, padały głosy, że nie ma sensu podnosić podatków, skoro ich wzrost jest niewielki. Podwyżka podatków o 0,9% daje w skali roku kwotę ok. 100 tys.zł. Burmistrz Miasta zwrócił się do Państwa Radnych o uchwalenie podatków, które wzrosną o 0,9% i zastanowienie się nad możliwością udzielania doraźnej pomocy indywidualnym przedsiębiorcom, a nie firmom znajdującym się w dobrej kondycji finansowej. Rok 2013 udowodnił, że są takie podmioty, które potrzebują pomocy i taka pomoc była udzielana. Jeśli Rada Miejska nie uchwali podatków i nie będzie furtki pomocowej, to regres, który nałoży na podatników spowoduje, że nie będzie stosował umorzeń podatkowych. Przyczyną takiego postępowania będzie konieczność wygospodarowania brakującej, zapisanej kwoty w budżecie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisji Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM nie wyraziła pozytywnej ani negatywnej opinii, ponieważ 2 członków Komisji głosowało za, 2 członków Komisji głosowało przeciw i 2 członków Komisji wstrzymało się od głosu.

Ad.pkt 1e

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisji Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Ad.pkt 1f

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia innym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie powierzenia innym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1g

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Augustów zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM projekt uchwały w sprawie powierzenia innym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM zaprosiła do wzięcia udziału w debacie, prowadzonej przez Powiatową Komendę Policji, na temat poprawy bezpieczeństwa na bulwarach, która odbędzie się 5 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zachęcił do wzięcia udziału w debacie, ponieważ zgłaszane uwagi są bardzo istotne. Burmistrz Miasta przedstawił plany zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na bulwarach. Wyraził nadzieję, że w 2014 r. uda się zrobić projekt i rozpocząć montaż monitoringu miasta, w pierwszej kolejności w newralgicznych miejscach. Obecnie są prowadzone rozmowy z firmami, które chcą pomóc w przeprowadzeniu monitoringu.

Pani Radna Ewa Perkowska poruszyła sprawę planowanych inwestycji, które były podane w artykule „Gazety Współczesnej” i wśród zadań była wymieniona ul. 3 Maja.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podkreślił, że ul. 3 Maja jest własnością Powiatu. Uzgodnienia między Miastem a Powiatem, które były przedstawione Państwu Radnym podczas rozpatrywania uchwały o dofinansowanie budowy tej ulicy, dotyczyły odcinka od ul. Mostowej do ul. Hożej. W programie „schetynówek” ul. 3 Maja nie otrzymała dofinansowania i miasto złożyło projekt w Lokalnej Grupie Rybackiej. Powiat Augustowski, który należy również do Lokalnej Grupy Rybackiej, powinien także złożyć swój projekt i starać się o środki finansowe z innych źródeł.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że trzeba mieć na uwadze uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zarzuciła miastu przyjmowanie zadań powiatu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że pomimo tego, że Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła Burmistrzowi przekazywanie środków finansowych na ulice, które nie są własnością miasta, należy dążyć do wybudowania ulicy 3 Maja, która jest główną ulicą w mieście. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na ważność funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej, którego miasto w ogóle nie ma obowiązku finansować, ale przeznacza na Warsztaty więcej pieniędzy niż Powiat Augustowski, który z mocy ustawy jest do tego zobligowany. Następnie Burmistrz Miasta omówił sprawę funkcjonowania Gimnazjum Nr 4, które otrzymuje subwencję bezpośrednio ze Skarbu Państwa. W dalszej kolejności przedstawił kwestię przenoszenia jednostek miejskich do Gimnazjum Nr 1, iż polecił kierownikom przeniesienie poszczególnych jednostek do jednego obiektu czyniąc tę jednostkę głównym gospodarzem oraz zawarcie umów związanych z podziałem kosztów energii elektrycznej, ciepła, wody. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że z mocy prawa jest właścicielem jednostek, za które odpowiada, jako pracodawca.

Pani Radna Małgorzata Grygo przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji była rozważana, z udziałem Pana Burmistrza, podwyżka dla obsługi administracji w przedszkolach. Rozmawiano o minimach, o pracownikach, którzy pracują 30 lat i którym od wielu lat nie podniesiono poborów, natomiast osoba, która została zatrudniona we wrześniu br. na rok do pracy otrzymywała pobory wyższe o 100 zł. Pani Radna zapytała, czy Burmistrz Miasta rozważał ujęcie środków finansowych na podwyżkę płac w tworzących się budżetach placówek? Czy pracownicy będą mogli otrzymać podwyżkę?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że faktycznie obiecał podwyżkę personelowi pomocniczemu, której wysokość będzie przedmiotem rozmów z dyrektorami wszystkich placówek. Burmistrz Miasta przyznał, że płace rzeczywiście są żenujące. Następnie zwrócił uwagę na podejmowane przez Burmistrza i Radę Miejską decyzje, które mają wpływ na rozwój miasta, np. decyzja Państwa Radnych dotycząca emisji obligacji komunalnych pozwoli zaoszczędzić pieniądze, a nawet aplikować o nowe środki unijne.

Pani Radna Ewa Perkowska zapytała, czy Pan Burmistrz rozważał wprowadzenie budżetu społecznego, który polega na tym, że mieszkańcy mają wpływ na inwestycje, które są wybierane drogą internetową.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że rozważa ww. propozycję i planuje wytypowanie kilku zadań, dokonanie ich wyceny, i przedstawienie mieszkańcom propozycji wyboru inwestycji drogą internetową w II półroczu 2014r.

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przypomniała, jakie działania podjęła Komisja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Warsztatowi Terapii Zajęciowej, które nie przyniosły rezultatów. Następnie poinformowała, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jedyny na Podlasiu, został nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Minister wyróżnił 21 listopada br. najlepiej działające ośrodki pomocy społecznej oraz ich pracowników. Augustowski MOPS otrzymał nagrodę zbiorową za innowacyjne działania, które realizuje poza urzędowymi obowiązkami.

Protokołowała:

(Beata Filipow) Przewodnicząca

Komisji Rodziny, Edukacji,

Zdrowia i Spraw Społecznych RM

Anna Maria Szalwińska

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

Bożenna Ziemak

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-12-30