Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z 24.09.2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr /14

z posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

w Augustowie

z dnia 24 września 2014 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Biogazownia Rolnicza Augustów Sp. z o.o.,

- Pan Tomasz Adamczyk - Biogazownia Rolnicza Augustów Sp. z o.o.,

- mieszkańcy miasta,

- przedstawiciele prasy.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie propozycji budowy instalacji do utylizacji odpadów w technologii RMO (Recykling Molekularny Odpadów) w Augustowie.

2. Wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM w Augustowie otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Biogazownia Rolnicza Augustów Sp. z o.o. przedstawił projekt budowy w Augustowie instalacji do utylizacji odpadów w technologii recyklingu molekularnego (RMO). Recykling Molekularny Odpadów RMO jest to wytwarzanie wodoru lub gazu syntetycznego z odpadów organicznych, jest to syntezowanie odnawialnego paliwa przyszłości. Jest to opatentowana polska technologia i byłaby po raz pierwszy wdrożona w skali makro. Jest to technologia, której urządzenie prototyp pracuje i zostało przebadane przez Główny Instytut Górnictwa. W procesie RMO jest wykorzystywana reakcja odkryta przez Roberta Boscha. Energia niezbędna do rozpadu wody w 12000C wynosi 17 MJ/kg, energia konieczna do rozpadu wody w obecności węgla wynosi 4 MJ/kg. Węgiel zawarty w osadach, czy też w odpadach organicznych jest inicjatorem procesu rozpadu wody wg reakcji Boscha. Projekt zakłada powstanie na terenie Miejskiej oczyszczalni ścieków instalacji do utylizacji osadu ściekowego (pochodzącego z tej oczyszczalni) zmieszanego z RDF-em (pochodzącym z RIPOK-u w Koszarówce). Roczna wydajność instalacji pozwoli zutylizować cały powstający osad ściekowy (6.500 Mg rocznie) oraz 12.500 Mg RDF-u. Instalacja RMO składała się będzie z 5 reaktorów RCM o wydajności 500 kg odpadów na godzinę oraz 3 bloków kogeneracyjnych o mocy 1 MW każdy. W wyniku procesu RMO powstaje gaz syntezowy, którego głównym składnikiem jest wodór. Gaz też spalany w blokach kogeneracyjnych pozwoli uzyskać 3 MW energii elektrycznej, z której połowa, czyli 1,5 MW zużyta zostanie na potrzeby własne instalacji realizując idee „śmieci pracują na śmieci” a pozostała część sprzedawana będzie za pośrednictwem przyłącza do krajowej sieci energetycznej. W procesie kogeneracji jak i w wyniku odzysku energii cieplnej z reaktorów RCM (Reaktor Ciekło Metaliczny) odzyskane zostanie 4,42 MW (średnia arytmetyczna wynikająca z sezonowego zapotrzebowania), energii cieplnej, która w całości sprzedawana zostanie za pośrednictwem ciepłociągu do MPEC „GIGA” Sp. z o.o. W okresie letnim MPEC „GIGA” Sp. z o.o. dostarczane będzie 3,2 MW energii cieplnej co w 100% pokryje zapotrzebowanie mieszkańców miasta na tę energię, natomiast w miesiącach zimowych instalacja RMO dostarczała będzie 7 MW energii cieplnej, co w zależności od temperatury zewnętrznej stanowiło będzie 20-30% zapotrzebowania. Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji takiej w okresie letnim pozwoli to na całkowite zaprzestanie opalania paliwem tradycyjnym (miałem węglowym), co sprowadza się do 100% redukcji emisji CO2 a w okresie zimowym spadnie ona odpowiednio o 20-30%. Spalany gaz (wodór) w celu wytworzenia energii w procesie RMO jest najczęstszym paliwem (w wyniku spalania powstaje para wodna). Przyjęty model finansowy zapewnia utylizację osadu ściekowego za poziomie 29 PLN/Mg, co jest kwotą taką, jaka obecnie ponoszona jest w związku z wykorzystaniem rolniczym osadu ściekowego. Model zapewnia równocześnie sprzedaż energii cieplnej na poziomie 80 PLN/MW, czyli na poziomie takim, jakim obecnie jest ponoszony za jego wytworzenie ze spalania miału węglowego. Takie wartości przyjętych cen nie spowodują podwyżek cen ciepła jak i cen ścieków. Efektem ekologicznym, jaki ze sobą niesie realizacji projektu RMO 2500 Augustów jest również zniesienie uciążliwości odorowej jaka towarzyszy funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków w obecnej konfiguracji technologicznej, czyli na rezygnację z rolniczego wykorzystania osadu ściekowego. Ważną rzeczą jest to, że technologia RMO jest całkowicie bezemisyjna, czyli bezpieczna dla środowiska. Cały proces odbywa się bez dostępu tlenu. Spalanie odbywa się w wodzie. Tajemnica tej technologii polega na tym, że jest dedykowana uwodnionym odpadom, a w osadzie ściekowym znajduje się 80% wody, natomiast w procesie technologicznym przewiduje się jej 50-60%, stąd m.in. plan dowożenia RDF-u w celu wyrównania zawartości wody i podniesienia kaloryczności gazu. W dalszej kolejności Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu przedstawił opracowanie dotyczące słonecznej suszarni osadów ściekowych w kontekście inwestycji w Augustowie. Zwrócił również uwagę, że od 1 stycznia 2016 r. problem Koszarówki, a tym samym problem Augustowa będzie polegał na tym, że nie będzie możliwe składowanie odpadów powyżej 6 MJ/t. RDF ma dużo wyższą kaloryczność i tym samym będzie musiał być zagospodarowywany w inny sposób. W przypadku, gdyby RDF nie mógł być składowany w Koszarówce, co może skutkować dla Miasta podniesieniem cen za wywóz odpadów. Następnie Pan Prezes wyjaśnił, że instalacja, gdyby powstała, byłaby instalacją pilotażową. Spółka nie jest w 100% nastawiona na zysk, ponieważ inwestycja zwróciłaby się po 7 latach. Prowadzone są starania, aby technologia została wdrożona w skali kraju. W Polsce jest 3,3 mln ton osadów ściekowych, które nie są zagospodarowane. Jednym z planów finansowania było zawiązanie konsorcjum z Politechniką Krakowską, producentem silników kogeneracyjnych i złożenie wniosku o wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, skierowanym w innowacyjną technologię związana z ochroną środowiska, produkcją ekologicznej energii. Ponadto została powołana do życia Spółka Akcyjna, która będzie miała wyłączność w technologii AMP na terenie Polski i Europy. Jeżeli dojdzie do realizacji inwestycji w Augustowie, to będzie ją prowadziła Spółka Akcyjna, a Biogazownia Rolnicza będzie jej udziałowcem. Spółka Akcyjna będzie miała wyłączność do stosowania ww. technologii.

(RMO 2500 Augustów – stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Po przeprowadzonej wnikliwej dyskusji, Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, kto z Państwa Radnych jest za pozytywna opinią projektu budowy w Augustowie instalacji do utylizacji odpadów w technologii recyklingu molekularnego (RMO)?

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM budowę instalacji do utylizacji odpadów w technologii RMO zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

a)

Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, postanowiła jednogłośnie, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, zwrócić się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2015r. środków finansowych na realizację zadania związanego ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Lipowiec (dot. działek b. Tartaku).

b)

Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, postanowiła jednogłośnie, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, zwrócić się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2015r. środków finansowych na realizację zadania związanego ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wypusty (dot. terenu byłej Bazy Zieleni Miejskiej – hurtowni kwiatów na zabudowę mieszkalną zgodnie z wnioskami właściciela tego terenu).

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

/ Tomasz Dobkowski /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-11-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-11-03