Protokół z XXXVII sesji RM z dnia 29.10.2014 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/14

z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 października 2014 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.08

i zakończono o 12.02

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z informacją na temat stanu prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Augustów do roku 2020”.

4. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

b) odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego
w przedmiocie wyrażenia woli mieszkańców miasta Augustowa, co do rezygnacji z funkcjonowania w mieście Straży Miejskiej oraz opinii społeczeństwa nt. przyszłości statusu uzdrowiska,

c) uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2015,

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

f) aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2013/2014.

9. Informacja Burmistrza Miasta o pracy spółek miejskich.

10.Odpowiedzi na interpelacje.

11.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji RM z 29.09.2014 r.

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła
Pani Krystyna Wilczewska - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 16 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, gości i dziennikarzy.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie porządek obrad, który
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 3 porządku obrad, tj. do zapoznania się z informacją na temat stanu prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Augustów do roku 2020”. Udzieliła głosu Panu Marcinowi Choroszewskiemu – Kierownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju UM z prośbą o dokonanie wprowadzenia do informacji.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM powiedział, że na dzisiejszej sesji Państwo Radni zostaną zapoznani
z informacją na temat stanu prac nad Strategią Rozwoju Miasta do roku 2020. Pan Kierownik poinformował, że 8 września tego roku została zawarta umowa dotycząca opracowania strategii. Wykonawcą jest firma GEOPROFIT, która również współtworzyła Strategię Rozwoju Województwa i Strategię Rozwoju Suwałk do roku 202. W ramach przygotowań do tej pory zostały przeprowadzone warsztaty z grupami roboczymi. Dnia 8 października 2014 r. odbyły się warsztaty z czterema grupami roboczymi, w których uczestniczyli przedstawiciele sektora sportu, kultury i oświaty, przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele młodzieży. Na 30 października planowana jest II tura warsztatów w tym samym składzie. Na przełomie listopada i grudnia powinny rozpocząć się otwarte konsultacje społeczne nad projektem strategii. Projekt strategii zostanie umieszczony na stronach internetowych miasta tak, aby każdy z mieszkańców mógł wnieść swoje uwagi, wypowiedzieć się na jego temat. Zostanie również zorganizowane spotkanie z mieszkańcami i każdy jego uczestnik będzie mógł wyrazić swoje zdanie na temat projektu strategii. Równocześnie zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, co jest wymogiem prawnym dla tego typu dokumentów. Wysłane już zostały wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do Sanepidu w Białymstoku z prośbą o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. Sanepid już wyraził swoje stanowisko, wkrótce ma być również odpowiedź na uzgodnienia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
W grudniu odbędzie się spotkanie z radnymi kolejnej kadencji tak, aby również mogli wyrazić swoją opinię na ten temat. Styczeń będzie poświęcony wnoszeniu uwag i ewentualnych poprawek do projektu. Zgodnie z harmonogramem prace nad strategią powinny zakończyć się przyjęciem dokumentu przez Radę Miejską nowej kadencji, do 31 stycznia przyszłego roku. Pan Kierownik poprosił Pana Profesora Wojciecha Dziemianowicza – przedstawiciela firmy GEOPROFIT
o zapoznanie Państwa Radnych z aktualnym stanem prac nad strategią.

Pan Prof. Wojciech Dziemianowicz – przedstawiciel firmy GEOPROFIT w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Państwu Radnym informację na temat stanu prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Augustów do roku 2020”, której forma papierowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 2/

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała Panu Profesorowi za wystąpienie i otworzyła dyskusję na ww. temat.

Głosów w dyskusji nie było.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej
w związku z tym, że musiała opuścić obrady sesji Rady Miejskiej, przekazała ich prowadzenie Panu Wiesławowi Jeruciowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej.

Ad. pkt 4

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, tj. od 30 września 2014 r.
do 17 października 2014 r.

Ad. pkt 5

Interpelacje radnych

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zgłosił interpelację dotyczącą cmentarza. Pan Radny zapytał, co dzieje się w tej sprawie?

Pan Radny zgłosił drugą interpelację dotyczącą środków finansowych, które miały być wydatkowane na remont bulwarów po drugiej stronie Kanału Bystrego. Pan Radny zapytał, na jaki cel zostaną przeznaczone te pieniądze?

Trzecia interpelacja zgłoszona przez Pana Radnego dotyczyła budowy łącznika pomiędzy ul. Nowomiejską, a ul. Młyńską. Pan Radny stwierdził, że budowa, zgodnie z przetargiem, zostanie wykonana za 150 tys. zł, a w budżecie przeznaczono na ten cel znacznie większe sumy. Pan Radny zapytał, na jaki cel zostanie przeznaczona powstała nadwyżka pieniędzy?

Pani Radna Joanna Lisek zapytała Pana Burmistrza, czy prawdą jest, że udzielił umorzenia podatków Spółce męża obecnie urzędującej Pani Wiceburmistrz? Pani Radna poprosiła o podanie nazwy gminy, której scedował podjęcie decyzji w tej sprawie, i czy takie umorzenie zostało dokonane?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił wniosek, aby Miasto wystąpiło
z inicjatywą zmiany organizacji ruchu w dniach od 1-3 listopada 2014 r. wokół cmentarza. W tych dniach, w związku ze wzmożonym ruchem samochodowym powinien się on odbywać jednokierunkowo, poczynając od wjazdu na
ul. Zarzecze, później zjazd na parkingi znajdujące się w lesie i wyjazd jednokierunkowy ul. Szpitalną. Pan Radny zwrócił uwagę, że co roku wokół cmentarza ruch jest bardzo utrudniony, a szczególnie utrudniony jest na
ul. Szpitalnej, gdzie nie ma zakazu parkowania i ledwo można przejechać samochodem, ponieważ ruch odbywa się w obydwu kierunkach, co stwarza wiele niebezpiecznych sytuacji.

Ad. pkt 6a

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
w okręgu wyborczym Nr 1 w Augustowie z listy Nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Miasto” wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego Stanisława Kisiela. Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarz Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały
w ww. sprawie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVII/300/14 została podjęta 16 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 6b

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w przedmiocie wyrażenia woli mieszkańców miasta Augustowa, co do rezygnacji z funkcjonowania w mieście Straży Miejskiej oraz opinii społeczeństwa nt. przyszłości statusu uzdrowiska.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poinformował, że 17 października 2014 r. odbyło się posiedzenie doraźnej Komisji Rady Miejskiej do weryfikacji dokumentacji złożonej w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego. Poinformował, że Komisji tej przewodniczyła Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Komisja przedłożyła Radzie propozycję odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum. Główne zastrzeżenia, to fakt, że 2262 podpisy nie spełniały wymogów ustawowych. Pan Radny stwierdził, że nie do końca utożsamia się z tym sformułowaniem, ponieważ kwestia ta, zdaniem Pana Radnego, jest sporna. Pan Radny powiedział, że ilość podpisów nie budziła zastrzeżeń, nie weryfikowano autentyczności podpisów, natomiast zastrzeżenia budził fakt, że w adresie nie było nazwy miejscowości. Pani Sekretarz przedstawiła opinie prawne, wg których brak nazwy miejscowości dyskwalifikuje taki podpis, co było głównym powodem, dla którego komisja przedkłada wniosek o odrzucenie referendum. Pan Radny stwierdził, że kwestia niedopisania samej miejscowości w przypadku referendum organizowanego tylko w mieście Augustowie, w sytuacji, kiedy urząd ma możliwość weryfikacji miejsca zamieszkania po numerze PESEL jest dyskusyjna. Pan Radny stwierdził, że są również orzeczenia sądów, według których powinno się zaliczyć takie podpisy na korzyść wnioskodawców, uznać za właściwe.

Pani Aldona Samel - Sekretarz Miasta zwróciła uwagę na par. 3 uchwały według, którego „inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały”. Sporne sprawy, o których mówił Pan Radny Marcin Kleczkowski, rozstrzyga sąd. Policja po dokonanych czynnościach wstępnych w dniu 28 października 2014 r. doręczyła zawiadomienie o tym, że wszczęła dochodzenie
o przestępstwo określone w art. 270 par. 1 kk. Pani Sekretarz poinformowała, że art. 270 par. 1 kk brzmi następująco: „Kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pan Zygmunt Zawadzki powiedział, że Państwo Radni nie powinni głosować nad uchwałą do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd i prokuraturę.

Pani Aldona Samel - Sekretarz Miasta poinformowała, że ustawa
o referendum lokalnym nakazuje Radzie podjęcie uchwały w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zebranych podpisach. W naszym przypadku sytuacja najprawdopodobniej będzie wyglądała w taki, sposób, że inicjatorzy referendum odwołają się od uchwały Rady Miejskiej w Augustowie, sąd zażąda od nas dokumentów, a my poinformujemy, że w tej sprawie jest wszczęte dochodzenie i sąd do momentu zakończenia dochodzenia zawiesi rozpatrywanie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że rozumie wyjaśnienia Pani Sekretarz, ale wolałaby, aby Państwo Radni nie głosowali na dzisiejszej sesji nad tą uchwałą. Można by użyć jakiegoś opisu, że podjęto ten temat, rozmawiano, ale głosowanie przełożono do czasu zakończenia postępowania sądowego. Jeżeli taka możliwość nie może zaistnieć, to Pani Radna wstrzyma się od głosu w tej sprawie, ponieważ przed podjęciem decyzji Pani Radna chciałaby znać rozstrzygnięcia prawne, a nie podejmować decyzję jako Radna, której kadencja dobiega końca.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego powiedziała, że jeżeli ustawa nakłada na radnych pewien obowiązek i określa termin do podjęcia uchwały, to jej wyjaśnienie nie zmieni, ani nie wprowadzi nowej interpretacji tej kwestii.

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w przedmiocie wyrażenia woli mieszkańców miasta Augustowa, co do rezygnacji z funkcjonowania w mieście Straży Miejskiej oraz opinii społeczeństwa nt. przyszłości statusu uzdrowiska. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVII/301/14 została podjęta 10 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy 8 głosach wstrzymujących się, /zał. nr 4/. Protokół z posiedzenia doraźnej Komisji Rady Miejskiej do weryfikacji dokumentacji złożonej w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /zał. nr 5/

Ad. pkt 6c

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2015. Pan Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję w tej sprawie.

Głosów w dyskusji nie było i Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2015. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVII/302/14 została podjęta 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 6/

Ad. pkt 6d

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Udzielił głosu Panu Burmistrzowi z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że na wniosek Państwa Anny i Wiesława D. proponuje się Państwu Radnym podjęcie uchwały i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
i zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości
o pow. 0,3053 ha, stanowiącej część działki nr 10/4, położonej w Augustowie przy ul. Zarzecze z przeznaczeniem pod działalność o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym /park rozrywki/. Pan Burmistrz poprosił, aby głos w sprawie zabrali wnioskodawcy. /zał. nr 7/

Pan Wiesław D., m.in. w formie prezentacji multimedialnej, przedstawił zasady funkcjonowania parku rozrywki, który Państwo D. do tej pory prowadzili w Płocicznie przy Wigierskiej Kolejce Wąskotorowej i zaprezentował, w jaki sposób miałoby to wyglądać w Augustowie.

Pani Radna Bożenna Ziemak zapytała Pana D. czy szukał innego terenu pod tego typu działalność? Pani Radna powiedziała, że jej zdaniem miejsce nad jez. Necko wskazane w projekcie uchwały nie jest odpowiednim miejscem na zorganizowanie tam tego parku rozrywki.

Pan Wiesław D. powiedział, że poszukiwaniom odpowiedniego miejsca pod swoją działalność poświęcił 1 dzień. Warunki w obiektach, które oglądał nie pozwalają na zorganizowanie w nich parku rozrywki, ponieważ nie spełniają pewnych kryteriów, jednym z nich jest powierzchnia. Park rozrywki potrzebuje ok. 3000 m2.

Pani Radna Joanna Lisek również stwierdziła, że miejsce nad jez. Necko nie pasuje do tego typu działalności. Powiedziała, że wizja zagospodarowania plaży miejskiej i wokół niej kłóci się z tym, co Pan Wiesław D. prezentuje. Pomysł owszem jest ciekawy, ale nie w tym miejscu.

Pani Radna Anna Urban zabrała głos jako osoba, która odwiedziła park rozrywki w Płocicznie i stwierdziła, że można w nim było spędzić czas w formie rekreacyjno – rozrywkowej, co jak najbardziej wpisuje się w otoczenie, czyli
w las i plażę. Czas spędzony w parku niesie również bogate walory historyczno – patriotyczne, ponieważ można tam obejrzeć precyzyjnie wykonane makiety Obrony Westerplatte. Poglądowo wykonano różne elementy związane
z działaniami wojennymi w czasie II Wojny Światowej, makiety, modele polskich okrętów podwodnych, które walczyły w czasie II Wojny Światowej. Na potrzeby szkoły podstawowej można tam przeprowadzić poglądowe lekcje historyczne, które zapadną w pamięć naszej młodzieży, ponieważ żadna literatura, żadna książka nie zastąpią perfekcyjnie wykonanych modeli i makiet, które można obejrzeć na własne oczy. Pani Radna zaapelowała do Państwa Radnych, aby dali szansę Państwu, którzy chcą zainwestować duże środki finansowe w zagospodarowanie terenu, który teraz raczej odstrasza turystów niż przyciąga. Pani Radna poprosiła Państwa Radnych, aby na koniec kadencji wykazali dobrą wolę.

Pani Radna Ewa Perkowska zapytała Pana Burmistrza, czy jest zainteresowanie obiektem nad jez. Necko, który chcą wydzierżawić wnioskujący?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że
w związku ze stanem tego obiektu /obiekt przeznaczony pod rozbiórkę/ nie ma nim zainteresowania.

Pani Ewa Perkowska powiedziała, że jeżeli jest możliwość zagospodarowania tego terenu i znalazła się osoba, która chce zainwestować to powinno się z takiej oferty skorzystać. Obiekt w tym momencie straszy, a nie przyciąga. W parku rozrywki, w czasie sezonu, być może znajdą zatrudnienie mieszkańcy Augustowa.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zgłosiła zastrzeżenia do przedstawionego pomysłu. Powiedziała, że zaprezentowany park rozrywki jest zorganizowany w sposób minimalistyczny i mało atrakcyjny. Tematyka, w jakiej proponuje się zorganizowanie parku rozrywki być może nadaje się na lekcje historii, ale trudno powiedzieć, czy nadaje się, jako propozycja spędzenia czasu wolnego przez osoby, które akurat przebywają nad jeziorem. Pani Radna stwierdziła, że lepszym pomysłem byłoby zorganizowanie miejsca edukacyjnego, historycznego o tematyce związanej np. z Kanałem Augustowskim, czy innej, związanej ściśle z naszym terenem. Pani Radna stwierdziła, że w dzisiejszych czasach młodzież jest przyzwyczajona do aktywnego uczestniczenia w zdobywaniu wiedzy, ale na innym poziomie. Namioty, worki wypełnione piaskiem, kilka makiet jest propozycją mało atrakcyjną, zorganizowaną w sposób prymitywny. Zdaniem Pani Radnej pomysł wymaga lepszego przygotowania.

Pan Wiesław D. powiedział, że jest otwarty na współpracę, i wszelkie propozycje są mile widziane. Powiedział, że obecnie dysponuje takimi środkami, na jakie go stać, ale po dzisiejszej sesji, w przypadku pozytywnej opinii Państwa Radnych, do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek
o dofinansowanie całego przedsięwzięcia i wówczas prawdopodobnie będzie mógł sprostać wymaganiom Pani Radnej.

Pani Radna Bożenna Łukaszewiczzapytała, dlaczego wnioskodawca nie prowadzi już działalności, w miejscu, w którym do tej pory ją prowadził?

Pan Wiesław D. odpowiedział, że właściciel ma inny pomysł na wykorzystanie tego terenu, ponieważ planuje zorganizować tam mini zoo.

Pan Radny Marcin Kleczkowski, w odpowiedzi do prezentacji
i wypowiedzi Państwa Radnych stwierdził, że owszem możnaby
zorganizować gdzieś prezentację dotyczącą Kanału Augustowskiego, i można
o tym porozmawiać po sesji Rady Miejskiej, ponieważ jest swoboda gospodarcza. Pan Radny zauważył, ze na dzisiejszą sesję przyszedł człowiek, który ma pomysł inny, niż promowanie tematów związanych z Kanałem Augustowskim. Można oczywiście dyskutować nad takimi kwestiami, czy worki z piaskiem są pomysłem prymitywnym, czy też nie, natomiast wnioskodawca zaznacza, że chce zainwestować pieniądze, a poprzedni obiekt w Płocicznie miał charakter tymczasowy. Dzierżawa na okres 10 lat pozwoli na zainwestowanie pieniędzy i zorganizowanie tego w sposób bardziej doskonały. Natomiast, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie takiego przedsięwzięcia, jak park rozrywki przy plaży, Pan Radny powiedział, że tego typu przedsięwzięcie jest pożądany właśnie w tym miejscu, ponieważ często spotykamy się z zarzutami turystów, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają z dziećmi, że w Augustowie nie ma, co robić, kiedy nie ma słońca. Właśnie taki park rozrywki jest tym miejscem, gdzie można spędzić czas z dziećmi, zarówno, kiedy świeci słońce, jak i kiedy go nie ma. Pan Radny zauważył, że na tej plaży również od lat z powodzeniem funkcjonuje tor kartingowy, co może się komuś podobać lub też nie. Pan Radny spotkał się z kilkoma opiniami, że jest to dobry pomysł na spędzenie czasu, kiedy nie można pójść na plażę. Pan Radny stwierdził, że jeżeli na tej sesji wszyscy będą tak wstrzemięźliwi i ostrożni to, dlaczego tacy nie byli, kiedy na okres 40 lat za kwotę 0 zł wydzierżawili inny obiekt położonej, w Augustowie przy ul. Zarzecze? Rada Miejska wyraziła na to zgodę, chociaż Pan Radny był temu przeciwny. Pan Radny zwrócił uwagę, że jest to obiekt warty wiele i nie ma tu znaczenia, że zorganizowano w nim szkołę. Dochody ze sprzedaży, czy dzierżawy tej nieruchomości mogłyby zasilić nasz skromny budżet i dzisiaj można by dyskutować, czy szkoła społeczna, półprywatna oświata mogłaby znaleźć inny obiekt i powinna płacić czynsz 0 zł, czy też nie. Pan Radny powiedział, że należy szukać takich rozwiązań, które będą sprzyjały organizacji czy funkcjonowaniu takich miejsc, które będą dawały możliwość spędzania czasu turystom, wtedy, kiedy nie ma pogody. Pan Radny stwierdził, że
w Augustowie, kiedy nie ma pogody turyści wyjeżdżają. Takie elementy, jak park rozrywki będą sprzyjały przedłużeniu sezonu turystycznego oraz podniesienie atrakcyjności naszego miasta.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała, czy w ramach tego pomysłu powstaną nowe miejsca pracy i jakie kwalifikacje potrzebne byłyby, aby taką pracę uzyskać?

Pan Wiesław D. stwierdził, że ewentualne dodatkowe zatrudnienie związane jest z pozyskaniem środków zewnętrznych.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, ile kosztuje wstęp do parku rozrywki?

Pan Wiesław D. odpowiedział, że wstęp do parku rozrywki kosztuje 10 zł od osoby za cały dzień.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, że ma pewne obawy, czy przy tych skromnych środkach finansowych wnioskodawca jest w stanie zapewnić właściwą estetykę obiektu i pozostałych elementów parku rozrywki. Pan Radny zauważył, że obiekt wymaga sporych nakładów finansowych. Jeżeli trzeba będzie to wykonać w ramach środków własnych, to całe przedsięwzięcie może okazać się totalną prowizorką.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że na zdjęciach można było zobaczyć, jakieś deski, namioty, podobnie jak to kiedyś było na targowiskach. Pan Radny zapytał, czy planowany park rozrywki również ma wyglądać w taki sposób? Pan Radny zwrócił uwagę, że teren przy plaży nad jez. Necko jest ważny dla miasta, dlatego wszystko, co tam powstaje powinno być estetyczne. Pan Radny zapytał, czy Pan Wiesław D. planuje stworzyć nad jez. Necko taki sam obiekt, jaki funkcjonował w Płocicznie?

Pan Wiesław D. zwrócił uwagę, że akurat ten park rozrywki powstał na wzór obiektów militarnych i zawiera elementy typowo sprawnościowe i dlatego wygląda w taki akurat sposób. Obiekt będzie wkomponowany, w przyrodę,
w las. Obiekt jak również jego ogrodzenie zostaną wyremontowane
i pomalowane w barwy militarne. Całe przedsięwzięcie będzie potrzebowało dużych nakładów finansowych. Za budynkiem, na tle lasu, będzie zorganizowana strzelnica.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że każdy obiekt przeznaczony dla dzieci musi mieć pewnego rodzaju certyfikacje. Pan Radny zapytał, czy wnioskodawca przewiduje coś takiego, aby obiekt był bezpieczny?

Pan Wiesław D. powiedział, że warunkiem działalności, zarówno
w Płocicznie i również w Augustowie, jest zapewnienie bezpieczeństwa i przez
2 lata funkcjonowania takiego obiektu nie zdarzył się żaden wypadek, ponieważ wszystko zależy od instruktorów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży przebywających na terenie parku.

Pan Radny Adam Wysocki zwrócił uwagę, że kończy się kadencja Rady Miejskiej, pojawią się nowe osoby i być może one będą miały inne pomysły na to miejsce. Pan Radny powiedział, że jest przeciwny tak długiemu okresowi, na jaki planuje się wydzierżawić przedmiotową nieruchomość. Pan Radny stwierdził, że wydzierżawienie tej nieruchomości, na tak długi okres, zamknie możliwość zorganizowania w tym miejscu czegoś, co będzie dla Augustowa naprawdę atrakcyjne. Powiedział, że nie jest przeciwny zaprezentowanemu pomysłowi, ale wskazane miejsce nie jest w tym przypadku najlepsze, ponieważ nie powinno być ono przeznaczone na tego typu działalność i w Augustowie na pewno możnaby było znaleźć kilka lepszych miejsc na lokalizację takiego przedsięwzięcia. Pan Radny powiedział, że jest absolutnie przeciwny wydzierżawieniu nieruchomości w tym miejscu, na 10 lat, pod tego typu działalność.

Pan Dariusz Górny powiedział, że działalność zaproponowana przez wnioskodawcę jest jak najbardziej potrzebna w Augustowie, ale wątpliwym jest czy wskazane miejsce jest tym właściwym. Stowarzyszenie „Pamiętamy” również wskazywało lokalizację swego celu /pomnika/, ale komisje Rady oraz Rada Miejska zajęły się tym tematem i ustalono inne miejsce lokalizacji. Pan Radny prosił wnioskodawcę o jeszcze chwilę cierpliwości i pozostawienie tej sprawy pod rozwagę przyszłej Rady, która być może wskaże lepsze miejsce. Pan Radny stwierdził, że działalność dydaktyczna tego rodzaju jest, jak najbardziej potrzebna. Powiedział, że każda minuta poświęcona historii
i dydaktyce młodych ludzi jest, jak najbardziej pożądana.

Pani Radna Ewa Perkowska stwierdziła, że największe ryzyko, jeżeli chodzi lokalizację inwestycji ponosi wnioskodawca, i to czas pokaże, czy wybrane przez niego miejsce było właściwe. Pani Radna zwróciła uwagę, że teren przy ul. Zarzecze jest niezagospodarowany i od jakiegoś czasu obiekt popada w ruinę. Pani Radna, odwiedzając różne zakątki Polski, widziała, w jaki sposób funkcjonują tam parki rozrywki i oprócz działu typowo rekreacyjnego były działy poświęcone historii. W tamtych miejscach pomysł się sprawdził, więc dlaczego miałby się nie sprawdzić nie u nas?

Pan Radny Marcin Koszewski zauważył, że w umowie dzierżawy zawarty jest okres wypowiedzenia, i jeżeli pomysł się nie sprawdzi, wówczas taką umowę w każdej chwili będzie można wypowiedzieć.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM powiedziała, że umowa dzierżawy zawarta na okres 10 lat jest dzierżawą terminową i wówczas nie ma okresu jej wypowiedzenia.

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nie została podjęta, ponieważ 8 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 2 było przeciw i 8 wstrzymało się od głosu. /zał. nr 8/

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. pkt 6e

Wznawiając obrady po przerwie, Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Udzielił głosu Panu Burmistrzowi z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie. Udzielił głosu Pani Dorocie Kapli – Kierownikowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM z prośbą o omówienie uchwały w ww. sprawie.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Radna Joanna Lisek zwróciła uwagę, że po roku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Pan Burmistrz miał się przyjrzeć wysokości stawek, które miały zostać obniżone. Pani Radna zapytała, czy istnieje szansa na obniżenie tych stawek, czy też nie?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że ewentualność obniżenia stawek za wywóz nieczystości będzie rozpatrywana po rozstrzygnięciu przetargu. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach opłata za wywóz nieczystości wnoszone jest w drodze egzekucji. Ponadto cena przyjęcia nieczystości na stacji przeładunkowej od stycznia tego roku znacznie wzrosła. Po rozstrzygnięciu przetargu, nowa Rada Miejska, na pewno zajmie się tym tematem i zdecyduje, czy opłatę można obniżyć, czy też nie.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, kiedy ww. przetarg jest planowany?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że po zatwierdzeniu przez Państwa Radnych deklaracji przygotowane zostaną materiały do przetargu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy przewiduje się worki, czy pojemniki na innego rodzaju nieczystości, np. popiół?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że uchwałę w tej sprawie Państwo Radni podjęli na poprzedniej sesji. Pan Burmistrz przypomniał, że popiół również będzie segregowany i zakupiono już pojemniki do gromadzenia tego odpadu na nieruchomościach.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, od kiedy będzie można segregować popiół? Pan Radny zapytał, czy pojemniki będzie musiał zapewnić sam właściciel i jak często popiół będzie odbierany?

Pani Radna Ewa Perkowska powiedziała, że segreguje śmieci bardzo starannie, ale nie zawsze ilość worków, które wystawia do odebrania zgadza się z liczbą worków otrzymanych. Nie zgadza się również kolor tych worków.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że kwestia ta była szczegółowo omawiana na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Pan Burmistrz odpowiedział, że od 1 stycznia 2015 r. popiół będzie odbierany raz w miesiącu, chyba, że ktoś nagromadził zbyt dużo odpadów to może je samodzielnie odwieźć do PSZOKU, gdzie mieści się PT „NECKO” sp. z o.o. Jeżeli chodzi o nieruchomości wielorodzinne, to będą ustawione specjalne metalowe pojemniki, do których będzie można wyrzucać popiół i w przypadku ich zapełnienia, można zadzwonić do firmy obsługującej dany obwód z prośbą
o ich opróżnienie.

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVII/303/14 została podjęta jednogłośnie 18 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 9/

Ad. pkt 6f

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. Udzielił głosu Pani Annie Kowalczuk – Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały
w ww. sprawie.

Głosów w dyskusji nie było i Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVII/304/14 została podjęta jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 10/

Ad. pkt 7

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”. Pan Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję na ten temat. /zał. nr 11/

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę, że zgodnie z załączoną do materiałów na sesję mapką całe miasto oraz jego okolice pewnymi enklawami włączono w Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”. Pan Radny zwrócił uwagę, że w projekcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest zapis, że na wskazanym obszarze zakazuje się likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych. Proponowany obszar obejmuje również Jezioro Necko, plażę Bielnik i również te tereny, o których Państwo Radni rozmawiali /chodzi tu
o bagna przy plaży Bielnik/. Padały wówczas pomysły, aby zagospodarować ten obszar, kiedy pojawią się ku temu sprzyjające warunki, i zgłosi się potencjalny inwestor. Pan Radny zapytał, czy przyjęcie tego zapisu nie będzie stanowiło przeszkody w zagospodarowaniu tego terenu w przyszłości? Pan Radny powiedział, że szczegółowo przeanalizował materiał i zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z projektem uchwały w ww. sprawie nie dotyczy nas zakaz realizowania inwestycji w odległości 100 m od linii brzegowej. Pan Radny wyraził obawę, czy Państwo Radni opiniując pozytywnie projekt ww. uchwały nie spowodują dodatkowych ograniczeń dla rozwoju różnego rodzaju inwestycji.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, jak projekt tej uchwały ma się do przepisów aktu prawnego „Natura 2000”?

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
powiedziała, że na terenie miasta obowiązuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Jeziora Augustowskie” zgodnie
z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z 2005 roku. Rozporządzenie to jest obowiązujące, a projekt uchwały, którą Państwo Radni otrzymali jest mniej restrykcyjny od obowiązujących przepisów. Obecnie również obowiązuje zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych. Projekt uchwały przedłożony do zaopiniowania na dzisiejszą sesję
w 90 – kilku procentach jest powieleniem obowiązujących przepisów prawnych zapisanych w Rozporządzeniu Wojewody Podlaskiego z 2005 r.
W projekcie uchwały wprowadzono kilka zmian, np. jeżeli chodzi o granice terenu chronionego krajobrazu, przepisy są trochę bardziej uszczegółowione
i kilka niewielkich obszarowo terenów wchodzi do Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zakazy, które do tej pory obowiązywały, nadal będą obowiązywać
i na terenie zabagnionym, wskazanym przez Pana Radnego, a na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość realizacji nowej zabudowy / jest to zabudowa niska, tereny sportowo – rekreacyjne/. Tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pilnuje, aby uchwalane plany były zgodne z Rozporządzeniem. Bardzo ważną zmianą zawartą w przedłożonym projekcie uchwały jest brak stumetrowej odległości od linii brzegowej, którą do tej pory trzeba było zachować planując jakiekolwiek inwestycje. Wojewoda Podlaski chciał, aby w Augustowie również ta strefa obowiązywała, ale dzięki staraniom czynionym ze strony Miasta udało się w projekcie uchwały przedłożonym Państwu Radnym do zaopiniowania uniknąć tego restrykcyjnego zapisu. W aktualnym Rozporządzeniu zapisano, że zakaz ten m.in. nie obowiązuje granic miasta Augustowa i powielono to również w nowej uchwale Sejmiku. W projekcie uchwały pojawiły się również dodatkowe elementy, które są korzystne dla gmin ościennych, w których 100 metrowa strefa do tej pory obowiązuje i trudno tam jest realizować pewne inwestycje, np. doszedł zapis, że obiekty już istniejące w tej strefie można rozbudowywać.

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że projekt uchwały Sejmiku Marszałkowskiego powinno się zaopiniować pozytywnie, ponieważ nowe przepisy znacznie ułatwią życie wielu osobom, które do tej pory nie mogły realizować inwestycji ze względu na obowiązujący zakaz.

Pan Radny Dariusz Górny zwrócił uwagę, że w przedłożonym projekcie zawarto punkt, który mówi o zakazie wydobywania torfu. Pan Radny zapytał, czy taki zapis nie zagrozi funkcjonowaniu uzdrowiska?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że ww. zapis dotyczy zakazu wydobywania torfu na cele inne niż lecznicze.

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.
W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Państwo Radni wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały w ww. sprawie 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy
6 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 8

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. do zapoznania się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2013/2014. /zał. nr 12/ Pan Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję na ww. temat.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że przy okazji przedłożonych materiałów Państwo Radni powinni otrzymać informację na temat ewentualnych zagrożeń w oświacie. W jakim kierunku augustowska oświata zmierza? Czy wydajemy więcej, czy mniej? Jaką perspektywę mają poszczególne szkoły? Pan Radny zwrócił uwagę, że takich informacji w przedłożonym materiale nie było.

Pan Kazmierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że wydrukował jedną ze stron przedłożonej informacji i jest tam odpowiedź na zadawane przez Pana Radnego pytania. Pan Burmistrz zapewnił, że żadna szkoła w mieście nie jest zagrożona likwidacją.

Pan Radny Adam Wysocki zwrócił uwagę, że w Szkole Podstawowej
nr 2, do której uczęszcza jego córka, drzwi wejściowe otwierają się do wewnątrz, co stwarza wiele niebezpieczeństw. Pan Radny zapytał, czy można te drzwi przerobić w taki sposób, aby otwierały się na zewnątrz?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że stan techniczny obiektów oceniany jest co roku, nie tylko przez służby budowlane, ale również przez służby PPoż i skoro nie było żadnych uwag, to taka sytuacja jest dopuszczalna. Pan Burmistrz zapewnił, że zapyta Pana Dyrektora, na jakiej zasadzie dopuszczono, aby drzwi w szkole otwierały się do wewnątrz, i czy jest to zgodne z projektem.

Ad. pkt 9

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. do zapoznania się z informacją Burmistrza Miasta o pracy spółek miejskich.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przedstawił informację o stanie spółek miejskich. Poinformował, że w roku 2013 sytuacja finansowa spółek miejskich wyglądała następująco:

- Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. /obrót - 8 151 092,30 zł, spółka zamknęła rok 2013 r. stratą 174 456,29 zł/;

- PUK „Kodrem” Sp. z o.o. /obrót - 2 733 441,80 zł, strata – 19 193,39 zł/;

- MPEC „Giga” Sp. z o.o. /obrót - 14 720 875,17 zł, zysk – 302 529,80 zł/;

- PT „Necko” Sp. z o.o. /obrót – 5 070 160,01 zł, zysk – 22 397,31 zł/. Pan Burmistrz przypomniał, że na Spółce „Necko” ciąży kara w wysokości 5 mln zł. Miasto dofinansowało komunikację miejską w wysokości 1,5 mln zł.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy kwoty zysków oraz strat spółek przedstawiono po amortyzacji?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział twierdząco.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że w takim razie /nie licząc kosztów amortyzacji/ można również powiedzieć, że Spółka Wodociągi swój budżet zamknęła zyskiem. Pan Radny zapytał, ile wynosi amortyzacja w tej Spółce?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że amortyzacja Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie wynosi ok. 1 mln zł. Pan Burmistrz stwierdził, że faktycznie można powiedzieć, że Spółka wypracowała zysk, ale również musi ona spłacać kredyty związane z różnego rodzaju inwestycjami. Pan Burmistrz powiedział, że firmy muszą mieć koszty amortyzacji, ponieważ muszą również odnawiać swój tabor.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że Spółka Wodociągi
i Kanalizacje Miejskie ma spory odpis amortyzacyjny pomimo tego, że duży majątek otrzymuje niejako w darze od Miasta /np. cała sieć wodno – kanalizacyjna i jej wciąż nowe odcinki/.

Pan Kazimierz Kożuchowksi – Burmistrz Miasta powiedział, że nowe odcinki sieci wodno – kanalizacyjnej są wykonywane w ramach budżetu Spółki.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że w tym wypadku Pan Radny Marcin Kleczkowski ma na myśli, że amortyzacja tak naprawdę jest zyskiem, a wszystkie remonty rodzą koszty i są w tym wyniku finansowym ujęte. Sama amortyzacja jest faktycznie zapisem księgowym i rodzi się pytanie, czy jest to słuszne, czy też nie? Pan Radny powiedział, że faktycznie amortyzacja jest najlepszym rozwiązaniem na spłatę kredytów. Panu Radnemu Marcinowi Kleczkowskiemu chodziło raczej o to, czy ten koszt jest policzalny,
i co się z tymi pieniędzmi dzieje? Jeżeli 1 mln zł pozostaje z amortyzacji przy takim wyniku to te pieniądze gdzieś się gromadzą i chodziło pewnie o to, gdzie?

Ad. pkt 10

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielili Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej i Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą inwestycji nowego cmentarza powiedziała, że jest to bardzo pilny temat na przyszły rok i należy podjąć uchwałę intencyjną dotyczącą nowego cmentarza. Kwestia dotyczy jedynie jego lokalizacji. Przeprowadzono pod tym kątem badania w 3 miejscach i dwa z nich nadają się pod budowę cmentarza i należy dokonać wyboru spośród tych dwóch. Pani Kierownik stwierdziła, że nowa Rada Miejska zajmie się tym tematem i zdecyduje, czy cmentarz powstanie w kierunku na granicy z gminą Augustów, w porozumieniu z tą gminą, czy też tylko i wyłącznie na terenie miasta Augustowa, ale jest to lokalizacja trochę dalsza od centrum miasta, bo znajduje się na terenie Wspólnoty Gruntowej.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą celu przeznaczenia środków finansowych pozostałych po niezrealizowanej inwestycji po drugiej stronie Kanału Bystrego, powiedział, że składając wniosek do RPO kosztorys inwestorski przewidywał znacznie wyższe kwoty na nabrzeża Kanału Bystrego. Wniosek złożono na inwestycję po prawej stronie nabrzeża Kanału Bystrego, ale po przetargu okazało się, że potrzebna jest niższa kwota i dlatego wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o pozwolenie na wykorzystanie tych środków z przeznaczeniem na wykonanie bulwarów po drugiej stronie Kanału Bystrego. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 14 mln zł, natomiast inwestycję udało się wykonać za 9 mln zł. Czyli pozostało 5 mln zł oszczędności z przetargu. Zwrócono się do instytucji zarządzającej o wyrażenie zgody na wykorzystanie tej kwoty na realizację inwestycji po drugiej stronie Kanału Bystrego, ale niestety wniosek ten nie uzyskał akceptacji.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że od początku trzeba było złożyć wniosek na realizację inwestycji po obu stronach Kanału Bystrego, wówczas nie byłoby takiej sytuacji.

Pan Burmistrz odpowiedział, że miasto nie mogło składać wniosku na tak dużą inwestycję, ponieważ nie byłoby w stanie zabezpieczyć, tak dużych środków finansowych.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą budowy łącznika pomiędzy ulicami Nowomiejską i Młyńską przy targowisku miejskim, poinformował, że w wyniku przetargu okazało się, że na tą inwestycję potrzebna jest niższa kwota niż planowano. Pan Burmistrz powiedział, że nie zdecydowano jeszcze, na jaki cel zostanie przeznaczona powstała nadwyżka środków finansowych.

Na interpelację Pani Radnej Joanny Lisek odpowiedzi udzielił
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrza Miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości firmie męża Pani Wiceburmistrz poinformował, że zgodnie
z art. 132 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, burmistrz nie ma możliwości dokonania umorzenia, czy odroczenia płatności podatku Pani Wiceburmistrz, czy też najbliższej jej rodzinie. Burmistrz w tym wypadku jest wyłączony z całej procedury i w 2013 roku, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, organem wyznaczonym do tego typu postępowań administracyjnych został Wójt Gminy Augustów. Decyzją z dnia 8 lutego 2013 roku Wójt Gminy Augustów pozytywnie rozpatrzył wniosek spółki o odroczenie zapłaty zaległości wraz
z odsetkami.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, na jaką kwotę opiewa wysokość odroczonej do zapłaty zaległości? Pan Radny zapytał, czy wszystkie podmioty gospodarcze w Augustowie mogą liczyć na taką wyrozumiałość?

Pan Burmistrz odpowiedział, że w tym wypadku, to nie burmistrz podejmował decyzję. W stosunku do wielu podmiotów Burmistrz podejmuje decyzje o odroczeniu płatności, ponieważ jest to dobry sposób na to, aby pomóc osobie fizycznej czy prawnej, o ile faktycznie takiej pomocy potrzebuje. Pan Burmistrz powiedział, że nie może wyjawić, o jaką kwotę chodzi, ponieważ obowiązuje go tajemnica skarbowa.

Pani Radna Joanna Lisek stwierdziła, że dobrze jest decydować Wójtowi Gminy Augustów o nie swoich finansach. Pani Radna wyraziła wątpliwość, czy takie zachowanie jest moralne.

Na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrza Miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zmiany organizacji ruchu wokół cmentarza w dniach 1-3 listopada 2013 r. stwierdził, że wystąpimy w tej sprawie do Powiatu Augustowskiego, ponieważ ich właścicielem jest Powiat.

Ad. pkt 11

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXXVI sesji RM z 29.09.2014 r. Zapytał, czy są uwagi do ww. protokołu?

Uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2014 r. został przyjęty 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 12

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego
i Rady Miejskiej, a mianowicie ze skargą Pana Dionizego P. z dnia 20 października 2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Augustowa /treść skargi odczytał Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM/. Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej RM celem jej rozpatrzenia,
/zał. nr 13/.

Pan Radny Adam Wysocki zadał pytanie Panu Burmistrzowi dotyczące budżetu obywatelskiego. Pan Radny powiedział, że dowiedział się z prasy, że wpłynęły wnioski do budżetu obywatelskiego. Pan Radny poprosił o informacje na ten temat.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że do tej pory do budżetu obywatelskiego wpłynęły 3 wnioski i na ostatniej sesji Rady Miejskiej wnioski te zostaną Państwu Radnym przedstawione. Wnioski dotyczą sportu i rekreacji.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zadał pytanie dotyczące przetargu organizowanego na prowadzenie stołówek szkolnych. Pan Radny zapytał, czy wybór oferentów z wolnej ręki był zgodny z prawem? /Panu Radnemu udzielono odpowiedzi, że przetargi z wolnej ręki były zgodne z prawem/. Pan Radny zapytał, czy Miasto wystąpiło z wnioskami na realizację inwestycji
w mieście ze środków transgranicznych? Zapytał, czy takie wnioski są przygotowywane?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM poinformował, że programy współpracy transgranicznej zostały zakończone. Kolejne zostaną uruchomione prawdopodobnie w przyszłym roku. Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności zostanie uruchomiony program współpracy transgranicznej Litwa – Polska, poddano go już konsultacjom społecznym i projekt ten został przyjęty. Następnie będzie on uzgadniany
z Komisją Europejską. Pozostałe programy współpracy transgranicznej zostały zakończone, a prace nad nimi, tak naprawdę, dopiero się rozpoczęły, i jeżeli chodzi o program współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
i Litwa – Polska – Federacja Rosyjska, to najprawdopodobniej dopiero 2016 rok będzie rokiem, kiedy środki finansowe zostaną uruchomione, o ile programy te zostaną przygotowane.

Ad. pkt 13

Pan Wiesław Jeruć – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął XXXVII sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Przewodniczył:

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Wiesław Jeruć/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2014-11-13

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2014-11-13