PROTOKÓŁ Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie

P R O T O K Ó Ł Nr 10/15

z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej

w Augustowie

z dnia 28 września 2015 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Wojciech Walulik - Burmistrz Miasta Augustowa,

2. Pan Marek Sadowski – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów.


Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM otworzyła Pani Sylwia
Bielawska – Przewodnicząca Komisji. Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani SylwiaBielawska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju UM poinformowała, że celem spotkania Komisji jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów. Pani Przewodnicząca przekazała głos Panu Burmistrzowi
w celu przedstawienia projektu uchwały.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta poinformował, że istnieje potrzeba utworzenia trzeciej jednostki pomocniczej na terenie Miasta Augustów o nazwie Osiedle Uzdrowisko
w związku z planowanym ograniczeniem funkcji uzdrowiskowej na terenie Miasta. Poprosił Komisję o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Pani Sylwia Bielawska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju UM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów – Osiedle Uzdrowisko. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Sporządziła: /Magdalena Wasilewska/

Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej RM Sylwia Bielawska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szczepańska

Wprowadzający: Ewa Szczepańska

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-09-30