Protokół nr 20/15 z posiedz. Kom. Społ.-Ośw. RM z dn. 1.12.15 r.

PROTOKÓŁ NR 20/15

z posiedzenia Komisji Społeczno - Oświatowej RM w Augustowie

z dnia 1 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu wziął udział Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji
i Sportu UM.

Porządek posiedzenia:

Zapoznanie się z uwagami Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Augustowie dotyczącymi spraw oświatowych w Augustowie.


Posiedzenie Komisji Społeczno – Oświatowej RM otworzyła Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM poinformował,
że w związku z koniecznością poprawy sytuacji ekonomicznej augustowskiej oświaty podjęto działania celem ujednolicenia zatrudnienia w szkołach podstawowych i gimnazjach. Podjęta inicjatywa skutkuje sukcesem w postaci oszczędności sięgających kwoty 2 100 000 zł. Podkreślił, że w wyniku podjętych działań żaden z nauczycieli nie został zwolniony z pracy. Zwrócił uwagę, że wydatki na oświatę stanowią 40% budżetu Augustowa, co w porównaniu
z innymi gminami to zdecydowanie za dużo. Zwrócił uwagę, że w budynkach Gimnazjum
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 nie wykorzystuje się wielu pomieszczeń, co poczytywane jest jako niegospodarność. W związku z tym uznano za zasadne, aby dokonać połączenia tych placówek. Wszczęto już procedurę połączenia, przygotowywany jest akt założycielski wraz ze statutem, które to dokumenty muszą być zaopiniowane przez obie rady pedagogiczne. Poinformował, że powyższe nie spotkało się z aprobatą Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Augustowie i występującego w jego imieniu Prezesa Zarządu Pana Jana Dziądziaka. Uwagi zawarto w piśmie z dnia 24 listopada 2015 r., które zdaniem
Pana Kierownika są bezzasadne. W odpowiedzi przygotowano pismo, w którym ustosunkowano się do przedstawionych uwag. Odpowiedź na pismo ZNP zostanie przesłana do tychże rad pedagogicznych, jak również do rad rodziców.

Komisja Społeczno – Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie zapoznała
się z uwagami Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Augustowie dotyczącymi spraw oświatowych w Augustowie oraz zaakceptowała odpowiedź przygotowaną przez Wydział Edukacji i Sportu UM na ww. uwagi. Oba pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji Społeczno – Oświatowej RM

Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-12-18

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-12-18