Protokół nr 6, 17, 19, 11, 14/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji RM z dn. 1.12.2015 r.

PROTOKÓL NR 6, 17, 19, 11, 14/15

ze wspólnego posiedzenia Komisji:

Rewizyjnej, Rozwoju, Społeczno – Oświatowej,

Uzdrowiskowej, do spraw Budżetu

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 1 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – listy obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) w sprawie programu de minimis w zakresie zwolnień od podatku
od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa,

c) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej,

e) w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,

f) w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru,

g) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów,

h) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

  1. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2016 r.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016 – 2024.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu RM. Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1a

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta poinformował, że stawki zaproponowane
w uchwale pozostają na tegorocznym poziomie. Konieczność podjęcia uchwały w ww.
w sprawie wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która od 1 stycznia 2016 roku wprowadza nowe brzmienie przepisów, przedmioty opodatkowania oraz maksymalne dla nich stawki podatku. Dotyczy to gruntów:

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/.

Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały w ww. sprawie.

Ad. pkt 1b

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta poinformował, że podjęcie nowej uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Augustów ma zachęcić do budowy nowych obiektów służących działalności gospodarczej. Nowością tej uchwały
w porównaniu z programami deminimis obowiązującymi dotychczas jest brak warunku zatrudnienia, bądź zwiększenia zatrudnienia pracowników. W imieniu Burmistrza wniósł
o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały, skorygowanie jej i wpisanie w §11: „Uchwała nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów uchwały III/12/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 4158/”. Poinformował, że projekt uchwały w ww. sprawie został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który co do zasady nie wniósł zastrzeżeń. Zgodnie ze wskazaniem projekt uchwały uzupełniono o zapis, że podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązuje się do przedstawienia, oprócz zaświadczeń /oświadczeń o pomocy de minimis również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W ramach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Augustowie zgłoszono wnioski dotyczące projektu uchwały w ww. sprawie, tj.:

Komisja Rewizyjna

Pan Wojciech Krzywiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek,
aby w §5 pkt 3 wprowadzić zmianę polegającą na tym, aby zwolnień nie stosować
do budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności handlowej na łącznej powierzchni użytkowej budynków powyżej 400m2 /zamiast 300m2/ oraz związanych z nimi budowli i ich części.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek został przyjętyjednogłośnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja Rozwoju

Pan Radny Józef Świątkowski zgłosił wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 2 lat, a nie 1 roku jak wskazano w § 3 niniejszego projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek nie został przyjęty, ponieważ za głosowało 5 radnych, 5 głosowało przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pan Radny Artur Kleczkowski zgłosił wniosek, aby wydłużyć okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek nie został przyjęty, ponieważ za głosowało 3 radnych, 6 głosowało przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

Pan Radny Filip Jerzy Chodkiewicz zgłosił wniosek, aby w §5 pkt 3 wprowadzić zmianę polegającą na tym, aby zwolnień nie stosować do budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności handlowej na łącznej powierzchni użytkowej budynków powyżej 400m2 /zamiast 300m2/ oraz związanych z nimi budowli i ich części.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek został przyjęty
11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja do spraw Budżetu

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zgłosiła wniosek, aby w §5 pkt 3 wprowadzić zmianę polegającą na tym, aby zwolnień nie stosować do budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności handlowej na łącznej powierzchni użytkowej budynków powyżej 400m2 /zamiast 300m2/ oraz związanych z nimi budowli i ich części.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek został przyjęty5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/projekt uchwały ze zmianą uwzględniającą wniosek przyjęty przez Komisję/

/6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/11 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

/projekt uchwały ze zmianą uwzględniającą wniosek przyjęty przez Komisję/

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/4 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się/.

/projekt uchwały ze zmianą uwzględniającą wniosek przyjęty przez Komisję/

Ad. pkt 1c

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Pan Sławomir Sieczkowski omówił projekt uchwały w ww. sprawie. Poinformował,
że stawki podatku od środków transportowych proponuje się pozostawić na tegorocznym poziomie.

Panowie Radni Paweł Kotwica i Filip Jerzy Chodkiewicz zaproponowali, aby rozpatrzyć propozycję obniżenia stawek podatku od środków transportowych, co będzie zachętą
do rejestrowania firm transportowych w Augustowie.

Pan Radny Józef Świątkowski zaproponował, aby na posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie zaprosić przedstawicieli firm transportowych celem przeprowadzenia dyskusji na temat stawek podatku od środków transportowych.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/8 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/3 za, 1 przeciwny, 3 wstrzymujące się/.

Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały w ww. sprawie.

Ad. pkt 1d

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia i poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty miejscowej

Pan Sławomir Sieczkowski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Adam Wysocki sugerował, aby obniżyć opłatę miejscową naliczaną za pobyt dzieci z rodzin wielodzietnych.

Pani Agata Kaminiecka – Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego UM wyjaśniła, że zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy ma uprawnienia do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. Wprowadzenie zwolnienia zaproponowanego przez Pana Radnego może spowodować uchylenie uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/8 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/5 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się/.

Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały w ww. sprawie.

Ad. pkt 1e

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej

Pan Sławomir Sieczkowski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

W ramach Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie zgłoszono wniosek dotyczący projektu uchwały w ww. sprawie, tj.:

Pan Radny Tomasz Bukłaho zgłosił wniosek o podniesienie stawki dziennej opłaty uzdrowiskowej z 4,00 zł do 4,25 zł.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek został przyjęty3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/8 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

/projekt uchwały ze zmianą uwzględniającą wniosek przyjęty przez Komisję/

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/5 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się/.

Ad. pkt 1f

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Pan Sławomir Sieczkowski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

W ramach Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie zgłoszono wniosek dotyczący projektu uchwały w ww. sprawie, tj.:

Pan Radny Filip Jerzy Chodkiewicz zgłosił wniosek o obniżenie stawki opłaty targowej przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych z wozu konnego z 3,50 zł do 1,00zł.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek został przyjęty9 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/2 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/9 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

/projekt uchwały ze zmianą uwzględniającą wniosek przyjęty przez Komisję/

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/.

Ad. pkt 1g

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów

Pan Sławomir Sieczkowski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Państwo Radni Magdalena Śleszyńska i Józef Świątkowski wyrazili zdanie, że opłata od posiadania psów nie powinna być uchylona, ponieważ ze środków finansowych pochodzących z tej opłaty można zakupić pojemniki na psie odchody i realizować program opieki nad zwierzętami. Należy pomyśleć nad polepszeniem ściągalności ww. opłaty,
np. poprzez czipowanie psów.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia negatywna

/1 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia negatywna

/2 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia negatywna

/0 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia negatywna

/0 za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się/.

Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały w ww. sprawie.

Ad. pkt 1h

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych

Pan Sławomir Sieczkowski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu uchwały w ww. sprawie następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/.

Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały w ww. sprawie.

Ad. pkt 2

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2016 r.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta przedstawił informację w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2016 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisje Rady Miejskiej w Augustowie przyjęły informację Burmistrza w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2016 r.

Ad. pkt 3

Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016 – 2024

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta przedstawił projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Augustowa na lata 2016 – 2024.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta poinformował, że do projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016 wprowadzona zostanie autopoprawka polegająca na przeznaczeniu
5 mln zł na budowę dróg w mieście. Podkreślił, że budowa dróg miejskich będzie odbywała się etapowo, aby przez 3 lata 90% z nich zostało wybudowanych.

Pan Radny Filip Jerzy Chodkiewicz apelował do Radnych o poparcie wniosku Burmistrza
i wprowadzenie autopoprawki polegającej na przeznaczeniu w budżecie miasta na 2016 r.
5 mln zł na budowę dróg w mieście.

Pan Sławomir Sieczkowski zwrócił uwagę, że budżet miasta na 2016 r. po wprowadzeniu planowanych autopoprawek pierwszy raz w historii Augustowa przekroczy 100 mln zł a wartość inwestycji planowanych w przyszłym roku to kwota 28,5 mln zł, o ile oczywiście uda się pozyskać środki finansowe z zewnątrz.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu na 2015 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji ulic: Ziołowej, Rucianej, Miętowej i Widłakowej, które wprawdzie były ujęte w harmonogramie budowy ulic w mieście, ale na bardzo odległych pozycjach. Zaproponowała, aby zainwestować w dokumentację ulic, które jako pierwsze ujęto w harmonogramie.

Pan Burmistrz poinformował, że kryteria, według których będą realizowane inwestycje drogowe zostaną przedstawione mieszkańcom. Mieszkańcy ulic tworzący komitety
i deklarujący partycypację w kosztach budowy będą mogli liczyć na pierwszeństwo
przy ich realizacji.

Pani Bożenna Łukaszewicz wyraziła wątpliwość, czy różnicowanie mieszkańców będzie dobrym rozwiązaniem. Bardziej uprzywilejowanymi będą ci bardziej majętni mieszkańcy, których stać na partycypowanie w kosztach budowy.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski poinformował, że mieszkańcy ul. Rucianej oraz ulic przyległych wystąpili do niego z petycją podpisaną przez ponad 300 osób, w której deklarują finansowy udział w budowie. Zwrócił uwagę, w jak złym stanie znajdują się ww. ulice.

Pan Radny Filip Jerzy Chodkiewicz przypomniał, że Radni podjęli uchwałę o inicjatywie lokalnej. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie uda się uchwalić taki dokument, który unormuje współpracę samorządu z mieszkańcami przy budowie ich ulic. Realizacja inwestycji drogowych powinna być realizowana według systemu, który mieszkańcy zaakceptują i będzie on dla nich transparentny i równoprawny. W tym wypadku, każdy mieszkaniec miasta zostanie potraktowany tak samo. Zaproponował, aby w projekcie budżetu nie wyszczególniać ulic, które będą realizowane tylko zapisać określoną kwotę pod hasłem: Program budowy ulic miejskich. Ulice te zostaną wskazane dopiero po opracowaniu programu współpracy z mieszkańcami.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016 następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/5 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – nie wyrażono opinii

/2 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się/.

W ramach Komisji nie zgłoszono wniosków do projektu budżetu miasta Augustowa
na rok 2016.

Po przeprowadzonej dyskusji stałe Komisje Rady Miejskiej w Augustowie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wyraziły opinie na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016 – 2024 następującym stosunkiem głosów:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

/4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja Rozwoju – opinia pozytywna

/7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się/,

- Komisja Społeczno – Oświatowa – opinia pozytywna

/5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Komisja Uzdrowiskowa – opinia pozytywna

/4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/,

- Komisja do spraw Budżetu – opinia pozytywna

/4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się/.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji ds. Budżetu

Rady Miejskiej w Augustowie

/Aleksandra Kleczkowska/



OPINIA

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Z DNIA 1 GRUDNIA 2015 R.

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WRAZ
Z WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2016 - 2024

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie działając na podstawie §7 ust. 2 Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym wyraziła pozytywną opinięo projekcie budżetu miasta Augustowa na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2024. Komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2016 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Augustowie

/Wojciech Krzywiński/

OPINIA

KOMISJI ROZWOJU

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Z DNIA 1 GRUDNIA 2015 R.

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WRAZ
Z WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2016 - 2024

Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie działając na podstawie §7 ust. 2 Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym wyraziła pozytywną opinięo projekcie budżetu miasta Augustowa na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2024. Komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016.

Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2016 zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 zaopiniowała pozytywnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju

Rady Miejskiej w Augustowie

/Paweł Kotwica/

OPINIA

KOMISJI SPOŁECZNO - OŚWIATOWEJ

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Z DNIA 1 GRUDNIA 2015 R.

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WRAZ
Z WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2016 - 2024

Komisja Społeczo - Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie działając na podstawie §7 ust. 2 Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały
o prowizorium budżetowym wyraziła pozytywną opinięo projekcie budżetu miasta Augustowa na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2024. Komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016.

Komisja Społeczno - Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2016 zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja Społeczno - Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca

Komisji Społeczno - Oświatowej

Rady Miejskiej w Augustowie

/Małgorzata Grygo/

OPINIA

KOMISJI UZDROWISKOWEJ

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Z DNIA 1 GRUDNIA 2015 R.

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WRAZ
Z WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2016 - 2024

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie działając na podstawie §7
ust. 2 Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały
o prowizorium budżetowym niewyraziła ani pozytywnej ani negatywnej opiniio projekcie budżetu miasta Augustowa na rok 2016. Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024. Komisja
nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016.

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie nie wyraziła ani pozytywnej ani negatywnej opinii na temat projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016, ponieważ
za projektem głosowało 2 radnych, 2 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca

Komisji Uzdrowiskowej

Rady Miejskiej w Augustowie

/Sylwia Bielawska/

OPINIA

KOMISJI DO SPRAW BUDŻETU

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Z DNIA 1 GRUDNIA 2015 R.

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WRAZ
Z WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2016 - 2024

Komisja do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie działając na podstawie §7 ust. 2 Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały
o prowizorium budżetowym wyraziła pozytywną opinięo projekcie budżetu miasta Augustowa na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2024. Komisja nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016.

Komisja do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projekt budżetu miasta Augustowa na rok 2016 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym
i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca

Komisji do spraw Budżetu

Rady Miejskiej w Augustowie

/Aleksandra Kleczkowska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-12-29