Protokół nr XVIII z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.15 r.

P R O T O K Ó Ł NR XVIII/15

z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 22 grudnia 2015 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych – lista obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Ponadto w obradach udział wzięli:

- Burmistrz Miasta Augustowa,

- Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,

- Skarbnik Miasta,

- kierownicy wydziałów i referatów UM,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- przedstawiciele prasy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 16.05

i zakończono o 19.20

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;

b) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

c) zmiany uchwały nr XVII/142/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa
na 2016 r.;

d) zmian budżetu miasta na 2015 rok;

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015 – 2023;

f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025;

g) uchwalenia budżetu miasta Augustowa na 2016 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
i autopoprawkami,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej miasta Augustowa na 2016 rok,

- przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad uchwałą budżetową.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji RM z 19.11.2015 r.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Otwarcie obrad

Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Filip Jerzy Chodkiewicz
– Przewodniczący Rady Miejskiej.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 20 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitał: Pana Wojciecha Walulika
– Burmistrza Miasta, Pana Mirosława Karolczuka – Zastępcę Burmistrza Miasta,
Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości. Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Pan Przewodniczącywarz z PanemBurmistrzem odebrali od harcerzy ZHP w Augustowie Betlejemskie Światełko Pokoju.

Przedstawiciel delegacji harcerzy przypomniał, że Betlejemskie Światełko Pokoju
od 30 lat zapalone jest w grocie Narodzenia Pańskiego i wędruje po całym świecie jako symbol pokoju.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag ani propozycji zmian.

Pan Przewodniczącypoddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta Augustowa

Pani Radna Joanna Lisek zadała pytanie dotyczące sprawozdania nr 106/15 Burmistrza Miasta Augustowa, w którym w pkt 2 mowa jest o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości na okres 5 lat. Pani Radna poprosiła o wskazanie podmiotu, któremu wydzierżawiana jest ww. nieruchomość.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odpowiedziała, że dzierżawca wyłoniony zostanie w drodze przetargu.

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta Augustowa z jego działalności
od 1 grudnia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje i zapytania radnych

Pan Radny Dariusz Ostapowicz poinformował, że opłata za garaże
przy ul. Marii Konopnickiej wzrosła o 100% ponieważ, jak wyjaśnia Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, wzrósł podatek gruntowy. Pan Radny przypomniał, że podatek
od nieruchomości nie uległ zmianie. Pan Radny poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pan Radny Mirosław Zawadzki zapytał, czy istnieje możliwość zakrycia rowu melioracyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młodości a Rajgrodzką. W przypadku większych opadów okoliczne działki są zalewane. Pan Radny stwierdził, że rów melioracyjny stwarza zagrożenie epidemiologiczne.

Pan Radny Adam Cilulko poruszył następujące sprawy:

1. Ponownie zgłosił interpelację dotyczącą konieczności nawiezienia materiału utwardzającego na ulice Czereśniową i Jagodową.

2. Zgłosił potrzebę zamontowania ekranów wyciszających na obwodnicy Augustowa.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska poruszyła następujące sprawy:

 1. Zgłosiła interpelację, aby latarnie w mieście były włączane wcześniej
  niż ma to miejsce obecnie.
 2. Zapytała, kto od nowego roku w Urzędzie będzie odpowiedzialny za realizację programu opieki nad zwierzętami. Zwróciła uwagę, że program nie jest realizowany.

Pan Radny Tomasz Dobkowski przypomniał, że dyskusja nad potrzebą wcześniejszego włączania oświetlenia ulicznego trwa już około 4 lat i problem wciąż nie został rozwiązany.

Pan Radny Paweł Łukasz Kotwica zwrócił uwagę, że część latarni na ulicach nie działa
i np. na ul. Waryńskiego połowa ulicy jest oświetlona, a druga połowa już nie.

Pan Radny Filip Jerzy Chodkiewicz poruszył następujące kwestie:

 1. Poinformował, że mieszkańcy upominają się o wyburzenie budynku
  przy ul. Turystycznej nieopodal „Augustowianki”. Zapytał, kto jest jego właścicielem, i w jaki sposób problem może zostać rozwiązany.
 2. Zwrócił uwagę, że krawężniki przy ul. Turystycznej powinny być oznaczone w taki sposób, aby były widoczne /problem również sygnalizowali mieszkańcy/.
 3. Zwrócił uwagę, że w danych Urzędu Miejskiego po wpisaniu odpowiedniego hasła, np. w wyszukiwarce google brakuje numeru telefonu. Poprosił o uzupełnienie danych Urzędu.
 4. Zwrócił uwagę, że na stronach internetowych Urzędu Miejskiego brakuje szczegółowszych informacji o wynikach przetargów, np. treści ofert i kwot, za jakie Miasto kupuje albo sprzedaje daną nieruchomość.

Ad. pkt 5a

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji Społeczno – Oświatowej poinformowała, że Komisja Społeczno – Oświatowa na posiedzeniu w dniu 18 grudnia
2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Radny Dariusz Ostapowicz zadał pytanie dotyczące wypłaty dodatku motywacyjnego. Zwrócił uwagę, że dodatek motywacyjny wypłacany jest również w okresie wakacyjnym. Zapytał, czy w tym okresie nauczyciele pozostają w gotowości do świadczenia pracy. Poruszył kwestię dotyczącą przyznawania nagród nauczycielom z tzw. funduszu nagród
na podstawie odrębnie ustalanego regulaminu. Zapytał, kto taki regulamin ustala.

Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu wyjaśnił, że dodatek motywacyjny przyznawany jest dwukrotnie w ciągu roku po spełnieniu minimum
5 z 18 ustalonych warunków i wypełnieniu ankiety. Za okres wakacyjny nauczyciel otrzymuje średnie wynagrodzenie wyliczane na podstawie całego roku wraz z dodatkiem motywacyjnym. Regulamin przyznawania nagród z funduszu nagród określa dyrektor szkoły.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała, w jaki sposób należy rozumieć sformułowanie zawarte w § 13 pkt 3 Regulaminu, który brzmi: „Zapłata za godziny ponadwymiarowe
i zastępstwa doraźne następuje tylko wówczas, gdy rzeczywista liczba przepracowanych
w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum”.

Pan Dariusz Szkiłądź wyjaśnił, że warunkiem zapłaty za godziny ponadwymiarowe
i zastępstwa stałe jest wypracowanie tygodniowego pensum określonego w umowie o pracę. Na uwagę Pani Radnej, że w projekcie uchwały nie ma mowy o zastępstwach stałych wyjaśnił, że jest to zwykłe przeoczenie i projekt uchwały o ten zapis należy uzupełnić. Poinformował, że tak sformułowane brzmienie Regulaminu spowoduje, że nauczyciele przebywający na zwolnieniu lekarskim nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych czy doraźnych bądź stałych zastępstw, jeżeli nie wypracują pensum określonego w umowie o pracę w danym tygodniu pracy.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz stwierdziła, że nie powinno się pozbawiać dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za pracę na zastępstwie doraźnym. Przepis Regulaminu sformułowany w taki sposób spowoduje, że trudno będzie znaleźć pracownika na zastępstwo
za nauczyciela, który nagle zachoruje. W takiej sytuacji takie samo wynagrodzenie będzie przysługiwało nauczycielowi, który zgodzi się pracować w zastępstwie, czy też na takie zastępstwo nie wyrazi zgody. Pani Radna stwierdziła, że rozumie intencję Pana Kierownika, aby lepiej zadbać o finanse Miasta, ale należy również mieć na względzie organizację pracy danej placówki oświatowej.

Pan Dariusz Szkiłądź zwrócił uwagę, że zastępstwa w szkole dezorganizują pracę
i utrudniają realizację podstawy programowej. Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązanie przyniesie oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby zastępstw, ponieważ korzystanie ze zwolnień lekarskich stanie się nieopłacalne.

Pani Radna Małgorzata Grygo stwierdziła, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby chory nauczyciel, bojąc się utraty znacznej części wynagrodzenia, opiekował się dziećmi. Oświadczyła, że nie podoba się jej podejście do nauczycieli obecnej Rady i życzy sobie,
aby ta sytuacja się zmieniła. Zgłosiła wniosek formalny, aby w §13 pkt 3 wykreślić wyraz „doraźne” i umożliwić nauczycielom, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim w danym tygodniu pracy, ale również pracowali na zastępstwie doraźnym, wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, czy stawka liczona za godzinę z pensum jest inna
niż za godzinę nadliczbową.

Pan Radny otrzymał odpowiedź, że obie stawki wynoszą tyle samo.

Pan Tomasz Bukłaho – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprosił o podanie danych statystycznych związanych ze zwolnieniami lekarskimi L4 nauczycieli za II semestr
2014 i 2015 roku.

Pan Dariusz Szkiłądź poinformował, że przygotuje taką informację na piśmie, ponieważ wyliczenia będą dokonywane po semestrze. Zwrócił uwagę, że środki finansowe
za godziny ponadwymiarowe zastępstw stałych i doraźnych pochodzą z budżetu Miasta,
a nie z subwencji oświatowej. Podał przykład sytuacji, w której nauczyciel jęz. angielskiego przebywający na 2 tygodniowym zwolnieniu ma problemy z realizacją podstawy programowej, ponieważ zastępujący go nauczyciele wf czy historii podstawy tej nie zrealizują.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz stwierdziła, że regulamin wynagradzania nauczycieli proponowany do podjęcia Radnym poza sformułowaniem, o którym wspomniała wcześniej jest bardzo motywujący.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz po konsultacji z Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego
i po wniesieniu autopoprawki przez Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu UM w imieniu Burmistrza Miasta stwierdził, że § 13 pkt 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „Zapłata za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne i stałe następuje tylko wówczas,
gdy rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum.”

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie wniosek Pani Radnej Małgorzaty Grygo, aby w §13 w pkt 3 wykreślić wyraz „doraźne”. W głosowaniu wzięło udział
18 radnych. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, 9 było przeciw a 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek odrzucono.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli wraz
z autopoprawką zgłoszoną w imieniu Burmistrza przez Kierownika Wydziału Edukacji
i Sportu.W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVIII/152/15 została podjęta 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 8 głosach wstrzymujących się /zał. nr 2/.

Ad. pkt 5b

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pan Radny Jacek Truszkowski podziękował Panu Prezesowi Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółki z o.o. za propozycją pozostawienia stawek opłaty za wodę i ścieki
na tegorocznym poziomie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVIII/153/15 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 3/.

Ad. pkt 5c

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/15 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 r.

Pan Tomasz Bukłaho – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/15 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 r.W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVIII/154/15 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 4/.

Ad. pkt 5d

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM poinformowała, że Komisja ds. Budżetu RM na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką wprowadzoną przez Burmistrza.W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVIII/155/15 została podjęta
18 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących
się /zał. nr 5 i 6/.

Ad. pkt 5e

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015 - 2023

Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM poinformowała, że Komisja ds. Budżetu RM na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa
na lata 2015-2023.W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVIII/156/15 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 7/.

Ad. pkt 5f

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016 - 2025

Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM poinformowała, że Komisja ds. Budżetu RM na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025.W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVIII/157/15 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 8/.

Ad. pkt 5g

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Augustowa
na 2016 rok

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem i autopoprawkami /zał. nr 9 i 10/.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2015 r. na temat projektu uchwały budżetowej miasta Augustowa na 2016 rok /zał. nr 11/.

Opinie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej wypracowane na wspólnym posiedzeniu
w dniu 1 grudnia na rok 2015 w sprawie budżetu miasta na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2024 przedstawili:

- Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu RM
/zał. nr 12/,

- Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji do Społeczno - Oświatowej RM
/zał. nr 13/,

- Pan Paweł Kotwica – Przewodniczący Komisji Rozwoju RM /zał. nr 14/,

- Pani Sylwia Bielawska – Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej RM /zał. nr 15/,

- Pan Wojciech Krzywiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM /zał. nr 16/.

Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu RM przedstawiła opinię Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2016 r. Komisja działając na podstawie § 7 ust. 4 Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym zapoznała się z opiniami merytorycznych komisji Rady Miejskiej na temat projektu budżetu miasta na 2016 rok. Komisje nie zgłosiły Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej wniosków do projektu budżetu miasta na rok 2016. Mając powyższe na uwadze, Komisja wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Augustowa na rok 2016 w zaproponowanej wersji /zał. nr 17/.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz otworzył dyskusję na temat projektu budżetu miasta Augustowa na 2016 rok.

Pani Radna Joanna Lisek zwróciła uwagę, że w zał. nr 3 projektu uchwały w dziale poświęconym turystyce zapisano zadanie pod nazwą: „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie”. Zapytała, czy ww. inwestycja nawiązuje do pomysłu byłego burmistrza Leszka Cieślika.

Pan Burmistrz potwierdził, że pomysł nawiązuje do poprzedniego odnośnie do miejsca poprowadzenia kładki, jeżeli chodzi o jej kształt to sprawa będzie analizowana. Kwota ujęta w projekcie budżetu zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji niezbędnej
do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania środków z projektów transgranicznych.

Pani Radna Małgorzata Grygo zauważyła, że pomysł wybudowania kładki nad rzeką Nettą jako pierwszy, jeszcze radny, zgłosił Pan Wojciech Walulik.

Pan Burmistrz podkreślił, że wszystkim powinno zależeć na tym, aby inwestycja została zrealizowana.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zwrócił uwagę, że ważniejszym zadaniem zaplanowanym
do realizacji w przyszłorocznym budżecie jest budowa miejskich ulic, na co przeznacza
się 8 mln zł. Ponadto ponad 10 mln zł przeznacza się na prorozwojowe inwestycje w strefie gospodarczej.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy inwestycje drogowe będą przeprowadzane
na podstawie harmonogramu, który został uchwalony przez Radę Miejską, czy też powstanie nowy plan.

Pan Burmistrz odpowiedział, że w tym wypadku nie kontynuuje prac podjętych przez poprzednią Radę. Zapewnił, że do końca stycznia zostanie przedstawiony Radnym program budowy miejskich ulic, gdzie określone zostaną zasady finansowania, projektowania
i kolejności wykonania. Poinformował, że Miasto postawiło sobie ambitny cel, aby w ciągu
3 lat, w sposób znaczący, poprawić jakość dróg stanowiących własność Miasta.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował, że harmonogram budowy ulic przyjęty przez Radę Miejską poprzedniej kadencji jest jednym z dokumentów, który będzie obowiązywał przy realizacji inwestycji drogowych. Przypomniał, że w wypracowanym dokumencie ujęto 105 ulic, z czego pierwszych 25 zostało podanych do publicznej wiadomości
w formie podjętej uchwały. Warunkiem realizacji będzie pozyskanie środków zewnętrznych.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała, czy kryteria i inne wskaźniki zawarte
w harmonogramie będą konsultowane z mieszkańcami.

Pan Burmistrz zapewnił, że ww. kwestie będzie konsultował przede wszystkim z Radą Miejską i w razie potrzeby przeprowadzone zostaną również konsultacje społeczne.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, dlaczego w projekcie budżetu miasta na 2016 r.
na modernizację pomostu Radiowej Trójki nie zaplanowano 1 mln zł tylko 1/3 tej kwoty. Przypomniał, że wstępna wycena remontu opiewała na kwotę 1 mln zł.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji wyjaśnił, że przetarg
na modernizację Mola Radiowej Trójki nie został jeszcze ogłoszony. Ostateczny koszt remontu będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu. Poinformował, że aby obniżyć koszty inwestycji postanowiono, że CSiR najpierw zakupi niezbędne materiały ze środków zaplanowanych w budżecie miasta. W pierwszym etapie Miasto zakupi elementy konstrukcyjne, pozyskane zostaną również materiały z lasu komunalnego. Kwota zaplanowana w budżecie Miasta najprawdopodobniej wystarczy na zakup niezbędnych materiałów.

Panowie Radni Piotr Piłasiewicz i Filip Jerzy Chodkiewicz wyrazili zaniepokojenie,
czy Molo Radiowej Trójki uda się oddać do użytku przed sezonem letnim skoro zaplanowana
w budżecie kwota wystarczyć ma tylko na zakup materiału.

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że na początku stycznia ogłoszony zostanie przetarg na zakup materiałów konstrukcyjnych, a kolejne działania zostaną określone w późniejszym czasie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz przypomniał, że dyskusja na temat konieczności remontu Mola Radiowej Trójki trwa już od października. Poprosił o uzasadnienie decyzji dotyczącej potrzeby zorganizowania dwóch przetargów, na zakup materiałów i wykonanie. Poprosił
o podanie szacunkowych kosztów związanych z remontem.

Pan Andrzej Zarzecki przypomniał, że pierwotne wyliczenia przeprowadzone w oparciu
o kosztorys inwestorski opiewały na 900 tys. zł brutto. Kosztorys w niewielkim stopniu różni się od tego z 2004 r. Przykładowa cena 1 m3 tarcicy konstrukcyjnej wynosi 1 200 zł brutto
a do wykonania pomostu potrzeba 310 m3. Ponadto do wykonania remontu potrzebne będą deski, które można by pozyskać z lasu komunalnego, ale będzie to możliwe w lutym
po uchwaleniu i uprawomocnieniu się Planu urządzania lasu. Pan Dyrektor wyjaśnił, że aby nie tracić czasu uzgodnił z Burmistrzem i ze Skarbnikiem, że w drodze przetargu najpierw zostanie zakupiony materiał konstrukcyjny. Stwierdził, że zorganizowanie jednego przetargu w oparciu o kosztorys inwestorski może być zagrożone z uwagi na niewystarczające środki finansowe zaplanowane w budżecie na ten cel.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz wyraził zdziwienie, że 1 m3 tarcicy konstrukcyjnej kosztuje
aż 1 200 zł.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że cena za 1 m3 tarcicy konstrukcyjnej – klasa C35, została przedstawiona po dokonaniu zapytań kierowanych do trzech okolicznych tartaków. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim taki właśnie materiał musi zostać użyty do budowy.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał czy pomost został wykonany z takiego właśnie materiału.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że nie wie, bo w czasie, kiedy pomost był budowany inwestorem zadania nie było Miasto tylko Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna, która pozyskała środki zewnętrzne na ten cel.

Pan Radny Adam Cilulko zapytał czy na realizację ww. inwestycji można pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych korzystając z faktu, że pomost leży na szlaku Kanału Augustowskiego.

Pan Burmistrz przypomniał, że w wypowiedziach publicznych wielokrotnie podkreślał,
że pozyskanie środków z funduszy unijnych w 2016 roku na ten cel będzie utrudnione, jednak niedopuszczalne jest, aby Molo Radiowej Trójki było nieczynne w sezonie letnim. Podjęto wszelkie możliwe działania, aby wykonać remont angażując w to zadanie jak najniższe środki finansowe w standardzie gwarantującym jego trwałość. Stwierdził, że być może przy budowie pomostu użyto niewłaściwego materiału i dlatego już po 10 latach wymaga gruntownego remontu.

Pan Radny Adam Cilulko zapytał, czy można dokonać niezbędnych napraw, a generalny remont wykonany zostanie w najbliższych latach.

Pan Burmistrz odpowiedział, że niestety remontu nie można przeprowadzić w ten sposób, przeprowadzono już szczegółowe analizy w tym zakresie.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy przeprowadzono ekspertyzę budynku
Gimnazjum nr 1 w związku z planami przeniesienia tam Urzędu Miejskiego i połączenia Gimnazjum Nr 1 ze szkołą Podstawową Nr 4.

Pan Burmistrz odpowiedział, że do 10 stycznia 2016 r. powinna być wykonana ekspertyza wraz z koncepcją zagospodarowania budynku na potrzeby Urzędu Miejskiego. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Kolejnym etapem będzie pozyskanie środków finansowych na termomodernizację budynku oraz przystąpienie do wykonania prac. Stwierdził, że do tej pory nie dotarły do niego żadne sygnały,
aby budynek nie spełniał norm technicznych.

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że przeniesienie Urzędu Miejskiego do budynku Gimnazjum nr 1 w znaczny sposób poprawi komfort pracy urzędników, ponieważ obecna siedziba nie spełnia współczesnych standardów.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że korzystanie obywateli z usług Urzędu jest utrudnione, ponieważ w jednym budynku nie mieszczą się jego wszystkie wydziały.

Pani Radna Joanna Lisek zwróciła uwagę, że w swojej wypowiedzi miała na myśli przede wszystkim kwestię bezpieczeństwa, ponieważ budynek Gimnazjum nr 1 nie jest nowy. Stwierdziła, że plan budżetu na 2016 r. jest bardzo ambitny i życzy sobie, aby został zrealizowany szczególnie, jeżeli chodzi o plany inwestycyjne. Zwróciła uwagę, że dochody na inwestycje w głównej mierze opierają się na kredycie i środkach zewnętrznych.
W momencie, gdy nie uda się ich uzyskać wszystkie plany mogą zakończyć się fiaskiem. Poinformowała, że Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem budżetu miasta Augustowa na 2016 r.

Pan Burmistrz podziękował Pani Radnej za wsparcie. Zwrócił uwagę, że budżet miasta
ma służyć wszystkim mieszkańcom. Zapewnił Panią Joannę Lisek, że zakładając nawet wariant pesymistyczny budżet jest stabilny, a jego wykonanie nie jest zagrożone. Podkreślił,
że priorytetem budżetu są inwestycje.

Pan Radny Adam Cilulko zwrócił uwagę, że w budżecie na 2016 r. środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych zaplanowano na zbyt niskim poziomie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że ww. sytuacja wynika z faktu, że nie ogłasza się dostatecznej liczby konkursów, w ramach których można takie środki pozyskać. Największe dofinansowanie realizacji zadań można pozyskać z funduszy transgranicznych. Miasto korzysta ze wszystkich możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Pani Joanna Jaśko – Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych poinformowała, że Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków krajowych remontu Rynku Zygmunta Augusta i termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2. Ograniczeniem w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych jest brak dokumentacji technicznej. Wyjaśniła, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków, w tym z funduszy unijnych, zostaną one uwzględnione w budżecie miasta.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz potwierdziła słowa Pani Radnej Joanny Lisek, że Radni reprezentujący Klub PO będą głosowali za przyjęciem budżetu miasta Augustowa,
ale podkreśliła, że będzie wnikliwie sprawdzać realizację budżetu i również aktywnie w niej uczestniczyć.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVIII/158/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 18/.

Pani Radna Małgorzata Grygo zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach sesji.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej.

Ad. pkt 6

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Na interpelację Pana Radnego Dariusza Ostapowicza odpowiedzi udzielili
Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta i Pani Krystyna Wasilewska
– Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Pan Mirosław Karolczuk w odpowiedzi na interpelację dotyczącą stuprocentowego wzrostu podatku gruntowego przypomniał, że podatek od nieruchomości na 2016 r. pozostał
na tegorocznym poziomie.

Pani Krystyna Wasilewska stwierdziła, że wzrost opłaty może wynikać z podwyżki czynszu dzierżawnego za grunt pod garażami. Poinformowała, że aneksem do umowy czynsz dzierżawny wzrósł netto z 600 zł do 1440 zł. Podkreśliła, że czynsz dzierżawny przez
5 lat nie był podnoszony. Nowa stawka opłaty dzierżawnej będzie obowiązywała
od 1 stycznia 2016 r.

Na interpelację Pana Radnego Mirosława Zawadzkiego dotyczącą konieczności zakrycia rowu melioracyjnego pomiędzy ulicami Młodości i Rajgrodzką odpowiedź udzielona zostanie
na piśmie.

Na interpelacje Pana Radnego Adama Ciluko odpowiedzi udzielił Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz zapewnił Pana Radnego, że jego interpelacja dotycząca konieczności utwardzenia ulic Czereśniowej i Jagodowej zostanie przekazana do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację dotyczącą potrzeby zamontowania ekranów wyciszających na obwodnicy Augustowa poinformował, że problem przedstawi
na spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które planowane
jest na 30 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Na interpelacje Pani Radnej Magdaleny Śleszyńskiej odpowiedzi udzielił Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta.

Pan Mirosław Karolczuk w odpowiedzi na interpelację dotyczącą konieczności wcześniejszego włączania oświetlenia ulicznego stwierdził, że rozwiązaniem problemu byłaby wymiana systemu oświetlenia na ledowy wraz ze sterownikami. Poinformował,
że w lutym 2016 r. zostanie wyłoniona nowa firma serwisująca oświetlenie uliczne. Zapewnił, że w umowie z firmą zawarty zostanie obowiązek sterowania czasem włączania oświetlenia ulicznego.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poprosił o natychmiastową interwencję dotyczącą wcześniejszego włączania oświetlenia ulicznego.

Pan Tomasz Bukłaho poprosił o sprawdzenie, czy dostawca energii elektrycznej może świadczyć usługi serwisowe.

Pan Mirosław Karolczuk poinformował, że na spotkaniu z dyrektorem PGE uzyskał informację, że firma nie będzie świadczyła usług serwisowych. Od czerwca tego roku usługi serwisowe oświetlenia ulicznego świadczy w Augustowie firma z Suwałk.

Pan Mirosław Karolczuk w odpowiedzi na zapytanie, kto w Urzędzie Miejskim będzie odpowiedzialny za realizację programu opieki nad zwierzętami poinformował,
że zadanie to pozostanie w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Na interpelacje Pana Radnego Filipa Chodkiewicza odpowiedzi udzielili
Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta, Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza, Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Pani Beata Kornelius – Radca Prawny.

Pan Mirosław Karolczuk w odniesieniu do interpelacji dotyczącej wyburzenia budynku przy ul. Turystycznej poprosił o dokładne wskazanie tego miejsca.

Pan Radny Paweł Kotwica przypomniał, że zgłaszał interpelację w tej samej sprawie
i wówczas kierownik wydziału wiedział, o który budynek chodzi. Budynek w miarę możliwości finansowych miał zostać wyburzony.

Pan Burmistrz zapewnił, że sprawę niezwłocznie skieruje do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację dotyczącą konieczności oznaczenia krawężników przy ul. Turystycznej zapewnił, że tą sprawę skieruje do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację dotyczącą dokonania zmian na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zapewnił, że sprawę przekaże właściwej komórce organizacyjnej Urzędu.

Pani Krystyna Wasilewska w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zamieszczania informacji o wynikach przetargu na stronie internetowej Urzędu wyjaśniła, że kwestię
tą reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów. Poinformowała, że wyniki przetargów dotyczące nabywcy zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozporządzeniu wywieszane są na 7 dni w siedzibie Urzędu. W Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie informacja nie jest tak szczegółowa.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz stwierdził, że mieszkańcy powinni otrzymać rzetelną informację dotyczącą wyników przetargu, np. o uzyskanej cenie. Informacja wywieszona
w siedzibie Urzędu powinna również znaleźć się na stronie internetowej Urzędu.

Pan Burmistrz poinformował, że od 1 lutego 2016 r. będzie funkcjonowała nowa strona Urzędu Miejskiego i uwagi Pana Przewodniczącego zostaną uwzględnione.

Pani Beata Kornelius poinformowała, że każdemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej bez konieczności wskazywania interesu prawnego z żądaniem przedstawienia takiej informacji na piśmie. Zwróciła uwagę, że na gruncie ustawy
o zamówienia publicznych chroniona jest m.in. tajemnica przedsiębiorstwa i nie wszystkie informacje mogą być upubliczniane. Wyjaśniła, że na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej zamieszczane są tylko informacje niezbędne.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zapewnił, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń ustawowych. Stwierdził, że informacje, które mogą być upublicznione należy udostępnić
i zmienić dotychczas obowiązujące zasady w taki sposób, aby Urząd był przyjazny mieszkańcom. W tym wypadku nie powinno się stosować standardu minimum tylko maksimum.

Ad. pkt 7

Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji RM z 19.11.2015 r.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XVI sesji RM z 19.11.2015 r., który został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Ad. pkt 8

Zapytania i wolne wnioski

Pan Radny Dariusz Ostapowicz zgłosił wniosek, aby do porządku obrad najbliższej sesji Rady umieścić punkt o konsultacjach społecznych dotyczących zamknięcia w okresie wakacyjnym odcinka Rynku Zygmunta Augusta, tzw. „stumetrówy”. Zgłosił kolejny wniosek, aby Miasto zwróciło się do organizatora imprezy letniej pn.: „Pływanie na byle czym”, czyli do Radia Białystok, o wyłączenie z ruchu podczas trwania imprezy odcinka
ul. Mostowej /od cmentarza do ul. Nadrzecznej/.

Pan Burmistrz poinformował, że na spotkaniu z Komendantem Policji w Augustowie analizowana była ww. sprawa. Wnioski Pana Radnego są zasadne, jednak należy pamiętać,
że w przyszłym roku może być trudno je zrealizować z uwagi na planowaną przebudowę Rynku Zygmunta Augusta i ul. 3 Maja. Wyłączenie z ruchu wskazanych odcinków dróg spowodowałoby dodatkowe utrudnienia w ruchu komunikacyjnym.

Pan Radny wycofał swój pierwszy wniosek dotyczący wyłączenia z ruchu samochodowego odcinka Rynku Zygmunta Augusta.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zapytała, dlaczego zanim ogłaszono konkurs
na organizację imprez zdecydowano o zorganizowaniu w Augustowie Triathlonu, o czym można dowiedzieć się z plakatów reklamowych. Poprosiła o wskazanie źródła finansowania przedsięwzięcia.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji poinformował, że dyskusja na temat zorganizowania w Augustowie ww. imprezy trwa od dawna, ale ze względu na brak obwodnicy i możliwości wyłączenia z ruchu części ulic nie można było jej przeprowadzić. Impreza jest jedną z wielu innych, które ujęto w planie budżetu CSiR na 2016 r.
Na jej organizację przewidziano 30 000 zł, ponadto prowadzone są rozmowy ze sponsorami, którzy pomogą sfinansować pozostałe wydatki. Poinformował, że Triathlon w Augustowie jest imprezą z cyklu imprez organizowanych w wielu miastach w Polsce. Po spotkaniu Burmistrza z organizatorem ustalono, że ww. impreza sportowa zostanie zorganizowana
w naszym mieście. Podkreślił, że Triathlon w Augustowie będzie promocją walorów sportowych i turystycznych Augustowa.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zapytała ile osób z Augustowa trenuje triathlon.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że w zawodach wystartuje ok. 10 mieszkańców miasta. Podkreślił, że zorganizowana impreza ma charakter promocyjny i ma na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających Augustów i rozszerzenie sezonu turystycznego. Uczestnicy triathlonu to w większości zawodnicy z centralnej, zachodniej i południowej części Polski, gdzie ta dyscyplina najlepiej się rozwija. Podkreślił, że triathlon jest jedną z dyscyplin, które najprężniej rozwijają się w Polsce.

Pan Piotr Piłasiewicz zapytał Panią Annę Samel – Kierownika Referatu ds. Promocji
i Turystyki jak ocenia wpływ tej imprezy na promocję miasta.

Pani Anna Samel – Kierownik Referatu ds. Promocji i Turystyki odpowiedziała,
że imprezy triathlonowe i maratonowe są bardzo wysoko pozycjonowane, ponieważ turyści coraz częściej wybierają aktywny wypoczynek. Udział w tego typu imprezach często biorą osoby o tzw. zasobnych portfelach. Pani Kierownik stwierdziła, że pozytywnie ocenia pomysł zorganizowania imprezy.

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że Półmaraton Augustowski został przyjęty
do Plebiscytu na Biegowe wydarzenie roku. Zachęcił wszystkich do głosowania
na tę imprezę. Nagrodą główną w Plebiscycie jest 150 000 zł.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał czy „Przegląd Augustowski” nadal jest wydawany, i jeżeli tak, to czy ukazują się w nim informacje dotyczące spraw Urzędu. Zasugerował, aby informacje o organizowanych przetargach czy sesjach Rady Miejskiej ukazywały się w tej gazecie dopóki będzie wydawana.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poinformował, że zwrócił się do Pani Dyrektor APK,
aby przygotowała informację na temat oszczędności związanych z zamknięciem gazety.

Pan Burmistrz odpowiedział, że „Przegląd Augustowski” ukazuje się regularnie, co miesiąc
i należy podjąć decyzję czy nadal będzie wydawany.

Pan Radny Tomasz Bukłaho zwrócił uwagę, że gdyby w „Przeglądzie Augustowskim” zamieszczano informacje o organizowanych sesjach to byłyby one nieaktualne.

Pan Radny Wojciech Krzywiński nie zgodził się ze swoim przedmówcą i stwierdził,
że informacje, np. o organizowanych przetargach, mogą być interesujące dla mieszkańców, nawet jeżeli ukażą się po terminie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz stwierdził, że jego zdaniem Miasto nie powinno konkurować
z podmiotami prywatnymi na rynku wydawniczym.

Zapytał Dyrektora CSiR jakie argumenty były wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej organizacji imprezy triathlonowej w Augustowie zważywszy na fakt,
że organizacje pozarządowe startujące w konkursach skarżą się na niewystarczające środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta. Zapytał Pana Dyrektora, jakich argumentów użyje, aby przekonać mieszkańców, że właśnie ta impreza, finansowana z ich podatków, powinna być zorganizowana w Augustowie.

Pan Andrzej Zarzecki zwrócił uwagę, że Triathlon w Augustowie będzie jedną z imprez organizowanych przez CSiR, które kierowane są do szerszego ogółu. Stwierdził, że CSiR
nie ma możliwości finansowych, aby samodzielnie zorganizować tego typu imprezę. Poinformował, że rozważał dwie propozycje zorganizowania triathlonu w Augustowie
i o wyborze zadecydowały względy finansowe oraz termin planowanej imprezy. Stwierdził, że tego typu przedsięwzięcia sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem i należy oczekiwać, że zawodnicy jak również kibice znacząco zasilą budżety lokalnych przedsiębiorców. Podkreślił, że impreza będzie szeroko promowana w mediach krajowych.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zauważył, że podmioty, które realizują zadania z zakresu promocji muszą konkurować pomiędzy sobą o pozyskanie środków finansowych z budżetu Miasta, a w tym wypadku CSiR jest z tej rywalizacji wyłączony. Zapytał skąd wziął
się pomysł, aby w taki sposób rozdysponowywać pieniądze przeznaczone na realizację ww. zadań.

Pan Andrzej Zarzecki wyjaśnił, że tego typu imprezy w taki właśnie sposób
są organizowane, a na potwierdzenie swoich słów podał przykłady miast, w których odbywają się zawody. Zwrócił uwagę, że w Augustowie nie ma podmiotu, który podjąłby się tego wyzwania.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz stwierdził, że można określić pewne parametry wydarzenia, które może odbyć w mieście i ogłosić przetarg na jego zorganizowanie. Zwrócił uwagę,
że konkurencja powoduje podniesienie jakości danej usługi jak również obniżenie ceny. Organizowanie imprezy w trybie proponowanym przez CSiR niekoniecznie musi
być korzystne dla Miasta.

Pan Andrzej Zarzecki zwrócił uwagę, że Triathlon w Augustowie jest imprezą z cyklu imprez organizowanych w Polsce, co gwarantuje wysoką frekwencję i nie można
jej zorganizować w taki sposób, jak proponuje Pan Przewodniczący. Pojedyncza impreza triathlonowa organizowana w Augustowie nie zapewni takiej liczby uczestników,
jak ma to miejsce przy imprezach organizowanych w cyklu. Zdobywając pewną markę jest szansa, że w przyszłości będzie można taką imprezę zorganizować samodzielnie.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, dlaczego o wydatku rzędu 60 tys. zł /całkowity koszt imprezy/ Radni dowiadują się z facebooka.

Pan Burmistrz stwierdził, że zorganizowanie Triathlonu w Augustowie jest jak najbardziej zasadne i będzie dobrą promocją Miasta. Zapewnił, że będą czynione działania,
aby nie wydatkować całej kwoty 30 tys. zł zaplanowanej na ten cel i pozyskać sponsorów. Zasadą imprez organizowanych w mieście będzie wydatkowanie z budżetu
jak najmniejszej liczby środków finansowych i pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz. Podkreślił, że warto realizować imprezy sportowe wysokokwalifikowane, co przełoży
się na promocję Miasta.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zapytał, czy w procesie decyzyjnym dotyczącym organizacji
ww. imprezy uczestniczyli Pani Anna Samel – Kierownik Referatu Promocji i Turystyki
i Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu. Zapytał, jaka jest opinia Pana Kierownika na temat wpływu planowanej imprezy sportowej na życie naszego miasta.

Pan Dariusz Szkiłądź odpowiedział, że nie uczestniczył w procesie decyzyjnym dotyczącym organizacji ww. imprezy. Zgodził się, że wydarzenie sportowe – Triathlon w Augustowie będzie dobrą promocją i warto je zorganizować.

Pani Anna Samel potwierdziła, że Dyrektor CSiR kontaktował się z nią i poinformował
o swoich zamierzeniach odnośnie do imprezy. Powtórzyła, że jej opinia na temat organizacji imprezy jest pozytywna.

Pan Radny Adam Cilulko wyjaśnił, na czym polegają imprezy triathlonowe. Stwierdził,
że w organizowanym wydarzeniu może brać udział wielu mieszkańców Augustowa.

Pan Tomasz Bukłaho podziękował prezesom spółek miejskich za wzięcie udziału
w obradach sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zapoznał Radnych z korespondencją, która wpłynęła
do Przewodniczącego i Rady Miejskiej, tj. z pismem mieszkańców ul. Bocianiej, w którym zwracają się z prośbą o utwardzenie tejże ulicy /zał. nr 19/. Pan Przewodniczący zapytał,
na jakiej podstawie w piśmie kierowanym do mieszkańców stwierdzono, że ul. Bociania
nie będzie realizowana w 2016 roku.

Pan Mirosław Karolczuk stwierdził, że w odpowiedzi na pismo mieszkańców wyjaśniono, że w przypadku ul. Bocianiej żadne doraźne rozwiązania nie przyniosą zadowalających efektów. Zapewnił, że zadzwoni do autora pisma i postara się wyjaśnić sprawę.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w piśmie poinformowano mieszkańców, że żadne doraźne rozwiązania nie przyniosą zadowalającego efektu i sytuację może rozwiązać jedynie trwałe utwardzenie ulicy, co w 2016 r. nie będzie możliwe. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że w zamierzeniach Rady jest podjęcie działań, aby już w 2016 roku
jak największa liczba ulic w mieście została utwardzona. Zasugerował, aby tego typu informacja trafiła do mieszkańców.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zaprosił mieszkańców na wspólne powitanie Nowego Roku na Rynku Zygmunta Augusta w dniu 31 grudnia 2015 r. Zaprosił również na opłatek samorządowy, który odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Samorządowych.

Ad. pkt 9

Zamknięcie obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Filip Jerzy Chodkiewicz/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2016-03-03

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2016-03-03