Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 4 stycznia 2017 roku

  2017-02-02 16:18:04

  Protokół z dnia 4 stycznia 2017 roku z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodziców i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

  2017-02-02 16:14:14

  Zarządzenie Nr 574/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zmiana zarzadzenia w sprawie powołania komisji

  2017-02-02 16:08:32

  ZARZĄDZENIE NR 571/17 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA z dnia 4 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Informacja o powołaniu i posiedzeniu komisji konkursowej

  2017-02-02 16:04:11

  Zarządzenie 567/17 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Otwarty konkurs ofert - promocja zdrowia, osoby niepełnosprawne, osoby starsze

  2017-02-02 13:48:35

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku w zakresie:ochrony promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób starszych. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w załącznikach. Termin składania ofert upływa 06.02.2017 r. do godz. 15.30.

 • Otwarty konkurs ofert

  2016-12-20 00:00:00

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

 • Otwarty konkurs ofert

  2016-12-12 00:00:00

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2017 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Regulamin dotacji na 2017 rok

  2016-12-08 00:00:00

  Zarządzenie nr 537/16 z dn. 7 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorcowego Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2017.

 • Informacja o wynikach konsultacji

  2016-10-27 00:00:00

  Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

 • Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

  2016-10-19 00:00:00

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę zadania publicznego pn. “Skuteczna komunikacja w rodzinie jako środek profilaktyki uzależnień i patologii społecznych", zgłoszonego przez Fundację Małymi Krokami.Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 26.10.2016 r. pocztą elektroniczną na adres: michal.kotarski@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-02-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-02-02