Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Otwarty konkurs ofert - turystyka, kultura, ekologia

  2017-02-05 10:18:28

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku w zakresie: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w załącznikach. Termin składania ofert upływa 06.02.2017 r. do godz. 15.30.

 • Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

  2017-02-05 10:18:14

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w załącznikach. Termin składania ofert upływa 27.02.2017 r.

 • Informacja o złożeniu oferty

  2017-02-02 16:30:25

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty dla ojców, zgłoszona przez Fundację im. św Cyryla i Metodego Termin zgłaszania uwag do 30 stycznia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: michal.kotarski@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

 • Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 12 stycznia 2017 roku

  2017-02-02 16:25:15

  Protokół z dnia 12 stycznia 2017 roku z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

 • Informacja o powołaniu i posiedzeniu komisji konkursowej

  2017-02-02 16:20:32

  Zarządzenie 575/17 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

 • Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 4 stycznia 2017 roku

  2017-02-02 16:18:04

  Protokół z dnia 4 stycznia 2017 roku z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodziców i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

  2017-02-02 16:14:14

  Zarządzenie Nr 574/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zmiana zarzadzenia w sprawie powołania komisji

  2017-02-02 16:08:32

  ZARZĄDZENIE NR 571/17 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA z dnia 4 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Informacja o powołaniu i posiedzeniu komisji konkursowej

  2017-02-02 16:04:11

  Zarządzenie 567/17 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Otwarty konkurs ofert - promocja zdrowia, osoby niepełnosprawne, osoby starsze

  2017-02-02 13:48:35

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 roku w zakresie:ochrony promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób starszych. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w załącznikach. Termin składania ofert upływa 06.02.2017 r. do godz. 15.30.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-02-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-02-02