Uchwała Nr XXXI/301/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/301/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Augustów na 2006 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ Andrzej Kurczyński /

Załącznik

do Uchwały Nr XXXI /301/05 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005r.

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

miasta Augustów na 2006 rok

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”.

Ustawa wymienia 6 szczegółowych zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4 ust.2 w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Zadania, o których mowa w ustawie można zdefiniować i ująć następująco:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

I. zasoby

1. Augustów liczy ok. 30.300 mieszkańców przebywających na stałe i ok. 550 przebywających czasowo. W szkołach podstawowych uczy się ok. 2.220 dzieci, w gimnazjach ok. 1.160 uczniów. W zespołach szkół i liceach ogólnokształcących kontynuuje naukę ok. 3.200 osób. W ciągu roku nasze miasto odwiedza ok. 125 tysięcy turystów i kuracjuszy, najwięcej w okresie letnim.

2. W mieście działa Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

W ramach terapii grupowej odbywają się zajęcia:

a) Grupy wstępna – motywacyjna 4 x w tygodniu

b) Grupy intensywna 4 x w tygodniu

c) Grupa wsparcia 1 x w tygodniu

d) Grupa psychoterapeutyczna dla współuzależnionych 2 x w tygodniu

e) Grupa psychoterapeutyczna dla współ. Pogłębiona 2 x w tygodniu

f) Grupa samopomocowa „Lotos” 1 x w tygodniu

2. Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Terapii prowadzi dyżury konsultacyjno - terapeutyczne skierowane do młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami oraz uzależnionej i ich rodziców. Zadaniem Punktu jest motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia w zakresie uzależnienia, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej, zdiagnozowanie problemów całej rodziny, zaplanowanie pomocy wszystkim jej członkom. W punkcie działa grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od alkoholu i narkotyków.Dyżury i grupę prowadzi osoba po resocjalizacji, Studium Socjoterapii, Studium Rozwoju Osobistego, treningu asertywności , instruktor „Drugiego Elementarza” i „Trzeciego Elementarza”, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień.

3. Przy Poradni Terapii Uzależnień istnieje Punkt Kosultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. Dyżury prowadzą:

konsultant do spraw przemocy, mgr polityki społecznej, pracownik socjalny,

prawnik,

2 policjantów (w tym jeden po Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, certyfikat w zakresie prawnym, społecznym i medycznym aspekcie narkomanii).

4. Augustowskie Stowarzyszenia Abstynentów Klub „Tęcza” przy ul. Skorupki 6, prowadzi działalność w zakresie:

pomoc psychologiczna:

na grupach wsparcia

podczas spotkań indywidualnych

na obozach terapeutycznych

spotkania grup samopomocowych:

dla osób uzależnionych, AA ( „Maj”, „Nie ma mocnych” „Czwartek”).

dla osób współuzależnionych, Al.-anon ( „Liderki”).

uroczystości okazjonalne o charakterze abstynenckim,

profilaktyka i rehabilitacja,

prowadzenie działalności informacyjnej przez honorowych członków stowarzyszenia.

5. Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych prowadzone są przez przeszkolonych realizatorów :

Trzeci Elementarz, czyli programu siedmiu kroków” (w okresie od 1994 do XII 2005 r przeszkolono około 190 realizatorów ze wszystkich typów szkół na terenie miasta Augustowa).

"„Sobą być dobrze żyć” – przeszkolono 15 realizatorów,

„Spójrz inaczej” – przeszkolono 5 realizatorów,

uczestnictwo szkół podstawowych i gimnazjalnych w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

6. Organizacja dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym letniego i zimowego wypoczynku z programem terapeutycznym.

7. Funkcjonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której pracami kieruje przewodniczący.

8. Powołany jest Pełnomocnik Burmistrza, który koordynuje działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Augustowa.

9. Utworzono „niebieski pokój” przy Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie do bezpiecznych, nie traumatycznych przesłuchań dla dzieci – ofiar i świadków przemocy.

10. Działają świetlice świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym:

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci „Nasza Ostoja”,

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”,

Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom „Hospicjum”,

Świetlica TPD.

II. Zadania własne miasta.

11. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu,

udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu,

prowadzenie działań kosultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,

wspieranie działalności placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji z lekarzami,

współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z grupami samopomocowymi,

orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w lecznictwie i terapii uzależnień.

12. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

finansowanie etatów dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie: prawnik, policjanci, specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy,

prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii,

prowadzenie grupy dla współuzależnionych w Poradni Terapii Uzależnień,

dofinansowywanie szkoleń pracowników Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii oraz Pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,

wyposażenie punktów w niezbędne materiały edukacyjne,

wspieranie rodzin poprzez realizację krótkich programów profilaktycznych dla osób w ramach współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Suwałkach.

13. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży:

przeprowadzenie „Trzeciego Elementarza, czyli programu siedmiu kroków” na terenie szkół podstawowych i gimnazjów w edycji wiosennej i jesiennej,

przeprowadzenie programu: „Spójrz inaczej” na terenie szkół podstawowych w klasach 1 – 3,

przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie profilaktyki uzależnień i wiedzy o problemach alkoholowych pracownikom socjalnym,

przeprowadzenie szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach lokalnej działalności profilaktycznej,

wspieranie działania grupy terapeutycznej dla rodziców dzieci uzależnionych,

zorganizowanie wypoczynku terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych w okresie letnim i zimowym z uwzględnieniem przygotowanej kadry w zakresie działań profilaktycznych II stopnia,

współpraca z kuratorami sądowymi w celu zwiększenia skuteczności pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,

współpraca Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji KPP w Augustowie,

działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - zorganizowanie wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Augustowie przynajmniej jednej akcji edukacyjnej dla osób, którym odebrano prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym,

prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań problemowych i używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz inwentaryzowanie stanu zasobów służących rozwiązywaniu tych problemów,

podjęcie działań zmierzających do stworzenia świetlic socjoterapeutycznych,

udział w ogólnopolskich akcjach PARPA dotyczących profilaktyki uzależnień,

organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży,

dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów,

14. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

współfinansowanie działalności Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Augustowie;

finansowanie Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie,

dofinansowanie działalności statutowej Augustowskiego Stowarzyszenia Abstynentów,

finansowanie działalności Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii,

finansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach, świetlicach miejskich i instytucjach działających na rzecz dzieci zagrożonych patologią wynikającą z alkoholizmu rodziców,

finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;

dofinansowanie pomocy okolicznościowej dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,

finansowanie programu wychowania wodnego w szkołach podstawowych i gimnazjach jako programu promującego zdrowy styl życia;

dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury i sportu jako alternatywy organizowania czasu wolnego,

dofinansowanie realizacji programu rozwoju i modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej, pomieszczeń i obiektów sportowych,

dofinansowanie realizacji programów rekreacyjno-sportowych.

15. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie obrotu i handlu napojami alkoholowymi:

dokonywanie kwartalnych podsumowań kontroli punktów detalicznych i gastronomicznych,

kierowanie informacji do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

kierowanie wniosków do Burmistrza Miasta Augustów o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

16. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

koordynacja działań profilaktycznych na terenie miasta Augustowa ,

współpraca z Sądem Rejonowym w Augustowie Wydział Rodzinny i Nieletnich,

współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi,

współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Młodzieżowym Punktem Konsultacji i Terapii, Punktem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

współpraca z Komendą Powiatową Policji w Augustowie,

dofinansowanie wyposażenia „niebieskiego pokoju”,

współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie,

współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie pomocy dla rodzin patologicznych i zagrożonych demoralizacją,

organizacja pracy i działalność zespołów problemowych: ( motywującego do leczenia, opiniującego do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolującego obrót napojami alkoholowymi),

prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin przez członków Komisji,

prowadzenie biblioteczki specjalistycznej oraz udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-01-05