Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 8 grudnia 2015 r.

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 8 grudnia 2015 r.

1. Uchwała nr XVII/136/15 w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów,

2. Uchwała nr XVII/137/15 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

3. Uchwała nr XVII/138/15 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016,

4. Uchwała nr XVII/139/15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków korzystania z nieruchomości w szkołach, placówkach oświatowych i żłobku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów,

5. Uchwała nr XVII/140/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

6. Uchwała nr XVII/141/15 w sprawie przekazania prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie, utworzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie,

7. Uchwała nr XVII/142/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 rok,

8. Uchwała nr XVII/143/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

9. Uchwała nr XVII/144/15 w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa,

10. Uchwała nr XVII/145/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

11. Uchwała nr XVII/146/15 w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej,

12.Uchwała nr XVII/147/15 w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-12-10

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-12-10