Protokół Nr 32/06 Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24.10.06 r.

P R O T O K Ó Ł NR

P R O T O K Ó Ł NR /06

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 24 października 2006 r.

Obecni członkowie Komisji - wg. załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- P. Leszek Cieślik - Burmistrz Miasta;

- P. Monika Podziewska - Skarbnik Miasta.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 r.

  2. Rozpatrzenie wniosku pana Eugeniusza Ławrynowicza o przyznanie zasiłku stałego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzył
Pan Bogdan Dyjuk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM. Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów RM jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za, zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Ad. pkt 2

Komisja Budżetu i Finansów RM zapoznała się z wnioskiem Eugeniusza i Romualda Ławrynowicza, zam. w Augustowie przy
ul. Nadrzecznej 142, o przyznanie zasiłku stałego z kasy Urzędu Miejskiego
w Augustowie w wysokości jednej średniej krajowej do czasu zakończenia budowy kawiarni przy ul. Nad Nettą 23 i rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym lokalu.

Po przeanalizowaniu wniosku Komisja Budżetu i Finansów RM postanowiła przekazać wniosek P. Ławrynowicza do MOPS-u - wg. kompetencji, ponieważ nie jest władna rozpatrywać sprawy dotyczącej przyznania zasiłku.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ /Bogdan Dyjuk/

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2007-06-11