Zarządzenie Nr 122/08

Zarządzenie Nr 122/08

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 8 lutego 2008r.

w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Augustowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 406 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami, w celu wspierania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, zgodnie z obowiązującym na terenie miasta Augustowa Planem Gospodarki Odpadami przyjętym Uchwałą Nr XXIV/243/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska miasta Augustowa na lata 2005 – 2008,

Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu miasta Augustowa pokryć dachowych zawierających azbest, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W załączeniu publikujemy załącznik nr 1 - regulamin uzyskania dofinansowania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-03-06

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2008-03-06