Obwieszczenie Burmistrza Miasta Augustowa - o zebranym materiale dowodowym - inwestycja celu publicznego

Augustów, 28 października 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

AGP.6733.3.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci wodociągowej metodą bezwykopową, na części działki o numerze 37, położonej
w Augustowie, obręb 5, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni, po dokonaniu niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 (w tym telefonicznie pod numerem 87 643 42 17), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Natalia Wiśniewska

Data wytworzenia: 2022-10-28

Wprowadzający: Natalia Wiśniewska

Data modyfikacji: 2022-10-28

Opublikował: Natalia Wiśniewska

Data publikacji: 2022-10-28