Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym - inwestycja celu publicznego - oświetlenie uliczne

Augustów, 2 czerwca 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

AGP.6733.3.2023

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Miasto Augustów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – ul. Sajenek 102540B oraz ul. Gwiezdnej 102541B w Augustowie, na części działek o numerach ewidencyjnych 4185, 4159 i 4157/10, położonych w Augustowie, obręb 6, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni po dokonaniu niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 17 czerwca 2023 r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 (w tym telefonicznie pod numerem 87 643 42 17), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Z up. Burmistrza

Natalia Wiśniewska

Inspektor Wydziału

Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Natalia Wiśniewska

Data wytworzenia: 2023-06-02

Wprowadzający: Natalia Wiśniewska

Data modyfikacji: 2023-06-02

Opublikował: Natalia Wiśniewska

Data publikacji: 2023-06-02