Skarbnik Miasta Augustowa

Radosław Czerwiński

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

tel. (87) 643-42-26

e-mail: radoslaw.czerwinski@urzad.augustow.pl

Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością wydziałów oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej. Skarbnik jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. nadzorowanie pracy Wydziału Finansowego,
 2. nadzorowanie pracy Wydziału Podatków i Opłat,
 3. kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 4. opracowanie projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 5. czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 7. zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi,
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie oraz wysokości podatków i opłat, w tym ulg i zwolnień,
 9. zawiadamianie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty,
 10. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 11. współpraca z Sekretarzem w zakresie gospodarowania funduszem płac Urzędu,
 12. nadzorowanie przygotowania projektów wewnętrznych regulacji w zakresie polityki rachunkowości,
 13. opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2021-09-06

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2024-07-03

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2016-02-25