Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ewidencyjnej o nr 1940/2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi na działkach ewidencyjnych o nr 1940/2, 1940/1, 1941, 2313/5, 2313/7, 2317/1 oraz 2317/7 obręb 2 przy ul. Wilczej w Augustowie

Augustów, 30 listopada 2022 r.

GKRiOŚ.6220.18.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję strony postępowania o:

- wydaniu w dniu 29 listopada 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ewidencyjnej o nr 1940/2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi na działkach ewidencyjnych o nr 1940/2, 1940/1, 1941, 2313/5, 2313/7, 2317/1 oraz 2317/7 obręb 2 przy ul. Wilczej  w Augustowie,

- terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. 30.11.2022 r. 13.12.2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa.

                                                                                                                                           

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 14.12.2022 r. służy stronom prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Z up. Burmistrza Sławomir Sieczkowski

 Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2022-11-30

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2022-11-30

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2022-11-30