Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/37/04

Augustów, dnia 05.11.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: części działek o numerach geodezyjnych: 4959, 1/31, położonych w Augustowie nad jeziorem Necko.

Teren, na którym położone są przedmiotowe działki, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa - terenów obejmujących część Dzielnicy Zarzecze ograniczonych istniejącym cmentarzem, ulicą Mostową, rzeką Nettą, jeziorem Necko, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/357/02 Rady Miasta Augustów z dnia 23 września 2002r., opublikowaną w /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 56 z dnia 30 października 2002r. poz.1258/

Część działki o nr 1/31 objęta wypisem położona jest w kompleksach: CP, KPJ-1, P-1 i ZN

działka o nr 4959 położona jest w kompleksie P-1 - pomost nr 2.

§ 6

Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o :

 1. klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych,

 2. liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych,

 3. maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym,

 4. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy sytuować naziemnej zabudowy kubaturowej,

 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy pomostów - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu poza którą nie należy wprowadzać zabudowy pomostów nawodnych, obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle określoną linię wyznaczoną na rysunku planu wzdłuż, której należy sytuować frontową ścianę naziemnej zabudowy kubaturowej,

 6. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle określoną linię wyznaczoną na rysunku planu wzdłuż, której należy sytuować frontową ścianę naziemnej zabudowy kubaturowej,

 7. obsłudze technicznej miasta - należy przez to rozumieć wszelkie tereny, zabudowę lub urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiające wymianę informacji, transportu zbiorowego,

-2-

utrzymania dróg i zieleni miejskiej, melioracji, urządzenia przeciwpowodziowe i inne

obiekty techniczne niezbędne dla prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszkańców,

 1. terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania i oznaczony symbolem przeznaczenia,

 2. terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć tą część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych i pokryta trwałą roślinnością. Typową powierzchnią biologicznie czynną są tereny zieleni towarzyszącej zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe. W szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz budowli naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwirowych, grysowych i ażurowych,

 3. urządzeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje telefoniczne i urządzenia sanitarne,

 4. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych,

 5. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej,

 6. zabudowie hotelowej - należy przez to rozumieć hotele za wyjątkiem hoteli robotniczych, domy wypoczynkowe, sanatoria, pensjonaty wraz z funkcjami dodatkowymi, w szczególności gastronomią, urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, rehabilitacyjnymi, wypoczynkowymi,

 7. zieleni miejskiej - rozumie się przez to zasoby roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjną z wyłączeniem terenów ogrodów działkowych.

 8. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym.

Wypis z tekstu planu:

CP - ciąg pieszy:

 1. wzdłuż całego terenu należy wykonać utwardzony chodnik pieszy z miejscami wypoczynku i platformami widokowymi oraz ścieżkę rowerową,

 2. minimalna szerokość chodnika wynosi 3.0 m,

 3. minimalna szerokość ścieżki rowerowej wynosi 1.5 m,

 4. zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów małej architektury i urządzeń pomocniczych,

 5. ciąg pieszy może być wykorzystywany jako dojazd gospodarczy do terenów przeznaczonych na cele publiczne,

 6. szerokość ciągu w liniach rozgraniczających należy wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu,

-3-

 1. Szerokość ciągu w liniach rozgraniczających należy wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu przy czym minimalna szerokość wynosi 6 m,

KPJ i KPJ-1 - ciąg pieszo-jezdny:

 1. minimalna szerokość pasa pieszo-jezdnego wynosi 6,0 m,

 2. dopuszcza się realizację urządzeń pomocniczych związanych z funkcją podstawową,

 3. należy dążyć do oddzielenia ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych,

 4. należy dążyć do wykonania zieleni izolacyjnej oraz miejsc wypoczynku,

 5. zakaz realizacji wszelkich obiektów kubaturowych i obiektów małej architektury,

 6. szerokość drogi w liniach rozgraniczających należy wyznaczać w oparciu o linie

rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania zgodnie

z rysunkiem planu przy czym minimalna szerokość dla ciągu pieszo -

jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-1 wynosi 6 m.

Ustalenia szczegółowe dla terenów plaż oznaczonych symbolem terenu P-1

§ 36

Dla terenu oznaczonego symbolem i numerem terenu P-1 ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. teren może być ogrodzony ogrodzeniem ażurowym w 90% o wysokości do 160 cm i posiadać ogólnodostępne wejścia od strony terenu oznaczonego symbolem terenu CP,

 2. 85% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

 3. dopuszcza się realizację jednokondygnacyjnego obiektu usługowego zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,

 4. obiekt usługowy musi stanowić dwa budynki symetryczne względem siebie, które mogą być połączone ze sobą wejściem bramowych stanowiącym dominantę architektoniczną w miejscu lokalizacji wejścia na plażę zgodnie z rysunkiem planu,

 5. obiekt usługowy musi być jednokondygnacyjny i nie może mieć piwnic,

 6. obiekt usługowy musi posiadać dach spadzisty o spadku od 30 do 450 i kalenicę równoległą do głównej elewacji, pokryty dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym,

 7. maksymalna wysokość obiektu usługowego nie może być większa niż 9.0 m,

 8. zabudowę i zagospodarowanie należy kształtować w oparciu o oś kompozycyjną określoną na rysunku planu,

 9. nie wolno realizować utwardzonych dróg publicznych za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych,

 10. dopuszcza się realizację pomostów nawodnych lokalizowanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy pomostu,

 1. konstrukcja pomostu oznaczonego numerem 2 musi spełniać następujące ustalenia:

 1. konstrukcja pomostu musi umożliwiać swobodny przepływ wody i organizmów wodnych,

 2. wysokość posadzki pomostu w stosunku do najwyższego lustra wody nie może być większa niż 120 cm,

 3. na płycie pomostu należy zrealizować obiekty służące do obsługi usług sportu i rekreacji oraz wypoczynku. W szczególności dotyczy to: przebieralni, obiektów wypożyczania sprzętu wodnego, obiektów ratownictwa wodnego,

- 4 -

jednokondygnacyjnych obiektów gastronomicznych o powierzchni zabudowy

niewiększej niż 100 m2.

 1. pomosty winny posiadać konstrukcje drewniane i być wykonane w uzgodnieniu z

właściwym zarządcą gospodarki wodnej.

§55

Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia ZN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. teren nie może być ogrodzony,

 2. 100% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

 3. zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy i zagospodarowania za wyjątkiem ścieżek umożliwiających dostęp do jeziora,

 4. nie wolno realizować utwardzonych dróg publicznych,

 5. teren należy w maksymalnym stopniu zadrzewić i zakrzewić,

 6. zakazuje się lokalizowania jakichkolwiek obiektów i urządzeń reklamowych oraz jakichkolwiek innych budowli nie związanych z funkcją terenu,

 7. wszelkie zagospodarowanie skarp nad jeziorem powinno zapobiegać ich erozji, oraz być podporządkowane potrzebie ich ochrony.

§11

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia UT-1 i UT-3, dla których dopuszcza się do czasu realizacji ustaleń planu wznoszenia obiektów tymczasowych na okres do 120 dni.

Ustalenia z zakresu ochrony wartości kulturowych.

§12

Wskazuje się , że cały obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w strefie ochrony

Zespołu Kanału Augustowskiego.

§13

Na całym obszarze objętym ustaleniami planu ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich prac ziemnych z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

§ 15

Wprowadza się na obszarze objętym ustaleniami planu całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem określonych w planie.

§ 16

Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje całkowity zakaz lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej za wyjątkiem składów i magazynów związanych z funkcją terenu., wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyjnej oraz

zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.

§ 17

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu zakazuje się :

 1. wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi,

- 5 -

 1. odprowadzania ścieków do naturalnych zbiorników wodnych.

2. Na obszarze objętym ustaleniami planu nakazuje się :

 1. wprowadzanie zalesień i zakrzewień na terenach erozyjnych,

 2. wprowadzania zadrzewień gatunkami rodzimymi wzdłuż cieków wodnych i dróg.

§18

1. Wyznacza się strefę ochronną jeziora Necko i rzeki Netty zgodnie z rysunkiem planu.

2. W strefie ochronnej jeziora Necko i rzeki Netty zabrania się w szczególności:

 1. niszczenia linii brzegowej jeziora i rzeki,

 2. wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi względami sanitarnymi, estetycznymi lub bezpieczeństwa publicznego,

 3. grodzenia nieruchomości przyległych do jeziora w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegowej, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,

oraz innych działań określonych w odpowiednich przepisach szczegółowych.

W celu ochrony przeciwpowodziowej ustala się, że najniższy poziom posadowienia posadzki parteru budynków funkcji podstawowej za wyjątkiem budynków na terenach oznaczonych symbolem terenu PW wynosi 123,10 m n.p.m. Kr.

§ 20

W celu ochrony przeciwpowodziowej ustala się, najniższy poziom posadowienia posadzki parteru budynków funkcji podstawowej za wyjątkiem budynków na terenach oznaczonych symbolem terenu PW wynosi 123,10 m n.p.m.Kr.

Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 21

Wszystkie działania inwestycyjne muszą być zgodne z przeznaczeniem terenu i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustalenia w zakresie obsługi technicznej miasta

§ 23

Sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz tereny ścieżek rowerowych.

§ 25

Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie tereny przeznaczone na cele publiczne muszą posiadać oświetlenie,

2) sieć elektroenergetyczna powinna być realizowana jako podziemna,

§27

Wprowadza się następujące ustalenia w zakresie składowania odpadów:

 1. wprowadza się całkowity zakaz składowania odpadów stałych lub ciekłych na terenie objętym ustaleniami planu,

 2. wprowadza się całkowity zakaz wytwarzania i składowania odpadów niebezpiecznych.

§28

1. Wprowadza się następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. zaopatrzenie w wodę obiektów na obszarze objętym planem miejscowym części dzielnicy „Zarzecze” jest dokonywane poprzez dwie magistrale: do istniejących obiektów użyteczności publicznej jak: „Hotel Warszawa”, „Sanatorium Budowlani” woda jest doprowadzona magistralą o średnicy 200 mm zlokalizowaną w ulicy Zdrojowej, południowa część obszaru objętego ustaleniami planu ma doprowadzoną wodę z magistrali w ulicy Zarzecze

-6-

 1. koncepcję zaopatrzenia w wodę terenu objętego planem przedstawiono przebiegiem sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej na rysunku planu,

 2. zaprojektowano sieci w układzie pierścieniowym. Główną magistralę poprowadzono traktem pieszym biegnącym na skarpie wzdłuż brzegu jeziora Necko. Będzie ona łączyć

układ sieci istniejącej i projektowanej w części północnej analizowanego obszaru z

układem sieci w rejonie ulicy Zarzecze,

 1. wszystkie budowle, budynki oraz działki budowlane winny być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zabudowy i zagospodarowania.

 1. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie

odprowadzania ścieków :

 1. wszystkie budynki winny posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki,

 2. ścieki będą odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków,

 3. tereny oznaczone symbolem przeznaczenia KG, KL, KLP, KPJ i KPJ-1, KPS oraz miejsca oznaczone na rysunku planu jako place publiczne muszą być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej,

 4. wszystkie zrzuty wód opadowych za wyjątkiem zabudowy na terenach zabudowy jednorodzinnej z usługami oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,

 5. proponowane trasy uzbrojenia określone jako:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej istniejąca,

 2. sieć kanalizacji sanitarnej projektowana,

 3. sieć kanalizacji deszczowej istniejąca,

 4. sieć kanalizacji deszczowej projektowana,

 5. przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej istniejący,

 6. przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej projektowany,

na rysunku planu należy traktować jako orientacyjne. Mogą one ulec zmianie na etapie projektów budowlanych,

 1. dopuszcza się prowadzenie innych elementów uzbrojenia w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzania zmian w planie.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

§29

W celu spełnienia wymagań z zakresu Obrony Cywilnej należy uwzględnić następujące warunki :

 1. w budynkach usługowych, mieszkalno-usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych, turystyczno-uzdrowiskowych, handlowych itp. na etapie sporządzania planów zagospodarowania działek lub terenów należy przewidzieć schrony i ukrycia,

 2. w rejonach zabudowy jednorodzinnej przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP,

 3. bez względu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej (przyjmując normę wynoszącą 7.5 l na osobo-dobę). Odległość studni od budynków powinna wynosić do 800m,

 4. istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do prawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych,

-7-

 1. oświetlenie zewnętrzne (ulice, budynki) przystosować do wygaszania i zaciemniania,

 2. układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać następujące warunki:

 1. odpowiednią szerokość umożliwiającą odgruzowanie,

 2. połączenie z traktami przelotowymi- zapewniające sprawną ewakuację ludności z terenu zagrożenia,

 3. wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z toksycznymi środkami przemysłowymi,

 1. uwzględnić system alarmowania i powiadamiania mieszkańców (w wypadku zagrożenia) poprzez syreny alarmowe. Promień słyszalności syreny zakłada się do 3000m,

 2. istniejące obiekty OC należy zachować.

§ 30

W celu ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić warunki wynikające

z obowiązujących przepisów, w szczególności :

 1. projektowania zabudowa zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

3) zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe oraz zaprojektowania

właściwych dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-

gaśniczych straży pożarnej.

W załączeniu;

 • mapa - w skali 1: 1000

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-11-17

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-11-17