Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ślużyński Grzegorz

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/39/04

Augustów, dnia 16.11 2004r

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym: 1809 położonej w Augustowie obr.I przy ul. Mazurskiej.

Teren, będący przedmiotem niniejszego wypisu, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Augustowie

w rejonie ulic Wojska Polskiego i Mazurskiej, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/252/01 RM Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. /Dz.Urz. Woj.Podlaskiego Nr 27 poz.465 z dn. 31 lipca 2001r

Wypis z tekstu planu:

3MNU - Teren niezabudowany, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

w formie 5 budynków wolnostojących, z wbudowanymi lokalami usług

nieuciążliwych dla mieszkalnictwa. Dopuszcza się realizację uzupełniających

obiektów i urządzeń pod warunkiem, że stanowić będą uzupełnienie lub

wzbogacenie przeznaczenia podstawowego. Garaże realizować jako wbudowane

lub przybudowane do budynku mieszkalnego. Nie przewiduje się realizacji

budynków gospodarczych. Podział na działki budowlane winien być dokonany w

oparciu o zasadę określoną na rysunku planu. Obiekty o wysokości do 2,5

kondygnacji nadziemnych. Powierzchnia aktywna przyrodniczo - co

najmniej 40%.

4 MNU - Tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną, z usługami nieuciążliwymi dla mieszkalnictwa. Dopuszcza się

realizację budynków gospodarczych oraz uzupełniających obiektów i urządzeń

pod warunkiem, że stanowić będą uzupełnienie lub wzbogacenie

przeznaczenia podstawowego. Garaże realizować jako wbudowane lub

przybudowane do budynku mieszkalnego. Obiekty mieszkalne do 2,5

kondygnacji nadziemnych. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla

potrzeb funkcji usługowych należy zrealizować w granicach terenu.

Powierzchnia aktywna przyrodniczo dla każdej działki - co najmniej 50%.

13 EE - Tereny projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

03 L - Ulica lokalna.

- ustala się linie rozgraniczające ulicy - 20,0m, szerokość jezdni utwardzonej 6,0 -

7,0m,

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków w odległości min. 5m. od

linii rozgraniczającej ulicy,

- w liniach rozgraniczających ulic należy zabezpieczyć m.in. pas do urządzenia

ścieżki pieszej i rowerowej szerokości min. 2,50 m, przebieg tras zgodnie z

-2-

rysunkiem planu.

Na projektowanym przedłużeniu istniejącej ulicy Arnikowej, w

pasie drogowym pożądane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej.

04 D - Ulice dojazdowe.

- ustala się linie rozgraniczające ulicy - 16,0 m, szerokość jezdni utwardzonej 6,0 - 5, 0

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków w odległości min. 5,0 m linii

rozgraniczającej ulicy,

Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy.

§ 5

1. Architektura projektowanych obiektów budowlanych powinna tworzyć harmonijną i

kompozycyjną całość.

2. Wysokość rzędnej posadowienia parteru ustala się max.60 cm ponad poziom terenu.

3. Dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci pod kątem

do 450. Zaleca się pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o zbliżonych

walorach pokryciowych, w kolorach różnych odcieni szarości, brązów i czerwieni. Ściany

tynkowane i malowane w kolorach pastelowych zwłaszcza: piaskowym, beżowym,

brązach i białym. Cokoły, mury oporowe z kamieni naturalnych lub lastryka płukanego.

4. Budynki gospodarcze parterowe, bez poddaszy użytkowych, z dachem dwuspadowym,

równopołaciowym o nachyleniu połaci pod kątem ok.25-300z zastosowaniem form i

materiałów nawiązujących do wykończenia budynków mieszkalnych. Na rysunku planu

budynki gospodarcze usytuowane są orientacyjne.

5. Zakłady usługowe lub rzemieślnicze parterowe z poddaszem użytkowym , z dachem

dwuspadowym, równopołaciowym o nachyleniu połaci pod katem ok. 25-300 z

zastosowaniem form i materiałów nawiązujących do wykończenia budynków

mieszkalnych. Na rysunku planu budynki gospodarcze usytuowane są orientacyjne.

6. W ramach istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych dopuszcza się realizację

usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa, ogólnodostępnych.

7. Zasady podziału na działki budowlane;

1) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych pod budownictwo jednorodzinne

wolnostojące zaleca się minimalną wielkość działek ok. 800,00 m.kw. Minimalna

szerokość działki 20m.

2) dopuszcza się łączenie działek w ramach jednej własności,

3) obowiązuje zakaz podziałów wtórnych.

8. Projektowane obiekty użyteczności publicznej zwłaszcza usługowe , powinny być

dostosowane do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne.

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska:

§ 6

1/ Teren objęty opracowaniem położony jest w granicach obszaru „B” ochrony

uzdrowiskowej. Wszystkie decyzje , dotyczące gospodarowania przestrzenią powinny

uwzględniać postanowienia zawarte w Dz.U. Nr 23 z 1996r. poz. 150 z późn. zm. oraz

uchwały Nr XXXIII/274/93 RM w Augustowie z dn. 13 października 1993r.

2/ W celu zminimalizowania zanieczyszczeń atmosfery należy preferować rozwiązania

oparte o energię odnawialną np. systemy solarne, pompy cieplne. Nie należy wykluczać

żadnego z dostępnych nośników energii pod warunkiem uzyskania w wyniku procesu

zamkniętego /spalanie , utlenianie / spalin o niskiej emisji zanieczyszczeń.

3/ Mając na względzie wnioski zawarte w „Prognozie skutków wpływu ustaleń miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Augustowie w rejonie ulic

Wojska Polskiego i Mazurskiej na środowisko przyrodnicze” nakazuje się:

-3-

- każdą działkę budowlaną uzupełnić zielenią towarzyszącą, która będzie pełniła rolę

izolacyjną od szkodliwych oddziaływań spalin samochodowych oraz rekompensatę zajęcia

terenów zielonych przez tereny budowlane i będzie poprawiała stan higieny atmosfery oraz

poprawi estetykę krajobrazu,

- pozostawić tereny biologicznie czynne na każdej działce od 20% do 60%

- stworzyć kanalizacje deszczową i wyposażyć ja w separatory tłuszczu,

- wykorzystać paliwa ekologiczne w przydomowych kotłowniach w celu zminimalizowania

zanieczyszczeń atmosfery.

Zabrania się:

- prowadzenia działalności rzemieślniczej szkodliwej dla środowiska,

- wykonywania prac ziemnych naruszających w istotny sposób rzeźbę terenu,

- realizacji jakichkolwiek elementów degradujących środowisko tj. zbiorników, rurociągów

do magazynowania i transportu olejów, smarów w tym lokalizacji stacji paliw. Zakaz nie

obejmuje zbiorników do magazynowania gazu i oleju opałowego przeznaczonego do celów

grzewczych budynków.

Ustalenia w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami.

§ 8

W zakresie ochrony ludzi środowiska przed hałasem i wibracjami należy:

- maksymalnie odsunąć zabudowę mieszkaniową i usługową od ulic o dużym natężeniu

ruchu,

- ulepszać nawierzchnie ulic,

- tworzyć zieleń izolacyjną wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

§ 9

Ogrzewanie projektowanej zabudowy mieszkalno-usługowej, mieszkalno-rzemieślniczej i usługowej należy realizować z indywidualnych kotłowni ekologicznych tzn. na olej opałowy, gaz lub stosując ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem pomp ciepła.

Zasady obsługi w zakresie elektroenergetyki.

§10

1. Zasilanie ( zaopatrzenie ) w energię elektryczną odbywać się będzie z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV zasilanych liniami kablowymi SN 15 kV oraz stacji istniejących.

2. Sieć rozdzielczą niskiego napięcia obsługującą bezpośrednio odbiorców rozwiązać o linie kablowe i napowietrzne 0,4 kV ( pracujące w układzie TN-C).

2. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektrycznymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z

obowiązującymi przepisami i normami.

3. Zasilanie poszczególnych odbiorców odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny.

Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji.

§11

Obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci współpracujące z automatyczna centralą. Sieci telefoniczne tworzyć w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne.

Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.

§12

-4-

Zaopatrzenie w wodę projektuje się z wodociągu miejskiego przebiegającego w ulicy Mazurskiej i Wojska Polskiego.

§13

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej zabudowy planuje się do kanalizacji miejskiej z włączeniem do istniejącego kolektora ścieków sanitarnych biegnącego w ulicy Arnikowej i przechodzącego pod ulica Wojska Polskiego.

§14

Dla terenu objętego planem projektuje się kanalizację deszczową z odprowadzeniem kolektora w ulicy Arnikowej i Słowackiego do rowu otwartego kanalizacji deszczowej i rzeki Turówki. To rozwiązanie wymaga budowy dublera istniejącej kanalizacji w ulicy Arnikowej i przebudowy istniejącego odcinka w ulicy Słowackiego do rowu otwartego. Przy odprowadzeniu wód deszczowych z terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowa i rzemieślniczą montować na kanalizacji deszczowej separatory zanieczyszczeń.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej.

§16

Ustala się następujące wymagania w zakresie obrony cywilnej.

1) W budynkach usługowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej , mieszkalno-usługowych, mieszkalno-rzemieślniczych itp. - na etapie sporządzania planów zagospodarowania działek lub terenów należy przewidzieć schrony i ukrycia.

2) W rejonach zabudowy jednorodzinnej przewiduje się ukrycia typu II wykonywane w budynkach przez mieszkańców we własnym zakresie, w okresie gotowości obronnej RP. Nowe i adoptowane działki budowlane z niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi powinny w ramach swego zagospodarowania posiadać rezerwę terenu pod lokalizację ukryć dla ludności typu II, zaś budynki mieszkalne podpiwniczone powinny posiadać rezerwę przestrzeni piwnicznej dla umieszczania ukryć dla ludności typu II.

3) Istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

4) Oświetlenie zewnętrzne ( ulice, drogi, obiekty) przystosować do zaciemniania i wygaszania.

5) Układ projektowanych oraz modernizowanych ulic winien spełniać następujące warunki:

- odpowiednią szerokość - uniemożliwiającą ewentualne zagruzowania,

- połączenie z traktami przelotowymi - zapewniające sprawną ewakuację ludności w

okresie zagrożenia,

- wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z toksycznymi środkami

przemysłowymi

Przy opracowywaniu planów zagospodarowania działek i terenów, gdzie przewidziano do realizacji lub występują przedsięwzięcia OC ( budowle i urządzenia ochronne)nie wolno dopuścić do likwidacji tych obiektów, a ich prawidłowe rozmieszczenie należy ponownie uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek:

1) wykonania w projektowanej sieci wodociągowej hydrantów w odległości ok.100m. jeden od drugiego.

2) utrzymania zdolności eksploatacyjnej istniejących studni kopanych.

Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji.

§18

1. Ustala się następujące linie rozgraniczające i nieprzekraczalne linie zabudowy ulic, ciągów pieszych i rowerowych:

-5-

1) główne ciągi piesze oznaczone na rysunku planu - o szerokości 2,5m

2) główne ciągi rowerowe oznaczone na rysunku planu o szerokości 2,5m

Zaleca się:

- szerokość ścieżki jednokierunkowej min.1,50m

- szerokość ścieżki dwukierunkowej min. 2,50m.

2. W obrębie linii rozgraniczających obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu ulicznego.

3. Ustala się następujące wskaźniki zabezpieczeń miejsc parkingowych:

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną z funkcja usługową, mieszkalną

funkcją rzemieślniczą i mieszkalną ustala się zabezpieczenie miejsc postojowych na

terenie własnej działki i na ulicach dojazdowych

Ustalenia szczegółowe w zakresie kształtowania zieleni.

§19

1. Ustala się, że zieleń urządzona, nasadzona w otoczeniu budynków adoptowanych oraz projektowanej nowej zabudowy będzie pełnić funkcje ozdobne, a wzdłuż ciągów komunikacyjnych również ochronne.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania zieleni:

- drzewa i krzewy winny stanowić harmonijne uzupełnienie obiektów kubaturowych oraz

podkreślić ich walory architektoniczne, materiałowe i przestrzenne

- nasadzenia drzew i krzewów należy dokonywać w miejscach wolnych od infrastruktury

technicznej, a także w pojemnikach lub wydzielonych paszach trawników wzdłuż

ciągów komunikacyjnych.

- gatunki drzew i krzewów sadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i parkingów winny

być odporne na spaliny i nie posiadać rozbudowanych systemów korzeniowych

( wykluczone topole).

W załączeniu:

- odbitka z rysunku planu - skala 1:500

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-11-22

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-11-22