Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

15-836 Białystok

Nr AGP-7323 A/40/04

Augustów, dnia 25.11.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym 22 położonej w Augustowie.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa - terenów obejmujących część Dzielnicy Zarzecze ograniczonych istniejącym cmentarzem, ulicą Mostową, rzeką Nettą, jeziorem Necko, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/357/02 Rady Miasta Augustów z dnia 23 września 2002r., opublikowaną w /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 56 z dnia 30 października 2002r. poz.1258/

Działka o nr 22 położona jest w kompleksie UT-3.

Wypis z tekstu planu:

Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy usług turystyki, sportu i rekreacji oznaczonych symbolem przeznaczenia UT-3

§ 53

Dla terenu oznaczonego symbolem i numerem terenu UT -3 ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. zabudowa musi być sytuowana zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy określoną na rysunku planu,

 2. maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12.0 m,

 3. maksymalna ilość kondygnacji nie może przekroczyć 3,

 4. wjazdy na teren powinny być zlokalizowane od strony terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia KL,

 5. teren może być ogrodzony ogrodzeniem ażurowym w 90% o wysokości do 180cm i posiadać ogólnodostępne wejścia od strony terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KL i CP,

 6. ustala się, że należy pozostawić minimalnie 50% powierzchni działki jako teren biologicznie czynny,

 7. ustala się, że maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy jak 1.0,

 8. ustala się, że maksymalna powierzchnia zabudowana nie może być większa niż 40% terenu,

 9. zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy mieszkaniowej za wyjątkiem mieszkań służbowych lub właściciela o powierzchni maksymalnej 200 m. 2

-2-

Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu.

§9

Dla obszaru objętego ustaleniami planu ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 450 za wyjątkiem dachów łamanych,

 2. potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,

 3. dla wszelkich funkcji usługowych należy proporcjonalnie zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lub 35 miejsc parkingowych na każdych 100 zatrudnionych,

Ustalenia z zakresu ochrony wartości kulturowych

Wskazuje się , że cały obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w strefie ochrony Zespołu Kanału Augustowskiego. §13

Na całym obszarze objętym ustaleniami planu ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich prac ziemnych z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

§ 15

Wprowadza się na obszarze objętym ustaleniami planu całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem określonych w planie.

§ 16

Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje całkowity zakaz lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej za wyjątkiem składów i magazynów związanych z funkcją terenu., wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.

§ 17

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu zakazuje się :

 1. wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi,

 2. odprowadzania ścieków do naturalnych zbiorników wodnych.

2. Na obszarze objętym ustaleniami planu nakazuje się :

 1. wprowadzanie zalesień i zakrzewień na terenach erozyjnych,

 2. wprowadzania zadrzewień gatunkami rodzimymi wzdłuż cieków wodnych i dróg.

§ 20

W celu ochrony przeciwpowodziowej ustala się, że najniższy poziom posadowienia posadzki parteru budynków funkcji podstawowej za wyjątkiem budynków na terenach oznaczonych symbolem terenu PW wynosi 123,10 m n.p.m. Kr.

- 3 -

Ustalenia w zakresie komunikacji.

§ 21

Wszystkie działania inwestycyjne muszą być zgodne z przeznaczeniem terenu i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§22

Ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania dla:

KL - droga publiczna klasy drogi lokalnej:

 1. minimalna szerokość jezdni o nawierzchni utwardzonej wynosi 6,0 m,

 2. jezdnia musi być wyposażona w dwa pasy ruchu po jednym na każdy kierunek ruchu,

 3. minimalna szerokość chodnika wynosi 1,5 m po każdej ze stron pasa drogowego,

 4. dopuszcza się realizację niezbędnych urządzeń pomocniczych,

 5. zakaz realizacji wszelkich obiektów kubaturowych i obiektów małej architektury,

 6. szerokość drogi w liniach rozgraniczających należy wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu .

CP- ciąg pieszy:

 1. wzdłuż całego terenu należy wykonać utwardzony chodnik pieszy z miejscami wypoczynku i platformami widokowymi oraz ścieżkę rowerową,

 2. minimalna szerokość chodnika wynosi 3.0 m,

 3. minimalna szerokość ścieżki rowerowej wynosi 1.5 m,

 4. zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów małej architektury i urządzeń pomocniczych,

 5. ciąg pieszy może być wykorzystany jako dojazd gospodarczy do terenów przeznaczonych na cele publiczne,

 6. szerokość ciągu w liniach rozgraniczających należy wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu,

 7. szerokość ciągu liniach rozgraniczających należy przeznaczyć w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu przy czym minimalna szerokość wynosi 6 m.

Ustalenia w zakresie obsługi technicznej miasta

§ 23

Sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz tereny ścieżek rowerowych.

§ 24

Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło:

 1. wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,

 2. na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia KSG, MNU, PW, UT-1 do 3, ZH-1 do 3, ZUU-1 i 2 urządzenia ciepłownicze powinny być wbudowane w bryły budynków funkcji podstawowej,

 3. preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy lub inne odnawialne źródła energii.

- 4 -

§ 25

Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie elektroenergetyki :

 1. wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą posiadać przyłącze energetyczne umożliwiające oświetlenie budowli, budynku lub działki i użytkowanie sprzętu elektrycznego zgodnego z funkcją budowli lub budynku i sposobem zagospodarowania działki,

 2. wszystkie tereny przeznaczone na cele publiczne muszą posiadać oświetlenie,

 3. sieć elektroenergetyczna powinna być realizowana jako podziemna.

§ 26

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia KSG, PW, UT-1do 3, ZH-1 do 3, ZUU-1 i 2 rozdzielnie i centrale telefoniczne powinny być wbudowane w bryły budynków funkcji podstawowej.

§27

Wprowadza się następujące ustalenia w zakresie składowania odpadów:

 1. wprowadza się całkowity zakaz składowania odpadów stałych lub ciekłych na terenie objętym ustaleniami planu,

 2. wprowadza się całkowity zakaz wytwarzania i składowania odpadów niebezpiecznych.

§28

1. Wprowadza się następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. zaopatrzenie w wodę obiektów na obszarze objętym planem miejscowym części dzielnicy „Zarzecze” jest dokonywane poprzez dwie magistrale: do istniejących obiektów użyteczności publicznej jak: „Hotel Warszawa”, „Sanatorium Budowlani” woda jest doprowadzona magistralą o średnicy 200 mm zlokalizowaną w ulicy Zdrojowej, południowa część obszaru objętego ustaleniami planu ma doprowadzoną wodę z magistrali w ulicy Zarzecze,

 2. koncepcję zaopatrzenia w wodę terenu objętego planem przedstawiono przebiegiem sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej na rysunku planu,

 3. zaprojektowano sieci w układzie pierścieniowym. Główną magistralę poprowadzono traktem pieszym biegnącym na skarpie wzdłuż brzegu jeziora Necko. Będzie ona łączyć układ sieci istniejącej i projektowanej w części północnej analizowanego obszaru z układem sieci w rejonie ulicy Zarzecze,

 4. wszystkie budowle, budynki oraz działki budowlane winny być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zabudowy i zagospodarowania.

 1. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie

odprowadzania ścieków :

 1. wszystkie budynki winny posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki,

 2. ścieki będą odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do

oczyszczalni ścieków,

 1. wszystkie zrzuty wód opadowych za wyjątkiem zabudowy na terenach zabudowy jednorodzinnej z usługami oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,

- 5 -

§29

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

W celu spełnienia wymagań z zakresu Obrony Cywilnej należy uwzględnić następujące warunki :

 1. w budynkach usługowych, mieszkalno-usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych, turystyczno-uzdrowiskowych, handlowych itp. na etapie sporządzania planów zagospodarowania działek lub terenów należy przewidzieć schrony i ukrycia,

 2. bez względu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej (przyjmując normę wynoszącą 7.5 l na osobo-dobę). Odległość studni od budynków powinna wynosić do 800m,

 3. istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do prawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych,

 4. oświetlenie zewnętrzne (ulice, budynki) przystosować do wygaszania i zaciemniania,

 5. układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać następujące warunki:

 1. odpowiednią szerokość umożliwiającą odgruzowanie,

b) połączenie z traktami przelotowymi- zapewniające sprawną ewakuację ludności z terenu

zagrożenia,

c) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z toksycznymi środkami

przemysłowymi,

 1. uwzględnić system alarmowania i powiadamiania mieszkańców (w wypadku zagrożenia) poprzez syreny alarmowe. Promień słyszalności syreny zakłada się do 3000m,

 2. istniejące obiekty OC należy zachować.

§ 30

W celu ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić warunki wynikające

z obowiązujących przepisów, w szczególności :

 1. projektowania zabudowa zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 2. zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

 3. zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe oraz zaprojektowania właściwych dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.

§ 6

Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

 1. klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych,

 2. liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych,

 3. maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym,

 4. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy sytuować naziemnej zabudowy kubaturowej,

- 6 -

 1. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle określoną linię wyznaczoną na rysunku planu wzdłuż, której należy sytuować frontową ścianę naziemnej zabudowy kubaturowej,

 2. obsłudze technicznej miasta - należy przez to rozumieć wszelkie tereny, zabudowę lub urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiające wymianę informacji, transportu zbiorowego, utrzymania dróg i zieleni miejskiej, melioracji, urządzenia przeciwpowodziowe i inne obiekty techniczne niezbędne dla prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszkańców,

 3. terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania i oznaczony symbolem przeznaczenia,

 4. terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć tą część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych i pokryta trwałą roślinnością. Typową powierzchnią biologicznie czynną są tereny zieleni towarzyszącej zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe. W szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz budowli naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwirowych, grysowych i ażurowych,

 5. urządzeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje telefoniczne i urządzenia sanitarne,

 6. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych,

 7. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji

nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej,

 1. zabudowie hotelowej - należy przez to rozumieć hotele za wyjątkiem hoteli robotniczych, domy wypoczynkowe, sanatoria, pensjonaty wraz z funkcjami dodatkowymi, w szczególności gastronomią, urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, rehabilitacyjnymi, wypoczynkowymi,

 2. zieleni miejskiej - rozumie się przez to zasoby roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjną z wyłączeniem terenów ogrodów działkowych.

 3. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym.

W załączeniu;

 • mapa - w skali 1: 1000

 • legenda

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-12-02

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-12-02