Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

Nr AGP-7323 A/43/04

Augustów, dnia 28.12.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym 3473 położonej w Augustowie przy ul.

3-go Maja .

Teren na którym położona jest działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów z dnia 29 maja 2002r., opublikowana z /Dz.U.Woj.Podlaskiego Nr 23 z dnia 21 czerwca 2002r. poz.593/.

 1. Wypis z tekstu planu:

19 U -Teren zabudowy usługowej.

Adaptuje się istniejącą zabudowę.

Przy realizacji nowych obiektów obowiązują zasady i standardy kształtowania

zabudowy określone w przepisach ogólnych.

Ustala się ograniczenie wysokości budynku dla terenu 19U do 2 kondygnacji

nadziemnych (+poddasze użytkowe).

Rodzaj świadczonych usług nie może negatywnie oddziaływać na warunki

zamieszkania na działkach sąsiednich.

Przepisy ogólne.

§5

 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

 1. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które

powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

 1. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne

niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

 1. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie wolno

przekroczyć przez najdalej wysunięte elementy budynku,

 1. Wszystkie decyzje dotyczące gospodarowania przestrzenią i obiektami położonymi w

granicach strefy ochrony konserwatorskiej „SOK” muszą być uzgadniane z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków.

 1. Elewacje budynków, szczególnie w pierzei ul. 3-go Maja, Mostowej, Ks. Ściegiennego i Hożej powinny charakteryzować się wybitnymi rozwiązaniami architektonicznymi i materiałowymi tworząc wnętrze urbanistyczne o reprezentacyjnym i indywidualnym charakterze nawiązującym do zabudowy objętej ochrona konserwatorska i wartościami

-2-

kulturowymi. Szczególnie starannie ( pod względem architektonicznym i przestrzennym)

powinny być realizowane narożniki ulic. Zaleca się stosowanie do kształtowania elewacji

tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia łamanego, cegły klinkierowej, drewna,

tynku barwionego, dachy w kolorach różnych odcieni szarości, brązów i czerwieni, ściany

tynkowane i malowane w kolorach pastelowych zwłaszcza; piaskowym, beżowym,

odcienie brązu, białym, cokoły z kamieni naturalnych lub lastryka płukanego.

Zakaz realizacji zejść do piwnic od strony ulic i ciągów pieszych.

 1. Architektura projektowanych obiektów budowlanych powinna tworzyć harmonijną i

kompozycyjną całość. Gabaryty budynków, podziały elewacji, proporcje i wielkości

otworów okiennych i drzwiowych dostosowane do istniejących obiektów, w pierzejach

uwidocznione historyczne podziały własnościowe. Podstawową formą zwieńczenia

obiektów budowlanych powinien być dach dwuspadowy o symetrycznych

płaszczyznach, z kalenicą równoległą do osi ulic i nachyleniem połaci dachowych 35 -

45. Przewiduje się wykorzystanie poddaszy na cele mieszkalne.

 1. Projektowana nowa zabudowa powinna być realizowana w oparciu o wytyczne pokazane

na rysunku planu o charakterze zbliżonym do zwartej zabudowy pierzejowej wzdłuż

otaczających ulic miejskich.

 1. W zagospodarowaniu wydzielonych w planie nowych działek budowlanych należy przewidzieć zieleń izolacyjną od ulic.

 2. Dla nowoprojektowanej zabudowy usługowej nakazuje się zachowanie co najmniej 40 powierzchni jako biologicznie czynnej w formie zieleni urządzonej,

dla terenów parkingów nakazuje się zachowanie 20% terenu jako biologicznie czynne, miejsca parkingowe, realizowane w poziomie terenu należy pogrupować w enklawy do 20 stanowisk otoczone zielenią izolacyjną średnią i wysoką.

 1. Do obiektów realizowanych bezpośrednio przy linii rozgraniczającej ulic dopuszcza się

realizacje schodów i podjazdów dla niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających ulicy

za zgodą jej właściciela w sposób nie kolidujący z komunikacją pieszą.

§ 11

01 Z 1/2 - Ulica 3-go Maja - zbiorcza.

Szerokość jezdni 9,00m. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 17,00 - 23,00m.

Nieprzekraczalna linia zabudowy w istniejących liniach rozgraniczających.

08 D 1/2 - Projektowana ulica dojazdowa. Szerokość jezdni 6,00m. Szerokość ulicy w

liniach rozgraniczających 12,00m. Nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od linii

rozgraniczających.

Ustalenia w zakresie infrastruktury;

§ 12

 1. Pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych i przeciwpożarowych należy projektować z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie opracowania.

§13

 1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z proj. i istn. zabudowy planuje się do istniejącej Kanalizacji miejskiej na terenie opracowania.

 • Wody opadowe należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej.

 1. Parkingi i place manewrowe należy wyposażyć w seperatory zanieczyszczeń

ropopochodnych.

-3-

§14

 1. Ogrzewanie zabudowy mieszkaniowej planuje się z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz

kotłowni indywidualnych. Preferuje się kotłownie na olej opałowy, gaz lub elektryczne z

zastosowaniem pomp ciepła. Zaleca się korzystanie z nowoczesnych, ekologicznych

technologii grzewczych przy wykorzystaniu i rozprowadzeniu ciepła.

§15

Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczna.

 1. Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z projektowanych oraz istniejących w sąsiedztwie( poza granicami opracowania niniejszego planu) stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje transformatorowe będą zasilane projektowanymi liniami kablowymi 15 kV wyprowadzonymi z istniejących w sąsiedztwie ciągów kablowych SN.

 2. Sieć rozdzielczą niskiego napięcia obsługującą bezpośrednio odbiorców rozwiązać w oparciu o linie kablowe. Dla odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania należy stosować zasilanie rezerwowe.

 3. Oświetlenie uliczne projektować jako wydzieloną sieć kablową.

§16

Obsługa telekomunikacyjna realizowana będzie poprzez istniejące i projektowane sieci telefoniczne.

Sieci telekomunikacyjne tworzyć w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne.

§17

1. Proponowane trasy uzbrojenia mogą ulec niewielkim zmianom na etapie projektów technicznych. Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez dokonywania zmian do planu.

2. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektrycznymi lub telefonicznymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§18

Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej:

 1. w budynkach usługowych, użyteczności publicznej, oraz mieszkalno-usługowych (wielo-mieszkaniowych) należy przewidzieć ukrycia typu II; o ile obiekt przeznaczony będzie dla więcej niż 15 osób przy wykonywaniu dokumentacji budowlanej obowiązuje opracowanie aneksu OC w tym zakresie,

 2. istniejące studnie zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych,

 3. przewiduje się budowę awaryjnych studni wody pitnej dla obszaru objętego planem na terenie zieleni wokół kościoła przy ul. Ks. Ściegiennego.

 4. Oświetlenie zewnętrzne ulic i budynków należy przystosować do zaciemniania i wygaszania,

 5. Uwzględnić system alarmowania mieszkańców dokonując montażu syren alarmowych o promieniu słyszalności syreny wynoszącym 300m.

W załączeniu;

 • odbitka z planu - skala 1: 500

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2005-01-10