Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dariusz Żakiewicz

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/2/04

Augustów, dnia 08.01.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy: działek o numerach geodezyjnych 3802/4, 3798/61 i 3798/64 położonych w Augustowie przy ul. Brzostowskiego i ul.Obr.Westerplatte.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa-Tereny położone w rejonie ulic K.Brzostowskiego i Westerplatte, zatwierdzonym uchwałą RM w Augustowie Nr XL/249/97 z dnia 22 grudnia 1997r. /Dz.Urz.Woj.Suwalskiego nr 7 poz. 45 z dnia 6 lutego 1998r/.

Wypis z tekstu planu:

1 MWU - Teren przeznaczony do realizacji zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej niskiej do 4 kondygnacji włącznie z możliwością realizacji piątej kondygnacji o ile stanowi część mieszkań dwupoziomowych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej o funkcji handlu, administracji, usług i gastronomii wbudowanych w budynkach mieszkalnych, pow.usł. w ilości wg zapotrzebowania rynku.

Budynki użyteczności publicznej nie mogą stanowić funkcji dominującej lub samodzielnej na działce.

Zapewnić stałe miejsca postojowe w ilości 1 m.p. na jedno mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej 15 miejsc postojowych na 1000m 2 powierzchni użytkowej.

Zabudowa może być wznoszona po granicy podziału działek.

Ustala się minimalny udział procentowy terenów zieleni przydomowej / do powierzchni tej moze być wliczony dach tzw.”zielony” nad garażem podziemnym o ile służy rekreacji mieszkańców/ na 25% pow.działki.

-2-

01 Kx - Ciągi infrastruktury, jako ciągi piesze. Mogą być wydzielone jako

tereny publiczne lub włączone do parceli budowlanych.

02 D - Ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m

zakończona placem manewrowym 20x20m. Bezpośrednia obsługa

programu zagospodarowania.

I. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska:

1/ przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych, konieczne są

badania geotechniczne gruntów,

2/ ustala się zakaz lokalizacji usług mogących pogorszyć standart

zamieszkiwania w zakresie:

a/ emisji hałasu poza obręb zakładu,

b/ emisji i uciążliwych zapachów,

c/ zwiększonego ruchu samochodowego,

3/ ustala się minimalną linię zabudowy dla budynków mieszkalnych od

krawężników ulic:

a/ K.Brzostowskiego /klasy Go/ - 30 m

b/ Westerplatte /klasy Zo/ - 25 m

c/ projektowanej ulicy klasy D - 8 m

II. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1/ ustala się obligatoryjne zaopatrzenie budynków w ciepło i ciepła wodę z

miejskiej sieci ciepłowniczej lub z wykorzystaniem energii elektrycznej;

2/ pobór wody ustala się systemem dwustronnego zasilania z miejskiej sieci

wodociągowej;

3/ ustala się obligatoryjne odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej a wód deszczowo-drenażowych

do kanalizacji deszczowej;

4/ ustala się zasilanie w energię elektryczną z dwóch projektowanych stacji

transformatorowych 15/0,4 kV o mocy transformatorów do 630 kVA.

5/ energia elektryczna może być wykorzystana do zasilania oświetlania,

ogrzewania, sprzętu zmechanizowanego, kuchni. Dopuszcza się prowadzenie

innych elementów uzbrojenia w oparciu o obowiązujące przepisy bez

konieczności wprowadzania zmian do planu.

III. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1/ z ulic układu podstawowego obsługa komunikacyjna działek jest możliwa

tylko w miejscu wskazanym w rysunku planu;

2/ z ulic układu obsługującego obsługa komunikacyjna jest możliwa w dowolnym miejscu pod warunkiem uzgodnienia wjazdu przez właściciela drogi;

-3-

3/ ustala się pełne pokrycie potrzeb stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych poprzez:

a/ wyodrębnienie na rysunku planu stref parkingowych nadziemnych-

bilansowych w granicach poszczególnych działek zabudowy,

b/ lokalizację garaży pod budynkami i placami rekreacji przydomowej,

IV. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej.

Ustala się obowiązek sporządzania przez inwestorów aneksów do projektów budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ukrycia dla ludności typu II przed opadem promieniotwórczym dla 100% mieszkańców i uzgodnienie ich przez Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w Suwałkach.

W załączeniu:

- odbitka z rysunku planu - skala 1:500

  • legenda

Podpisał Kierownik Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-04-26

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-04-26